ေတာင္သူလယ္သမားေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာနဖြဲ႕စည္းေရးအဆို လႊတ္ေတာ္တြင္ ႐ႈံးနိမ့္

ရန္ကုန္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၇

ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဝင္ ေက်ာင္းကုန္းမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းထြန္းတင္သြင္းသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ေတာင္သူလယ္သမားေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ဖြဲ႕စည္းေရးအဆိုကို ႏိုဝင္ဘာလ ၇ ရက္တြင္က်င္းပေသာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးမဲခြဲရာ ႐ႈံးနိမ့္သြားသည္။

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းထြန္းက ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား၊ ရပိုင္ခြင့္မ်ား၊ အခက္အခဲမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက စနစ္တက် က်စ္လ်စ္ခိုင္မာစြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးက႑ ပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ႏွင့္ ေတာင္သူလယ္သမားမိသားစုမ်ား၏ လူမႈဘ၀ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခု ဖြဲ႕စည္းေဆာင္႐ြက္ရန္ တင္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဦးသိန္းထြန္း၏ အဆိုကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၄ ဦးက ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

အဆိုရွင္ ဦးသိန္းထြန္းဦးကမူ သမၼတ႐ုံးဝန္ႀကီးဌာနရွိေသာ္လည္း ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕႐ုံးဝန္ႀကီးဌာန၊ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနရွိေသာ္လည္း အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာပူးေပါင္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနရွိေသာ္လည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားစီးပြားဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနကို ထပ္မံဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာေၾကာင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္းေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနရွိေသာ္လည္း ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ အက်ိဳးအတြက္ ေတာင္သူလယ္သမားေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ဖြဲ႕စည္းသင့္ပါေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္လည္း က်ိဳက္လတ္မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးရန္လင္းကမူ အဆိုပါဝန္ႀကီးဌာနမ်ား ထပ္မံဖြဲ႕စည္းရျခင္းသည္ လုပ္ငန္းသေဘာသဘာ၀မ တူညီေသာေၾကာင့္သာ ဖြဲ႕စည္းရျခင္းျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္၏ လက္ရွိဘ႑ာေရးအေျခအေနအရလည္း ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တြင္ ဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခု ထပ္မံဖြဲ႕စည္းရန္ အဆင္ေျပမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ကန္႔ကြက္ေဆြးေႏြးသည္။

စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ဆည္ေျမာင္းႏွင့္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ေတာင္သူလယ္သမားေရးရာဝန္ႀကီးဌာနဟု အမည္တပ္မထားေသာ္လည္း ေျမျပင္အေနအထားတြင္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအက်ိဳးအတြက္ အဓိကထားေဆာင္ ႐ြက္လ်က္ရွိၿပီး အျခားေသာ တ႐ုတ္ႏွင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံတို႔တြင္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သို႔ပင္ ေတာင္သူလယ္သမားအေရးကို ယခုပုံစံႏွင့္ပင္ ဦးစားေပးေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တြင္ ဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခု ထပ္မံဖြဲ႕စည္းရန္ လိုအပ္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္းေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးလွေက်ာ္က လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးသည္။

အဆိုပါကိစၥအတြက္ လႊတ္ေတာ္တြင္ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ရာ ေထာက္ခံမႈ ၁၂၇ မဲ၊ ကန္႔ကြက္မဲ ၂၂၁ မဲႏွင့္ ၾကားေနမဲ ၇ မဲ ျဖင့္ ကန္႔ကြက္သူမ်ားေသာေၾကာင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းထြန္း၏ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တြင္ ေတာင္သူလယ္သမားေရးရာဝန္ႀကီးဌာနအသစ္တစ္ခု ဖြဲ႕စည္းရန္အဆိုမွာ ႐ႈံးနိမ့္သြားျခင္း ျဖစ္သည္။ 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *