ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မိန္႔ခြန္းကေျပာေသာ Myanmar 4.0

Asean Business and Investment Summit အာဆီယံ စီးပြားေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ႏိုဝင္ဘာ၂ရက္ေန႔က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾက ည္ေျပာၾကားခဲ့သည့္ မိန္႔ခြန္းသည္ စတုတၳေျမာက္ စက္မႈေတာ္လွန္ေရး Industrial Revolution 4.0? IR 4.0 ေခတ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျခအေန Myanmar 4.0 ကို ျမန္မာႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္အေနႏွင့္ ေျပာၾကားသြားသည့္အတြက္ ဖတ္႐ႈနားေထာင္သင့္ေသာ မိန္႔ခြန္းျဖစ္သည္။ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေျပာၾကားေသာ သူ႕မိန္႔ခြန္းကို The Global New Light of Myanmar သတင္းစာမွ ဖတ္႐ႈၿပီး ေကာက္ႏုတ္သုံးသပ္လိုက္ပါသည္။

စတုတၳေျမာက္စက္မႈေတာ္လွန္ေရးသည္ နည္းပညာေတာ္လွန္ေရးေၾကာင့္ ကမၻာႀကီး ေျပာင္းသြားျခင္းျဖစ္သည္။ မိန္႔ခြန္းေျပာသည့္ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲသည္ စီးပြားေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေဆြးေႏြးပြဲ။ ယခုႏွစ္ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲ၏ ေက်ာ႐ိုးအေၾကာင္းအရာသည္ Empowering Asean 4.0 ျဖစ္သည့္အတြက္ စတုတၳေျမာက္စက္မႈေတာ္လွန္ေရးေၾကာင့္ ေျပာင္းလဲသြားေသာ အာဆီယံ၊ Asean 4.0 ျဖစ္သည္၊ Keyword အဓိကစကားလုံးသုံးလုံးမွာ နည္းပညာ၊ စီးပြားေရးႏွင့္ အာဆီယံ။

ထို႔ေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ IR 4.0 ကို ေျပာရင္း Asean အေၾကာင္းေျပာကာ ျမန္မာႏွင့္ ခ်ိတ္ယူသြားသည္။ Myanmar 4.0။ မိန္႔ခြန္း၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၾကရန္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးအေျချပ မိန္႔ခြန္းအေသးစားႏွင့္ နည္းပညာအေျချပမိန္႔ခြန္းအေသးစားဟုလည္း ေျပာႏိုင္သည္။

အနာဂတ္အတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္သည့္ Myanmar 4.0 ျဖစ္ေပၚရန္အတြက္ လုပ္သားထုကို အရည္အေသြးတိုးျမႇင့္ေပးရမည္၊ ေခတ္ႏွင့္ညီေသာ အရည္အေသြးသစ္မ်ား တပ္ဆင္ေပးရမည္၊ ထိုသို႔ Myanmar 4.0 ေအာင္ျမင္ရန္အတြက္ ပုဂၢလိကက႑၏ အရည္အေသြးက အဓိကက်သည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာသည္။

MSME

ျမန္မာ့ ပုဂၢလိကက႑တြင္ MSME (Micro, Small and Medium Enterprises) တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္၊ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေရွ႕တန္းတြင္ရွိသည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဆိုသည္။ MSME မ်ားသည္ အလုပ္အကိုင္ေပးသူမ်ား ျဖစ္သလို ႏိုင္ငံအတြင္း တီထြင္ဖန္တီးမႈ၊ ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလၽွာ႔ခ်ျခင္း၊ ဥစၥာဓနဖန္တီးျခင္း၊ လူသားအရင္းအျမစ္ဖန္တီးျခင္းတို႔၏ ရင္းျမစ္မ်ား ျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ႏႈတ္ဖ်ားသို႔ ျမန္မာ MSME မ်ား ေရာက္သြားျခင္းသည္ ေကာင္းသည္ဟု ကၽြန္ေတာ္ျမင္သည္။ MSME မ်ားသည္ လူထုတြင္းမွ ျဖစ္သျဖင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလၽွာ႔ခ်ျခင္းအတြက္ အဓိကက်သည္။

ထိုသို႔ ျမန္မာ MSME မ်ားအေၾကာင္း အေလးထားေျပာၿပီးသည့္ေနာက္ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈႏႈန္းမ်ားအေၾကာင္းသို႔ သြားသည္။

၆ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈႏႈန္းကို ယခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ဆက္တိုက္ထိန္းထားႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာသည္။ ထိုႏႈန္းသည္ အာရွတြင္ အျမင့္ဆုံးမ်ားထဲတြင္ အပါအဝင္ျဖစ္ၿပီး ထိုစီးပြားေရးတိုးတက္ႏႈန္းသည္ စီးပြားေရးတည္ၿငိမ္မႈေရာ စီးပြားေရးအပူလြန္မႈကို မျဖစ္ေပၚေစေသာနည္းမ်ားျဖင့္ ထိန္းသိမ္းထားသည္ဟုလည္း ေျပာလိုက္ေသးသည္။

Digital Entrepreneurship

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မိန္႔ခြန္းတြင္ ေနာက္ထပ္သတိထားမိသည့္ စကားလုံးတစ္လုံးက Digital Entrepreneurship၊ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စီးပြားေရးစြန္႔ဦးတီထြင္မႈ။ ျမန္မာႏိုင္ငံသားတို႔အရည္အခ်င္းမ်ား တိုးတက္လာေရး၊ လူသားအရင္းအျမစ္ တိုးတက္ေရးအတြက္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စီးပြားေရး စြန္႔ဦးတီထြင္မႈကို ပံ့ပိုးမည္ဟု ေျပာသြားသည္။ IR 4.0 တြင္ Myanmar 4.0 ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ Digital Entrepreneurship က အသက္။ အားေကာင္း ေမာင္းသန္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားထြက္လာမွ Digital Economy ကို တြန္းႏိုင္မည္။ ဒစ္ဂ်စ္တယ္လုပ္သားမ်ား ထြက္မည္။ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ပိုင္း တီထြင္ဖန္တီးမႈ အသစ္မ်ားေပၚလာမည္။

Leap-Frog ဖားခုန္ခုန္

ေနာက္မွလိုက္သူတို႔၏ အားသာခ်က္ latecomer’s advantage ကိုလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အက်ယ္တဝင့္ ေျပာသြားသည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးသီအိုရီအရ ေနာက္မွလိုက္သူတို႔သည္ ေရွ႕မွသြားသူတို႔၏ အမွားမ်ားကို လိုက္မလုပ္ဘဲ ေရွာင္ႏိုင္သည္။ အခက္အခဲမ်ားကို သိၿပီးသားျဖစ္သျဖင့္ ေရွ႕သြားသူတို႔ကဲ့သို႔ စမ္းတဝါးဝါး လုပ္ေနစရာမလိုဘဲ ဝုန္းဒိုင္းျဖင့္ ခပ္ျမန္ျမန္ လုပ္ႏိုင္သည္။ ယင္းကို ဖားခုန္ခုန္ျခင္းဟု ေခၚသည္။ ဖားသည္ ခုန္ေက်ာ္သြားႏိုင္သည္။ ျမန္မာသည္ နည္းပညာ၊ လက္ကိုင္ဖုန္း၊ အင္တာနက္တို႔တြင္ ခုန္ေက်ာ္သြားသည္ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ကိန္းဂဏန္းမ်ားျဖင့္ မိန္႔ခြန္းတြင္ ေျပာသည္။ “လြန္ခဲ့တဲ့ ရွစ္ႏွစ္က ကၽြန္မတို႔ႏိုင္ငံမွာ လူဦးေရရဲ႕ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္း (ျမန္မာ ၁၀၀ လၽွင္ တစ္ေယာက္) ပဲ အင္တာနက္ကို လက္လွမ္းမီတယ္။ … ကေန႔ဆိုရင္ ၁၀၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ဖုန္းဆင္းမ္ကတ္ ပိုင္ဆိုင္ထားၾကၿပီ (လူ ၁၀၀ လၽွင္ ဖုန္းဆင္းမ္ကတ္ ၁၀၅ ကတ္)။ ၈၀ရာခိုင္ႏႈန္းက Smart Phone ရွိေနၿပီ။” ယူနီကုဒ္ကိုသာသုံးရန္ မၾကာမီက ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေၾကာင့္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ နည္းပညာပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရန္ လြယ္ကူသြားပုံကိုလည္း ေျပာသည္။

ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္ ခုန္ပ်ံေက်ာ္လႊားေနေသာ ျမန္မာတြင္ လာျမႇဳပ္ႏွံလၽွင္ ခုန္ပ်ံေက်ာ္လႊားအက်ိဳးအျမတ္မ်ား ရႏိုင္မည္ကို သတိျပန္ထားမိေအာင္ ေျပာသြားျခင္းျဖစ္သည္။

ကမၻာ့ႏိုင္ငံ ၁၉၀ ေက်ာ္၏ စီးပြားေရး ေရခံေျမခံေကာင္းမြန္မႈကို ကမၻာ့ဘဏ္က အကဲျဖတ္သုံးသပ္သည့္ Ease of Doing Business ေပတံတြင္ ျမန္မာသည္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း ၁၇ ဆင့္ ခုန္တက္သြားေၾကာင္း ေျပာၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က မိန္႔ခြန္းကို အဆုံးသတ္လိုက္သည္။

ယခုေလာက္ဆိုလၽွင္ မိန္႔ခြန္းမွတစ္ဆင့္ လက္ရွိအစိုးရ၏ ျမန္မာ့စီးပြားေရးႏွင့္ နည္းပညာအေပၚ သေဘာထား၊ ျမန္မာ့အနာဂတ္ Myanmar 4.0 ကို ျမင္ေလာက္ၿပီထင္သည္။ အေသးစိတ္သိလိုလၽွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏  မိန္႔ခြန္းကို the Global New Light of Myanmar ၏ globalnewlightofmyanmar.com   တြင္ သြားဖတ္ႏိုင္သည္။ 

 

ေဇယ်သူ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *