႐ုကၡစိုး မကယ္ႏိုင္ေသးသည့္ ေရအိမ္ျပႆနာ

‘အရွင္႐ုကၡစိုးနတ္မင္းႀကီး ကၽြန္ေတာ့္သားေလးကို ေဗြမယူပါနဲ႔’ ဟု အစခ်ီထားသည့္ ေရအိမ္အသုံးျပဳမႈ ပညာေပးဗီဒီယိုသည္လည္း ျမန္မာျပည္သူတိုင္းအတြက္ စိမ္းမည္မထင္။

ထိုသို႔ အသိပညာေပးဗီဒီယိုမ်ားစြာပင္ရွိေသာ္လည္း ယေန႔အထိပင္ ေရအိမ္ျပႆနာေၾကာင့္ ကေလးငယ္မ်ား ရာေထာင္ခ်ီ၍ ေသဆုံးေနရဆဲပင္။

က်န္းမာေရးႏွင့္ မညီေသာ ေရအိမ္စနစ္ေၾကာင့္ တစ္ႏွစ္လၽွင္ ငါးႏွစ္ေအာက္ကေလး ၃၀၀၀ (သုံးေထာင္) ခန္႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေသဆုံးေနေၾကာင္း ႏိုဝင္ဘာလ ၁၉ရက္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ကမၻာ့ေရအိမ္မ်ားေန႔ အခမ္းအနားတြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဝန္ႀကီးသည္ WaterAid အဖြဲ႕၏ ၂၀၁၈ခုႏွစ္က ထုတ္ျပန္ထားသည့္ အခ်က္အလက္ကို ကိုးကား၍ ေျပာဆိုျခင္း ျဖစ္သည္။

ဖြံၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံတစ္ခုအေနႏွင့္ ထိုအေျခအေနမ်ားကို ရင္ဆိုင္ရမည္သာျဖစ္ေသာ္လည္း ထိုအေျခအေနမ်ားကို မည္သို႔မည္ပုံ ေလၽွာ႔ခ်ႏိုင္မည္နည္း။ သန္႔ရွင္းေသာ ေရအိမ္အသုံးျပဳႏိုင္သည့္ အေျခအေနေရာက္ရွိႏိုင္မည္ေလာ။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေရအိမ္ရရွိမႈ အခြင့္အလမ္းနည္းပါးသည့္ ၁၀ ႏိုင္ငံတြင္ ပါဝင္ေနေၾကာင္း WaterAid က ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ျပန္ေသာ World Toilet Day 2018 အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပသည္။ ေရမသန္႔ရွင္းမႈႏွင့္ ေရဆိုးစြန္႔ပစ္စနစ္ အားနည္းမႈေၾကာင့္ တစ္ႏွစ္လၽွင္ ငါးႏွစ္ ေအာက္ကေလး ေသဆုံးမႈမွာ ၇၅၀ ရွိေနသည္ဟုလည္း အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

WaterAid သည္ ေရဆာေလာင္မႈ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ညီလာခံ (The Thirsty Third World Conference) တြင္ ၿဗိတိန္ေရလုပ္ငန္းက အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ပါဝင္ခဲ့ကာ လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာအတြက္ သန္႔ရွင္းေသာေရရရွိမႈ၊ သင့္တင့္ေသာ ေရအိမ္ရရွိမႈႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ က်န္းမာေရးရရွိရန္ ၁၉၈၁ ခုႏွစ္မွစ၍ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ႐ုံးစိုက္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအဝင္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၃၄ ႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ကယားျပည္နယ္တို႔တြင္ ေရႏွင့္သန္႔ရွင္းမႈ၊ လူထုဗဟိုျပဳ က်န္းမာေရးစီမံကိန္း၊ သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္ေသာ က်န္းမာေရးအေဆာက္အဦးမ်ားျဖစ္ေရးႏွင့္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေရအိမ္သန္႔ရွင္းေရးကိစၥမ်ား၊ အာဟာရျပည့္၀ေရးတို႔ကို ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရအိမ္အသုံးျပဳႏိုင္မႈမွာ ေက်းလက္ႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပကြာျခားေနဆဲ ျဖစ္သည္။

Myanmar Living Condition Survey 2017 အရ တႏိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာ ေရအိမ္လႊမ္းၿခဳံႏိုင္မႈႏႈန္းမွာ ၈၉ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိၿပီး၊ ၿမိဳ႕ျပတြင္ ၉၆ ဒသမ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ေက်းလက္တြင္ ၈၆ဒသမ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေနသည္။ ဆိုရလၽွင္ ေက်းလက္ရွိ ေနအိမ္တစ္ရာတြင္ ၁၅ အိမ္ခန္႔မွာ အိမ္သာ အသုံးမျပဳသည့္ သေဘာျဖစ္သည္။

သုံးစြဲမႈကြာဟေနျခင္းမွာ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။

“အေလ့အက်င့္မရွိတာရယ္၊ ေရအိမ္ကို သုံးစြဲႏိုင္ဖို႔ အေျခအေနမေပးတာေတြ ေတြ႕ရတယ္” ဟု သန္႔စင္ေမတၱာအဖြဲ႕၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဒါ႐ိုက္တာ ဦးၾကည္မင္းက ေျပာၾကားသည္။

သန္႔စင္ေမတၱာအဖြဲ႕သည္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၇ခုႏွစ္တြင္ စတင္ဖြဲ႕စည္းကာ ေရႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္သန္႔ရွင္းေရး၊ တစ္ကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းေရးတို႔ကို ပိုမိုေကာင္းမြန္တိုးတက္လာေစရန္ ဦးတည္လုပ္ေဆာင္ေနသည္။

အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆိုင္သည့္ ေနရာအခ်ိဳ႕ ဥပမာ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေရအိမ္မ်ားကို ေသာ့ခတ္ထားတတ္သလို ေက်းလက္ေဒသက ျပည္သူအမ်ားစုကလည္း ေရအိမ္ကို အသုံးျပဳရန္မလိုဟုဆိုကာ ေဆာက္လုပ္အသုံးျပဳသူနည္းပါးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာဆိုသည္။

ေဆး႐ုံမ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ား၊ ႐ုံးမ်ား၊ ေဈးမ်ားကဲ့သို႔ အမ်ားျပည္သူအသုံးျပဳသည့္ ေနရာမ်ားတြင္လည္း ေရအိမ္သန္႔ရွင္းမႈက အားနည္းလွရာ အမ်ားျပည္သူ သုံးစြဲရန္အတြက္ စိတ္မသက္သာျဖစ္ၾကရသည္။

“ေရအိမ္ေတြ မသန္႔လို႔ မသုံးတာက ပိုမ်ားပါတယ္” ဟု ဦးၾကည္မင္းကဆိုသည္။

သန္႔စင္ေမတၱာအဖြဲ႕သည္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနတို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ အစိုးရေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေရအိမ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အျပဳအမူေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ပညာေပးအစီအစဥ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ ေရအိမ္မ်ား ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ေပးျခင္းႏွင့္ ေက်ာင္းသင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းတြင္ ေရအိမ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သင္ခန္းစာကို ထည့္သြင္းရန္ ေဆာင္႐ြက္ေနသည္။

ဖြံၿဖိဳးမႈအလိုက္လည္း ေရအိမ္သုံးစြဲမႈ ကြာဟသည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေကာက္ယူထားေသာ သန္းေခါင္စာရင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ သန္႔ရွင္းေသာ ယင္လုံအိမ္သာ ေဆာက္လုပ္သုံးစြဲသည့္ အိမ္ေထာင္စုအခ်ိဳးမွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးက ၉၁ ဒသမ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ အျမင့္ဆုံးျဖစ္ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ၃၁ ဒသမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ အိမ္ေထာင္စုအခ်ိဳးအနည္းဆုံး ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အဖြံၿဖိဳးအတိုးတက္ဆုံးေနရာျဖစ္ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အဆင္းရဲဆုံးျပည္နယ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ ေက်းလက္ ေရအိမ္အသုံးျပဳမႈ ကြာျခားခ်က္ကပင္ ယေန႔အထိရွိေနသလို က်န္းမာေရးႏွင့္ မညီၫြတ္ေသာ ေရအိမ္မ်ား အသုံးျပဳေနျခင္းေၾကာင့္ ဝမ္းပ်က္ဝမ္းေလၽွာႏွင့္ ကူးစက္ေရာဂါမ်ားျဖစ္ပြား၍ ေသဆုံးရသည့္ ငါးႏွစ္ေအာက္ကေလးမ်ားပင္ ရာခ်ီရွိေနေသးသည္။

တစ္ကိုယ္ေရ သန္႔ရွင္းမႈတြင္ အေရးႀကီးဆုံး အေျခခံအခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည့္ ေရအိမ္ကို သန္႔ရွင္းစြာအသုံးျပဳတတ္သည့္ အသိပညာမ်ား လိုအပ္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။

“တခ်ိဳ႕ ေတာထိုင္တဲ့ဓေလ့က အခုထိရွိတယ္။ ေရအိမ္ရွိရွိ၊ မရွိရွိ သိပ္မထူးျခားဘူးေပါ့။ အဲဒီလိုမ်ိဳး ေက်း႐ြာေတြ အခုထိရွိေနတုန္းပဲ။ ခရီးသြားေတြမ်ားတဲ့ စားေသာက္ဆိုင္တို႔ဘာတို႔ဆိုလည္း သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ဖို႔ မႏိုင္ေတာ့ဘူးေပါ့” ဟု ေညာင္ဦးၿမိဳ႕နယ္မွ ခရီးသြားလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူ ကိုႏိုင္ႏိုင္က ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာတို႔သည္ ဘုရားခန္း၊ ဧည့္ခန္းႏွင့္ အိပ္ခန္းကိုသာ အဓိကထား၍ ဂ႐ုစိုက္မြမ္းမံျခယ္သၾကေလ့ရွိေသာ္လည္း မီးဖိုေခ်ာင္ႏွင့္ ေရအိမ္အတြက္မွာမူ အထူးတလည္ ဂ႐ုျပဳမႈအားနည္းသည္။

“႐ြာမွာေတာ့ ဒီလိုပဲ ဝါးျခမ္းျပားနဲ႔ ေျဖရွင္းၾကတာပဲ။ ေရအိမ္လို႔ေျပာရေအာင္လည္း မယ္မယ္ရရမဟုတ္ပါဘူး။ ဝါးလုံး သုံးေလးလုံးနဲ႔ ေဆာက္လိုက္တာပဲ။ အေထြအထူးေတြလုပ္ေနစရာ မလိုပါဘူး” ဟု ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး ဘိုကေလးၿမိဳ႕နယ္ ပတက္ကံစုေက်း႐ြာမွ ေဒသခံ ဦးသန္းက ေျပာဆိုသည္။

 

ေရအိမ္အသုံးျပဳၿပီးလၽွင္ ေရျဖင့္ စနစ္တက်ေဆးေၾကာသန္႔ရွင္းျခင္း၊ ေနာက္ထပ္တစ္ေယာက္ အသုံးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ မိမိကိစၥကို အျခားသူမျမင္ရန္ ရွင္းလင္းျခင္း၊ ေရအိမ္မွအထြက္ လက္ကို ဆပ္ျပာျဖင့္ စနစ္တက်ေဆးေၾကာျခင္း စသျဖင့္ အေျခခံက်န္းမာေရးအခ်က္ကိုပင္ မလိုက္နာသူမ်ားကလည္း မ်ားစြာပင္။

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္တြင္ပင္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားကို ေရအိမ္စနစ္တက်အသုံးျပဳရန္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က သတိေပးခဲ့ဖူးသလို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အထင္ကရ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးထဲရွိ အခ်ိဳ႕ေသာေက်ာင္းေဆာင္မ်ားတြင္ပင္ ေရအိမ္သန္႔ရွင္းမႈ အားနည္းျခင္းမ်ား ရွိေနေလသည္။

ေရအိမ္သန္႔ရွင္းမႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္ ယင္ေကာင္မွတစ္ဆင့္ ကူးစက္သည့္ ကာလဝမ္းေရာဂါ၊ ဝမ္းပ်က္ဝမ္းေလၽွာေရာဂါ၊ ဝမ္းကိုက္ေရာဂါ၊ အသည္းေရာင္အသားဝါေရာဂါ၊ အူေရာင္ငန္းဖ်ား(တိုက္ဖြိဳက္ေရာဂါ)၊ သူငယ္နာ အေၾကာေသေရာဂါႏွင့္ တုတ္၊ သန္ေကာင္ေရာဂါတို႔ကို ျဖစ္ေစႏိုင္သည္ဟု က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနက အသိပညာေပးထားသည္။

ထိုေရာဂါမ်ားကို ကုသရသည့္ ေငြေၾကးကုန္က်မႈ၊ အစိုးရမွ စိုက္ထုတ္က်ခံရသည့္ က်န္းမာေရးအသုံးစရိတ္မ်ား၊ လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ား စသျဖင့္ ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ခါးစည္းခံၾကရသည္။

“ေရအိမ္ျပႆနာက အေရးမႀကီးသလို ေနရင္းနဲ႔ မသိမသာ ဆုံး႐ႈံးရတာ” ဟု ကိုႏိုင္ႏိုင္က ေျပာၾကားသည္။

သို႔ေသာ္ လူတိုင္းမျဖစ္မေန လိုက္နာသင့္သည့္ ထိုအေျခခံက်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အသိပညာမ်ားကို သင္ၾကားေပးရသည့္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ပင္ ယေန႔အထိ ေရအိမ္ လုံေလာက္စြာ အသုံးမျပဳႏိုင္ေသးေပ။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေရအိမ္လိုအပ္ခ်က္ရွိေနသည့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ငါးခု ရွိေနေၾကာင္း ပညာေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီးက ေျပာဆိုသည္။

ေက်ာင္းသား ၅၀ ဦးလၽွင္ ေရအိမ္ တစ္လုံးႏႈန္းျဖင့္ တြက္ခ်က္ထားခ်က္အရ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္၊ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ ပဲခူးတိုင္းအေရွ႕ျခမ္းတို႔ရွိ ေက်ာင္းမ်ားမွာ ေရအိမ္လိုအပ္ခ်က္ရွိေနေသာေက်ာင္းမ်ားျဖစ္သည္။

သန္႔ရွင္းေသာေရအိမ္မ်ား ျဖစ္လာေစရန္ ေသာက္ေရ၊ သုံးေရ လိုအပ္ေနေသာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားမွာ ကယားျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ ကရင္ျပည္နယ္တို႔ျဖစ္သည္။

ပဲခူးအေရွ႕ျခမ္းတြင္ ဖြင့္လွစ္ထား ေသာ အ.မ.က ကၽြန္းသုံးပင္ေက်ာင္းေလးသည္လည္း ေရအိမ္လိုအပ္ခ်က္ရွိေနသည့္ အေျခခံပညာေက်ာင္းေလးတစ္ခု ျဖစ္သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ေက်ာင္းမွာ ေက်ာင္းသားဦးေရက ၇၅ေယာက္ေက်ာ္ ရွိေပမယ့္ က်ား၊ မ တြဲရက္ ေရအိမ္က တစ္လုံးပဲရွိတယ္။ ေက်ာင္းသားေရာ၊ ဆရာေရာ ဒီတစ္လုံးပဲ သုံးရတယ္။ ဒါေတာင္ ၇၅ ေယာက္ေက်ာ္တဲ့အတြက္ တစ္လုံးခ်ေပးတာ” ဟု ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္ အ.မ.က ကၽြန္းသုံးပင္၏ ေက်ာင္းအုပ္ ဦးလႈိင္မ်ိဳးဝင္း က ေျပာၾကားသည္။

ထိုသို႔ ေရအိမ္တစ္လုံးသာရွိသည့္အတြက္ အားလပ္ခ်ိန္ေရာက္၍ ေရအိမ္အသုံးျပဳလိုလၽွင္ တန္းစီ၍ ေစာင့္ဆိုင္းရေလသည္။ ေက်ာင္းသားဦးေရ ၇၅ ေယာက္ေက်ာ္မွသာ ေရအိမ္ရရွိၿပီး ေက်ာင္းအုပ္မ်ားက တင္ျပေၾကာင္း၊ ယခင္က ႏွစ္ခန္းတြဲတစ္လုံးကို ေငြက်ပ္ ရွစ္သိန္းခ်ေပးၿပီး ယခု ဆယ္သိန္းေက်ာ္ ခ်ေပးေလ့ရွိေၾကာင္း ဦးလႈိင္မ်ိဳးဝင္းက ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဦးလႈိင္မ်ိဳးဝင္းက ၿမိဳ႕႐ြာ၊ ေက်းလက္မ်ားတြင္ ေငြေၾကးတတ္ႏိုင္သူမ်ားက အမွန္တကယ္ လိုအပ္ေနသည့္ ေက်ာင္းမ်ားအတြက္ လႉဒါန္းေပးျခင္းျဖင့္ တတ္ႏိုင္သည့္ဘက္မွ ဝိုင္းဝန္းေစလိုသည့္ ဆႏၵရွိသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ World Toilet Day တြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ မ်ိဳးသိမ္းႀကီးက လက္ရွိတြင္ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား၌ ေရအိမ္တစ္လုံးကို ေက်ာင္းသား ၅၀ ဦး အခ်ိဳးျဖင့္ အသုံးျပဳေနရေသာ္လည္း ေက်ာင္းသား ၃၀ ဦးကို ေရအိမ္တစ္လုံးႏႈန္းသုံးစြဲႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစား ေဆာင္႐ြက္ေနေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ တိုက္တြန္းခ်က္ေၾကာင့္ ေက်ာင္းက်န္းမာေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာႏွင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနတို႔က ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေနေၾကာင္း ျပည္သူ႕က်န္း မာေရးဦးစီးဌာန၊ ေက်ာင္းက်န္းမာေရးဌာနခြဲမွ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ေဒါက္တာျဖဴျဖဴေအးက ေျပာၾကားသည္။

အေျခခံႏွင့္ အလယ္တန္းအဆင့္ သင္႐ိုးတြင္ ပါဝင္ေသာ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ျပင္ပပညာရွင္မ်ား ပူးေပါင္းေရးဆြဲထားသည့္ ဘ၀တြက္တာကၽြမ္းက်င္စရာဘာသာရပ္တြင္ ေရအိမ္ကို စနစ္တက်အသုံးျပဳတတ္ရန္ အသိပညာေပးသင္ၾကားလ်က္ရွိၿပီး က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနအေနႏွင့္ နည္းပညာပံ့ပိုးေပးျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

“ႏိုင္ငံတကာ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ ၫွိႏႈိင္းၿပီးေတာ့ ေက်ာင္းေတြမွာ အိမ္သာေဆာက္ဖို႔၊ လက္ေဆးတဲ့ေနရာလုပ္ဖို႔၊ ေရေကာင္းေရသန္႔ရဖို႔ ၫွိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ေနတာရွိပါတယ္။ ေရႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ သန္႔ရွင္းေရးဆိုင္ရာေတြကို ဒီအဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ ၫွိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ ေနတာေတြရွိပါတယ္” ဟု ေဒါက္တာ ျဖဴျဖဴေအးက ေျပာဆိုသည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ တစ္ကမၻာလုံးတြင္ အဆက္ဆက္ရွိခဲ့သည့္ ေရအိမ္အသုံးမျပဳႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ားမွာ ဆက္ရွိေနမည္ျဖစ္သလို ကမၻာ့ဖြံၿဖိဳးမႈအနည္းဆုံးႏိုင္ငံစာရင္းမွ မလြတ္ေျမာက္ေသးသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အညစ္အေၾကးစြန္႔သည့္ ေရအိမ္ကိစၥသည္လည္း တန္ဖိုးရွိ ေသာ ကေလးငယ္မ်ား၏ အသက္အႏၲရာယ္ကို ၿခိမ္းေျခာက္သည္အထိ ႀကီးမားေနဆဲျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္ေသာ အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္မူ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္မ်ားအတြက္ သဘာ၀ကိစၥကို ေျဖရွင္းရန္မွာ ဘာသာေရးႏွင့္ ထုံးတမ္းစဥ္လာျဖင့္ ဆက္ႏႊယ္ေနေသာ အယူအဆ ရွိေနသည္။

ညီညာျပန္႔ျပဴး၍ လူသူေဝးေသာ ေနရာအရပ္တြင္ အေလးအေပါ့စြန္႔ရၿပီး ကိစၥကိုျပဳေနစဥ္ ေန၊ လ၊ ၾကယ္တာရာ၊ မီး၊ ျဗဟၼဏမ်ိဳးႏြယ္၊ သို႔မဟုတ္ အထြတ္အျမတ္ထားေသာ ႐ုပ္ပုံကို မၾကည့္ရဆိုသည့္ ဓေလ့မ်ားရွိေၾကာင္း ဆရာျမသန္းတင့္ ဘာသာျပန္ဆိုသည့္ သုခၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ စာေရးသူက ေရးသားထားသည္။

အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ ၾကာသည့္တိုင္ေအာင္ ၿမိဳ႕ျပလူဦးေရ၏ ၄၃ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ မိလႅာစနစ္မရွိေသးဘဲ လူေနထူထပ္လာခ်ိန္တြင္ မီးရထားလမ္းမ်ားႏွင့္ လူသြားစႀကႍမ်ားက အေလးအေပါ့စြန္႔ရာ ျဖစ္လာသည္။

ဘာသာေရးႏွင့္ ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ားကို အေလးထားသည့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ပင္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္က စတင္ကာ အိႏၵိယႏိုင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မိုဒီက အိႏၵိယသန္႔ရွင္းေရး မစ္ရွင္စီမံကိန္း ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။ အိမ္တိုင္းတြင္ သန္႔စင္ခန္း ေဆာက္လုပ္အသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ ျပင္ပတြင္ အေလးအေပါ့ စြန္႔သည့္အေလ့အထကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ အၿပီးတိုင္ဖယ္ရွားရန္ ႀကိဳးစားေနသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ေရာ ထိုျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္သည့္ အခ်ိန္နီးပါၿပီေလာ။

မူလတန္းေက်ာင္းအုပ္ ဦးလႈိင္မ်ိဳးဝင္း က “ဝန္ႀကီး (ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီး) ကိုယ္တိုင္ေျပာတဲ့ စကားတစ္ခုရွိတယ္။ ဒီႏိုင္ငံမွာ ေရအိမ္ကို ခဏထားေပါ့။ ေက်ာင္းေဆာင္ အေဆာက္အအုံ လိုအပ္တာေတာင္ ေလးေသာင္းေက်ာ္ ရွိတယ္။ အဲဒီထဲမွာ ေလးေထာင္ေက်ာ္ေလာက္ပဲ ခ်ေပးႏိုင္ေသးတယ္ဆိုေတာ့ ဆယ္ႏွစ္ေလာက္ေနမွ ျပည့္စုံမယ္လို႔ သူကိုယ္တိုင္ေျပာသြားတဲ့ စကားရွိတယ္” ဟု ေျပာဆိုသည္။ 

ေမသက္ဇင္

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *