ေက်ာခ်င္းကပ္ခ်ိန္တန္ၿပီ

ျမန္မာႏိုင္ငံကို International Court of Justice တြင္ OIC (Organization of Islamic Cooperation) ၏ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျဖင့္ ဂမ္ဘီယာႏိုင္ငံက ရခိုင္အေရး တရားစြဲဆိုလိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ကံတူအက်ိဳးေပး ျမန္မာႏိုင္ငံသားအားလုံး၊ အဖြဲ႕မ်ားအားလုံးသည္ အခ်င္းခ်င္း ဝိဝါဒကြဲျပားျခင္းမ်ားကို အသာထားၿပီး ေက်ာခ်င္းကပ္ခ်ိန္တန္ၿပီ။

ထိုသို႔ တရားစြဲဆိုလိုက္ျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံေပၚ က်ေရာက္လာေသာ ႏိုင္ငံတကာဖိအားမ်ားအနက္ ေနာက္ဆုံးေပၚဖိအားျဖစ္ၿပီး ေနာက္ဆုံးမဟုတ္ေသးပါ။ ေနာက္ထပ္ဆက္ရန္ ရွိေသးသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံငယ္ Small State ျဖစ္သည္။ ဆင္းရဲႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔ၿပီး ကာလတာရွည္ ဆက္တိုက္လာမည့္ ႏိုင္ငံတကာဖိအားမ်ားကို ရင္ဆိုင္ရာတြင္ ႏိုင္ငံႀကီးမ်ားကဲ့သို႔ ေငြေၾကး၊ ႏိုင္ငံတကာဝင္ဆံ့မႈ၊ စစ္အင္အား စသည့္ ရင္းျမစ္မ်ား မႂကြယ္၀သည့္အတြက္ ရွိစုမဲ့စုအားမ်ားကို စုစုစည္းစည္းျဖင့္ ရင္ဆိုင္ပါမွ ထိေရာက္မည္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံျပင္ပတြင္ ႏိုင္ငံအတြက္တိုက္ပြဲဝင္ေနစဥ္ ႏိုင္ငံတြင္းတြင္ တစ္ဖြဲ႕ႏွင့္တစ္ဖြဲ႕ခ်ေနလၽွင္ ေက်ာလုံမည္မဟုတ္။ စုစည္းအင္အားမဟုတ္ဘဲ ျပန္႔က်ဲအင္အားျဖင့္ တိုက္ပြဲဝင္ရျခင္းေၾကာင့္ ဆုံး႐ႈံးသြားလၽွင္ ႏိုင္ငံသားအားလုံး၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလုံး အထိနာမည္။

တစ္ဖန္ ျမန္မာ့အသိုင္းအဝိုင္းတြင္ သမိုင္းအေမြအရ အက္ေၾကာင္းမ်ားရွိရာ တာရွည္ၿပီး ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔ေသာ ႏိုင္ငံတကာဖိအားသည္ ႏိုင္ငံ၏ အက္ေၾကာင္းမ်ားကို ပိုမိုနက္႐ႈိင္းသြားေစၿပီး ျပန္မေစ့ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ အစိတ္စိတ္အႁမြာႁမြာကြဲထြက္သြားေစႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္သည္ သီအိုရီအရမဟုတ္ဘဲ လက္ေတြ႕ရွိေနသည္။

သေဘာထားမတိုက္ဆိုင္သည့္ ေသြးရင္းသားရင္း အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ ႏိုင္ငံအတြက္ ယခုေက်ာခ်င္းကပ္ပါမွ ဖိအားေၾကာင့္ ကြဲထြက္မည့္အႏၲရာယ္ကိုလည္းေကာင္း၊ ေက်ာမလုံေသာေၾကာင့္ အင္အားမျပည့္ဘဲ ရင္ဆိုင္ရလၽွင္ ႏိုင္ငံတကာစစ္ေျမျပင္တြင္ ဆုံး႐ႈံးႏိုင္သည့္အႏၲရာယ္ကိုလည္းေကာင္း ကာကြယ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 

 

အယ္ဒီတာ
၂၁.၁၁.၂၀၁၉

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *