အေသးစားေငြေၾကးက႑ ျဖတ္ေက်ာ္ရမည့္ ခေယာင္းလမ္း

အေသးစား ေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုမွရသည့္ ေခ်းေငြသိန္းႏွစ္ဆယ္ျဖင့္ ေဒၚေမဇင္သည္ တစ္လမ္းတည္းေန အိမ္နီးနားခ်င္းမ်ားႏွင့္ ကားစင္းလုံးငွားကာ ဘုရားဖူးခရီးထြက္လိုက္သည္။

ကုန္ေျခာက္ပစၥည္းစုံကို အိုးမကြာ အိမ္မကြာ ကုန္စုံဆိုင္ဖြင့္ေရာင္းရင္း ထိုေဈးဆိုင္ကို အဓိက ဝင္ေငြလမ္းေၾကာင္းအျဖစ္ ျပသကာ ေခ်းေငြရယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဤသည္မွာ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ခ႐ိုင္ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕မွ အေသးစားေခ်းေငြရယူသူ၏ ေခ်းေငြကို ျပန္လည္အသုံးခ်မႈျဖစ္သည္။

အခ်ိဳ႕မွာမူ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုမွ ေခ်းေငြျဖင့္ ေနာက္ထပ္လုပ္ငန္းတူတစ္ခု၏ ေခ်းေငြကို ျပန္ဆပ္ၾကသည္။

အခ်ိဳ႕ကမူရပ္ကြက္ထဲမွ အတိုးမ်ားေသာ ေႂကြးပူကို ေျပးဆပ္ၾကသည္။

 

အေႂကြးေဟာင္းကို အေႂကြးသစ္ထုတ္ေပးမည့္ေနရာမ်ားမွ ယူကာ ေပးဆပ္ရင္း အေႂကြးႏြံမွ ႐ုန္းမထြက္ႏိုင္ဘဲ ထြက္ေျပးသြားရသူမ်ားလည္း ရွိသည္။

မည္သူမည္ဝါေတာ့ ေျပးသြားၿပီ ဆိုသည့္ အသံမ်ားကို နယ္ၿမိဳ႕မ်ား၊ ေက်းလက္ေဒသမ်ားႏွင့္ လက္လုပ္လက္စားရပ္ကြက္မ်ားတြင္ မၾကာခဏ ျမင္ၾကားေတြ႕ရသည္။

ယင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးက႑တြင္ လက္ရွိ ပိုမိုႀကဳံေတြ႕လာရသည့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားျဖစ္သည္။

ေခ်းေငြ လုံး၀ျပန္မဆပ္ႏိုင္ျခင္းႏွင့္ အခ်ိန္မီျပန္မဆပ္ႏိုင္သည့္အျဖစ္မ်ား ယခင္ထက္ ပိုမ်ားလာေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ကူညီမႈအသင္း (MMFA) မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

သို႔ရာတြင္ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ တရားဝင္ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားတြင္မူ ေခ်းေငြဆုံး႐ႈံးမႈအခ်ိဳးမွာ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းေအာက္တြင္သာ ရွိေနသည္။

ကိန္းဂဏန္းမ်ားတြင္ လွည့္ကြက္၊ ျမႇဳပ္ကြက္မ်ားလည္း ရွိတတ္သည္ပင္။

ေခ်းေငြအသစ္မ်ား ထပ္မံထုတ္ေခ်းျခင္းျဖင့္လည္း အဆိုပါေခ်းေငြဆုံး႐ႈံးမႈအခ်ိဳးကို ရာခိုင္ႏႈန္းနည္းႏိုင္သမၽွ နည္းေစရန္ ထိန္းထားႏိုင္သည္။

ယမန္ႏွစ္ ဧၿပီလမွ ဒီဇင္ဘာလအထိ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းမ်ားက ထုတ္ေခ်းထားသည့္ ေခ်းေငြစုစုေပါင္းမွာ က်ပ္ ၁၆၅၀ ဘီလီယံနီးပါးရွိၿပီး ေနာက္သုံးလအၾကာ ယခုႏွစ္ မတ္လအထိ ထုတ္ေခ်းေငြ စုစုေပါင္းမွာ က်ပ္ ၂၆၀၀ ဘီလီယံေက်ာ္ရွိေၾကာင္း ေငြေရးေၾကးေရးႀကီးၾကပ္ေရးဦးစီးဌာန၏ တရားဝင္ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

သုံးလအတြင္း ထုတ္ေခ်းေငြစုစုေပါင္း က်ပ္ ၁၀၀၀ ဘီလီယံနီးပါးတိုးတက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။

“ေအာက္ေျခမွာ ျပႆနာေလးေတြ ရွိေနတယ္ဆိုတာ မွန္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ ျပႆနာေတြက အခ်ိန္ေပးေျဖရွင္းရတဲ့ အခါက်ေတာ့ အဆင့္ဆင့္ေျဖရွင္းေနရတာေတြ ရွိပါတယ္” ဟု Myanmar Finance International စားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းမွ ဒါ႐ိုက္တာေဒါက္တာျပည့္ၿဖိဳးလြင္က ဆိုသည္။

အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးက႑သည္ မၾကာေသးခင္က ေပၚေပါက္လာသည့္ သက္တမ္းႏုက႑တစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ယခင္အစိုးရလက္ထက္မွစတင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ား တိုင္းျပည္၏ေငြေရးေၾကးေရးက႑တြင္ ပါဝင္လာေရးရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ ၂၀၁၂ – ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ဝန္းက်င္မွစတင္ကာ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းမ်ားစြာကို လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးခဲ့သည္။

ထိုအခ်ိန္မတိုင္ခင္က ႏိုင္ငံတကာကူညီေထာက္ပံ့ေရးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ သမဝါယမေငြစုေငြေခ်းအသင္းမ်ားျဖင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ား၏ ေငြေၾကးလိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းမွ စတင္ကာ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေပၚထြက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ သုေတသနျပဳစစ္တမ္းေကာက္ယူခ်က္မ်ား အရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အ႐ြယ္ေရာက္ၿပီးသူဦးေရ၏ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သာ တရားဝင္လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ ေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံမွ ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈကို ရရွိေနၿပီး က်န္ရွိသူမ်ားမွာ တရားဝင္ေငြေရးေၾကးေရးက႑နယ္ပယ္တြင္ မပါဝင္ႏိုင္ေသးေပ။

ရပ္ကြက္အတြင္း အတိုးမ်ားသည့္ ေငြတိုးေပးသူမ်ား၊ ေန႔ျပန္တိုးေခ်းေငြမ်ားျဖင့္ အသက္ဆက္ေနရသည့္ အိမ္ေထာင္စုေပါင္းမ်ားစြာ က်န္ရွိေနဆဲပင္။

ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ဘ႑ာေရးႏွင့္ ေငြေရးေၾကးေရးနယ္ပယ္တြင္ အားလုံးပါဝင္လာေရးဆိုသည့္ စီမံခ်က္ကို အစိုးရက အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိၿပီး လာမည့္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ အ႐ြယ္ေရာက္ၿပီးသူ ဦးေရ၏ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တရားဝင္ေငြေရးေၾကးေရးဝန္ေဆာင္မႈရရွိႏိုင္ေရး ရည္မွန္းခ်က္ထားကာ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။

လက္ရွိတြင္ တရားဝင္လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳထားေသာ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းေပါင္း ၁၈၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး ယခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလကုန္အထိ ေခ်းေငြ ထုတ္ေခ်းထားသည့္လူဦးေရမွာ ၅ ဒသမ ၆ သန္းခန္႔ရွိေၾကာင္း ျပည္တြင္း႐ုပ္သံလိုင္းတစ္ခုႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈတြင္ MMFA အသင္းမွ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးမ်ိဳးၫြန္႔က ေျပာၾကားသည္။

အခ်ိန္တိုအတြင္း အရွိန္အဟုန္ျမန္ျမန္ျဖင့္ တိုးတက္လာသည့္ ျမန္မာ့အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးက႑မွာ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာျဖင့္ ရင္ဆိုင္ေနရၿပီျဖစ္သည္။

အဓိကစိန္ေခၚမႈမွာ ျမန္မာ့ေငြေရးေၾကးေရးနယ္ပယ္တစ္ခုလုံး ရင္ဆိုင္ေနရဆဲျဖစ္သည့္ ေခ်းေငြသတင္းအခ်က္အလက္ရရွိရန္ ခက္ခဲမႈျဖစ္သည္။

ေခ်းေငြယူသူ၏ အခ်က္အလက္ကို ရယူႏိုင္မည့္ ေခ်းေငြသတင္းအခ်က္အလက္ဗ်ဴ႐ိုကို ထူေထာင္ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္ထိ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ရန္ ေဆာင္႐ြက္ဆဲအဆင့္သာျဖစ္ၿပီး ေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနႏွင့္ ေခ်းေငြသတင္းအခ်က္အလက္ဝန္ေဆာင္မႈကို ရယူႏိုင္ျခင္းမရွိေသးေပ။

ေခ်းေငြဆုံး႐ႈံးႏိုင္ေျခကိုေလၽွာ႔ခ်ရန္ ေခ်းေငြယူသူ၏ အခ်က္အလက္ကို မသိရွိရသည့္အတြက္ ေခ်းေငြထုတ္ေပးရာတြင္ အခက္အခဲေတြ႕ရေၾကာင္း အေသးစားေငြေရးေၾကးေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ဆိုၾကသည္။

“အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးက႑မွာ တျခားႏိုင္ငံေတြထက္ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို ရယူသုံးစြဲႏိုင္မႈ အရမ္းအားနည္းေနပါေသးတယ္။ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုေတာင္မ ျပည့္ေသးတဲ့အတြက္ လိုအပ္ခ်က္ေတြ ရွိေနေသးတယ္” ဟု MMFA အသင္း၏ အမႈေဆာင္ေကာ္မတီဝင္ ေဒါက္တာျပည့္ၿဖိဳးလြင္က ေျပာသည္။

အဆိုပါ MMFA အသင္းဝင္မ်ား ပါဝင္သည့္ အခ်က္အလက္မၽွေဝေရးစနစ္တစ္ခုကို အစပ်ိဳး စမ္းသပ္လုပ္ကိုင္ေနေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

ယင္းသို႔ သတင္းအခ်က္အလက္ရရွိရန္ ခက္ခဲမႈေၾကာင့္ပင္ ေခ်းေငြယူသူတစ္ဦးတည္းက အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း ေလး၊ ငါးခုထံမွ ေခ်းေငြမ်ားရယူၿပီးေနာက္ ျပန္မဆပ္ႏိုင္သည့္ အျဖစ္အပ်က္အခ်ိဳ႕လည္း ရွိလာသည္။

အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းတြင္ အသင္းသားအျဖစ္ မွတ္ပုံတင္ၿပီးေနာက္ အျခားလုပ္ငန္းတူတစ္ခုတြင္ ထပ္မံမပါဝင္ရန္ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း တစ္ခုထက္ပိုေသာ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းမ်ားထံတြင္ အသင္းသားအျဖစ္ မွတ္ပုံတင္ကာ ေခ်းေငြရယူသူ အမ်ားအျပားရွိေၾကာင္း အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းမ်ားထံမွ သိရသည္။

“ရန္ကုန္မွာဆို ဖုန္း၊ လက္ပ္ေတာ့ေတြ ဝယ္ဖို႔ ေခ်းေငြယူထားတာရွိတယ္။ နယ္က အိမ္ကိုျပန္တဲ့အခါမွာလည္း ကိုယ့္ရွိတဲ့ ေဈးဆိုင္ကိုျပၿပီး ေခ်းေငြယူထားရွိပါတယ္”ဟု နယ္ၿမိဳ႕မွ ရန္ကုန္တြင္ ေျပာင္းေ႐ႊ႕လုပ္ကိုင္ေနသူ မဆုလႈိင္က ဆိုသည္။

ယင္းသို႔ သတင္းအခ်က္အလက္ရရွိရန္ အခက္အခဲရွိေနခ်ိန္တြင္ ေဒသတစ္ခုအတြင္း အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းမ်ားစြာ စုၿပဳံေနျခင္းကိုလည္း စိစစ္ရန္လိုေၾကာင္း MMFA အသင္း ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးမ်ိဳးၫြန္႔က ဆိုသည္။

တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းမ်ား စုၿပဳံေနသည့္အတြက္ ထိုေဒသရွိ ေခ်းေငြယူသူမ်ား၏ ေခ်းေငြယဥ္ေက်းမႈကိုလည္း ပ်က္ယြင္းေစေၾကာင္း အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက ဆိုသည္။

ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီအပါအဝင္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ ၁၅ ခုတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းတြင္လုပ္ကိုင္ေနေသာ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္းေပါင္း ၈၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး မႏၲေလးတိုင္းတြင္ အဖြဲ႕အစည္း ၆၀၊ ပဲခူးတိုင္းတြင္ ၄၈ ဖြဲ႕၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းတြင္ ၄၆ ဖြဲ႕ႏွင့္ ဧရာ၀တီတိုင္းတြင္ ၃၆ ဖြဲ႕ ရွိသည္။

ယင္းတိုင္းေဒသႀကီး ငါးခုတြင္ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းမ်ားစြာ စုၿပဳံလုပ္ကိုင္ေနေသာ္လည္း ေဝးလံေခါင္ဖ်ားသည့္ ျပည္နယ္အခ်ိဳ႕တြင္မူ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းမွာ ဆယ္ခုပင္ မျပည့္ေပ။

အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္မႈအနည္းဆုံး ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ေလးခုသာရွိၿပီး ကယားႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ရွစ္ခု၊ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ကိုးခုႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ၁၂ ခုသာ ရွိေနသည္။

ယင္းအခ်က္အလက္မ်ားမွာ ေငြေရးေၾကးေရး ကီးၾကပ္စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန၏ ေနာက္ဆုံးထုတ္ျပန္ထားေသာ စာရင္းမ်ားျဖစ္သည္။

အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းမ်ားစြာ ရွိႏွင့္ၿပီးသည့္ ေဒသတြင္ လုပ္ငန္းအသစ္မ်ား ထပ္မံဝင္ေရာက္လာျခင္း၏ အက်ိဳးဆက္အေနႏွင့္ ေဈးကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရမႈ ပိုမ်ားလာသည္။

လစဥ္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ေခ်းေငြအေရအတြက္၊ ပမာဏျပည့္မီရန္ ေခ်းေငြယူလိုသူမ်ားကို ရွာေဖြရသည္မွာ အခက္အခဲမ်ားရွိေၾကာင္း ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး က်ိဳက္လတ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုမွ ဝန္ထမ္း ကိုေက်ာ္ေဇ (အမည္လႊဲ) က ဆိုသည္။

ထိုအခါ ေခ်းေငြအသစ္ထုတ္ေခ်းရန္ ပိုမိုအာ႐ုံစိုက္ရသည့္အတြက္ ေခ်းေငြယူသူ၏ အခ်က္အလက္ကို စိစစ္မႈပိုင္းတြင္ အားနည္းခ်က္အခ်ိဳ႕ရွိေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

ထို႔အတူ ေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းအေၾကာင္း နားလည္တတ္ကၽြမ္းသည့္ ကၽြမ္းက်င္ဝန္ထမ္း ရွားပါးေနၿပီး ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းရာ၌ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ႏိုင္မႈလစ္ဟာခ်က္မ်ားရွိသည္ဟု ထင္ျမင္ေၾကာင္း ၎က ဆက္ေျပာသည္။

“ေအာက္ေျခမွာေတာ့ လိုအပ္ခ်က္ေလးေတြ၊ အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕လုပ္ကိုင္မႈအပိုင္းကို စီမံခန္႔ခြဲရာမွာေတာ့ လိုအပ္ေနေသးတယ္လို႔ ထင္ပါတယ္” ဟု ေဒါက္တာျပည့္ၿဖိဳးလြင္က မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

ေငြေရးေၾကးေရး အသိပညာအားနည္းသည့္ နယ္ၿမိဳ႕၊ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ေခ်းေငြအလြယ္တကူ ရရွိလာသည့္အတြက္ ထိုေခ်းေငြကို အလြယ္တကူပင္ သုံးစြဲလိုက္ၾကၿပီး ျပန္မဆပ္ႏိုင္သည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ား ပိုမ်ားလာျခင္းျဖစ္သည္။

ေခ်းေငြကို အခ်ိန္မီျပန္မဆပ္ႏိုင္ပါက လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္ကို ျပည္သူတိုင္း သိရွိလာေစရန္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အသိပညာေပးေရးလိုအပ္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ အသင္းဝင္မ်ားကို ေငြေရးေၾကးေရး အသိပညာေပးေဟာေျပာမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေသာ္လည္း ထိေရာက္မႈနည္းေနေသးေၾကာင္း MMFA အသင္းမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ကၽြမ္းက်င္ဝန္ထမ္းရွားပါးျခင္း၊ ျပည္သူလူထု၏ ေငြေရးေၾကးေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ အသိပညာေရခ်ိန္ အားနည္းျခင္းႏွင့္ ေခ်းေငြသတင္းအခ်က္အလက္ရရွိေရးတို႔မွာ ျမန္မာ့အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးက႑ ျဖတ္ေက်ာ္ရမည့္ ခေယာင္းလမ္းပင္။

“အဓိကကေတာ့ အေႂကြးဆိုတဲ့ သေဘာကေတာ့ ယူတဲ့သူကေတာ့ လူတိုင္းမဟုတ္ရင္ေတာင္ ရရင္ယူမယ့္သူ မ်ားပါတယ္။ ဆိုေတာ့ ေပးတဲ့သူက ထိန္းရမွာပါ” ဟု Myanmar Finance International အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းမွ ဒါ႐ိုက္တာ ေဒါက္တာ ျပည့္ၿဖိဳးလြင္က ဆိုသည္။

ေခ်းေငြဆုံး႐ႈံးမႈကို စိစစ္တြက္ခ်က္ႏိုင္မည့္ ေခ်းေငြသတင္းအခ်က္အလက္ရရွိေရးမွာ လာမည့္အနာဂတ္ကာလတြင္ အေရးတႀကီးလိုအပ္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ယခုလိုဆက္ေျပာဆိုသည္။

“ေခ်းေငြအခ်က္အလက္ မၽွေဝေပးႏိုင္မယ့္ဟာ တစ္ခုေတာ့ မၾကာမယ့္ အနာဂတ္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လိုအပ္ေနပါတယ္။ အဲဒါရွိမွလည္း ခုလိုျပႆနာေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကာကြယ္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္”

စစ္ၿငိမ္းသူ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *