၂၁ ရာစုအတြက္ သင္ခန္းစာ ၂၁ ခု

ကမၻာေက်ာ္စာေရးဆရာ Yuval Noah Harari ၏ အေရာင္းရဆုံးစာအုပ္စာရင္းဝင္ 21 Lessons for the 21st Century စာအုပ္ကို ဘာသာျပန္ဆိုေဖာ္ျပပါသည္။

 သင္ခန္းစာ (၁၀)

အၾကမ္းဖက္ဝါဒ (Terrorism) (အပိုင္း-၂) အေၾကာက္မလြန္ၾကပါနဲ႔

အဘယ့္ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံအစိုးရ (State) အေနႏွင့္ (အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား လိုလားသလို) ဖဲခ်ပ္မ်ားကို ကုလားဖန္ျပန္ထိုး၊ ဖဲျပန္ခ်ိဳးဖို႔ သေဘာတူရပါသနည္း။ အၾကမ္းဖက္ဝါဒေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ႐ုပ္ဝတၳဳအပ်က္အစီးမွာ မဆိုစေလာက္သာျဖစ္ရာ သီအိုရီအားျဖင့္ အစိုးရအေနႏွင့္ ဘယ္လိုမွမတုံ႔ျပန္ဘဲ ေနလို႔ရသည္။ သို႔မဟုတ္ အစိုးရအေနႏွင့္ ကင္မရာမ်ား၊ မိုက္ခ္မ်ား မျမင္ကြယ္ရာမွာ သိုသိုသိပ္သိပ္ႏွင့္ ျပင္းထန္သည့္ တုံ႔ျပန္မႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္လို႔ ရေလသည္။ လက္ေတြ႕အားျဖင့္လည္း အစိုးရမ်ားအေနႏွင့္ ယင္းကဲ့သို႔ပင္ တုံ႔ျပန္ေလ့ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ တစ္ခါတစ္ခါ စိတ္မထိန္းႏိုင္ဘဲ အမ်က္ထြက္ကာ အစိုးရက လူသိရွင္ၾကား အင္အားသုံးေျဖရွင္းၿပီး တုံ႔ျပန္တာမ်ိဳး ျဖစ္ေလ့ရွိပါသည္။ ထိုအခါ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား စိတ္ႀကိဳက္ကစားလို႔ရသည့္အေျခအေန ျဖစ္သြားေတာ့သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံအစိုးရမ်ားအေနႏွင့္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ ဆြေပးမႈမ်ားကို ဆတ္ဆတ္ထိမခံ ျဖစ္ရပါသနည္း။

အစိုးရမ်ားအေနႏွင့္ ယင္းကဲ့သို႔ ဆြေပးမႈမ်ားကို သည္းမခံႏိုင္ျဖစ္ရျခင္းမွာ ေခတ္သစ္ႏိုင္ငံေတာ္မ်ား၏ တရားနည္းဆီေလ်ာ္မႈ (Legitimacy) ႏွင့္ သက္ဆိုင္ပါသည္။ တရားသျဖင့္တည္ရွိသည့္ႏိုင္ငံေတာ္ အယူအဆမွာ ႏိုင္ငံေတာ္က အမ်ားဆိုင္ရာရပ္ဝန္း (Public Sphere) ကို ႏိုင္ငံေရးအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ကင္းရွင္းေအာင္ ကာကြယ္ေပးမည္ဟူေသာ ကတိကဝတ္ကို အေျခခံထားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အစိုးရက သူ၏ တရားသျဖင့္တည္ရွိမႈ၊ တရားဝင္မႈက ဤအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ကာကြယ္ေပးရေရးႏွင့္ မသက္ဆိုင္ပါလၽွင္မူ ဘယ္လိုပင္ဆိုး႐ြားေသာ ကပ္ေဘးျဖစ္ပါေစ ႀကံ႕ႀကံ႕ခံၿပီး၊ မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနလို႔ပင္ ရေလသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျပႆနာက မည္မၽွပင္ ေသးငယ္ေစကာမူ ယင္းျပႆနာသည္ အစိုးရ၏ တရားနည္းဆီေလ်ာ္မႈကို ထိပါးတိုက္ခိုက္ႏိုင္သည္ဆိုပါက ျပႆနာေသးေသးေလး တစ္ခုႏွင့္ပင္ အစိုးရ ၿပိဳလဲသြားႏိုင္စရာ ရွိေနေလသည္။ ၁၄ ရာစုတြင္ ပလိပ္ေရာဂါေဘးေၾကာင့္ ဥေရာပလူဦးေရ၏ ေလးပုံတစ္ပုံမွ ထက္ဝက္ပမာဏခန္႔အထိ ေသဆုံးခဲ့ေသာ္လည္း ဘယ္ဘုရင္မွ နန္းစြန္႔ရသည့္ အျဖစ္မေရာက္ေခ်။ ဘယ္ဘုရင္ကမွလည္း ပလိပ္ေရာဂါကပ္ေဘးကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း မရွိေခ်။ ပလိပ္ေရာဂါကို ကာကြယ္ရမည့္တာဝန္မွာ ရွင္ဘုရင္၏ တာဝန္ဟုလည္း ထိုအခ်ိန္က ဘယ္သူကမွ မယူဆေခ်။ တစ္ဖက္တြင္မူ ဘာသာေရးအရ မိစၧာအယူဝါဒမ်ား ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း ျပန္႔ပြားေနသည္ကို ခြင့္ျပဳမိလၽွင္မူကား ရွင္ဘုရင္အေနႏွင့္ နန္းစြန္႔ရ႐ုံသာမက ဇက္ပါျပဳတ္သြားႏိုင္သည့္အျဖစ္မ်ိဳးႏွင့္ ႀကဳံရႏိုင္ေလသည္။

ယေန႔ေခတ္တြင္ အစိုးရတစ္ရပ္အေနႏွင့္ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈကို အၾကမ္းဖက္ဝါဒေလာက္ တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ ကိုင္တြယ္တုံ႔ျပန္ျခင္း မရွိေခ်။ #MeToo ကဲ့သို႔ေသာ လႈပ္ရွားမႈ မ်ားမွာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိသည့္တိုင္ မုဒိမ္းမႈမွာ အစိုးရ၏ တရားနည္း ဆီေလ်ာ္မႈ၊ တရားသျဖင့္တည္ရွိမႈ (Legitimacy) ကို ေလ်ာ့ပါးေစျခင္း မရွိေခ်။ ဥပမာအားျဖင့္ ျပင္သစ္တြင္ တစ္ႏွစ္လၽွင္ မုဒိမ္းမႈေပါင္း တစ္ေသာင္းေက်ာ္ အာဏာပိုင္မ်ားထံ တိုင္ၾကားၾကၿပီး သတင္းပို႔တိုင္ၾကားျခင္းမရွိသည့္အမႈေပါင္း ေသာင္းႏွင့္ခ်ီ၍ ရွိႏိုင္ေလသည္။

သို႔ေသာ္ မုဒိမ္းသမားမ်ားႏွင့္ မယားကို႐ိုက္ေသာ ခင္ပြန္းေယာက္်ားမ်ားမွာ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံေတာ္၏ တည္ရွိမႈကို ၿခိမ္းေျခာက္သည့္ အႏၲရာယ္အျဖစ္ ႐ႈျမင္ခံရျခင္း မရွိေခ်။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ ကင္းရွင္းေစရမည္ဆိုသည့္ ကတိျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ကို တည္ေဆာက္ထားျခင္း မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ရွားရွားပါးပါး တစ္ခါတစ္ရံျဖစ္သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားမွာမူ ျပင္သစ္သမၼတႏိုင္ငံေတာ္၏ ေသေရးရွင္ေရးကို ၿခိမ္းေျခာက္သည့္ အႏၲရာယ္အျဖစ္ ႐ႈျမင္ခံရသည္။ အေၾကာင္းမွာ လြန္ခဲ့သည့္ ရာစုႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း ေခတ္သစ္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားမွာ ႏိုင္ငံအတြင္း ႏိုင္ငံေရးအၾကမ္းဖက္မႈကို လုံး၀သည္းမခံဟူသည့္ ကတိကဝတ္ေပၚ လုံးလုံးအေျခခံ၍ ၎တို႔၏ တရားနည္းဆီေလ်ာ္မႈကို တျဖည္းျဖည္းခ်င္း တည္ေဆာက္လာေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

အလယ္ေခတ္မ်ားကမူ အမ်ားဆိုင္ရာရပ္ဝန္းမွာ ႏိုင္ငံေရးအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ ျပည့္ႏွက္ေနသည္။ အမွန္စင္စစ္အားျဖင့္ အၾကမ္းဖက္နည္းလမ္း သုံးႏိုင္စြမ္းရွိျခင္းကိုက ႏိုင္ငံေရးကစားပြဲထဲသို႔ ဝင္ေရာက္ရန္ ဝင္ခြင့္လက္မွတ္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ထိုသို႔ သုံးႏိုင္စြမ္းမရွိပါက ႏိုင္ငံေရးအရ အေရးမပါေခ်။ ေတာ္ဝင္မိသားစု အမ်ားအျပားမွာ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားရွိၿပီး ၿမိဳ႕မ်ား၊ အစည္းအ႐ုံးမ်ား၊ ဘုရား ေက်ာင္းေတာ္မ်ားႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ားမွာလည္း လက္နက္ကိုင္ တပ္မ်ား ရွိေလသည္။ ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းႀကီး ပ်ံလြန္ေတာ္မူၿပီး သူ႕ကို ဆက္ခံရန္ အျငင္းပြားမႈ ေပၚေပါက္ပါက ဘုန္းႀကီးမ်ား၊ ေဒသခံေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သူအိမ္နီးနားခ်င္းမ်ား ပါဝင္သည့္ ၿပိဳင္ဘက္အဖြဲ႕မ်ားမွာ လက္နက္ကိုင္ၿပီး ျပႆနာေျဖရွင္းေလ့ရွိၾကသည္။

အၾကမ္းဖက္ဝါဒ (Terrorism) မွာ ထိုသို႔ေသာ အေျခအေနတြင္ အေရးမပါ အရာမေရာက္ေခ်။ ႐ုပ္ဝတၳဳပစၥည္း ပ်က္စီးထိခိုက္ေအာင္ သိသာစြာ အင္အားမသုံးႏိုင္ေသာသူမ်ားအတြက္ ေနရာမရွိေခ်။ ၁၁၅၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ မြတ္ဆလင္အယူသီးလူအခ်ိဳ႕က ေဂ်႐ုစလင္တြင္ လက္တစ္ဆုပ္စာ အရပ္သားအခ်ိဳ႕ကိုသတ္ၿပီး ခ႐ူးဆိတ္စစ္ပြဲျဖင့္ က်ဴးေက်ာ္လာသူမ်ား ျမင့္ျမတ္ေသာေျမမွ ထြက္သြားၾကရန္ ေတာင္းဆိုပါက ဘယ္သူကမွ ေၾကာက္မည္မဟုတ္ပါ။ ငိုအားထက္ရယ္အားသန္ဆိုသလို ျဖစ္ေပမည္။ စာဖတ္သူအေနႏွင့္ မိမိေတာင္းဆိုခ်က္ကို လူအမ်ား အမွန္တကယ္ အာ႐ုံစိုက္ခံခ်င္သည္ဆိုပါက အနည္းဆုံး ခံတပ္ရဲတိုက္ တစ္လုံး၊ ႏွစ္လုံးေလာက္ သိမ္းျပႏိုင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ အၾကမ္းဖက္ဝါဒမွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အလယ္ေခတ္ဘိုးေဘးမ်ား အာ႐ုံစိုက္ေလာက္စရာကိစၥ မဟုတ္ခဲ့ေပ။ အေၾကာင္းမွာ သူတို႔အေနႏွင့္ ပိုႀကီးေသာ ျပႆနာမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းေနရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ေခတ္သစ္ကာလတြင္မူ ႏိုင္ငံေတာ္မ်ားမွာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္ၿပီး ၎တို႔၏ နယ္နိမိတ္အတြင္း ႏိုင္ငံေရးအၾကမ္းဖက္မႈကို တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ေလၽွာ႔ခ်လာခဲ့သည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္ အနည္းငယ္အတြင္း အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားမွာ ႏိုင္ငံေရးအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို အကုန္အစင္နီးပါး ရွင္းလင္းႏိုင္ခဲ့သည္။ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံသားမ်ား၊ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံသားမ်ား၊ အေမရိကန္မ်ားမွာ လက္နက္အင္အား သုံးစရာမလိုဘဲ ၿမိဳ႕မ်ား၊ ေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရကိုပင္ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းႏိုင္သည္။ ထရီလီယံႏွင့္ခ်ီေသာ ေဒၚလာမ်ား၊ သန္းႏွင့္ခ်ီေသာ စစ္သားမ်ား၊ ေထာင္ခ်ီေသာ သေဘၤာမ်ား၊ ေလယာဥ္ပ်ံမ်ားႏွင့္ ႏ်ဴကလီးယား ဒုံးက်ည္မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္းမွာ ႏိုင္ငံေရးသမားအုပ္စုတစ္စုထံမွ အျခားတစ္စုထံသို႔ ေသနတ္တစ္ခ်က္ ေဖာက္စရာမလိုဘဲ လႊဲေျပာင္းေပးႏိုင္သည္။ ျပည္သူလူထုမွာ ဤသို႔ေသာ အေျခအေနႏွင့္ အလ်င္အျမန္ အသားက်လာၿပီး သူတို႔၏ ေမြးရာပါ အခြင့္အေရးအေနျဖင့္ ယူဆလာသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ တစ္ခါတစ္ရံႀကဳံသည့္ ႏိုင္ငံေရးအၾကမ္းဖက္မႈမ်ိဳးေၾကာင့္ လူအနည္းငယ္ ဆယ္ဂဏန္းေလာက္ ေသဆုံး႐ုံႏွင့္ပင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ တရားနည္းဆီေလ်ာ္မႈ (Legitimacy) ေရာ၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ရပ္တည္ႏိုင္စြမ္းကိုပါ ၿခိမ္းေျခာက္သည့္ အႏၲရာယ္အျဖစ္ ႐ႈျမင္လာၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ဘာမွမရွိသည့္ ဖန္ဘူးအလြတ္ႀကီး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဒဂၤါးျပားတစ္ေစ့ထဲႏွင့္ပင္ အသံအက်ယ္ႀကီး ျမည္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ပင္ အၾကမ္းဖက္မႈထိုးဇာတ္မွာ ေအာင္ျမင္မႈရျခင္း ျဖစ္သည္။ အစိုးရက ႏိုင္ငံေရးအၾကမ္းဖက္မႈ လုံး၀ကင္းရွင္းသည့္ေနရာျဖစ္ေအာင္ အက်ယ္ႀကီး ဖန္တီးထားႏိုင္ေသာေၾကာင့္ မည္မၽွပင္ ေသးငယ္သည့္ လက္နက္ကိုင္တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္ပါေစ၊ မိုက္ခ႐ိုဖုန္းေၾကာင့္ အသံ အက်ယ္ႀကီး ထြက္လာသကဲ့သို႔ ရလဒ္က ခ်ဲ႕ကားသြားျခင္း ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေရးအၾကမ္းဖက္မႈ နည္းပါးေလေလ၊ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈတစ္ခုအေပၚ ျပည္သူလူထု၏ ေခ်ာက္ခ်ားတုန္လႈပ္မႈ ႀကီးမားေလေလ ျဖစ္သည္။ လူအနည္းငယ္ ဘယ္လ္ဂ်ီယံတြင္ ထိခိုက္ေသဆုံးမႈက ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား သို႔မဟုတ္ အီရတ္တြင္ လူရာႏွင့္ခ်ီ၍ ေသဆုံးမႈထက္ ပိုၿပီး လူစိတ္ဝင္စားခံရေလသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ဝိေရာဓိျဖစ္ရသည္မွာ ေခတ္သစ္ႏိုင္ငံေတာ္မ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးအၾကမ္းဖက္မႈကို ကာကြယ္ထားႏိုင္သည့္ ေအာင္ျမင္မႈေၾကာင့္ပင္ အၾကမ္းဖက္ဝါဒႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရေသာအခါ ေခတ္သစ္ႏိုင္ငံေတာ္မ်ားအတြက္ အထူးေပ်ာ့ကြက္ျဖစ္ေနရျခင္းျဖစ္သည္။

အစိုးရက ႏိုင္ငံ၏ နယ္နိမိတ္အတြင္း ႏိုင္ငံေရးအၾကမ္းဖက္မႈကို သည္းခံမည္မဟုတ္ဆိုတာကို ထပ္တလဲလဲ ထုတ္ေဖာ္ျပသထားသည္။ ႏိုင္ငံသားမ်ားအေနႏွင့္လည္း ႏိုင္ငံေရးအၾကမ္းဖက္မႈ လုံး၀မရွိသည့္ အေျခအေနႏွင့္ အသားက်ေနၿပီျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ အၾကမ္းဖက္ဝါဒ ထိုးဇာတ္၊ လုပ္ဇာတ္က လူအမ်ား၏ စိတ္ထဲတြင္ မင္းမဲ့စ႐ိုက္၊ ပရမ္းပတာ ျဖစ္ေတာ့မည္ဟု အလိုလို ေခ်ာက္ခ်ားထိတ္လန္႔လာသည္။ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း လူမႈေနသားက်မႈ၊ လူမႈအစီအစဥ္ (Social Order) ပ်က္ျပားေတာ့မည္ဟု ခံစားလာရသည္။ ရာစုႏွစ္မ်ားစြာ ေသြးေျမက် ႐ုန္းကန္လႈပ္ရွားရၿပီး အၾကမ္းဖက္မႈ တြင္းနက္ႀကီးထဲက ထြက္လာခဲ့ေသာ္လည္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စိတ္ထဲတြင္ ယင္းတြင္းနက္ႀကီးက ရွိေနဆဲ၊ ျပန္လည္ဝါးမ်ိဳသြားဖို႔ ေစာင့္ေနဆဲဟု ခံစားေနရေလသည္။ ထိတ္လန္႔ေၾကာက္႐ြံ႕ဖြယ္ေကာင္း သည့္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာလုပ္ရပ္မ်ိဳး နည္းနည္းျမင္႐ုံႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စိတ္ထဲတြင္ ယင္းတြင္းနက္ႀကီးထဲ ျပန္က်သြားၿပီဟု ထင္ေလေတာ့သည္။

ျပည္သူလူထု၏ ဤကဲ့သို႔ အေၾကာက္တရားကို သက္သာရာရေစရန္ အၾကမ္းဖက္မႈထိုးဇာတ္ကို အစိုးရက လုံၿခဳံေရးအင္အားသုံးျခင္းဟူသည့္ ဇာတ္ကြက္ခင္းၿပီး တုံ႔ျပန္ေတာ့သည္။ အၾကမ္းဖက္ဝါဒကို ထိေရာက္ ျမန္ဆန္မႈအရွိဆုံး တိုက္ဖ်က္ႏိုင္သည့္နည္းလမ္းမွာ ေထာက္လွမ္းေရး ေကာင္းေကာင္းႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈကို ေထာက္ပံ့ေနသည့္ ဘ႑ာေရးကြန္ရက္မ်ားကို လၽွိဳ႕ဝွက္ေခ်မႈန္းျခင္းနည္းလမ္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ နည္းလမ္းမွာ ႏိုင္ငံသားမ်ားအေနႏွင့္ တီဗီဖန္သားျပင္ေပၚတြင္ ျမင္ရၾကားရသည့္ နည္းလမ္းမဟုတ္ေခ်။ ႏိုင္ငံသားမ်ားမွာ ေဝါလ္ထရိတ္စင္တာႀကီး ၿပိဳလဲသြားသည့္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ ဒရာမာထိုးဇာတ္ကို ျမင္ခဲ့ရသည္ျဖစ္ရာ အစိုးရကလည္း အလားတူ မီးေတြေလာင္၊ မီးခိုးေတြထြက္ကာ ပိုခမ္းနား ႀကီးက်ယ္သည့္ ဇာတ္ကြက္ ျပန္ခင္းျပၿပီး တုံ႔ျပန္လိုစိတ္ျဖစ္ေတာ့သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ အစိုးရက တိတ္တဆိတ္ ထိေရာက္မႈရွိစြာ တုံ႔ျပန္ျခင္းမ်ိဳး လုပ္မည့္အစား အင္အား ႀကီးမားသည့္ မုန္တိုင္းေတြထန္၊ မီးဟုန္းဟုန္းေတာက္သည့္ တုံ႔ျပန္မႈမ်ိဳး လုပ္ေလသည္။ ထိုအခါ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား ေမၽွာ္လင့္ထားသည့္ စိတ္ကူး အိပ္မက္မ်ား အမွန္တကယ္ အေကာင္အထည္ေပၚလာေတာ့သည္။

ထိုသို႔ဆိုလၽွင္ အစိုးရအေနႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ဝါဒကို မည္သို႔ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းသင့္ပါသနည္း။ အၾကမ္းဖက္မႈကို ေအာင္ျမင္စြာ တိုက္ဖ်က္ရန္မွာ မ်က္ႏွာစာသုံးခုမွ ေဆာင္႐ြက္ရန္လိုပါသည္။ ပထမမ်က္ႏွာစာမွာ အစိုးရက အၾကမ္းဖက္ကြန္ရက္မ်ားကို တိတ္တဆိတ္ ေထာက္လွမ္းေခ်မႈန္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဒုတိယမ်က္ႏွာစာမွာ မီဒီယာမ်ားက ကိစၥမ်ားကို သင့္ေတာ္ဆီေလ်ာ္ေသာ ႐ႈေထာင့္မွခ်ဥ္းကပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး တစ္စိတ္ကို တစ္အိတ္မလုပ္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ မီဒီယာမ်ားအေနႏွင့္ လူအမ်ားလိုသည္ထက္ပိုၿပီး ထိတ္လန္႔စိုး႐ြံ႕ေအာင္ မေဆာင္႐ြက္မိဖို႔ လိုပါသည္။ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ ထိုးဇာတ္မွာ လူေတြၾကားထဲ ေက်ာ္ၾကားမႈမရလၽွင္ ေအာင္ျမင္မည္မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ ကံဆိုးသည္မွာ မီဒီယာမ်ားက ယင္းထိုးဇာတ္ကို လူသိရွင္ၾကားျဖစ္ေအာင္ အလကားမတ္တင္း လုပ္ေပးေနျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ မီဒီယာမ်ားက အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို လြန္လြန္ကဲကဲ အာ႐ုံစိုက္သတင္းတင္ဆက္ကာ ၎တို႔၏ အႏၲရာယ္ကို ရွိရင္းစြဲထက္ ခ်ဲ႕ကားေျပာဆို ေနၾကပါသည္။ သတင္းစာကလည္း ဆီးခ်ိဳအေၾကာင္းတို႔၊ ေလထုညစ္ညမ္းမႈတို႔ကို ေရးသားတင္ဆက္တာထက္အၾကမ္းဖက္မႈအေၾကာင္းေရးပါက ပိုအေရာင္းထြက္သည္ကိုး။

တတိယမ်က္ႏွာစာမွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ တစ္ဦးခ်င္း၊ တစ္ေယာက္ခ်င္းစီ၏ စိတ္အထင္ကို ခ်ဳပ္ထိန္းရမည့္ကိစၥ ျဖစ္ပါသည္။ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားမွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စိတ္အာ႐ုံကိုဖမ္းစားၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ျပန္ေျခာက္လွန္႔ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စိတ္ထဲတြင္ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို ထပ္တလဲလဲ တဝဲလည္လည္ ျပန္ျမင္ေယာင္ပါသည္။ စက္တင္ဘာ ၁၁ တိုက္ခိုက္မႈလိုမ်ိဳး၊ အေသခံဗုံးကြဲ တိုက္ခိုက္မႈလိုမ်ိဳး ကိစၥမ်ားကို ထပ္တလဲလဲ ျပန္အမွတ္ရပါသည္။ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက လူ ၁၀၀ ေလာက္ သတ္ျပၿပီး လူသန္းရာႏွင့္ခ်ီ၍ ေနာက္ေက်ာမလုံဘဲ တစ္ေယာက္ေယာက္က ေနာက္ကေန လာသတ္ေတာ့မေယာင္ ထင္ေအာင္ လုပ္ပါသည္။ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ရန္ကို စိတ္ထဲမွ စြဲထင္ေနျခင္းမွ လြတ္ကင္းေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ရမည့္တာဝန္မွာ ႏိုင္ငံသားမ်ားတြင္ ရွိပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈက ၿခိမ္းေျခာက္ႏိုင္စြမ္း အမွန္တကယ္ ဘယ္ေလာက္ပဲရွိေၾကာင္းကို အမွတ္ရဖို႔ လိုပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အဇၩတအတြင္းမွာရွိေသာ အေၾကာက္တရားေၾကာင့္ မီဒီယာမ်ားက ကဲကဲသဲသဲ သတင္းေဖာ္ျပေနျခင္းျဖစ္ၿပီး အစိုးရမ်ားက လြန္လြန္ကဲကဲတုံ႔ျပန္ေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

သို႔ျဖစ္ရာ အၾကမ္းဖက္ဝါဒ ေအာင္ျမင္မည္လား၊ က်ဆုံးသြားမည္လားမွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေပၚတြင္ မူတည္ပါသည္။ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားကို စိတ္ကူးအာ႐ုံကို ဖမ္းစားခြင့္ျပဳလိုက္ၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္အေၾကာက္တရားမ်ားျဖင့္ အလြန္အက်ဴး တုံ႔ျပန္မိပါက အၾကမ္းဖက္ဝါဒ ေအာင္ျမင္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ စိတ္အာ႐ုံမွာ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားကို ေၾကာက္လန္႔ျခင္းမွ လြတ္ကင္းၿပီး သမမၽွတေသာ စိတ္ေနစိတ္ထားျဖင့္ ေအးေအးေဆးေဆး တုံ႔ျပန္ႏိုင္ပါက အၾကမ္းဖက္ဝါဒက်႐ႈံးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

 

သီဟဝင့္ေအာင္
(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *