ျမန္မာ့စီးပြားႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ေနရာစစ္

မည္သည့္ႏိုင္ငံတြင္မဆို စီးပြားေရးတိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ အစိုးရေခၚ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ အေရးႀကီးေသာေနရာက ပါဝင္ေသာေၾကာင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ေကာင္းမြန္စြာလည္ပတ္ေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတြင္လည္း ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေတာ္၏ေနရာသည္ အလြန္အေရးႀကီးသည္။ အေရးႀကီးသည္ဆိုျခင္းမွာ ႏိုင္ငံေတာ္က ေနရာပိုယူရန္ တိုက္တြန္းျခင္းမဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံေတာ္က သူ႕ေနရာ သူသိကာ ‘ေန’ တတ္ျခင္းကို ရည္႐ြယ္သည္။

ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရးတြင္ State ေခၚ ႏိုင္ငံေတာ္၊ အလြယ္ေခၚ အစိုးရက ဝင္ပါျခင္းလြန္ကဲလၽွင္ state-controlled economy ဟု ေခၚၾကသည္။ ထိုႏိုင္ငံတို႔တြင္ ေရတိုေရရွည္ ငါးႏွစ္စီမံကိန္း၊ ႏွစ္ ၃၀ စီမံကိန္း စသည့္စီမံကိန္းမ်ား အေသးစိတ္ခ်ၿပီး စီးပြားေရးကို State ကပင္ လုပ္သည့္အတြက္ Planned Economy စီမံကိန္းစီးပြားေရးဟုလည္း ေခၚၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီေခတ္တြင္ state-controlled economy ကို က်င့္သုံးခဲ့သည္။ အျခားတစ္ဖက္စြန္းတြင္မူ State သည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ပုဂၢလိကကိုသာေပးလုပ္၊ လုပ္ငန္းမ်ား ေခ်ာေခ်ာေမြ႕ေမြ႕ လည္ပတ္ႏိုင္ေစရန္ ဥပေဒျပ႒ာန္းေပးရုံေလာက္သာ လုပ္ဟူေသာ ‘ေဈးကြက္ကိုလႊတ္သာထား’ laissez-faire ဝါဒရွိသည္။ ေဈးကြက္သည္ သူ႕အလိုလို လည္ပတ္ေနလၽွင္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္သည့္အတြက္ State က ခပ္ေဝးေဝးေနရမည္ဟု ယူဆၾကသည္။

စီးပြားေရး အေအာင္ျမင္ဆုံးႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေဈးကြက္အေကာင္းဆုံး လည္ပတ္ေအာင္ State က ထိန္းေက်ာင္းသည္။ စီးပြားေရးကို ေကာင္းစြာထိန္းေက်ာင္းႏိုင္ရန္ State သည္ စီးပြားေရးအေၾကာင္း နားလည္သည့္ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားရမည္ျဖစ္ၿပီး ကုန္ပစၥည္းေကာင္းမ်ား ေဈးခ်ိဳခ်ိဳျဖင့္ ထုတ္ႏိုင္သည့္ ပုဂၢလိကစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပါဝင္လည္ပတ္ေနသည့္ ေဈးကြက္ျဖစ္လာေအာင္ ဖန္တီးရမည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ယခင္က State ကခ်ည္း စီးပြားေရးတြင္ လႊမ္းမိုးႀကီးစိုးေသာ ေခတ္မွ State ၏ အခန္းက႑ကို ေလၽွာ႔ခ်ၿပီး Market ဘက္သို႔ ကူးေျပာင္းေနသည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္သုံးစုရွိခဲ့ၿပီ။ ပုဂၢလိကက႑သည္ ယခင္ကထက္ သန္ျမန္လာေသာ္လည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးရန္ အခ်ိန္ယူေနရဆဲျဖစ္သည္။ State တြင္လည္း စီးပြားေရးကိုနားလည္သည့္ အေတြ႕အႀကဳံရွိ ေဒါင္ေဒါင္ျမည္မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ား နည္းပါးေနေသးသည္။ state-owned enterprise ေခၚ ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားလည္း တည္ရွိေနဆဲ၊ အခ်ိဳ႕သည္ အ႐ႈံးေပၚေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားကို အ႐ႈံးနည္းေအာင္ သို႔မဟုတ္ အျမတ္ေပၚေအာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရာတြင္ State သည္ မွန္းသေလာက္မေပါက္ဘဲ အခက္အခဲ အေတာ္ႀကဳံေနရပုံေပၚသည္။

ေဈးကြက္စီးပြားေရး ေကာင္းမြန္စြာလည္ပတ္ေအာင္ ၾကပ္မတ္ျခင္းသည္ State ၏ တာဝန္ျဖစ္သည္။ ၾကပ္မတ္ျခင္းသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ရကိုင္ရခက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံအတြက္၊ ျပည္သူအတြက္ အက်ိဳးရွိမည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေျမေတာင္ေျမႇာက္ေပးျခင္း၊ အက်ိဳးမဲ့ေစမည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို အျပစ္ေပးျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းနယ္ပယ္သစ္မ်ားကို ၾကပ္မတ္ရာတြင္ ေခတ္ႏွင့္အညီ ေတြးေခၚတတ္ေသာ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားေနရာမွ ႏိုင္ငံတကာစီးပြားေရး႐ႈေထာင့္မွ လိုက္ေတြးတတ္သည့္ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ား State တြင္ လိုအပ္သည္။

အ႐ႈံးေပၚေနေသာ၊ အျမတ္မထြက္ေသာ ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္၊ ပုဂၢလိကပိုင္ေျပာင္းရန္အတြက္ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနကို စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ေပါင္းလိုက္သည့္ ယခုကာလတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ‘ေနရာ’ သည္ ယခင္ကထက္ပင္ ပိုစကားေျပာလာသည္။

‘ႏိုင္ငံေတာ္’ သည္ စီးပြားေရးအျမင္ရွိရမည္။ ျမန္မာ့ ‘ေဈးကြက္’ ကို တက္တက္ႂကြႂကြ အားေပးရမည္။ ယင္းသည္ပင္ ျမန္မာ့ ‘ႏိုင္ငံေတာ္၏ေနရာ’ ျဖစ္သည္။ 

 

အယ္ဒီတာ
၁၄.၁၁.၂၀၁၉  

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *