ျပည္သူမလုံသည့္ ႏိုင္လြတ္လုံ တည့္မတ္ခ်ိန္

ရည္႐ြယ္ခ်က္ေကာင္းမ်ားျဖင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ လြတ္လပ္မႈ၊ လုံၿခဳံမႈရွိေစရန္ ရည္႐ြယ္ေရးဆြဲျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ ဥပေဒမွာ ပုဂၢိဳလ္ေရးမုန္းတီးမႈမ်ားအတြက္ လက္နက္သဖြယ္ အသုံးျပဳေနၾကသည္။

ႏိုင္လြတ္လုံဟု အလြယ္ေခၚၾကသည့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာလြတ္လပ္မႈႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာလုံၿခဳံမႈကို ကာကြယ္ေပးေရးဥပေဒကို လူပုဂၢိဳလ္အခ်င္းခ်င္း တရားစြဲဆိုေနၾကမႈကို ရပ္တန္႔ႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္ဥပေဒခ်ဳပ္႐ုံး ႀကိဳးပမ္းေနၿပီျဖစ္ သည္။

ႏိုင္လြတ္လုံဥပေဒသည္ ႏိုင္ငံသားအခ်င္းခ်င္း ထိခိုက္နစ္နာေစရန္ျပဳမူရာမွ ေပၚေပါက္လာသည့္ ျပစ္မႈမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ျခင္းမရွိသည္ကို ဂ႐ုျပဳလိုက္နာၾကရန္ အဆိုပါ႐ုံးက ႐ုံးတြင္းၫႊန္ၾကားသည့္ ၫႊန္ၾကားခ်က္မွာ Facebook ေပၚတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့သျဖင့္ အမ်ားျပည္သူ သိခြင့္ရရွိခဲ့သည္။

ဥပေဒ၏ မူရင္းရည္႐ြယ္ခ်က္ႏွင့္ ေသြဖည္လာသည့္ ယင္းအေျခအေနကို ထိန္းၫွိရန္ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံးက ႐ုံးတြင္းၫႊန္ၾကားခ်က္တစ္ေစာင္ကို ၿပီးခဲ့သည့္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ကာ ဥပေဒ႐ုံးအဆင့္ဆင့္ရွိ ဥပေဒအရာရွိမ်ားကို သတိေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ႏိုင္လြတ္လုံ ဥပေဒသည္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၃၅၇ ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လူအမ်ားပိုမိုသိရွိေစရန္ ရည္႐ြယ္၍ ျပ႒ာန္းခဲ့သည္ဟု ယူဆႏိုင္သည္။ အေၾကာင္းမွာ ပုဒ္မ ၃၅၇ တြင္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ေနအိမ္ဥပစာလုံၿခဳံမႈ၊ ပစၥည္းလုံၿခဳံမႈ၊ စာေပးစာယူႏွင့္ အျခားဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာလုံၿခဳံမႈမ်ားအတြက္ ဥပေဒအရ အကာအကြယ္ေပးရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ႏိုင္လြတ္လုံဥပေဒတြင္ ေနာက္ေယာင္ခံလိုက္ျခင္း၊ စာေပးစာယူ၊ ပါဆယ္ထုပ္မ်ားဖြင့္ေဖာက္စစ္ေဆးျခင္း၊ ၀ရမ္းမပါဘဲ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ဖမ္းဆီးျခင္းစသည္မ်ားကို ပုဒ္မမ်ားျပ႒ာန္းကာ ကာကြယ္ေပးထားသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာအမုန္းပြားမူမ်ားႏွင့္ ဥပေဒ႐ုံးအဆင့္ဆင့္ရွိ ဥပေဒအရာရွိအခ်ိဳ႕၏ လြယ္လင့္တကူသုံးသပ္၍ တရားခံအေပၚတြင္ ႏိုင္လြတ္လုံဥပေဒျဖင့္ တရားစြဲရန္ အႀကံဉာဏ္ေပးမႈအခ်ိဳ႕ရွိလာေၾကာင္း ေရွ႕ေနအခ်ိဳ႕က သုံးသပ္ၾကသည္။

ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦးနာမည္ျဖင့္ ထုတ္ျပန္သည့္ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံး၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္တြင္လည္း ယင္းအခ်က္ကို အဓိကအေျခခံထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ႏိုင္လြတ္လုံဥပေဒျဖင့္ အေရးယူေသာ အမႈမ်ားတြင္ တရားစြဲဆိုျခင္းမျပဳမီ တရားစြဲအဖြဲ႕အစည္းက ဥပေဒအႀကံဉာဏ္ေတာင္းခံရာတြင္ ဥပေဒ႐ုံးအဆင့္ဆင့္ရွိ ဥပေဒအရာရွိမ်ားက ေသခ်ာစိစစ္ျခင္းမရွိဘဲ လြယ္လင့္တကူသုံးသပ္၍ တရားစြဲရန္ အႀကံဉာဏ္ေပးသည္ကို ေတြ႕ရေၾကာင္း ေရးသားထားျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါၫႊန္ၾကားခ်က္ပါ အခ်က္အခ်ိဳ႕ေၾကာင့္ သာမန္ျပည္သူမ်ား ႏိုင္လြတ္လုံဥပေဒကို ဆက္လက္အသုံးျပဳႏိုင္ပါမည္ေလာဆိုသည့္ ေမးခြန္းလည္းရွိေနသည္။

ၫႊန္ၾကားခ်က္တြင္ပါရွိသည့္ စာသားအခ်ိဳ႕ေၾကာင့္ ႏိုင္လြတ္လုံဥပေဒကို သမၼတ သို႔မဟုတ္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ တရားစြဲခြင့္မျပဳႏိုင္သည့္ သေဘာသက္ေရာက္ေစႏိုင္ေၾကာင္း တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးေရာဘတ္စန္းေအာင္က သုံးသပ္သည္။

“သူတို႔က သမၼတ ဒါမွမဟုတ္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲနဲ႔ စြဲလို႔မရဘူးလို႔ ၫႊန္ၾကားတဲ့ သေဘာပဲ” ဟု ၎က ဆိုသည္။

ၫႊန္ၾကားခ်က္ထုတ္ျပန္ကာ ပုဒ္မတပ္တရားစြဲမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ရသည့္ ႏိုင္လြတ္လုံဥပေဒကို ေလ့လာၾကည့္ရလၽွင္…

ယင္းဥပေဒကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လ ၈ ရက္တြင္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာလုံၿခဳံမႈကို ကာကြယ္ေပးရန္ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္လက္ထက္က လက္မွတ္ထိုး ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လ ၈ ရက္တြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ ႏိုင္လြတ္လုံဥပေဒအခန္း (၄) တားျမစ္ခ်က္မ်ားတြင္ တည္ဆဲဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္အရ ခြင့္ျပဳသည့္ကိစၥမွတစ္ပါး တရား႐ုံး၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ ၂၄ နာရီ ထက္ေက်ာ္လြန္၍ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းမျပဳ ရဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။ ဖမ္း၀ရမ္းမရွိဘဲ ေနအိမ္၊ အေဆာက္အအုံ၊ ပရိဝုဏ္အတြင္း ရွာေဖြသိမ္းဆည္းျခင္း၊ လူတစ္ဦးဦးအား ဖမ္းဆီးျခင္းမျပဳရန္ တားျမစ္သည္။

ထို႔အျပင္ ေနာက္ေယာင္ခံေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ စုံစမ္းျခင္းမ်ား၊ ဆက္သြယ္ေရးကိရိယာတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ဆက္သြယ္ေျပာၾကားျခင္းကို ၾကားျဖတ္နားေထာင္ျခင္း၊ အီလက္ထ႐ြန္နစ္ဆက္သြယ္ေရးသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေတာင္းယူျခင္း၊ ထုတ္ေပးျခင္းစသည္တို႔ကို တားျမစ္ထားသည္။

စာေပးစာယူ၊ ပါဆယ္ထုပ္ စသည္တို႔ကို ဖြင့္ေဖာက္ျခင္း၊ ရွာေဖြျခင္း၊ သိမ္းဆည္းျခင္း၊ ေဖ်ာက္ဖ်က္ျခင္းမ်ားအျပင္ ႏိုင္ငံသားတစ္ဦး တရားဝင္ပိုင္ဆိုင္သည့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ေသာပစၥည္း၊ မေ႐ႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို မတရားသိမ္းယူျခင္း၊ ပ်က္စီးေစျခင္းစသည့္အခ်က္မ်ားကိုလည္း ဥပေဒျဖင့္ အကာအကြယ္ေပးထားသည္။

ယင္းအခ်က္မ်ားအျပင္ ပုဒ္မ ၈ (စ) တြင္မူ ႏိုင္ငံသားတစ္ဦး၏ ပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ၊ မိသားစုေရးရာကိစၥမ်ားတြင္ အဓမၼဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ လူတစ္ဦး၏ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ ထင္ေပၚေက်ာ္ ၾကားမႈတို႔ကို ပုတ္ခတ္ျခင္း၊ ထိခိုက္ေစရန္ တစ္နည္းနည္းျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းမ်ားကိုလည္း ဥပေဒအရ အကာအကြယ္ေပးထားသည္။

ႏိုင္လြတ္လုံပုဒ္မ ၈ (စ) သည္ ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒပုဒ္မ ၅၀၀ ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ၆၆ (ဃ) တို႔ႏွင့္ ဆင္တူသည္။

ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၅၀၀ အသေရ ဖ်က္မႈတြင္ အျပစ္ဒဏ္ကို ေထာင္ဒဏ္ ၂ ႏွစ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ေငြျဖစ္ေစ၊ ယင္းဒဏ္ႏွစ္ရပ္လုံးျဖစ္ေစ က်ခံရႏိုင္သည္။ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) တြင္မူ သုံးႏွစ္ထက္မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ယင္းဒဏ္ႏွစ္ရပ္လုံးျဖစ္ေစ က်ခံႏိုင္သည္ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။

ႏိုင္လြတ္လုံတြင္မႈ အနည္းဆုံး ေထာင္ဒဏ္ေျခာက္လမွ အမ်ားဆုံး ေထာင္ဒဏ္သုံးႏွစ္ျဖစ္ေစ၊ က်ပ္သုံးသိန္းမွ က်ပ္ ၁၅ သိန္းအထိ ေငြဒဏ္မ်ားျဖစ္ေစ က်ခံရႏိုင္ေၾကာင္း ျပ႒ာန္းထားသည္။

ႏိုင္လြတ္လုံဥပေဒျဖင့္ တရားစြဲဆိုခံရသူသည္ အာမခံမရရွိဘဲ အခ်ဳပ္ျဖင့္ တရားရင္ဆိုင္ရျခင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ ရဲတပ္ဖြဲ႕စခန္းမႉးက ႏိုင္လြတ္လုံဥပေဒျဖင့္ တိုင္တန္းခ်က္ကို အမႈဖြင့္မေပးလၽွင္ အျမင့္ဆုံးျပစ္ဒဏ္အျဖစ္ ေထာင္ငါးႏွစ္မွ ဒဏ္ေငြ ၂၅ သိန္းအထိ ျပစ္ဒဏ္က်ခံရႏိုင္ေၾကာင္း ဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားသည္။

ယင္းအားသာခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္လြတ္လုံဥပေဒျဖင့္ အမႈဖြင့္လွစ္တိုင္ၾကားသည့္ အမႈမ်ားျပားလာေၾကာင္း ဥပေဒအႀကံေပး ဦးခင္ေမာင္ျမင့္က မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

ထိုသို႔ဆိုလၽွင္ ႏိုင္လြတ္လုံဥပေဒျဖင့္ တရားစြဲသည့္ အမႈမ်ားကို ျပန္လည္ေစ့ငုရန္ လိုလာသည္။

ႏွစ္ဝက္အတြင္း ၇၈ ဦးတရားစြဲခံရ

‘အသံ’ အမည္ရ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕၏ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ပထမႏွစ္ဝက္အတြင္း လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္အေျခအေန သုေတသနအစီရင္ခံစာအရ ႏိုင္လြတ္လုံဥပေဒျဖင့္ တရားစြဲသည့္အမႈေပါင္း ၂၁ မႈ၊ တရားစြဲခံရသူ ၇၈ ဦးရွိသည္။ တရားစြဲခံရသူအမ်ားစုမွာလည္း အရပ္သားျပည္သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

၂၀၁၉ ပထမႏွစ္ဝက္အတြင္း ႏိုင္လြတ္လုံျဖင့္ တရားစြဲသည့္အမႈ ၂၁ မႈထဲတြင္ အစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေဝဖန္၍ တရားစြဲဆိုမႈ ၁၀ မႈ၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားက တရားစြဲဆိုမႈ ငါးမႈ၊ တပ္မေတာ္က တရားစြဲဆိုမႈႏွစ္မႈရွိေၾကာင္း ယင္းအစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔အျပင္ ႏိုင္လြတ္လုံဥပေဒ စတင္ျပ႒ာန္းစဥ္မွ ယေန႔အထိ ယင္းဥပေဒျဖင့္ တရားစြဲသည့္အမႈေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္ရွိကာ တရားစြဲခံရသူ ၁၃၂ ဦးခန္႔ရွိသည္။ ယင္းအနက္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက လူ ၃၅ ဦးကို တရားစြဲဆိုမႈမွာ အမ်ားဆုံး ျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္၏ တရားစြဲခံရသူ ၂၃ ဦးရွိၿပီး ႏိုင္ငံေရးပါတီႏွင့္ ပါတီဝင္မ်ား၏ တရားစြဲဆိုခံရသူ ၁၉ ဦးရွိေၾကာင္း ‘အသံ’ အဖြဲ႕၏ စာရင္းမ်ားအရသိရွိရသည္။

ႏိုင္လြတ္လုံဥပေဒသည္ ဥပေဒျပဳေရး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ တပ္မေတာ္၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕ဝန္ႀကီးမ်ား၏ အသုံးခ်ခံဥပေဒျဖစ္ေနသေလာဟူသည္က ေမြးခြန္းထုတ္စရာပင္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားပင္လၽွင္ ႏိုင္လြတ္လုံ ဥပေဒကို အသုံးျပဳကာ တရားစြဲဆိုၾကေသးသည္။

“နစ္နာတဲ့သူက အဖြဲ႕အစည္းဝင္တစ္ခု ျဖစ္မယ္။ အဲဒီေဆာင္႐ြက္ခ်က္က သူတင္မကဘူး။ သူ႕အဖြဲ႕အစည္းကိုပါ ထိခိုက္နစ္နာႏိုင္တယ္ေဟ့ဆိုရင္ေတာ့ ၆၆ (ဃ) ထက္ အနက္အဓိပၸာယ္က်ယ္ဝန္းတဲ့ ႏိုင္လြတ္လုံနဲ႔ စြဲေလ့ရွိပါတယ္” ဟု ဥပေဒအႀကံေပး ဦးခင္ေမာင္ျမင့္က သုံးသပ္သည္။

ဦးခင္ေမာင္ျမင့္သည္ လက္ရွိႏိုင္လြတ္လုံဥပေဒႏွင့္ တရားလိုႏွင့္ တရားခံ ႏွစ္ဖက္လုံးဘက္မွေန၍ ဥပေဒအက်ိဳးေဆာင္အျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ေပးေနသူျဖစ္သည္။

လူႀကိဳက္မ်ားလာျခင္း

ႏိုင္လြတ္လုံဥပေဒသည္ စတင္ျပ႒ာန္းသည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ယင္းဥပေဒျဖင့္ တရားစြဲဆိုမႈ ရွစ္မႈသာ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြင္း ႏိုင္လြတ္လုံျဖင့္ တရားစြဲဆိုမႈ ျမင့္တက္လာကာ ႏွစ္ဝက္အတြင္း ၂၁ မႈအထိရွိလာခဲ့သည္။

ကာယကံရွင္ မဟုတ္သူမ်ားက ၾကားဝင္တရားစြဲႏိုင္ျခင္းကလည္း ႏိုင္လြတ္လုံကို အႀကိဳက္ေတြ႕ေစသည့္ အခ်က္တစ္ခုထဲတြင္ပါဝင္သည္။ ႏိုင္လြတ္လုံဥပေဒျဖင့္ ပထမဆုံးစီရင္ခံရသူအျဖစ္ မွတ္တမ္းဝင္သူမွာ မြန္ျပည္နယ္မွ ဦးေအာင္ ကိုကိုလြင္ျဖစ္သည္။ ကာယကံရွင္မဟုတ္သူက တိုင္ၾကားသည့္အတြက္ အေရးယူခံရကာ ေထာင္က်ခဲ့သူျဖစ္သည္။

လူမႈကြန္ရက္တြင္ နာမည္ႀကီးခဲ့သည့္ မြန္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအးဇံ၏ ထမင္းတစ္နပ္ေလၽွာ႔စားဆိုသည့္ ဗီဒီယိုမိန္႔ခြန္းကို Facebook စာမ်က္ႏွာတြင္ ျဖန္႔ေဝခဲ့သည့္ ဦးေအာင္ကိုကိုလြင္ကို မြန္ျပည္နယ္ ေဒသခံတစ္ဦးက ႏိုင္လြတ္လုံ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၀ ျဖင့္ တရားစြဲဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဦးေအာင္ကိုကိုလြင္ကို အမႈဖြင့္စစ္ေဆးၿပီး ေလးလအၾကာတြင္ စက္တင္ဘာလ ၂၇ ရက္တြင္ အလုပ္ႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္တစ္ႏွစ္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံခဲ့ရသည္။

ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးေဟာင္း ဦးရဲထြဋ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္း ဦးလွေဆြႏွင့္ ဦးဘိုဘိုေက်ာ္ၿငိမ္းတို႔ သုံးဦးကို ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ေဟာင္းသူရဦးေ႐ႊမန္း၏ ယာဥ္ေမာင္းျဖစ္သူက ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လတြင္ ေနျပည္ေတာ္ ပုဗၺသီရိၿမိဳ႕နယ္ရွိ ပတၱာနယ္ေျမရဲစခန္းတြင္ ႏိုင္လြတ္လုံဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၀ ျဖင့္ အမႈဖြင့္ခဲ့ေသးသည္။

ဇူလိုင္လတြင္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေမာင္ေမာင္ေဆြက ထိုဥပေဒႏွင့္ပင္ အြန္လိုင္းမီဒီယာတစ္ခုႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားကို တရားစြဲဆိုသည္။

အေၾကာင္းမွာ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလိုင္လ ၂၃ ရက္တြင္ အရက္ေသာက္ထားသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ရဲစခန္းသို႔ ဖုန္းဆက္ကာ ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္ရိပ္သာတြင္ ဗုံးေထာင္ထားေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္ဟူ၍ သတင္းမ်ား လူမႈကြန္ရက္တြင္ ပ်ံ႕ႏွံခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါသတင္းကို ေရးသားျဖန္႔ေဝခဲ့သည့္ Competitor (ၿပိဳင္ဘက္မီဒီယာ) ႏွင့္ Aung Paing Min အမည္ရွိ Facebook Account ပိုင္ရွင္ႏွင့္ ယင္းေရးသားခ်က္ကို ထပ္မံျဖန္႔ေဝသူ ၁၂ ဦးကို အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေမာင္ေမာင္ေဆြက ႏိုင္လြတ္လုံဥပေဒပုဒ္မ ၁၀ ျဖင့္အမႈဖြင့္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကး႐ုပ္ျပႆနာႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ကယားျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးအယ္ေဖာင္း႐ႈိး၊ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးေမာ္ေမာ္တို႔ကို အမ်ိဳးသားသစၥာေဖာက္ဟု ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ကရင္နီလူငယ္ေျခာက္ဦးကို ျပည္ နယ္အစိုးရ႐ုံးအရာရွိတစ္ဦးက ႏိုင္လြတ္လုံဥပေဒပုဒ္မ ၁၀ ျဖင့္ တရားစြဲခဲ့သည္။

ႏိုဝင္ဘာ ၇ ရက္တြင္ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္တရားသူႀကီးက အလုပ္ႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ ေျခာက္လက်ခံေစရန္ အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ေထာင္ဒဏ္ေျခာက္လသာ ခ်မွတ္မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကယားျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕က တရား႐ုံးသို႔ ျပင္ဆင္ခ်က္ ထပ္တက္ထားသည္။

အထက္ေဖာ္ျပပါ သာဓကမ်ားသည္ အစိုးရအဖြဲ႕၊ လႊတ္ေတာ္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္သူမ်ားက ႏိုင္လြတ္လုံဥပေဒကို အသုံးျပဳကာတရားစြဲျခင္းမ်ားျဖစ္သည္။ ျပည္သူအခ်င္းခ်င္း ႏိုင္လြတ္လုံဥပေဒအသုံးျပဳကာ တရားစြဲသည့္အမႈမ်ားအနက္ ထင္ရွားသည့္အမႈမွာ ေနျပည္ေတာ္က ဗစ္တိုးရီးေလး၏အမႈတြင္ျဖစ္သည္။

ထိုအမႈတြင္ သံသယတရားခံ ေအာင္ႀကီးဘက္မွ လိုက္ပါေဆာင္႐ြက္ေပးသည့္ ေရွ႕ေနေဒၚစုဒါလီေအာင္ကို Wisdom Hill မူႀကိဳေက်ာင္း ႀကီးၾကပ္ေရးမႉး ေဒၚဥမၼာလႈိင္က ႏိုင္လြတ္လုံဥပေဒႏွင့္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆိုင္ရာဥပေဒတို႔ျဖင့္ တရားစြဲဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္လြတ္လုံျဖင့္ တရားစြဲမႈကို တရား႐ုံးက လက္မခံေပ။

အသေရဖ်က္မႈမ်ားအတြက္လည္း ႏိုင္လြတ္လုံကို အသုံးျပဳၾကသည္။ အေသေရဖ်က္မႈအတြက္ ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒတြင္ ပုဒ္မ ၅၀၀ ကို ျပ႒ာန္းထားၿပီး ဆက္သြယ္ေရးလူမႈကြန္ရက္အတြက္ ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) တို႔ကို ျပ႒ာန္းထားေသာ္လည္း စြပ္စြဲခံရသူ ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္း အက်ဥ္းစံရႏိုင္သည့္ ႏိုင္လြတ္လုံကို ေ႐ြးၾကျခင္းျဖစ္သည္။

“လူေတြက တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ မုန္းတီးတဲ့အခါမွာ သို႔မဟုတ္ လူတစ္ေယာက္ကို ဒုကၡေပးခ်င္တဲ့အခါမွာ ႏိုင္လြတ္လုံဥပေဒကို မေလ်ာ္မကန္သုံးလာၾကတယ္” ဟု ဥပေဒအႀကံေပး ဦးခင္ေမာင္ျမင့္က မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

ထို႔အျပင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ဥပေဒ႐ုံးအဆင့္ဆင့္က ေသခ်ာစြာ စိစစ္ျခင္းမရွိဘဲ တိုင္ၾကားသည္ႏွင့္ အမႈဖြင့္ေပးေၾကာင္း ၎က ေျပာဆိုသည္။

အဆိုပါအေျခအေနကို တားျမစ္ကန္႔သတ္ႏိုင္ရန္ ႏိုင္လြတ္လုံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရန္ ဥပေဒၾကမ္းတင္ျခင္း၊ ျပစ္ဒဏ္ေလၽွာ႔ေပါ့ေရး၊ အာမခံေပးႏိုင္ေရး လႊတ္ေတာ္တြင္ စီစဥ္ေနစဥ္ကာလအတြင္း ဥပေဒကို မေလ်ာ္မညီသုံးကာ တရားစြဲဆိုမႈမ်ား ကန္႔သတ္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္ဥပေဒခ်ဳပ္႐ုံးက ၫြန္ၾကားခ်က္ ထုတ္ျပန္ျခင္းျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ဦးခင္ေမာင္ျမင့္က သုံးသပ္သည္။

“ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒမွာ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးရဲ႕ ခြင့္ျပဳမိန္႔ေတာင္းသလိုပဲ။ ႏိုင္လြတ္လုံဥပေဒဆိုရင္လည္းပဲ အဆင့္ဆင့္တင္ျပၿပီးေတာ့မွ ႏိုင္လြတ္လုံဥပေဒနဲ႔ အေရးယူသင့္သလား၊ မယူသင့္ဘူးလား စိစစ္ၿပီး ခြင့္ျပဳမိန္႔ရမွ တရားစြဲဖို႔ အဆင့္ကို ထုတ္ျပန္ထားတဲ့သေဘာပါပဲ။ တရားစီရင္ေရးသေဘာနဲ႔ေျပာရင္ ေကာင္းတဲ့အလားအလားလို႔ေျပာလို႔ရပါတယ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။

ဥပေဒ၏ မူရင္းရည္႐ြယ္ခ်ယ္ႏွင့္ ေသြဖည္လာသျဖင့္ ျပန္လည္တည့္မတ္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္ဥပေဒခ်ဳပ္႐ုံးက ႀကိဳးပမ္းလာသည္။ သို႔ေသာ္ အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း ႏိုင္ငံသားအခ်င္ခ်င္း ထိခိုက္နစ္နာေစရန္ျပဳမႈသည္ အမႈမ်ားမွာ ႏိုင္လြတ္လုံႏွင့္ သက္ဆိုင္ျခင္းမရွိဟူသည့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္သည္ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ သက္ဆိုင္သူမ်ားသာ ထိုဥပေဒကို သုံးစြဲခြင့္ရွိေၾကာင္း အဓိပၸာယ္သက္ေရာက္ႏိုင္ပါသေလာဆိုသည့္ ေမးခြန္းမ်ားထြက္ေပၚလာသည္။ အဓိပၸာယ္ႏွစ္မ်ိဳးသက္ေရာက္ႏိုင္သည့္ အခ်က္မ်ားလည္းရွိေနသည္ဟု ေဝဖန္ခ်က္မ်ားရွိသည္။ ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးေရာဘတ္စန္းေအာင္က ေအာက္ပါအတိုင္း မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

“ဒီဥပေဒက ဘယ္သူက သုံးမွာလဲ။ အာဏာပိုင္ေတြကပဲ သုံးမွာလား သို႔မဟုတ္ အာဏာပိုင္ေတြကို ျပန္ၿပီးသုံးရ (တရားစြဲရ) မွာလား ေဝခြဲမရျဖစ္သြားၿပီ” 

ပို႔ပို႔

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *