အ႐ႈံးေပၚႏိုင္ငံပိုင္စက္႐ုံမ်ားအတြက္ အေရးေပၚကုထုံး

အ႐ႈံးေပၚေနသည့္ ႏိုင္ငံပိုင္စက္႐ုံ၊ အလုပ္႐ုံမ်ားအေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနႏွစ္ခုကို တစ္ခုတည္းအျဖစ္ ေပါင္းစည္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးက ယခုႏွစ္ေအာက္တိုဘာလ  ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ အ႐ႈံးေပၚေနေသာ ႏိုင္ငံပိုင္စက္႐ုံမ်ားကို ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳလုပ္ရာတြင္ စနစ္တက်ႏွင့္ ထိေရာက္ျမန္ဆန္စြာ အသြင္ကူးေျပာင္းႏိုင္ရန္ စီမံကိန္း၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနအျဖစ္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန၏ဖြဲ႕စည္းပုံသည္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္အမိန္႔ေပးသည့္ စီးပြားေရးစနစ္ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိအစိုးရေဖာ္ေဆာင္ေနေသာ ေဈးကြက္စီးပြားေရးစနစ္ႏွင့္ ကိုက္ညီမည့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအသစ္သို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းရန္လြန္စြာအေရးႀကီးေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီးဦးဆက္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါဝန္ႀကီးဌာနႏွစ္ခုကို တစ္ခုတည္းအျဖစ္ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ယခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ လာေရာက္ရွင္းလင္းေျဖၾကားစဥ္ ၎က အထက္ပါအတိုင္းေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ ဦးစီးဌာနႏွစ္ခု၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုထပ္ေနျခင္း၊ ေခတ္ကာလႏွင့္ မညီေသာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ျဖစ္ေနျခင္း၊ လုပ္ငန္းသဘာ၀ႏွင့္ ဌာနအမည္ မဆီေလ်ာ္ျခင္းစသည္တို႔ေၾကာင့္ ယင္းအခ်က္တို႔ကို ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ရန္ အထူးအေရးႀကီးေၾကာင္း ဦးဆက္ေအာင္က ဆိုသည္။

အ႐ႈံးေပၚေနသည့္ ႏိုင္ငံပိုင္စက္႐ုံ၊ အလုပ္႐ုံမ်ားကို မဟာဗ်ဴဟာအရအေရးပါမႈႏွင့္ စီးပြားျဖစ္ရပ္တည္ႏိုင္မႈအေပၚ အေျခခံကာ အုပ္စုခြဲျခားသတ္မွတ္ၿပီး အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကို စနစ္တက်လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ယခုလိုေပါင္းစည္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ရွင္းလင္းသည္။

ျပည္သူ႕ဘ႑ာမ်ားစြာ စိုက္ထုတ္သုံးစြဲေနရသည့္ ႏိုင္ငံပိုင္စက္႐ုံ၊ အလုပ္႐ုံ မ်ားကို ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳလုပ္ေရး အစဥ္တစိုက္ေျပာဆိုေထာက္ျပမႈမ်ားရွိၿပီး ယခင္အစိုးရမ်ား လက္ထက္ကပင္ ယင္းအခ်က္ကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ အ႐ႈံးေပၚေနသည့္ ႏိုင္ငံပိုင္စက္႐ုံ၊ အလုပ္႐ုံ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားစြာက်န္ရွိေနၿပီး ေအာင္ျမင္စြာအသြင္ကူးေျပာင္းေရးကို မေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေသးေပ။

ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားကို ပုဂၢလိကသို႔ လႊဲေျပာင္းရန္ န၀တ အစိုးရလက္ထက္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳလုပ္ေရး ေကာ္မရွင္ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၿပီး ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္မွ လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္အထိ အဆိုပါေကာ္မရွင္ကို အႀကိမ္ႀကိမ္ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းကာ ေဆာင္႐ြက္ေနဆဲပင္။

ေဈးကြက္ေဖာ္ေဆာင္ေရး စီးပြားေရးစနစ္မွသည္ ေဈးကြက္စီးပြားေရးစနစ္အျဖစ္ ဆယ္စုႏွစ္ႏွစ္စုခြဲခန္႔ က်င့္သုံး  အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနေသာ္လည္း တိုင္းျပည္၏ စီးပြားေရးက႑တြင္ ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ်ား၏ ပါဝင္မႈကို သိသာစြာ မေလၽွာ႔ခ်ႏိုင္ခဲ့ေပ။

ယခင္ အစိုးရလက္ထက္မွ လက္ရွိ အစိုးရလက္ထက္အထိ ငါးႏွစ္ဆက္တိုက္အ႐ႈံးျပေနသည့္ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနမွ ႏိုင္ငံပိုင္စက္႐ုံ ၂၄ ႐ုံကို လုပ္ငန္းရပ္ဆိုင္းရန္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ဆုံးျဖတ္အတည္ျပဳခဲ့သည္။

လုပ္ငန္းရပ္ဆိုင္းလိုက္ေသာ္လည္း အဆိုပါ စက္႐ုံ၊ အလုပ္႐ုံမ်ားမွာ ဆက္လက္အ႐ႈံးျပေနဆဲ။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းစတင္စဥ္က ျပည္ပေခ်းေငြျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ေခ်းေငြ အတိုးအရင္းေပးဆပ္ေနရၿပီး အဆိုပါ စက္႐ုံ၊ အလုပ္႐ုံမ်ားရွိ ဝန္ထမ္းစရိတ္၊ ပင္စင္စရိတ္မ်ားေၾကာင့္ ႏွစ္စဥ္အ႐ႈံး ေပၚေပါက္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန၏ ႏိုင္ငံပိုင္စက္႐ုံမ်ား၏ အ႐ႈံးျဖစ္ေပၚမႈမွာ ၂၀၁၅ -၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ေငြက်ပ္ ၉၀ ဘီလီယံနီးပါး (က်ပ္သန္းေပါင္းကိုးေသာင္းခန္႔) ရွိၿပီး ယင္းမွာ အဆိုပါဘ႑ာႏွစ္အခြန္အေကာက္ ရေငြ စုစုေပါင္း၏ ၁ ဒသမ ၄၂ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိသည္။ ျပည္သူ႕ဘ႑ာအခြန္အေကာက္ ရေငြ ၁၀၀ က်ပ္တြင္ ၁ က်ပ္ႏွင့္ ၄၂ ျပားကို အဆိုပါအ႐ႈံးအတြက္ က်ခံရသည့္ သေဘာ ျဖစ္သည္။

ယင္းမွာ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ ႏိုင္ငံပိုင္စက္႐ုံမ်ား၏ အ႐ႈံးျဖစ္ေပၚမႈသာ ရွိေသးသည္။

အလားတူပင္၂၀၁၆ – ၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ေငြက်ပ္ ၉၅ ဘီလီယံခန္႔ႏွင့္ ၂၀၁၇ -၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ေငြက်ပ္ ၆၆ ဘီလီယံေက်ာ္ အ႐ႈံးေပၚခဲ့သည္။

ယင္းသို႔ အ႐ႈံးေပၚေနမႈကို ကုစားႏိုင္ရန္ အဆိုပါ ႏိုင္ငံပိုင္စက္႐ုံမ်ားကို ပုဂၢလိကသို႔ လႊဲေျပာင္းျခင္း၊အစိုးရ – ပုဂၢလိက ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းကို ခြဲေဝပိုင္ဆိုင္ျခင္းနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အျမန္ဆုံးအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ယခုႏွစ္ ဇူလိုင္လက က်င္းပသည့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ေခ်ာက္မဲဆႏၵနယ္မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဘိုႀကီးက တိုက္တြန္းအဆိုတင္သြင္းခဲ့သည္။

“ဘ႑ာေငြ ဆက္လက္ဆုံး႐ႈံးေနမႈကို ကာကြယ္ႏိုင္ဖို႔ ႏိုင္ငံနဲ႔ ျပည္သူ႕အတြက္ အက်ိဳးရွိရွိ အျမန္ဆုံးအသုံးခ်ႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုပါတယ္”ဟု ၎က ဆိုသည္။

လက္ရွိ၂၀၁၉ – ၂၀၂၀ ဘ႑ာႏွစ္ဘ႑ာေငြအရအသုံး မူလခန္႔မွန္းေျခအရ ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊ အဖြဲ႕အစည္းကိုးခုတြင္ အ႐ႈံးျဖစ္ေပၚေနဆဲျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္း က်ပ္ ၂၆၇ ဘီလီယံခန္႔ရွိေၾကာင္း ျပည္သူ႕ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ ယခုႏွစ္ဩဂုတ္လက ထုတ္ျပန္သည့္ အစီရင္ခံစာအရ သိရသည္။

အဆိုပါ အ႐ႈံးျဖစ္ေပၚသည့္ က်ပ္ ၂၆၇ ဘီလီယံအနက္ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ အမွတ္ (၁)၊ အမွတ္ (၂) ႏွင့္ အမွတ္ (၃) အႀကီးစားစက္မႈလုပ္ငန္းတို႔မွ အ႐ႈံးျဖစ္ေပၚမႈပမာဏ က်ပ္ ၈၂ ဘီလီယံရွိရာ ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းက႑ အ႐ႈံးျဖစ္ေပၚမႈ စုစုေပါင္း၏ ၃၁ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ရွိေနသည္။

စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္တြင္ ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းေလးခုရွိသည့္အနက္ ျမန္မာ့ေဆးဝါးလုပ္ငန္းမွလြဲလၽွင္ က်န္သုံးခုက အ႐ႈံးျပေနျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါအ႐ႈံးျဖစ္ေပၚေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ပုဂၢလိကသို႔ လႊဲေျပာင္းရန္စိတ္ဝင္စားမႈ ဆႏၵျပဳလႊာေခၚယူေသာ္လည္း ေခတ္ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီမႈမရွိေတာ့ေသာ စက္ပစၥည္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားေျပာင္းလဲခြင့္မရွိျခင္းႏွင့္ ဝန္ထမ္းအင္အားမ်ားျပားမႈစသည့္ အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ပုဂၢလိကက႑က စိတ္ဝင္စားမႈနည္းပါးခဲ့သည္။

စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနက ကိုင္တြယ္ေနသည့္ ႏိုင္ငံပိုင္စက္႐ုံ ၁၁၂ ႐ုံရွိသည့္အနက္ ၅၅ ႐ုံကို အစိုးရ – ပုဂၢလိကပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ (PPP) ပုံစံျဖင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း လႊဲေျပာင္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္လည္း အမ်ားစုမွာ လုပ္ငန္းရပ္ဆိုင္းထားျခင္း၊ စာခ်ဳပ္ဖ်က္သိမ္းတင္ျပထားျခင္းႏွင့္ စာခ်ဳပ္အတိုင္း အေကာင္အထည္ မေဖာ္ႏိုင္ျခင္း၊ အ႐ႈံးျဖင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေနျခင္းတို႔ ျဖစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးဆက္ေအာင္က ယခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန၏ တိုက္႐ိုက္ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေနေသာ စက္႐ုံ ၅၇ ႐ုံတြင္ ျမန္မာ့ေဆးဝါးလုပ္ငန္းမွ စက္႐ုံေလး႐ုံသာ အျမတ္ျဖင့္ လည္ပတ္ႏိုင္ၿပီး က်န္ရွိသည့္ စက္႐ုံမ်ားမွာ အ႐ႈံးေပၚေနေၾကာင္း ဦးဆက္ေအာင္က ဆိုသည္။

ထို႔အတြက္ အဆိုပါ အ႐ႈံးဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးကို ေလၽွာ႔ခ်ႏိုင္ရန္၊ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကို ထိေရာက္ျမန္ဆန္ေစရန္ဆိုသည့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ ဝန္ႀကီးဌာနႏွစ္ခုကို တစ္ခုတည္းအျဖစ္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ယင္းသို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းရာတြင္ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန၏ စက္႐ုံ ၁၁၂ ႐ုံကို စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္တြင္ အသစ္ထပ္မံဖြဲ႕စည္းမည့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ပုံေသပိုင္ပစၥည္းမ်ားစီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း (SAMCO)  သို႔ လႊဲေျပာင္းယူမည္ ျဖစ္သည္။

“SAMCO ကေတာ့ လြတ္လပ္တဲ့ အဖြဲ႕အစည္း၊ ခိုင္မာအားေကာင္းတဲ့ အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္ရပါမယ္။ သင့္ေတာ္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြ ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ဖို႔ လိုပါတယ္”ဟု အုတ္တြင္းမဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခ်ိဳခ်ိဳက ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ယခုလိုဝန္ႀကီးဌာန ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ဖြဲ႕စည္းျခင္းကို ေထာက္ခံေသာ္လည္း ဝန္ႀကီးဌာနႏွစ္ခုေပါင္းစည္းရာတြင္ လုပ္ေဆာင္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ျပည္သူ႕ကိုယ္စားျပဳလႊတ္ေတာ္သို႔ ရွင္းလင္းတင္ျပရန္လိုေၾကာင္း ေခ်ာက္မဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဘိုႀကီးက ဆိုသည္။

“ဝန္ႀကီးဌာနႏွစ္ခုေပါင္းမယ္ဆိုရင္ ခြင့္ျပဳၿပီး ဘတ္ဂ်တ္ေငြေတြကို ဘယ္လိုေပါင္းစပ္သုံးစြဲမလဲ။ ဝန္ထမ္းေတြရဲ႕ ေပါင္းစည္းမႈလုပ္ငန္းစဥ္က ဘယ္လိုလဲ။ ဒီႏိုင္ငံပိုင္စက္႐ုံေတြကို လႊဲေျပာင္းယူမယ့္ အေသးစိတ္ Plan ေတြကို ေသေသခ်ာခ်ာခ်ျပဖို႔ေတာ့ လိုတယ္”ဟု ၎က ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ ေထာက္ခံႀကိဳဆိုသူမ်ားရွိသလို ကန္႔ကြက္သူမ်ားလည္း ရွိသည္။

ဝန္ထမ္းအင္အား မ်ားျပားၿပီး လုပ္ငန္းသေဘာသဘာ၀ကြဲျပားသည့္ ဝန္ႀကီးဌာနႏွစ္ခုေပါင္းစပ္ျခင္းမွာ မသင့္ေလ်ာ္ေၾကာင္း ကန္႔ကြက္သူ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ဆိုသည္။

“စီမံဘ႑ာဝန္ႀကီးဌာနေအာက္မွာ ဦးစီး၊ လုပ္ငန္းဌာနမ်ားစြာ ရွိပါတယ္။ ျပည္သူ႕ဘ႑ာကို စီမံခန္႔ခြဲေနရတဲ့ဌာန၊ အရအသုံးထိန္းေက်ာင္းကြပ္ကြဲေနတဲ့ ဌာန ျဖစ္ပါတယ္။ စက္မႈကေတာ့ ေငြသုံးရမယ္၊ ေငြရွာရမယ္၊ ကုန္ထုတ္ရမယ္ဆိုတဲ့ သဘာ၀ပါ”ဟု စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၅) မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးရဲထြဋ္က ဝန္ႀကီးဌာနႏွစ္ခု၏ လုပ္ငန္းသဘာ၀မတူညီမႈေၾကာင့္ ကန္႔ကြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။

ထို႔အတူ စက္မႈဝန္ထမ္းပင္စင္စား ဦးေရ၊ လက္ရွိဝန္ထမ္းဦးေရ ႏွစ္ခုေပါင္းေျခာက္ေသာင္းခန္႔ရွိၿပီး စက္႐ုံ၊ အလုပ္႐ုံ ၁၁၂ ခုရွိသည့္ ဝန္ႀကီးဌာနကို လက္လြတ္စပယ္ မလုပ္သင့္ေၾကာင္း မင္းကင္းမဲဆႏၵနယ္မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေမာင္ျမင့္ကလည္း ေဝဖန္သည္။

“ဝန္ႀကီးဌာနေပါင္းတာေတြ ရွိပါတယ္။ ဆီေလ်ာ္တာေတြရွိေပမယ့္ အခုေပါင္းစည္းမႈမ်ိဳးကိုေတာ့ တစ္ခါမွ မေတြ႕ဖူးဘူးပါဘူး”ဟု ယခင္ အစိုးရလက္ထက္စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး အျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့သူလည္းျဖစ္သည့္ ၎က ဆိုသည္။

ကန္႔ကြက္ေဆြးေႏြးသူမ်ား၏ အဓိကေထာက္ျပခ်က္မွာ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနတြင္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ ဝန္ထမ္းမ်ား၏အေျခအေန၊ လုပ္ငန္းသဘာ၀ကြဲျပားသည့္ ဝန္ႀကီးဌာနႏွစ္ခု ေပါင္းစည္းမႈသည္ မဆီေလ်ာ္ျခင္းႏွင့္ လက္ရွိအစိုးရသက္တမ္းတစ္ႏွစ္သာ က်န္ခ်ိန္တြင္ ယင္းကဲ့သို႔ ဝန္ႀကီးဌာနႀကီးႏွစ္ခုေပါင္းစည္းမႈမွာ အလုပ္ျဖစ္ႏိုင္ရန္ခက္ခဲႏိုင္ျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။

“တကယ္လုပ္သင့္တာက ၂၀၁၆ ကတည္းက Master Plan ေတြ ရွိခဲ့ရမွာပါ။ အဲဒီကတည္းက ဝန္ႀကီးဌာနေတြကို Plan ခ်ခဲ့ရင္ ဒီေန႔ ဒီအခ်ိန္မွာ တည္ၿငိမ္ေနရမွာပါ။ ခုခ်ိန္မွ ဌာနေတြ ခြဲလိုက္၊ ေပါင္းလိုက္နဲ႔ လုပ္ေနလို႔ မရပါဘူး”ဟု စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၅) မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးရဲထြဋ္က ဆိုသည္။

ေထာက္ခံသူမ်ားကမူ တစ္မ်ိဳး တစ္ဘာသာ ပူပန္မႈ ရွိၾကသည္။

အ႐ႈံးေပၚ ႏိုင္ငံပိုင္စက္႐ုံမ်ားကို ျပည္သူ႕ဘ႑ာမ်ားျဖင့္ က်ားကန္ထားရမႈကို ေလၽွာ႔ခ်ႏိုင္ေရး၊ အတတ္ႏိုင္ဆုံး ျမန္ဆန္စြာ ပုဂၢလိကပိုင္အသြင္ကူးေျပာင္းေရးႏွင့္ ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္ အေသးစိတ္ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းခ်ျပေစလိုျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။

“ေခ်းေငြက အတိုး၊ အရင္း တရိပ္ရိပ္တက္ေနတဲ့အတြက္ မျဖစ္မေန ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္အသြင္ကူးေျပာင္းဖို႔ လိုအပ္ေနပါတယ္”ဟု ပုလဲမဲဆႏၵနယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္စန္းလႈိင္က ဆိုသည္။

ယခုလို ဝန္ႀကီးဌာနျပင္ဆင္သတ္မွတ္ေပါင္းစည္းမႈကို အ႐ႈံးေပၚ ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ်ား၏ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးေလၽွာ႔ခ်ေရးအျပင္ စီးပြားေရးက႑မူဝါဒမ်ားအခ်င္းခ်င္း ပိုမိုခ်ိတ္ဆက္မိလာႏိုင္သည့္အတြက္ ေကာင္းမြန္ေၾကာင္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ဆိုၾကသည္။

ႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္လည္း စီးပြားေရး၊ ကုန္သြယ္ေရး၊ စက္မႈကဲ့သို႔ ဌာနမ်ားကို ေပါင္းစည္းကာ ဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခုတည္းအျဖစ္ ထားရွိေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖင့္ အဆိုပါက႑မ်ား၏ မူဝါဒခ်င္း သဟဇာတပိုျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံစက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဥကၠ႒ေဒါက္တာေအာင္သိန္းက ေျပာသည္။

“တစ္ခါတေလကုန္သြယ္ေရးမူဝါဒက ဖြင့္ေပးလိုက္ေပမယ့္ စက္မႈက႑မွာလာၿပီး သက္ေရာက္တာေတြ ရွိတယ္။ ဆိုေတာ့ ခုလိုေပါင္းလိုက္လို႔ မူဝါဒခ်င္း ပိုအခ်ိတ္အဆက္မိမိ လုပ္ႏိုင္ရင္ ပိုေကာင္းတယ္”ဟု ၎က ဆိုသည္။

ထို႔ျပင္တိုင္းျပည္၏ မဟာဗ်ဴဟာအရ မျဖစ္မေနလုပ္ရမည့္လုပ္ငန္းမွ လြဲလၽွင္ က်န္လုပ္ငန္းမ်ားကို ပုဂၢလိကက႑က လုပ္ကိုင္ျခင္းက အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

အ႐ႈံးေပၚ ႏိုင္ငံပိုင္စက္႐ုံမ်ားအတြက္ အေရးေပၚကုထုံးအလုပ္ျဖစ္၊ မျဖစ္ႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးအေျခခံသည့္ စက္မႈလုပ္ငန္းက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးျဖစ္ မျဖစ္ လက္ရွိအစိုးရ၏ က်န္ရွိသည့္ သက္တမ္းတစ္ႏွစ္အတြင္း မည္မၽွလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္လဲဆိုသည္မွာ ေမးခြန္း ျဖစ္သည္။

“ပုဂၢလိကက႑မွာ အေသးစား၊ အလတ္စားက အမ်ားဆုံးျဖစ္တယ္။ ဒီက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို အာ႐ုံစိုက္ၿပီး လုပ္ေပးႏိုင္ရင္ေတာ့ စက္မႈက႑က ေကာင္းလာမွာေပါ့”ဟု ေဒါက္တာေအာင္သိန္းက မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

စစ္ၿငိမ္းသူ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *