‘လူ’ မတူ ‘မူ’ ႏွင့္ ၫွိ’မူ’ မတူ ‘သမိုင္း’ နဲ႔ ၫွိ

ေရွ႕တိုးထမ္းပိုး၊ ေနာက္ဆုတ္လွည္းထုပ္

ျမန္မာစာ၊ ျမန္မာစကားတြင္ ‘ေရွ႕တိုးထမ္းပိုး၊ ေနာက္ဆုတ္ လွည္းထုပ္’ ဆိုေသာ စကားရပ္တစ္ခုရွိသည္။ ‘မဆုတ္သာ မတိုးသာ အေျခအေန’ ကို ၫႊန္းသည့္ အဓိပၸာယ္ျဖစ္ပါသည္။ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ‘dead lock’ ဆိုေသာ စကားႏွင့္ နီးမည္ထင္သည္။

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးအတြက္ေရာ၊ NLD အစိုးရအတြက္ပါ အေရးႀကီးလွေသာ ‘၂၁ ရာစုပင္လုံ’ မွာ ဆိုခဲ့ပါ ‘dead lock’ ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရၿပီဟု ေျပာၾကဆိုၾကသည္မ်ားရွိသည္။ ထိုအထဲမွ တစ္ခုမွာ ‘ႏိုင္ငံေတာ္၏ နယ္ေျမအပိုင္းအျခား ဟူသမၽွသည္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ မည္သည့္အခါမွ ခြဲမထြက္ရ’ ဆိုေသာ အစိုးရ (အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္) ၏ ‘စိုးရိမ္မႈ’ ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ားလိုလားေသာ ‘ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္’ တို႔ကို ခ်ိတ္ဆက္ထားျခင္းမွာ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္ပါသည္။ အမွန္စင္စစ္ ၫွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးၾကရာတြင္ ယခုလို ေရွ႕ဆက္ဖို႔ အခက္ႀကဳံၾကရသည္မွာ သိပ္ေတာ့မဆန္း။ မလႊဲမေရွာင္သာ ႀကဳံေတြ႕ရတတ္သည့္သဘာ၀ ျဖစ္လိမ့္မည္ထင္ပါသည္။

အကယ္၍မ်ား ဤသို႔ႀကံၾကရလၽွင္၊ ဘာလုပ္ၾကမည္နည္း’၊ ‘ဘယ္လိုေက်ာ္ၾကမည္နည္း’ ဆိုေသာ ‘နည္းနာပိုင္း’ လည္း ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးတြင္ ရွိၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ‘လူ – မတူ မူႏွင့္ၫွိ၊ မူ – မတူ သမိုင္းႏွင့္ ၫွိ’ ဆိုေသာ အစဥ္အလာျဖစ္သည္။ အင္အားစုအသီးသီးမွ မူပိုင္းဆိုင္ရာေတြႏွင့္ ၫွိခဲ့ႏႈိင္းခဲ့သည္မွာ ၾကာေတာင့္ၾကာရွည္ ရွိခဲ့ပါၿပီ။ သို႔တိုင္ အေျဖကား မေတြ႕ေသး။ သို႔ျဖင့္ ‘သမိုင္းႏွင့္ ၫွိၾကဖို႔’ ျဖစ္လာရသည္။ ကံအားေလ်ာ္စြာ ဤကဲ့သို႔ေသာ အမ်ားညီ ‘ထီးလိုမင္းလို’ သမိုင္းမ်ိဳးလည္း မေဝးလွေသးေသာ ကာလမွာပင္ ရွိခဲ့ဖူးပါသည္။ အျခားမဟုတ္။ ၁၉၄၇ ဇြန္လ ၁၆ ရက္တြင္ တင္သြင္းၿပီး လူမ်ိဳးစု အမတ္မ်ားက တစ္ခဲနက္ ေထာက္ခံကာ ဇြန္လ ၁၇ ရက္တြင္ တိုင္းျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့သည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အဆိုျပဳခဲ့ေသာ ‘လမ္းၫႊန္ (၇) ခ်က္’ ျဖစ္ပါသည္။

ထီးလို၊ မင္းလို အဆိုျပဳခ်က္

ပထမဆုံး ဆိုခဲ့ပါ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ အဆိုျပဳခ်က္ကို ‘မူရင္း’ အတိုင္း ေဖာ္ျပပါမည္။ လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းသည့္ေခါင္းစဥ္မွာ ယခုလိုျဖစ္သည္။ ‘လြတ္လပ္သည့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ ေရးဆြဲရမည့္ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္သည့္ လမ္းၫႊန္ျပ႒ာန္းခ်က္

၁။ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒသည္ ‘ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံေတာ္’ ဟု ေခၚတြင္ေစေသာ လြတ္လပ္သည့္၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္၊ သမၼတႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒ ျဖစ္ေစရမည္။
၂။ ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံေတာ္တြင္ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒက သတ္မွတ္ေဖာ္ျပသည့္ တစ္သီးပုဂၢလျပည္နယ္မ်ား ပါဝင္ေစလ်က္ သို႔ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပသည္။ တစ္သီးပုဂၢလျပည္နယ္မ်ားသည္ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားသည္ႏွင့္အမၽွ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာရရွိေစရမည္။
၃။ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ လြတ္လပ္ေသာ သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္တကြ အပါအဝင္ျဖစ္သည့္ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းအားလုံးတို႔၏ အခြင့္အာဏာဟူသမၽွတို႔သည္ တိုင္းသူျပည္သားတို႔ထံမွ သက္ဆင္းေစရမည္။
၄။ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ တိုင္းသူျပည္သားမွန္သမၽွသည္ လူမႈေရးရာ၌လည္းေကာင္း၊ စီးပြားေရး၌လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရး၌လည္းေကာင္း၊ တရားမၽွတမႈရွိေစလ်က္၊ အဆင့္အတန္း အခြင့္အေရးႏွင့္ ဥပေဒသက္ေရာက္မႈတို႔တြင္ ဆူႀကဳံနိမ့္ျမင့္မရွိ၊ ပကတိတူညီေစရမည့္အျပင္ တရားဥပေဒႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အမ်ားျပည္သူတို႔၏ ေစာင့္စည္းအပ္ေသာ အက်င့္သိကၡာႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မဆန္႔က်င္သမၽွ လြတ္လပ္စြာ ႀကံစည္ပိုင္ခြင့္၊ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုပိုင္ခြင့္၊ ယုံၾကည္ပိုင္ခြင့္၊ ဘာသာတရားကိုးကြယ္ပိုင္ခြင့္၊ ဝတ္ျပဳပိုင္ခြင့္၊ ပရိေယသန ရွာမွီးပိုင္ခြင့္၊ စည္း႐ုံးပိုင္ခြင့္၊ ျပဳမူေဆာင္႐ြက္ပိုင္ခြင့္တို႔ ရရွိတည္ၿမဲေစရန္အတြက္ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ အခိုင္အလုံသတ္မွတ္ထားရွိေစရမည္။
၅။ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ လူနည္းစုမ်ားအဖို႔ လုံေလာက္ေသာ ကာကြယ္ခ်က္မ်ား ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းထားရွိေစရမည္
၆။ လြတ္လပ္ေသာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံ၏ နယ္ေျမတို႔ တေပါင္းတစည္းတည္း တည္တန္႔ခိုင္ၿမဲေရးကိုလည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလတို႔ကို အခ်ဳပ္အျခာစိုးမိုးအုပ္ခ်ဳပ္ပိုင္ခြင့္ကိုလည္းေကာင္း၊ တရားဓမၼႏွင့္တကြ ျပည္ေထာင္အခ်င္းခ်င္း ဥပေဒအရ ထိန္းေစာင့္ထားရွိေစရမည္။
၇။ ရာဇဝင္တြင္ ထင္ရွားခဲ့ေသာ ဤျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သည္ ကမၻာတြင္ မိမိ၏ဂုဏ္က်က္သေရႏွင့္ေလ်ာ္ညီစြာ ရသင့္ရထိုက္ေသာ အဆင့္အတန္းသို႔ ေရာက္ရွိေစရမည့္အျပင္ လူသတၱဝါတို႔၏ တိုးတက္ေရးႏွင့္ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာ ျပည့္၀ေရးတို႔ကို တာဝန္အေလ်ာက္ ေစတနာျဖင့္ အစြမ္းကုန္ျဖည့္စြမ္းထမ္း႐ြက္ကာ ျပည္ေထာင္အခ်င္းခ်င္းဆိုင္ရာ တရားဓမၼႏွင့္ က်င့္ဝတ္သိကၡာကိုအေျချပဳၿပီး ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေရွ႕ရႈလ်က္ ႏိုင္ငံတကာတို႔ႏွင့္ မိတ္ဝတ္မပ်က္ တြဲဖက္ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈကို ခိုင္ၿမဲေသာ အဓိ႒ာန္ျဖင့္ ေစာင့္ထိန္းေတာ့အံ့။

ဆႏၵညီၫြတ္ေရး ဗိမာန္

ဤသို႔ တင္ျပၿပီးသကာလ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက သူ၏အဆိုျပဳခ်က္ကို တစ္ခ်က္ျခင္းရွင္းျပပါသည္။

၁။ ပထမအခ်က္မွာ မူေလးခုပါတယ္။ လြတ္လပ္တဲ့ႏိုင္ငံေတာ္ျဖစ္ရမယ္ (Independence)။ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ရမယ္ (Sovereignty)။ သမၼတႏိုင္ငံျဖစ္ရမယ္ (Republic) ။ ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံ ျဖစ္ရမယ္။ (Unitary မျဖစ္ေစရဘူး) (တိုင္းရင္းသားမ်ားလိုလားေသာ ‘ဖက္ဒရယ္မူ’ ႏွင့္ ျပည္သူအားလုံးလိုလားေသာ ‘ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ ဖြဲ႕စည္းပုံျဖစ္ပါသည္။)
၂။ ဒုတိယအခ်က္မွာ တစ္သီးပုဂၢလ ျပည္နယ္တိုင္းကို ‘ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ’ (Autonomy) ေပးရမယ္ဆိုတဲ့ မူပါတယ္။ (တိုင္းရင္းသားမ်ားလိုလားေသာ ‘ဖက္ဒရယ္မူ’ ပင္ ျဖစ္သည္။)
၃။ တတိယအခ်က္မွာ ‘အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းအားလုံးတို႔၏ အခြင့္အာဏာဟူသမၽွတို႔သည္ တိုင္းသူျပည္သားတို႔ထံမွ ဆင္းသက္ေစရမည္’ ဆိုေသာ မူပါတယ္။ (ဤသည္မွာ ျပည္သူအားလုံးလိုလားေသာ ‘ဒီမိုကေရစီမူ’ ပင္ ျဖစ္သည္။)
၄။ စတုတၳအခ်က္မွာမူ ခုနစ္မူပါတယ္။ လြတ္လပ္စြာ ႀကံစည္ပိုင္ခြင့္၊ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုပိုင္ခြင့္၊ ယုံၾကည္ပိုင္ခြင့္၊ ဘာသာတရားကိုးကြယ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ဝတ္ျပဳပိုင္ခြင့္၊ ပရိေယသနရွာမွီးပိုင္ခြင့္၊ စည္း႐ုံးပိုင္ခြင့္၊ ျပဳမူေဆာင္႐ြက္ပိုင္ခြင့္တို႔ ျဖစ္တယ္။ (ဤမူအားလုံးမွာ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လုံး လိုလားေသာ ‘ဒီမိုကရက္တစ္ အခြင့္အေရးမ်ား’ ပင္ ျဖစ္သည္။)
၅။ ပဥၥမအခ်က္မွာ ‘လူနည္းစုမ်ားအတြက္ လုံေလာက္ေသာ ကာကြယ္ခ်က္မ်ား ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းထားရမယ္’ ဆိုတဲ့ မူပါတယ္။ (ဤသည္မွာ တိုင္းရင္းသားမ်ား လိုလားေသာ ‘ဖက္ဒရယ္မူ’ ပင္ ျဖစ္သည္။
၆။ ဆ႒မအခ်က္မွာ ‘ႏိုင္ငံရဲ႕ နယ္ေျမတစ္ေပါင္းတစည္းတည္း တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရး’ ဆိုတာ ပါတယ္။ (ဤအခ်က္မွာ တပ္မေတာ္ႏွင့္ အစိုးရ၏ စိုးရိမ္စိတ္ကို ရည္ၫႊန္းဟန္ ရွိပါသည္။)
၇။ သတၱမအခ်က္တြင္ – ေနာင္ဖြဲ႕စည္းမည့္ ဒီမိုကရက္တစ္ႏိုင္ငံေတာ္၏ ‘ႏိုင္ငံျခားေရးဝါဒ’ ျဖစ္သည္။(ဤအခ်က္မွာလည္း လူတိုင္းသေဘာညီၾကမည့္အခ်က္ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။)

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ လမ္းၫႊန္ခုနစ္ခ်က္တြင္ ဗမာအပါအဝင္ တိုင္းရင္းသားအားလုံးလိုလားသည့္ ‘ဒီမိုကေရစီဖြဲ႕စည္းပုံ၊ ဒီမိုကရက္တစ္မူႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးတို႔’ ပါဝင္သည္။ (အခ်က္ ၁, ၃ ႏွင့္ ၄) တိုင္းရင္းသားမ်ားလိုလားေသာ ‘ဖက္ဒရယ္မူ’ မ်ားလည္းပါသည္။ (အခ်က္ ၁, ၂ ႏွင့္ ၅)။ ထိုမၽွမက တပ္မေတာ္ႏွင့္ အစိုးရ၏ စိုးရိမ္ေသာကျဖစ္ေသာ ‘ဥမကြဲ သိုက္မပ်က္’ ေနထိုင္ေရးလည္း ပါဝင္ေနသည္။ (အခ်က္ – ၆ )။ အခ်က္ – ၇ မွာလည္း ျပည္သူအားလုံး၏ လိုလားခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ဆိုခဲ့ပါ အဆိုျပဳခ်က္ကို ပထမဆုံး ေထာက္ခံခဲ့သူမွာ ေနာင္တြင္ လြတ္လပ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဆုံးသမၼတႀကီးျဖစ္လာမည့္ ေညာင္ေ႐ႊေစာ္ဘြားႀကီး စဝ္ေ႐ႊသိုက္ပင္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ ရွမ္းလူထုေခါင္းေဆာင္ ဦးထြန္းျမင့္၊ ကခ်င္အမတ္ ဆမားဒူးဝါးဆင္ဝါးေနာင္ႏွင့္ ဒူဝါေဇာ္လြန္၊ ခ်င္းအမတ္ ဦးဝမ္ကိုေဟာ၊ ကရင္အမတ္ ေစာပီရိေက်ာ္၊ မန္းဘခိုင္ႏွင့္ ေစာစံဖိုးသင္၊ မြန္အမတ္ မြန္ထြန္းရင္၊ ရခိုင္အမတ္ ဦးစံထြန္းေအာင္ႏွင့္ ဗိုလ္ဘေစာအပါအဝင္ တိုင္းျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္အမတ္ ၂၄ ဦးတို႔က ေထာက္ခံခဲ့ၾကသည္။

တိုင္းျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္တြင္ တညီတၫြတ္တည္း စိုက္ထူႏိုင္ခဲ့ၾကေသာ ဆိုခဲ့ပါ ‘ဆႏၵညီၫြတ္ေရး ဗိမာန္’ ကိုသာ ၂၁ ရာစု ပင္လုံသို႔ ‘ထုံကူး’ ႏိုင္မည္ဆိုလၽွင္ ယခု ရင္ဆိုင္ေနရေသာ အက်ပ္အတည္းကို ေက်ာ္လႊားလြန္ေျမာက္ႏိုင္လိမ့္မည္ ထင္ပါေၾကာင္း …။ 

ေက်ာ္ဝင္း
၂၅ ႏိုဝင္ဘာ၊ ၂၀၁၉

စာၫႊန္း – ျမန္မာႏိုင္ငံ တိုင္းျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ညီလာခံမွတ္တမ္းမ်ား စာတြဲ – ၁ (အစည္းအေဝးအမွတ္ ၁ မွ ၆)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *