အေျခခံလူတန္းစားအတြက္ ဆုပ္လည္းဆူး၊ စားလည္း႐ူး ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ

အစိုးရတိုင္းေၾကာက္ရသည့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ တစ္ေက်ာ့ျပန္လာၿပီျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈမွာ ဂဏန္းႏွစ္လုံးနားသို႔ ကပ္လာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သတိေပးေဝဖန္သံမ်ား ထြက္လာသည္။

ယခုႏွစ္၏ ပ်မ္းမၽွေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းမွာ ၈ ဒသမ ၅၃ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိရွိေနၿပီး ျပည္တြင္းရွိ ေငြစုဘဏ္အတိုးႏႈန္းမွာ တစ္ႏွစ္လၽွင္ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၈ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအတြင္းသာရွိသည့္အတြက္ ဘဏ္အတိုးႏႈန္းထက္ပင္ မ်ားေနၿပီျဖစ္ သည္။

ဆိုလိုသည္မွာ ဘဏ္တြင္အပ္ထားေသာ ေငြတစ္ရာအတြက္ရသည့္ အတိုးထက္ပင္ ေငြေဖာင္းပြမႈက ပိုမ်ားသည့္အတြက္ အတိုးမရဘဲ အ႐ႈံးေပၚသည့္သေဘာ ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ဘဏ္တြင္မအပ္ဘဲ ေငြသားကိုင္ထားမည္ဆိုလၽွင္မူ ပိုဆုံး႐ႈံးရမည့္ အေျခအေနပင္။

ကာလတူ ႏွစ္အလိုက္ႏႈိင္းယွဥ္မည္ဆိုလၽွင္ ယမန္ႏွစ္ ဩဂုတ္လတြင္ရွိခဲ့သည့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈထက္ ယခုႏွစ္ ဩဂုတ္လတြင္ရွိခဲ့သည့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈက ၁၀ ဒသမ ၃၇ ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုမ်ားလာေၾကာင္း ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕၏ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ သိရသည္။

လက္ရွိအစိုးရ စတင္တာဝန္ယူစဥ္က ပ်မ္းမၽွေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းမွာ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထက္တြင္ရွိေနၿပီး တစ္ႏွစ္အၾကာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း ၆ ဒသမ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ ေလၽွာ႔ခ်ႏိုင္ခဲ့သည္။

ထိုေနာက္ပိုင္းတြင္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းမွာ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေအာက္သို႔ က်ဆင္းခဲ့ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း ၄ ဒသမ ၀၃ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္ အနိမ့္ဆုံးႏႈန္းသို႔ ေရာက္ခဲ့သည္။

အေၾကာင္းမွာ လက္ရွိအစိုးရ၏ အသုံးစရိတ္ေလၽွာ႔ခ်ၿပီး အခြန္မ်ားမ်ားရရန္ေကာက္ခံသည့္ ေခၽြတာေရးဘ႑ာေရးမူဝါဒေၾကာင့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ ေလ်ာ့က်သြားျခင္းျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ လက္ရွိအစိုးရတာဝန္ယူၿပီးေနာက္ ၂ ႏွစ္ဆက္တိုက္ က်ဆင္းခဲ့ေသာ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈမွာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွစတင္ကာ တရိပ္ရိပ္ျပန္လည္ျမင့္တက္လာၿပီး သုံးႏွစ္ခန္႔အတြင္း ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း အျမင့္ဆုံး ျဖစ္လာသည္။

ျမန္မာ့စီးပြားေရးမွာ ေရရွည္တြင္ အလားအလာေကာင္းမ်ားစြာရွိေသာ္လည္း ေရတိုကာလတြင္ အရွိန္ပ်က္သြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေငြေၾကးရန္ပုံေငြအဖြဲ႕ (IMF) ၏ ယခုႏွစ္ ဧၿပီလကထုတ္ျပန္သည့္ Artile IV အစီရင္ခံစာ တြင္ သတိေပးထားၿပီးျဖစ္သည္။

ထိုအစီရင္ခံစာတြင္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းကို တည္ၿငိမ္ေအာင္ ထိန္းေက်ာင္းကိုင္တြယ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေရွ႕လာမည့္ကာလတြင္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း ဆက္လက္ျမင့္တက္ေနဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းထားသည္။

ယခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလကုန္တြင္ထြက္ရွိလာသည့္ IMF ၏ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ World Economic Outlook အစီရင္ခံစာတြင္မူ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပ်မ္းမၽွေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းမွာ ၇ ဒသမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားအနက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈမွာ အျမင့္ဆုံးျဖစ္ၿပီး ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံက ၂ ဒသမ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ လာအိုႏိုင္ငံက ၃ ဒသမ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံက ၃ ဒသမ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္း အသီးသီးရွိၾကသည္။

ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း ျမင့္တက္လာရသည့္အေၾကာင္းရင္းမ်ားစြာ ရွိသည္။

ပထမတစ္ခ်က္မွာ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ ျပန္လည္ျမင့္တက္လာသည့္ကာလမွာ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားကို လစာတိုးေပးသည့္အခ်ိန္ျဖစ္သည္။

ယမန္ႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ အစိုးရဝန္ထမ္း အရာထမ္းအဆင့္ကို လစာ၏ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အမႈထမ္းအဆင့္ကို ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း လစာတိုးျမႇင့္ေပးခဲ့သည္။

ျမင့္တက္လာသည့္ကုန္ေဈးႏႈန္းကို အမီလိုက္ႏိုင္ရန္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို လစာတိုးေပးခဲ့ေသာ္လည္း ကုန္ေဈးႏႈန္းက ေရွ႕က ထပ္မံေျပးတက္သြားသည္။

အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ား လစာတိုးသည့္အတြက္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနႏွင့္လည္း အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ဝန္ထမ္းမ်ားကို လစာတိုးေပးရန္ လိုအပ္လာၿပီး ယင္းအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ကို ၎တို႔၏ ကုန္စည္၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ေပါင္းထည့္လိုက္ခ်ိန္တြင္ ကုန္ေဈးႏႈန္းက ထပ္မံျမင့္သြားေၾကာင္း ဘ႑ာေရးဒုတိယဝန္ႀကီးေဟာင္း ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္သိမ္း က ေျပာသည္။

“ကုန္ေဈးႏႈန္းကို တည္ၿငိမ္ေအာင္ မထိန္းႏိုင္ဘဲ သူတက္တိုင္း လစာလိုက္တိုးေနလို႔ကေတာ့ ေငြ႐ိုက္တဲ့စက္ပဲ ပ်က္သြားမယ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။

ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္တြင္လည္း အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားကို သုံးႀကိမ္တိုင္တိုင္ လစာတိုးျမႇင့္ေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

ဤသည္မွာ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း ျပန္လည္ျမင့္တက္လာျခင္း၏ ကနဦးကာလျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့စီးပြားေရး၏ ေရွ႕လာမည့္ေျခာက္လ၊ တစ္ႏွစ္တာအတြင္း အေျခအေနမွာ မေကာင္းႏိုင္ေၾကာင္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ပညာရွင္အခ်ိဳ႕က မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

စီးပြားေရးစနစ္အတြင္း ေငြေၾကးပမာဏတိုးတက္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ္လည္း အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း မဖန္တီးႏိုင္၊ ထုတ္လုပ္မႈမျမႇင့္တင္ႏိုင္လၽွင္ အစိုးရ၏ စီးပြားေရးလႈံ႔ေဆာ္မႈမွာ လက္ ေတြ႕ျဖစ္လာႏိုင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးတကၠသိုလ္မွ ပါေမာကၡတစ္ဦး (အမည္မေဖာ္လိုေၾကာင္းေမတၱာရပ္ခံခ်က္အရ) က ေျပာၾကားသည္။

“ေျပာရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ စီးပြားေရးက မေကာင္းဘူးပဲေျပာရမယ္။ မေသခ်ာတာေတြမ်ားေနရင္ ထုတ္လုပ္မႈက တက္မလာေတာ့ဘူး။ ေနာက္တစ္ခါ လူေတြကလည္း ေဈးတက္ဦးမယ္ဆိုတဲ့ ေမၽွာ္မွန္းခ်က္ရွိေနရင္ ေရွ႕ေလၽွာက္ေတာ့ ကုန္ေဈးႏႈန္းက ဆက္တက္ေနဦးမယ္ထင္တယ္” ဟု ၎က သုံးသပ္သည္။

စီးပြားေရးစနစ္အတြင္း ေငြေၾကးပမာဏမ်ားလာၿပီး ထုတ္လုပ္မႈမတက္လာပါက အပိုကုန္က်စရိတ္မ်ားကာ ကုန္ေဈးႏႈန္းတက္ျခင္းသာ အဖတ္တင္မည္ျဖစ္သည္။

လက္ရွိေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈပုံစံမွာ ျပည္သူမ်ား စားသုံးႏိုင္စြမ္း ဝယ္လိုအားျမင့္လာျခင္းေၾကာင့္ မဟုတ္ဘဲ ကုန္က်စရိတ္ပိုမ်ားလာသည့္အတြက္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ ျမင့္တက္လာသည့္အေျခအေန ျဖစ္သည္။

ျပည္တြင္းတြင္ ဝယ္လိုအားမ်ားသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္မႈမ်ားလာလၽွင္၊ ျပည္သူမ်ားသုံးစြဲသည့္ကုန္စည္ကို မ်ားမ်ားထုတ္လုပ္ႏိုင္လၽွင္ ကုန္ေဈးႏႈန္း တည္ၿငိမ္မႈကို ထိန္းထားႏိုင္ေၾကာင္း ေဒါက္တာ ေမာင္ေမာင္သိမ္းက ဆိုသည္။

ခက္ေနသည္မွာ ယင္းကုန္စည္မ်ား ထုတ္လုပ္မႈ ျမင့္တက္မလာျခင္းပင္။

“ထုတ္လုပ္မႈတက္လာေအာင္ တြန္းအားေပးရမယ့္မူဝါဒတစ္ခုခုကို ရဲရဲတင္းတင္း လုပ္ဖို႔လိုေနၿပီ” ဟု စီးပြားေရး ပါေမာကၡတစ္ဦးက ဆိုသည္။

ရဲရဲတင္းတင္းလုပ္ရန္ အႀကံေပးသည့္ စီးပြားေရးပါေမာကၡကိုယ္တိုင္ပင္ မည္သူမည္ဝါဆိုသည္ကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ မေဖာ္ျပႏိုင္ျခင္းကလည္း လက္ရွိအစိုးရ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားမွာ ခ်ိနဲ႔ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း လွစ္ဟျပေနသည္။

“သူတို႔က ဘ႑ာေရးမူဝါဒ က်င့္သုံးေနတာကလည္း Contractionary ျဖစ္ေနတယ္။ အခြန္မ်ားမ်ားေကာက္တဲ့ နည္းလမ္းႀကီးျဖစ္ေနတယ္။ တစ္ဖက္မွာလည္း ေငြေၾကးမူဝါဒေတာ့ က်င့္သုံးေနတယ္။ ဒါေပမဲ့ ထုတ္လုပ္မႈကို တိုးေစတဲ့ ဟာမ်ိဳး တစ္ခုမွျဖစ္မလာဘူး” ဟု ၎က ဆက္ေျပာသည္။

လက္ရွိ ျပည္တြင္းထုတ္ကုန္မ်ားေနရာတြင္လည္း ျပည္ပထုတ္ကုန္မ်ားက ပိုမိုေနရာယူလာသည္ကို ေဈးဆိုင္မ်ား၊ ေဈးဝယ္စင္တာႀကီးမ်ားတြင္ ျမင္ေတြ႕ေနရသည္။

ျပည္ပသြင္းကုန္ အစားထိုးေရး တေၾကာ္ေၾကာ္ေအာ္ေနေသာ္လည္း သြင္းကုန္မ်ားက ျပည္တြင္းထုတ္ကုန္မ်ားကို အစားထိုးေနရာယူသြားသည္။

ေန႔စဥ္စားသုံး၊ သုံးစြဲေနရေသာ ပစၥည္းမ်ားတြင္ အဆာေျပစားသည့္မုန္႔၊ အေအးမွအစ ေခါင္းကိုက္၊ ေလေအာင့္ေပ်ာက္ေဆးအထိ ျပည္ပမွတင္သြင္းလာသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကိုသာ အမ်ားဆုံးသုံးစြဲေနၾကသည္။

ျပည္တြင္းထုတ္လုပ္မႈ ျမႇင့္တင္ေရးတြင္ ထုတ္လုပ္မႈက႑မူဝါဒႏွင့္ ပညာေရး၊ လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မူဝါဒ ခ်ိတ္ဆက္မႈကြင္းဆက္မ်ား ေပ်ာက္ေနေၾကာင္း စီးပြားေရးပါေမာကၡက ဆိုသည္။

“ႏိုင္ငံျခားလုပ္ငန္းေတြဝင္လာေပမယ့္ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းေတြ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ဖို႔၊ အလုပ္သမားေတြ အလုပ္ရဖို႔၊ လုပ္ငန္းခြင္ဝင္အရည္အခ်င္းေတြရဖို႔ဆိုတဲ့ ကြင္းဆက္ႀကီးခ်ိတ္မိေအာင္ ထုတ္လုပ္မႈနဲ႔ ပညာေရးမူဝါဒေတြကို ခ်ိတ္ဆက္ေပး ရမွာ။ ဒါေပမဲ့ အခု အဲ့ဒါေတြမွာ ေတာ္ေတာ္ေလးကို လိုေနေသးတယ္” ဟု ၎က မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

ကမၻာ့စီးပြားေရးဇာတ္ခုံတြင္လည္း အေမရိကန္ႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ကုန္သြယ္ေရးတင္းမာမႈမ်ားေၾကာင့္ တျခားႏိုင္ငံမ်ားသို႔ပါ ဂယက္႐ိုက္ခတ္မႈရွိခဲ့သလို ဥေရာပႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕အပါအဝင္ အာရွႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕ပါ စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈဒဏ္ကို ခံလာရၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ (UMFCCI) ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာ ေမာင္ေမာင္ေလးက ေျပာသည္။

စင္ကာပူ၊ ေဟာင္ေကာင္ကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံမ်ားပင္ စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈကို အစြမ္းကုန္ထိန္းေက်ာင္းေနရခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သို႔ ခုခံႏိုင္စြမ္းနည္းသည့္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ စီးပြားေရးအရ ထိခိုက္မႈမ်ားရွိလာေၾကာင္း ၎က ေျပာဆိုသည္။

“ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈကေတာ့ ခုလို ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံေတြမွာ ျမင့္တက္တာေတာ့ ထုံးစံပါ။ ဒါေပမဲ့ ကိုယ့္မွာ ေသခ်ာျပင္ဆင္ထားတဲ့ ေရရွည္မဟာဗ်ဴဟာေတြ မရွိရင္ေတာ့ ခံရမွာပါပဲ။ ခုေလာင္စာဆီေဈးေတြက်ေနလို႔ နည္းနည္းေတာ္ေသးတယ္ ေျပာရမယ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။

စားသုံးသူေဈးဆၫႊန္းကိန္း တစ္နည္းအားျဖင့္ ကုန္ေဈးႏႈန္းအေျခအေနကို သုေတသနျပဳေကာက္ခံသည့္ ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ဆက္သြယ္ေရးက႑တြင္ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းဟမ္းဆက္မ်ား ေဈးက်ဆင္းသည္မွလြဲ၍ က်န္ကုန္စည္၊ ဝန္ေဆာင္မႈေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ ဆက္တိုက္ျမင့္တက္လာေနေၾကာင္း သိရသည္။

အိမ္လခႏွင့္ အိမ္ျပင္ခအုပ္စု၏ စားသုံးသူေဈးဆၫႊန္းကိန္းသည္ တစ္ႏွစ္အတြင္း ၃၁ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ျမင့္တက္လာၿပီး အဓိကအေၾကာင္းရင္းမွာ လၽွပ္စစ္မီတာခ တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံလိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ယခင္ထက္ သိသာစြာျမင့္တက္လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕၏ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းအစီရင္ခံတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ေ႐ႊထည္၊ လက္ဝတ္ရတနာ စသည့္ လူသုံးကုန္ပစၥည္းပါဝင္သည့္ အေထြေထြကုန္ပစၥည္းအုပ္စု၏ စားသုံးသူေဈးဆၫႊန္းကိန္းမွာ တစ္ႏွစ္အတြင္း ၁၄ ရာခိုင္ႏႈန္း ျမင့္တက္လာၿပီး အဓိကအခ်က္မွာ ေ႐ႊထည္ႏွင့္ လက္ဝတ္ရတနာေဈးႏႈန္းမ်ား သိသာစြာျမင့္တက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းသို႔ အရပ္ရပ္ကုန္ေဈးႏႈန္းမ်ား တက္လာခ်ိန္တြင္ အဓိကခါးစည္းခံရသည္က အေျခခံလူတန္းစားမ်ားသာ ျဖစ္သည္။

ဝင္ေငြနည္းပါး အေျခခံလူတန္းစားမ်ားအေနႏွင့္ ဝင္ေငြခြန္ထမ္းေဆာင္ရေလာက္သည့္ ဝင္ေငြမရွိလၽွင္ေသာ္မွ စားသုံးသူအေပၚတြင္ က်သင့္ေကာက္ခံေစသည့္ ဖုန္းေဘလ္၊ စားေသာက္ဆိုင္ခြန္ စသည့္ သြယ္ဝိုက္ခြန္မ်ားေၾကာင့္ အခြန္ဝန္ ကို ထမ္းထားရၿပီးျဖစ္သည္။

ထိုအခြန္ဆိုသည္မွာလည္း ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈကို ထိန္းေက်ာင္းရန္ဆိုသည့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေကာက္ခံျခင္းျဖစ္ရာ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ ထိန္းေက်ာင္းရန္ အခြန္ေဆာင္ရင္း၊ ျမင့္တက္လာသည့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈဒဏ္ကိုလည္း ရင္ဆိုင္ရမည့္ အေျခအေနျဖစ္သည္။

ပိုင္ဆိုင္မႈမည္မည္ရရမရွိဘဲ ေငြသားကိုသာ လက္ကိုင္သုံးစြဲရသည့္ အေျခခံလူတန္းစားအတြက္ ဆုပ္လည္း စူး၊ စားလည္း႐ူးရမည့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ ျဖစ္သည္။

‘ေ႐ႊ၊ ေျမ၊ ပစၥည္းဝယ္ႏိုင္သူေတြထက္ ဘာမွမဝယ္ႏိုင္တဲ့ ကိုယ့္ဝင္ေငြရဲ႕အေတာ္မ်ားမ်ားကို ေငြသားပဲကိုင္ထားႏိုင္တဲ့ အေျခခံလူတန္းစားေတြကေတာ့ ဒီေငြေဖာင္းပြမႈဒဏ္ကို ပိုခံရမွာေပါ့” ဟု စီးပြားေရးပါေမာကၡက ဆိုေလသည္။ 

စစ္ၿငိမ္းသူ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *