အိမ္အကူတို႔အတြက္ ေမၽွာ္လင့္ေရာင္နီ

“အိမ္အကူေတြက အလုပ္သမားဟုတ္သလားဆိုေတာ့ ဟုတ္တယ္။ မဟုတ္ဘူးလားဆိုေတာ့ မဟုတ္ဘူး” ဟု မတင္မက်ေျပာဆိုလာသူက တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးေနဝင္းႏိုင္ ျဖစ္သည္။

အဘယ့္ေၾကာင့္ ယင္းကဲ့သို႔ ေျပာရသနည္းဆိုလၽွင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အလုပ္သမားဥပေဒမ်ားထဲတြင္ အိမ္အကူ၊ ထမင္းခ်က္၊ သန္႔ရွင္းေရး စသည့္ အလုပ္ လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားအတြက္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း ယင္းဥပေဒမ်ားတြင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို တစ္ခုမၽွရေနျခင္းမဟုတ္သျဖင့္ ယင္းကဲ့သို႔ ေျပာဆိုရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဦးေနဝင္းႏိုင္က ရွင္းျပသည္။

ဥပမာအားျဖင့္ အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြဥပေဒတြင္ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားကို အလုပ္သမားအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း အနည္းဆုံးလုပ္ခလစာ တစ္ရက္လၽွင္ ၄၈၀၀ က်ပ္ ခံစားခြင့္သည္ အလုပ္သမားဦးေရ ၁၀ ဦးေအာက္ရွိသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ မသက္ဆိုင္ဟု ေျပာဆိုထားသျဖင့္ အိမ္အကူမ်ားသည္ အနည္းဆုံးလုပ္ခလစာခံစားခြင့္ ရွိမေနေပ။

ထို႔ေၾကာင့္ပင္ လုပ္အားခကို အဆင္ေျပသလို ေပး၍ရေနသည့္အေျခအေနမ်ိဳး ျဖစ္ေပၚေနသည္။

အိမ္အကူဟူသည္ ထမင္းခ်က္၊ သန္႔ရွင္းေရး၊ ကေလးထိန္း စသည့္ အိမ္မႈကိစၥရပ္မ်ားကို လုပ္ကိုင္သူမ်ားဟု ေယဘုယ်သတ္မွတ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အလုပ္သမားဥပေဒမ်ားတြင္မူ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ တိက်သည့္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုထားျခင္း မရွိေသးေပ။

အိမ္အကူ၊ အိမ္ေဖာ္ စသည္ျဖင့္ ေခၚဆိုတတ္ၿပီး အမ်ားအားျဖင့္ ငယ္႐ြယ္သည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အသက္ႀကီးသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက လုပ္ကိုင္တတ္သည္ဟု အိမ္အကူအေရး ေဆာင္႐ြက္ေနသူမ်ားက ဆိုသည္။

ျမန္မာေ႐ႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားဆိုင္ရာ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ကြန္ရက္၏ ေလ့လာထားမႈမ်ားအရ အိမ္အကူမ်ားသည္ အနည္းဆုံးလုပ္ခလစာ၊ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရမည့္ အနည္းဆုံး အသက္အ႐ြယ္သတ္မွတ္ခ်က္၊ အခ်ိန္ပိုခိုင္းေစျခင္းကိစၥ၊ အလုပ္ခန္႔ထားမႈဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္၊ အသက္ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ အလုပ္ခ်ိန္၊ ခြင့္ရက္၊ နားရက္ စသည့္ အခြင့္အေရးမ်ား ေပ်ာက္ဆုံးေနသည္ဟု ဆိုသည္။

ခြင့္ရက္ႏွင့္ အလုပ္ပိတ္ရက္ဥပေဒ၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဥပေဒတို႔တြင္ တိတိက်က် ျပ႒ာန္းထားျခင္းမရွိဟု ဆိုသည္။

အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အလုပ္ခ်ိန္၊ ခြင့္ရက္၊ နားရက္တို႔သည္ အဓိကက်ၿပီး ယင္းသို႔ရရွိရန္ အာမခံေပးသည္က ခြင့္ရက္ႏွင့္ အလုပ္ပိတ္ရက္ဥပေဒျဖစ္သည္။

“အဲဒီဥပေဒမွာ အိမ္အကူအလုပ္သမားေတြကို အသိအမွတ္ျပဳထားတာ မရွိဘူး။ ဒါ့အျပင္ အိမ္အကူနဲ႔ လုပ္ငန္းသေဘာသဘာ၀တူတဲ့ ထမင္းခ်က္တို႔၊ သန္႔ရွင္းေရးတို႔လည္း အဲဒီဥပေဒနဲ႔ အက်ဳံးမဝင္ဘူးလို႔ ေျပာထားတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အိမ္အကူအလုပ္သမားေတြမွာ ခြင့္ရက္ နားရက္ သတ္မွတ္ထားတဲ့အလုပ္ခ်ိန္ မရွိဘူးျဖစ္ေနတယ္” ဟု ဦးေနဝင္းႏိုင္က ရွင္းျပသည္။

အိမ္အကူမ်ားအတြက္ တစ္ရက္လၽွင္ အလုပ္ခ်ိန္မည္မၽွလုပ္ကိုင္ရမည္ဟု တိတိက်က် ျပ႒ာန္းသတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိ၊ တစ္ပတ္လၽွင္ နားရက္မည္မၽွရရွိမည္ဟုလည္း မရွိ။ တစ္ႏွစ္တာ ၃၆၅ ရက္ပတ္လုံး မိုးလင္းမွ မိုးခ်ဳပ္အထိလုပ္ကိုင္ရကာ လုပ္ခလစာကို အဆင္ေျပသည့္ႏႈန္းထားတစ္ခုေပး၍ ရေနျခင္းသည္ မျဖစ္သင့္ေပ။

“အိမ္တစ္အိမ္မွာ အိမ္အကူအျဖစ္ လုပ္ၿပီဆိုရင္ မနက္ကေန မိုးခ်ဳပ္ထိ လုပ္ေပးရတဲ့အျပင္ အိမ္ရွင္ေတြ ဘာခိုင္းမလဲဆိုတာ အရန္သင့္ ေနေပးရတာမ်ိဳး။ ဒါက အလုပ္ခ်ိန္သတ္မွတ္တာမရွိေတာ့” ဟု ဥပေဒေရးရာကုစားေရးအဖြဲ႕ (ျမန္မာ) မွ ေဒၚလွလွရီက ဆိုသည္။

အိမ္အကူမ်ား လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရမႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ခံရမႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ မည္သည့္ေဒသတြင္ အမ်ားဆုံးျဖစ္ေပၚေနသည္ကို စစ္တမ္းေကာက္ယူထားျခင္းမရွိသျဖင့္ တိတိက်က် မေျပာႏိုင္ေသာ္လည္း ဥပေဒေရးရာကုစားေရးအဖြဲ႕ (ျမန္မာ) ႐ုံးစိုက္သည့္ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ ဧရာ၀တီ၊ မေကြး၊ ပဲခူး၊ မြန္၊ ရခိုင္၊ ကခ်င္ႏွင္ ကယားေဒသတို႔အနက္ ရန္ကုန္တိုင္းသည္ အမ်ားဆုံးဟု ယင္းအဖြဲ႕ထံမွ သိရသည္။

“အိမ္အကူလုပ္သားေတြ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ အကူအညီေတာင္းတာ ရန္ကုန္ျဖစ္တာ အမ်ားဆုံးျဖစ္တာ ေတြ႕ရတယ္” ဟု ေဒၚလွလွရီက ေျပာသည္။

အိမ္အကူလုပ္သားအမ်ားစုသည္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားျဖစ္ၿပီး ယင္းအနက္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ား အမ်ားဆုံးပါဝင္ေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အိမ္အကူမ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာၫႈိးႏြမ္းေအာင္ ဆက္ဆံခံရျခင္းမ်ား ႀကဳံရတတ္သည္။

အိမ္ရွင္၏ ကေလးမ်ားကအစ နာမည္ထုတ္၍ ေခၚဆိုခံရျခင္း၊ အိမ္ရွင္ထမင္းစားၿပီးေနာက္မွ ထမင္းစားရျခင္း၊ အခ်ိဳ႕သည္ ထမင္းဟင္းအက်န္မ်ားကို စားေသာက္ရျခင္းတို႔ ႀကဳံရသည့္အျပင္ အ႐ိုက္ခံရျခင္း၊ ေရေႏြးပူေလာင္းခံရျခင္း၊ မီးပူျဖင့္ အကပ္ခံရျခင္းတို႔ ႀကဳံရတတ္သည္။

ပို၍ဆိုးသည္က လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမ်ားအျပင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို က်ဴးလြန္ခံရသည္မ်ားအထိပါ ႀကဳံေတြ႕ရႏိုင္သည္အထိ အႏၲရာယ္ရွိေနသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ဥပေဒ အနည္းဆုံး ၁၅ ခုခန္႔ ရွိေသာ္လည္း အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားကို အျပည့္အဝအကာအကြယ္မေပးႏိုင္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယင္းဥပေဒမ်ားတြင္ အိမ္အကူမ်ားအတြက္ ထည့္သြင္းေရး ဆြဲရန္ အႀကံျပဳသူမ်ားရွိေသာ္လည္း ယင္းမွာ ခက္ခဲသည္ဟု ပဥၥမမ႑ိဳင္အဖြဲ႕၏ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ ဒါ႐ိုက္တာလည္းျဖစ္သည့္ ဦးေနဝင္းႏိုင္က ေျပာသည္။

“အဲဒီ ဥပေဒေတြထဲမွာ အိမ္အကူအလုပ္သမားေတြ အက်ဳံးဝင္ေအာင္ သြားျပင္မယ္ဆိုရင္ ဥပေဒတိုင္း ဥပေဒတိုင္း အမ်ားႀကီး သြားျပင္ရမွာ။ ပို႐ႈပ္ေထြးၿပီး လက္လွမ္းမမွီ ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ အခ်ိန္လည္း ပိုၾကာႏိုင္တယ္” ဟု ၎က ရွင္းျပသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ဥပေဒအသစ္တစ္ရပ္ ေရးဆြဲျခင္းက အေကာင္းဆုံးဟု ၎က ဆိုသည္။

ထိုကဲ့သို႔ ဥပေဒအသစ္ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းလိုက္လၽွင္ အိမ္အကူမ်ားအတြက္သာမက အိမ္ရွင္မ်ားအတြက္ပါ အက်ဳံးဝင္လာမည္ျဖစ္ၿပီး အိမ္အကူႏွင့္ အိမ္ရွင္မ်ားအၾကား ျပႆနာတို႔ကိုပါ ရွင္းလင္းေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္ဟု အိမ္အကူ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ဥပေဒအကာအကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕က ဆိုသည္။

အိမ္ရွင္မ်ားမွလည္း အိမ္အကူမ်ားသည္ လခယူၿပီး အလုပ္ျပည့္မီေအာင္မလုပ္ဘဲ ထြက္ျခင္း၊ အိမ္ရွိပစၥည္းမ်ားကို ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိ ယူငင္ျခင္း၊ အိမ္ရွင္အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ စြပ္စြဲျခင္းမ်ားကို စိုးရိမ္မႈမ်ားရွိေနသည္ဟု ေဒၚလွလွရီက ေျပာသည္။

ယင္းအျပင္ အိမ္အကူရွာေဖြေပးသည့္ ၾကားပြဲစားမ်ား၏ လူလည္က်မႈမ်ားကို ဥပေဒျဖင့္ ကာကြယ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ယင္းအျပင္ ဥပေဒတြင္ တားျမစ္ကန္႔သတ္ထားသည့္အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ခြင့္ရက္၊ လုပ္ခလစာ၊ ေငြေၾကးျဖတ္ေတာက္ခြင့္ စသည့္ အခြင့္အေရးမ်ားက ကၽြဲကူးေရပါသဖြယ္ ပါလာႏိုင္မည္လည္း ျဖစ္သည္။

အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ဥပေဒအကာအကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ အလုပ္သမားမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ အနာဂတ္အလင္းတန္းဆုံမွတ္၊ က်ားမ တန္းတူညီမၽွေရးကြန္ရက္၊ ကရင္ႏွစ္ျခင္း ခရစ္ယာန္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ ဥပေဒေရးရာ ကုစားေရးအဖြဲ႕ (ျမန္မာ)၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအဖြဲ႕ကြန္ရက္၊ ပဥၥမမ႑ိဳင္ စသည့္ အဖြဲ႕ခုနစ္ဖြဲ႕ျဖင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားေရးရာအဖြဲ႕ (ILO) ၏ ကူညီပံ့ပိုးမႈျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားျခင္းျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္ ဥပေဒေရးရာ ကုစားေရးအဖြဲ႕ (ျမန္မာ) ႏွင့္ ပဥၥမမ႑ိဳင္ အဖြဲ႕တို႔က ILO အဖြဲ႕မွ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ခ်မွတ္ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္ေသာ အလုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာျပ႒န္းခ်က္ အမွတ္ ၁၈၉ ႏွင့္ အႀကံျပဳတိုက္တြန္းခ်က္အမွတ္ ၂၀၁ တို႔တြင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ဥပေဒမ်ားအား ႏႈိင္းယွဥ္ထားသည့္ ‘အိမ္အကူလုပ္သားမ်ားဆိုင္ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒမ်ားကို ဆန္းစစ္ေလ့လာ သုံးသပ္ခ်က္’ ကို ေရးသားျပဳစုၿပီး လႊတ္ေတာ္အပါအဝင္ တာဝန္ရွိသူမ်ားထံ ျဖန္႔ေဝထားသည္ဟု ယင္းအဖြဲ႕ထံမွ သိရသည္။

‘အခုေတာ့ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွာ (အိမ္အကူ) ဥပေဒၾကမ္းကို ေရးဆြဲေနၿပီလို႔ သိထားရတယ္။ မူၾကမ္းကို ျပည္သူေတြကို ခ်ျပတာမ်ိဳးေတာ့ မရွိေသးဘူးေပါ့။ ဒီဥပေဒၾကမ္းထဲမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေလ့လာထားတဲ့ ဥပေဒေတြ ပါေစခ်င္တယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ဒါေတြကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံဥပေဒကို အေျချပဳၿပီး ေလ့လာထားတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒါကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြလည္း ဘယ္ဟာ ဘယ္လိုျဖစ္တယ္ဆိုတာ လြယ္ကူမယ္လို႔ထင္တယ္” ဟု ဦးေနဝင္းႏိုင္က ဆိုသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္တာဝန္ရွိသူမ်ားက ယင္းဥပေဒၾကမ္းကို ေရးဆြဲေနၿပီျဖစ္ကာ အျမန္ဆုံးျပ႒ာန္းႏိုင္လၽွင္ အေကာင္းဆုံးဟု ၎ကေျပာသည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕သို႔ ေဈးဆိုင္အကူအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ရန္ ႐ြာငံၿမိဳ႕ဘက္မွ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည့္ အသက္ ၁၆ ႏွစ္အ႐ြယ္ နန္းေမဇင္ဦးသည္ အိမ္ရွင္မိသားစု၏ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ၊ ႏွိပ္စက္ၫွဥ္းပန္းမႈမ်ားကို ရွစ္ႏွစ္ခန္႔ ခံစားခဲ့ရသူ ျဖစ္သည္။

အက္ဆစ္ျဖင့္ ပက္ခဲ့သျဖင့္ ခႏၶာကိုယ္ဝဲဘက္တစ္ျခမ္းလုံး ပ်က္စီးခဲ့သည့္အျပင္ ဝဲဘက္နား၊ ဝဲဘက္မ်က္လုံး အသုံးျပဳ၍ မရႏိုင္ေတာ့ေပ။ ေနအိမ္အတြင္း ရွစ္ႏွစ္ခန္႔ ပိတ္ေလွာင္ကာ လုပ္ခလစာမရဘဲ ကၽြန္သဖြယ္ အခိုင္းအေစခံခဲ့ရေသာ္လည္း ေနအိမ္မွထြက္ေျပးကာ လူကုန္တားရဲတပ္ဖြဲ႕၊ အမ်ိဳးသမီးေရးရာအဖြဲ႕တို႔၏ အကူအညီျဖင့္ အိမ္ရွင္မိသားစုတို႔ကို တရားစြဲဆိုႏိုင္ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ အိမ္အကူမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးသည့္ ဥပေဒမရွိသျဖင့္ လူကုန္ကူးမႈတားဆီးကာကြယ္ေရးဥပေဒ၊ အျပင္းအထန္နာက်င္ေစမႈ ဥပေဒတို႔ျဖင့္ တရားစြဲဆိုခဲ့ရၿပီး အိမ္အကူဥပေဒကို ထြက္ေပၚလာေစခ်င္သည္ဟု နန္းေမဇင္ဦးက ေျပာသည္။

ဥပေဒေပၚေပါက္လာလၽွင္ အိမ္အကူမ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ပါလာမည္ျဖစ္ၿပီး ပိုမို၍လည္း လုံၿခဳံလာမည္ျဖစ္၍ ဝမ္းသာရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

“ဥပေဒမွာ ျပစ္ဒဏ္ထိထိေရာက္ေရာက္ေပးတဲ့ဟာမ်ိဳး ပါေစခ်င္တယ္” ဟု ၎ကဆိုသည္။

အလုပ္လုပ္ကိုင္သည့္ေနအိမ္တြင္ အႏၲရာယ္တစ္စုံတစ္ရာ ႀကဳံေတြ႕လာရလၽွင္ ပတ္ဝန္းက်င္ကို အကူအညီေတာင္းခံရန္ ရွက္ေၾကာက္မေနသင့္ဟု ကိုယ္ေတြ႕ႏွင့္ယွဥ္၍ နန္းေမဇင္ဦးက ေျပာဆိုသည္။

“သတၱိမရွိဘဲ ေၾကာက္ေနရင္ေတာ့ ဘ၀က အေမွာင္ထဲမွာပဲ နစ္ျမဳပ္ေနမယ္။ ရင္ဆိုင္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဘ၀အလင္းေရာင္ကို ျမင္ရမယ္။ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း လြတ္လြတ္လပ္လပ္ေနရမယ္” ဟု အႏၲရာယ္ႏွင့္ ႀကဳံေတြ႕လၽွင္ ရင္ဆိုင္ႏိုင္ရန္ နန္းေမဇင္ဦးက တိုက္တြန္းသည္။

လူျမင္ကြင္းတြင္ ပညာေနာက္ခံျဖင့္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားပင္ လုပ္ခလစာ၊ ခြင့္ရက္ စသည္တို႔တြင္ အခက္အခဲျဖစ္ေပၚေနလၽွင္ ပညာအားနည္းၿပီး ေနအိမ္အတြင္း အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနရသည့္ အိမ္အကူမ်ားသည္ ပို၍ အကာအကြယ္ လိုအပ္သည္ဟု ဦးေနဝင္းႏိုင္က ယူဆသည္။

ထိုသို႔ ဥပေဒျပ႒ာန္းလိုက္လၽွင္ အိမ္အကူမ်ားအတြက္ အမွန္တကယ္လုံၿခဳံမည္လား။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အိမ္အကူႏွင့္ အိမ္ရွင္တို႔အၾကား ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားျဖစ္လၽွင္ ထိေရာက္သည့္ကုစားေပးမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ ထိေရာက္သည့္ ဥပေဒမူဝါဒမ်ား ျပ႒ာန္းထားျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ ႏွစ္ဖက္စိုးရိမ္မႈမ်ား ပိုလာေနသည္ ဟု ေဒၚလွလွရီက သုံးသပ္သည္။

အကယ္၍ ဥပေဒ မျပ႒ာန္းႏိုင္ေသးလၽွင္ပင္ အိမ္အကူမ်ားကို ကာကြယ္ႏိုင္မည့္ လမ္းၫႊန္၊ မူဝါဒတစ္ခုခု ေရးဆြဲအတည္ျပဳသင့္သည္ဟု ၎က အႀကံျပဳသည္။

အိမ္အကူျဖစ္ေစ၊ အိမ္ေဖာ္ျဖစ္ေစ အလုပ္သမားျဖစ္သည့္အတြက္ အလုပ္သမားတစ္ဦး ရသင့္ရထိုက္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို ရရွိသင့္သည္။ လက္ရွိ လႊတ္ေတာ္တြင္ ဥပေဒၾကမ္းေရးဆြဲေနၿပီျဖစ္သည့္အတြက္ အိမ္အကူတို႔အတြက္ ေမၽွာ္လင့္ေရာင္နီသန္းၿပီဟု ဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း အျပည့္အဝ မေပ်ာ္႐ႊင္ႏိုင္ၾကေသးေပ။

လက္ရွိ အလုပ္သမားဥပေဒမ်ားအရ အိမ္အကူမ်ားကို အျပည့္အဝ အကာအကြယ္မေပးႏိုင္ျခင္းသည္ အိမ္အကူမ်ားအတြက္ မ်ားစြာနစ္နာေနသည္ဟု ဦးေနဝင္းႏိုင္က ဆိုသည္။

“ဒါေၾကာင့္ သီးသန္႔ေရးဆြဲထားတဲ့ဥပေဒမ်ိဳး လိုကိုလိုအပ္တယ္” ဟု ၎က ဆိုေလသည္။ 

ျမတ္(ကေလး)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *