ျပည္သူ႕မ်က္စိေအာက္ ျပန္ေရာက္လာေသာ တပ္မဲ႐ုံမ်ား

တပ္မေတာ္သားတစ္ဦးျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ဦးေက်ာ္ေဇယ်တစ္ေယာက္ ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး ျဖစ္လာခဲ့သည္။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ NLD ပါတီမွ ဝင္ၿပိဳင္သူျဖစ္ေသာေၾကာင့္ NLD ေထာက္ခံသူမ်ား၏ မဲမ်ားကို ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း တပ္မေတာ္သားတစ္ေယာက္ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္အတြက္မူ ၎၏ ရန္ကုန္တိုင္း ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ရွိ တပ္မဲ႐ုံႏွစ္႐ုံမွ မဲမ်ားကို မသိမ္းပိုက္ႏိုင္ခဲ့။

တပ္မဲ႐ုံမ်ားသည္ အမ်ားျပည္သူ မဲ႐ုံမ်ားကဲ့သို႔ ပြင့္လင္းျမင္သာသည့္ ေနရာတြင္ ရွိမေနေခ်။ တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႕ထဲတြင္သာ တပ္မဲ႐ုံမ်ားကို ထားရွိျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ား၊ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ အျခားစိတ္ဝင္စားသူမ်ား အလြယ္တကူၾကည့္႐ူရန္ မျဖစ္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနလည္းျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ လာမည့္ ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္လည္း တပ္တြင္းမဲ႐ုံမ်ား၏ မဲမ်ားေၾကာင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲရလဒ္မ်ား ေျပာင္းလဲမည္ကို ပါတီအခ်ိဳ႕က စိုးရိမ္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ယခုအခါ ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္ တပ္တြင္းမဲ႐ုံမ်ားကို အမ်ားျပည္သူ ဝင္ထြက္သြားလာရလြယ္ကူေသာ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေသာ၊ တပ္တြင္းမဟုတ္သည့္ အျခားသင့္ေလ်ာ္သည့္ ေနရာတြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အစီအစဥ္ျဖင့္ ထားရွိရန္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲနည္းဥပေဒကို ျပင္ဆင္လိုက္ေၾကာင္း ေအာက္တိုဘာလ ၃ ရက္က ၫႊန္ၾကားခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

“ကၽြန္ေတာ္လည္း ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္ထဲမွာ တပ္ရင္းႏွစ္ရင္းနဲ႔ ဆုံခဲ့တာေပါ့ေနာ္။ အင္ဂ်င္နီယာတပ္ရယ္၊ ေနာက္ အမွတ္ (၂) စစ္ေဆး႐ုံေပါ့။ သူကလည္း အင္အားက မ်ားတယ္။ အဲဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ ႀကဳံေတြ႕ခဲ့တဲ့ အေတြ႕အႀကဳံအရေတာ့ တပ္တြင္းမွာ မဲ႐ုံမထားနဲ႔။ အျပင္မွာ မဲ႐ုံထားဆိုတဲ့ဟာကို ကၽြန္ေတာ္ ေထာက္ခံပါတယ္”ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေဇယ်က ဆိုသည္။

တပ္တြင္းမဲ႐ုံမ်ား

၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွ စတင္၍ တပ္တြင္းမဲ႐ုံမ်ားသည္ အတိုက္အခံပါတီမ်ား၏ လက္ၫႈိးထိုးခံခဲ့ရသည္။

တပ္မေတာ္ တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႕မ်ား၊ ၎တို႔၏ မိသားစုဝင္မ်ားသည္ မဲေပးရာတြင္ အျခားေသာ မဲဆႏၵရွင္မ်ားကဲ့သို႔ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က သတ္မွတ္ထားသည့္ မဲ႐ုံမ်ားတြင္ မဲမေပးရဘဲ ၎တို႔ တပ္တြင္းရွိ မဲ႐ုံမ်ားတြင္သာ မဲေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပသည့္ ရက္မ်ားတြင္ အဆိုပါ မဲ႐ုံမ်ားသို႔ အဝင္အထြက္မွာ ခက္ခဲသည္။ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားႏွင့္ မီဒီယာမ်ားသည္ လုံၿခဳံေရးအဆင့္ဆင့္ကို ျဖတ္သန္း၍ ေစာင့္ၾကည့္ၾကရျခင္း ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕မွာ ေစာင့္ၾကည့္၍ပင္ မရ။

“တပ္တြင္းမဲ႐ုံမထားတာကေတာ့ တရားမၽွတမႈပိုရွိတာေပါ့။ ကၽြန္ေတာ့္ အေတြ႕အႀကဳံအရဆိုရင္ ၿမိဳ႕နယ္တြင္း တပ္ကေန ႀကိဳတင္မဲလာယူတယ္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြ၊ မဲ႐ုံကိုယ္စားလွယ္ေတြ လိုက္ပါ ၾကည့္႐ူခြင့္ မရဘူးေလ။ တပ္က သူေခၚမွ လိုက္ရမယ္ဆိုတာမ်ိဳးေပါ့။ ဒါမ်ိဳးေတြ ရွိတာေပါ့”ဟု ဦးမ်ိဳးဝင္းက ဆိုသည္။

ဦးမ်ိဳးဝင္းသည္ ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ တြင္ NLD ပါတီကိုယ္စားျပဳ၍ ကိုကိုးကၽြန္းမဲဆႏၵနယ္မွ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ႀကံ႕ခိုင္ေရးပါတီမွ အၿငိမ္းစားကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ေရ) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ သူရသက္ေဆြကို ႐ႈံးနိမ္ခဲ့သူျဖစ္သည္။

ကိုကိုးကၽြန္းမဲဆႏၵနယ္တြင္ အျခားေသာ အႏိုင္ရသူမ်ားမွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လုံၿခဳံေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီးေဟာင္း ဦးတင္ဝင္းႏွင့္ ဦးေအာင္ႏိုင္တို႔ ျဖစ္သည္။

အေၾကာင္းရင္း

တပ္တြင္းမဲ႐ုံမ်ား၏ အဓိကျပႆနာမွာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအားနည္းျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားပင္လၽွင္ ဝင္ရထြက္ရခက္ခဲေသာေၾကာင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားႏွင့္ မီဒီယာမ်ား၏ ေစာင့္ၾကည့္ခံရမႈမွ ကင္းလြတ္လ်က္ရွိသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ မ်က္ကြယ္ရာသေဘာ ေရာက္လ်က္ရွိေနသည္ဟု ႏိုင္ငံေရးအသိုင္းအဝိုင္းက ဆိုသည္။

ထို႔အျပင္ မဲ႐ုံကို တပ္တြင္း၌ တည္ေဆာက္ေသာေၾကာင့္ တပ္မေတာ္သားတစ္ဦးသည္ အျခားေသာ ၎ လိုလားေသာ ပါတီကို မဲေပးပါကလည္း သိရွိရန္လြယ္ကူေၾကာင္း၊ သို႔မဟုတ္ပါကလည္း တပ္တြင္းမဲ႐ုံအတြင္းမွ အျခားေသာ ပါတီကို ေထာက္ခံသည့္ မဲမည္မၽွရွိသည္ကို သိရွိႏိုင္ေသာေၾကာင့္ တပ္မေတာ္သားမ်ားမွာ လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵမဲမေပးႏိုင္ေၾကာင္း ေဝဖန္မႈမ်ားရွိသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေဇယ်ကမူ တပ္မေတာ္သားမ်ားသည္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ နီးခ်ိန္တြင္ မဲေပးရန္အတြက္ လမ္းၫႊန္မႈရရွိထားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း The Voice Journal သို႔ ဖြင့္ဟသည္။

“(၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲၿပီးေနာက္) ျပန္ေမးၾကည့္ေတာ့ သူတို႔ကို လမ္းၫႊန္ခ်က္ေပးၿပီးသားဗ်။ ဘယ္သူ႕ကို မဲထည့္ရမလဲဆိုတာ လမ္းၫႊန္ထားၿပီးသား။ တပ္တြင္းမွာက်ေတာ့ သူမ်ားကို မဲေပးရင္ တို႔ တပ္က ဘယ္သူကေတာ့ NLD ကို မဲေပးတယ္ဆိုတာ တိတိက်က် သိတာေပါ့ဗ်ာ”ဟု ဦးေက်ာ္ေဇယ်က ဆိုသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က တပ္တြင္းမဲ႐ုံမ်ားကို ျပင္ပသို႔ ထုတ္လိုက္မည္ဆိုပါက တပ္မေတာ္သားမ်ား မည္သူကိုမဲေပးေၾကာင္း သိႏိုင္မည္ မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ မဲျပန္႔သြားမည္ဟု ယူဆရေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

“အဲဒီေတာ့ အျပင္မွာက်ရင္ ျပည္သူနဲ႔ ေပါင္းၿပီး မဲေပးရင္ေတာ့ ဒီမဲဟာ ျပန္႔သြားႏိုင္တာေပါ့။ သီးသန္႔ႀကီး မဟုတ္ေတာ့ဘူးေပါ့”ဟု ၎က ဆိုသည္။

လာမည့္ ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ တပ္မေတာ္သားမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏မိသားစုဝင္မ်ားသည္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္အတူ တစ္သားတည္း မဲထည့္ရေတာ့မည္ျဖစ္၍ ၎တို႔ လြတ္လပ္ေသာဆႏၵကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ေမၽွာ္လင့္ေၾကာင္း NLD ပါတီ ျပန္ၾကားေရးဗဟိုအလုပ္မႈေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္သူ မုံ႐ြာေအာင္ရွင္က ဆိုသည္။

“တပ္မေတာ္သား မဲဆႏၵရွင္ေတြအေနနဲ႔ တပ္တြင္းမဲ႐ုံမထားဘဲ အျပင္မွာ မဲဆႏၵရွင္ေတြနဲ႔အတူ မဲေပးရတယ္ဆိုေတာ့ အေတာ္အသင့္ေတာ့ သူတို႔(တပ္မေတာ္သားေတြ)ရဲ႕ လြတ္လပ္တဲ့ ဆႏၵကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ေတာ့ ထင္ပါတယ္”ဟု ၎က ဆိုသည္။

တပ္တြင္းမဲ႐ုံမ်ားကို ျပင္ပသို႔ ထုတ္၍ ျပည္သူႏွင့္အတူ မဲေပးရန္စီစဥ္ျခင္းမွာ ေကာင္းမြန္ေသာ္လည္း ယင္း တစ္ခုတည္းႏွင့္ လြတ္လပ္မၽွတေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲျဖစ္ရန္ မျပည့္စုံေသးဟု ၎က ေထာက္ျပသည္။

“အခု ေမးခြန္းထုတ္ဖို႔ရွိတာက တပ္မေတာ္ ႀကိဳတင္မဲေတြေပါ့ေလ။ အဲဒါ ေတြလည္း အေတာ္ကို စိစစ္ဖို႔ လိုပါလိမ့္မယ္။ တပ္တြင္းမဲ႐ုံနဲ႔ တပ္မေတာ္ႀကိဳတင္မဲေတြက ဆက္စပ္ေနေတာ့ ဒါေတြလည္း လုပ္ဖို႔လိုပါလိမ့္မယ္”ဟု ၎က ဆိုသည္။

၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD ပါတီကိုယ္စားျပဳ၍ ကိုကိုးကၽြန္းမဲဆႏၵနယ္မွ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့သူ ဦးမ်ိဳးဝင္းကမူ ကိုကိုးကၽြန္းမဲဆႏၵနယ္ရွိ တပ္မဲမ်ားသည္ ဧရာ၀တိုင္းဟိုင္းႀကီးကၽြန္းရွိ တပ္မဲမ်ားႏွင့္ တူညီေနသည္ကို ေတြ႕ခဲ့ရၿပီး အေရအတြက္အားျဖင့္ မဲ ၂၀၀ နီးပါးရွိေသာေၾကာင့္ ထိုစဥ္က ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ထံ ကန္႔ကြက္ခဲ့ရသည္ဟု သူ႕အေတြ႕အႀကဳံကို The Voice Journal သို႔ ဖြင့္ဟသည္။

ဤသို႔ေသာျဖစ္ရပ္မ်ားသည္လည္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ သတိထားရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္သည္ဟု ၎က ဆိုသည္။

အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း တပ္တြင္းမဲ႐ုံမ်ားကို ေ႐ႊ႕ေျပာင္းျခင္းအေပၚတြင္ မတူညီေသာ အျမင္မ်ားလည္း ရွိေနျပန္သည္။

အျခားတစ္ဖက္မွအျမင္မ်ား

အထူးသျဖင့္ တပ္မေတာ္သည္ တပ္တြင္းမဲ႐ုံမ်ားေ႐ႊ႕ေျပာင္းမည္ကို ျငင္းဆန္လ်က္ရွိသည္။ တပ္မေတာ္သည္ တပ္ျပင္ပသို႔ ထြက္၍ ဆႏၵမဲေပးရမည္ဆိုပါက အခက္အခဲမ်ားရွိေၾကာင္း ၿပီးခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာလကုန္ကပင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ မီဒီယာမ်ားေတြ႕ဆုံရာတြင္ တပ္မေတာ္သတင္းမွန္ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႕မွ ဒုတိယဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ထြန္းထြန္းညီက ေျပာၾကားထားသည္။

ထို႔အတူ တပ္မေတာ္တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏မိသားစုမ်ားသည္ တပ္ျပင္ပမဲ႐ုံမ်ားတြင္ မဲေပးရမည္ဆိုပါက တပ္မေတာ္၏ လုံၿခဳံေရးက်ိဳးေပါက္မည္ကို စိုးရိမ္ရသည္ဟု ျပည္ေထာင္စု ႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဝင္ ေဒါက္တာနႏၵာလွျမင့္ကလည္း The Voice Journal သို႔ ေျပာၾကားသည္။ 

မဲ႐ုံမ်ားကို အျပင္ထုတ္ျခင္းအားျဖင့္ တပ္မေတာ္သားမ်ား၏ မဲစာရင္းမ်ား၊ တပ္မေတာ္အင္အားစာရင္းမ်ားကို ေကာက္ယူသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ သိရွိသြားႏိုင္ေသာေၾကာင့္ လုံၿခဳံေရးအႏၲရာယ္ရွိႏိုင္ေၾကာင္း ၎က ဆိုလိုျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ တပ္အင္အားကို သူမ်ားသိသြားရင္ အမ်ိဳးသားလုံၿခဳံေရး အႏၲရာယ္ရွိတာေပါ့ဗ်ာ”ဟု ေဒါက္တာ နႏၵာလွျမင့္က ဆိုသည္။

လက္ရွိတြင္ ႏိုင္ငံသည္ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရးကို ေရွး႐ႈလ်က္ရွိသည္ဟုဆိုထားၿပီး တပ္တြင္းမဲ႐ုံမ်ားကို ျပင္ပသို႔ ထုတ္သည့္ လုပ္ရပ္မွာ တပ္မေတာ္သားမ်ား၏ ဆႏၵမဲေပးမႈကို မယုံၾကည္ရာေရာက္ေသာေၾကာင့္ ေရရွည္ကို ျပန္လည္ေမၽွာ္ေတြးကာ ျပန္လည္သုံးသပ္သင့္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

မည္သို႔ဆိုေစလာမည့္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ကား ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို က်င္းပေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိတြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပေရး ေကာ္မရွင္သည္ တပ္မဲ႐ုံမ်ားကို ေျပာင္းေ႐ႊ႕ေရးႏွင့္အတူ အျခားေသာ ျပင္ဆင္စရာရွိသည္မ်ားကိုလည္း ျပင္ဆင္လ်က္ရွိၿပီျဖစ္သည္။

၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲႀကီး တရားမၽွတမႈရွိေရးတြင္ တပ္မဲ႐ုံမ်ားကို ေျပာင္းေ႐ြ႕ေစျခင္းသည္ အခ်က္တစ္ခ်က္အေနႏွင့္ပါဝင္ေသာ္လည္း အဓိကမက်ဘဲ အဓိကက်သည္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္တို႔သည္ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းသို႔ ယခုကဲ့သို႔ ေၾကညာခ်က္တစ္ခု ထုတ္ေပးရန္လိုသည္ဟု ေ႐ြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာျပည္သူလႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕ (PACE) အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာ ဦးစိုင္းရဲေက်ာ္စြာျမင့္က ယခုကဲ့သို႔ ဖြင့္ဟသည္။

“ဘယ္လိုေၾကညာေပးရမလဲဆိုေတာ့ ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းေတြရယ္၊ တပ္မေတာ္သား မဲဆႏၵရွင္ေတြရယ္ဟာ သူတို႔ ႏိုင္ငံေရးဆႏၵအရ ႀကိဳက္တဲ့ ပါတီကို မဲထည့္လို႔ရေၾကာင္း၊ အဲဒီလိုထည့္လို႔ အျပစ္မျဖစ္ေစရေၾကာင္း ေၾကညာေပးဖို႔ လိုတယ္”

မည္သို႔ဆိုေစ တပ္တြင္းမဲ႐ုံမ်ားသည္ကား ျပည္သူ႕မ်က္စိေအာက္ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာေပေတာ့မည္ ျဖစ္ေပသည္။

ရဲႏိုင္ဦး

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *