ကမာၻက ေျပာေသာ ျမန္မာ့အေၾကာင္း

ျမန္မာရွိ ကိုရီးယားကုမၸဏီမ်ား  ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ကို ေ႐ႊ႕ေတာ့မွာလား

ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေနၾကသည့္ ေတာင္ကိုရီးယားစီးပြားေရးလုပ္ငန္း ၁၀၀ ခန္႔မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၎တို႔၏ စက္႐ုံမ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္သည့္ ပတ္ဝန္းက်င္အေျခအေန မရွိျခင္းေၾကာင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ လုပ္ငန္းမ်ားေ႐ႊ႕ရန္ လိုလားေနၾကသည္ဟု ဘဂၤလားေဒ့ရွ္စီးပြားေရးဇုန္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕ (Bangladesh Economic Zine Authority – BEZA) က ဆိုပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ရန္ လိုအပ္သည့္ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ားမွာ တိုးတက္မႈမရွိဘဲ ေနာက္ျပန္ဆုတ္ေနမႈ၊ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားႏွင့္ ေရရရွိမႈျပတ္ေတာက္ျခင္း အပါအဝင္ အျခားေသာ ျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ ေတာင္ကိုရီးယားကုမၸဏီမ်ားမွာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံကို စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လုပ္မည့္ေနရာအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္စီးပြားေရးဇုန္ဆ္ိုင္ရာ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕၏ ႏိုဝင္ဘာလ ၄ ရက္ေန႔ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ေတာင္ကိုရီးယားစက္မႈဇုန္ကုမၸဏီ The Korea Industrial Complex  Co., Ltd. (KIC) သည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံတြင္ ေတာင္ကိုရီးယားကုမၸဏီ ၁၀၀ ခန္႔ကို ေနရာခ်ေပးႏိုင္မည့္ စက္မႈဇုန္တစ္ခု တည္ေဆာက္ရန္ စိတ္ဝင္စားလ်က္ ရွိသည္။

အမွန္တကယ္တြင္မူ ေတာင္ကိုရီးယား စက္မႈဇုန္ကုမၸဏီ KIC မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပဲခူးႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္တို႔တြင္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွစတင္၍ စက္မႈဇုန္ ႏွစ္ခုကို စတင္လုပ္ကိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အေျခခံအေဆာက္အဦ၊ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားႏွင့္ ေရေထာက္ပံ့ေရးျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ ေနရာေျပာင္းရန္ ကိုရီးယားကုမၸဏီမ်ား စဥ္းစားလာၾကျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

အထက္ပါအခ်က္မ်ားေၾကာင့္ KIC က ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံတြင္ စက္မႈဇုန္ တစ္ခုတည္ေဆာက္ရန္ စီမံကိန္းေရးဆြဲၿပီးျဖစ္ၿပီး ယင္းစက္မႈဇုန္တြင္ လုပ္ကိုင္မည့္ ေတာင္ကိုရီးယားကုမၸဏီ ၁၀၀ ကိုလည္း ေ႐ြးခ်ယ္ထားၿပီး ျဖစ္သည္။

အဆိုပါကုမၸဏီမ်ားမွာ ကနဦး အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၅၀၀ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ အစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ထားၿပီး အဝတ္အထည္လုပ္ငန္း၊ သားေရလုပ္ငန္းႏွင့္ လက္ဝတ္ရတနာထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ စက္႐ုံမ်ားတည္ေဆာက္ရန္ ေျမဧက ၄၀၀ ေတာင္းဆိုထားသည္ဟု ဘဂၤလားေဒ့ရွ္စီးပြားေရးဇုန္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕က ဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ ယင္းအာဏာပိုင္အဖြဲ႕၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ KIC ၏စီအီးအိုျဖစ္သူေဘဟိုခ်ိဳကဘဂၤလား ေဒ့ရွ္အစိုးရႏွင့္ဘဂၤလားေဒ့ရွ္စီးပြားေရးဇုန္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕ (BEZA) ကသာ ၎တို႔ ေတာင္းဆိုထားသည့္ ေျမရရွိရန္ အေထာက္အပံ့ေပးႏိုင္ခဲ့ပါက ကိုရီးယားကုမၸဏီမွာ ခ်က္ခ်င္း လုပ္ငန္းစတင္မည္ဟုလည္း ဆိုသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္စက္မႈဇုန္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕ (BEZA) ၏ အမႈေဆာင္ဥကၠ႒ Paban Chowhury က အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အေနႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္မည့္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတည္ေဆာက္ရန္ သႏၷိ႒ာန္ခ်ထားေၾကာင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားသက္ေသာင့္သက္သာ အဆင္ေျပေစရန္ လိုအပ္သည္မ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးလ်က္ရွိသည္ဟုဆိုသည္။ ယင္းေၾကာင့္ တ႐ုတ္၊ ဂ်ပန္ႏွင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံတို႔မွာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံတြင္ စက္မႈဇုန္မ်ား လာေရာက္တည္ေဆာက္ေနျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ၎က ဆိုပါသည္။

ေတာင္ကိုရီးယားကုမၸဏီမ်ား လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမွာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အတြက္ အက်ိဳးစီးပြားသစ္မ်ား ဖြင့္လွစ္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ယခုစီမံကိန္းကိုလည္း ေနာက္ဆုံးအဆိုျပဳလႊားတင္အၿပီး မၾကာမီ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမည္ျဖစ္သည္ဟု ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ စက္မႈဇုန္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္အဖြဲ႕ (BEZA) ၏ အမႈေဆာင္ဥကၠ႒ Paban Chowhury ကဆိုသည္။

100 Korean businesses want to move from Myanmar to Bangladesh:BEZA

https://bdnews24.com/economy/2019/11/05/100-korean-businesses-want-to-move-from-myanmar-to-bangladesh-beza

နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအေရး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ မိုဒီေဆြးေႏြး

ျမန္မာႏိုင္ငံႏ္ိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အိႏၵိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မိုဒီ တို႔ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ အာဆီယံထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ သီးျခားစီေတြ႕ဆုံခဲ့ၾကရာ အိႏၵိယ – ျမန္မာနယ္စပ္ေဒသတြင္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားအတြက္ ေနရာမရွိေစရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံက ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည့္ ကိစၥမွာ အေရးႀကီးသည့္ကိစၥ ျဖစ္ေၾကာင္း အိႏၵိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မိုဒီက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေနသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္၌ အိႏၵိယက အိမ္ရာေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့အၿပီး လအတန္ၾကာတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ လူမႈ-စီးပြားေရးဆိုင္ရာစီမံကိန္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္ရန္ အိႏၵိယအေနႏွင့္ အဆင္သင့္ရွိေၾကာင္းလည္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ က်င္းပလ်က္ရွိေသာ အာဆီယံထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္လာသည့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦး သီးျခားစီေတြ႕ဆုံခဲ့ၾကၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကား နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္အၾကမ္းဖက္မႈကို ပူးေပါင္းကိုင္တြယ္ေရးေဆြးေႏြးခဲ့ၾကျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေသာ နယ္စပ္ေဒသမွာ ႏွစ္ႏိုင္ငံမိတ္ဖက္ျဖစ္မႈကို တိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ရာတြင္ အေရးပါေသာ အေျခအေနျဖစ္ေၾကာင္း ႏွစ္ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားက သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ မဟာဗ်ဴဟာက်ေသာ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး ေသာင္းက်န္းသူမ်ားရွိသည့္ နာဂေဒသႏွင့္ မဏိပူအပါအဝင္ အိႏၵိယအေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ အရွည္ ၁၆၄၀ ကီလို မီတာရွိသည့္ နယ္စပ္ခ်င္းထိစပ္ေနသည္။ လုံၿခဳံေရး ေအဂ်င္စီမ်ား၏ အလိုအရ ယင္းဧရိယာတြင္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ား၏ စခန္း ၅၀ ေက်ာ္ရွိသည္ဟုဆိုသည္။

ယခုႏွစ္ ေမလ ၁၆ ရက္ေန႔မွစ၍ ျမန္မာႏွင့္ အိႏၵိယစစ္တပ္တို႔ ပူးေပါင္း၍ သက္ဆိုင္ရာ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ စစ္ဆင္ေရး ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ယင္းစစ္ဆင္ ေရးမ်ားမွာ မဏိပူ၊ နာဂလန္းႏွင့္ အာသံေဒသမ်ားရွိ အၾကမ္းဖက္အုပ္စုမ်ားကို ပစ္မွတ္ထားသည့္ စစ္ဆင္ေရးလည္း ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ ေရာက္ရွိေနၾကသည့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးသူမ်ားမွာလည္း ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ၎တို႔၏ ေနရပ္သို႔ အလ်င္အျမန္၊ လုံၿခဳံစိတ္ခ်မႈရွိရွိ၊ စဥ္ဆက္မျပန္ျပန္လာေရးမွာ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ား၊ ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးသူမ်ားႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ျမန္မာ၊ အိႏၵိယႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံတို႔၏ အက်ိဳးစီးပြားျဖစ္ေၾကာင္း အိႏၵိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မိုဒီက ေျပာၾကားေၾကာင္း အိႏၵိယျပည္ပေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ကလည္း ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ အိႏၵိယတို႔အၾကား မိတ္ဖက္ျဖစ္မႈမွာ အေရးႀကီးေၾကာင္း ျပန္လည္ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္ ထြန္းကားေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတြင္ အိႏၵိယ၏ အစဥ္တစိုက္၊ စဥ္ဆက္မျပတ္ေထာက္ပံ့ကူညီမႈကို ေက်းဇူးတင္ပါသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္းလည္း ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အိႏၵိယ၏ အေရွ႕ေမၽွာ္မူဝါဒႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္း ပထမမူဝါဒဆုံခ်က္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အိႏၵိယ၏ မိတ္ဖက္အျဖစ္ ဦးစားေပးသတ္မွတ္ထားပါေၾကာင္း အိႏၵိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မိုဒီက ေျပာၾကားသည္။

Ref: PM Modi Discusses Cross Border Terror With Myanmar’s Aung San Suu Kyi

ဧေက်ာ္

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *