ကမာၻကေျပာေသာ ျမန္မာ့အေၾကာင္း

ကိုရီးယား၏ ေတာင္ပိုင္းမူဝါဒသစ္ႏွင့္ ျမန္မာ

အာဆီယံ-ေတာင္ကိုရီးယားထိပသီး ေဆြးေႏြးပြဲကို တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတ မြန္ေဂ်အင္းတို႔ေတာင္ ကိုရီးယားႏိုင္ငံ ဘူဆန္ၿမိဳ႕တြင္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ၾကၿပီး ျမန္မာႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယားႏွစ္ႏိုင္ငံ၏ ဆက္ဆံေရးတိုးတက္ျဖစ္ထြန္းမႈကို သိမွတ္နားလည္ၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရး ပိုမိုေလးနက္ခိုင္မာမႈကိုလည္း ေမၽွာ္လင့္ေၾကာင္း ႏွစ္ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ ဘူဆန္ၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ေတာင္ကိုရီးယား- အာဆီယံထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတ မြန္ေဂ်အင္းတို႔ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲျပင္ပတြင္ သီးျခားေတြ႕ဆုံခဲ့ၾကရာတြင္ ယင္းကဲ့သို႔ ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္ၿပီး ခိုင္မာအားေကာင္းေသာ ျမန္မာ-ေတာင္ကိုရီးယားမိတ္ဖက္ျဖစ္မႈကို ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတမြန္ေဂ်အင္းက အေလးေပးေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလက ေတြ႕ဆုံခဲ့သည့္ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေတာင္ကိုရီးယား၏ ေတာင္ပိုင္းမူဝါဒသစ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စဥ္ဆက္မျပတ္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအၾကား ခ်ိတ္ဆက္ရန္ သေဘာတူညီခဲ့သည့္ကိစၥႏွင့္ ယင္းအခ်ိန္မွစတင္၍ စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ တိုးတက္မႈမ်ားရွိေအာင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတ မြန္ေဂ်အင္းက အထူးအေလးထား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေတာင္ကိုရီးယား-ျမန္မာႏွစ္ႏိုင္ငံ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈကို အလုပ္အကိုင္ရရွိမႈ၊ ပညာေရး၊ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ငါးလုပ္ငန္းက႑မ်ားသို႔ ခ်ဲ႕ထြင္ႏိုင္ရန္ ေမၽွာ္လင့္ေၾကာင္းလည္း ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတ မြန္ေဂ်အင္းက ဆိုသည္။

ကိုရီးယားစစ္ပြဲကာလအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံက ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံအား ဆန္လႉဒါန္းခဲ့သည့္အေပၚ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတမြန္ေဂ်အင္းက ေျပာၾကားရာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ‘ဆန္က အဓိကမဟုတ္ဘဲ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံက ေတာင္ကိုရီးယားႏွင့္ လက္တြဲရပ္တည္  သြားလိုသည့္ ဆႏၵကသာ အဓိက’ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနႏွင့္ ကိုရီးယားကၽြန္းဆြယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတြင္ တတ္ႏိုင္သမၽွ အစြမ္းကုန္ကူညီသြားလိုေၾကာင္းႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယားႏွင့္ ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈႏွင့္ ေသြးစည္းညီၫြတ္မႈကို ပိုမိုတိုးျမႇင့္သြားရန္ ေမၽွာ္လင့္ေၾကာင္းလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတ မြန္ေဂ်အင္း၏ ေတာင္ပိုင္းမူဝါဒသစ္ေအာက္တြင္ အဓိကက်သည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဧရိယာထဲတြင္ ပါဝင္ၿပီး အာဆီယံစီးပြားေရးထြန္းသစ္စ ႏိုင္ငံမ်ားထဲတြင္ တစ္ႏိုင္ငံအျဖစ္ ပါဝင္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေတာင္ကိုရီးယားဘဏ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕ရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိသည္။

ကိုရီးယားစက္မႈလုပ္ငန္းဆိုင္ရာဘဏ္ (The Industrial Bank of Korea – IBK) က ျမန္မာအေသးစားႏွင့္ အလတ္စားစီးပြားေရးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီႏွင့္ ႏိုဝင္ဘာ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ အဖြဲ႕ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။

ယင္းသေဘာတူညီခ်က္အရ ျမန္မာႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယားတို႔သည္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ားကို ျမႇင့္တင္ရန္ ဝန္ထမ္းႏွင့္ မူဝါဒအျပန္အလွန္ ပူးေပါင္းဖလွယ္မႈကို တိုးျမႇင့္သြားၾကမည္ျဖစ္သည္။

ေတာင္ကိုရီးယားအစိုးရပိုင္ဘဏ္ ျဖစ္သည္ IBK ဘဏ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အရည္အေသြးရွိသူမ်ားကို  SME ဘ႑ာေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္ႏွင့္ အျခားေသာ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာအသိပညာမ်ား တိုးတက္မႈရွိေစရန္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ အေတြ႕အႀကဳံႏွင့္ အသိပညာမ်ားမၽွေဝမည္ျဖစ္သည္။

IBK ဘဏ္သည္ ျမန္မာႏ္ိုင္ငံသို႔ ဝင္ေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္မည့္ ေတာင္ကိုရီးယားအေသးစားႏွင့္ အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ားကို ေထာက္ပံ့ကူညီရန္ ကိုရီးယားကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျမႇင့္တင္ေရးေအဂ်င္စီ Korea Trade Investment Promotion Agency (KOTRA) ႏွင့္ ကိုရီးယားေျမယာႏွင့္ အိမ္ရာေကာ္ပိုေရးရွင္းတို႔ႏွင့္ စက္တင္ဘာလက ပူးတြဲစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရန္ စိတ္ဝင္စားေနၾကသည့္ ေနာက္ထပ္ ေတာင္ကိုရီးယားဘဏ္မ်ားမွာ  (KDB) ႏွင့္ KB Kookmin Bank တို႔ျဖစ္ၾကၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဘဏ္လုပ္ငန္း လိုင္စင္ရရွိရန္ ႀကိဳးစားလ်က္ရွိသည္။

စီးပြားေရး ထြန္းသစ္စစာရင္းဝင္ေသာ အာဆီယံအဖြဲ႕တြင္ ေတာင္ကိုရီးယားဘ႑ာေရးကုမၸဏီမ်ား ေျခလွမ္းသြက္လ်က္ရွိၿပီး ဗီယက္နမ္တြင္ ေတာင္ကိုရီးယားဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ကုမၸဏီ ၅၄ ခု၊ အင္ဒိုနီးရွားတြင္ ၂၂ ခုႏွင့္ ျမန္မာႏ္ိုင္ငံတြင္ ၂၂ ခုထိ ရွိသည္။

ဤအခ်က္ကိုၾကည့္ပါက အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ႏ္ိုင္ငံမ်ား၌ ေတာင္ကိုရီးယားဘ႑ာေရးကုမၸဏီမ်ား ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္မႈတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ တတိယအမ်ားဆုံးႏိုင္ငံ ျဖစ္သည္။

စာၫႊန္း။       ။ ၁။ S. Korea – Myanmar Summit Promises Extended Bilateral Ties

                ။ ၂။ Korean banks seeking expansion in Myanmar

ဧေက်ာ္

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *