ေအာ္တစ္ဇင္ (Autism)

ေအာ္တစ္ဇင္ဆိုသည္မွာ လူတစ္ဦး စြမ္းေဆာင္ရည္အခ်ိဳ႕ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမ်ားမညီမၽွျခင္း သို႔မဟုတ္ ပုံမွန္မဟုတ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ လူအခ်င္းခ်င္းေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး၊ ေျပာဆိုဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ေတြးေခၚေျမာ္ျမင္ဖန္တီးႏိုင္ေသာ စြမ္းရည္မ်ား ခ်ိဳ႕ယြင္းနိမ့္က်ျခင္းတို႔ျဖင့္ ဘ၀တစ္ေလၽွာက္လုံး အသက္ရွင္ေနထိုင္ရေသာ အေျခအေနတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ ေအာ္တစ္ဇင္သည္ စိတ္ေရာဂါတစ္မ်ိဳး မဟုတ္သကဲ့သို႔ ကူးစက္ေရာဂါတစ္မ်ိဳးလည္း မဟုတ္ပါ။ မ်ိဳး႐ိုးလည္း မလိုက္တတ္ပါ။

ေအာ္တစ္ဇင္သည္ လူမ်ိဳးဘာသာမေ႐ြး၊ ေနရာေဒသမေ႐ြး၊ က်ားမမေ႐ြး ျဖစ္ႏိုင္ၿပီး ေယာက္်ားေလးမ်ားက မိန္းကေလးမ်ားထက္ ေလးဆပို၍ အျဖစ္မ်ားသည္။ ေအာ္တစ္ဇင္ ဘာေၾကာင့္ျဖစ္ရျခင္းကို ေဆးပညာရွင္မ်ား၊ သိပၸံပညာရွင္မ်ား၊ သုေတသီမ်ားက သုေတသနအမ်ိဳးမ်ိဳး ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ယေန႔ထိ တိက်ခိုင္လုံေသာ အေျဖမရေသးပါ။

ေအာ္တစ္ဇင္ျဖစ္သူ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး လကၡဏာအျပင္း၊ အေပ်ာ့မတူပါ။ သက္တန္႔ေရာင္ကဲ့သို႔ က်ယ္ေျပာလွသည္။ အခ်ိဳ႕သာမန္လူနီးပါး ရပ္တည္ႏိုင္ၿပီး အခ်ိဳ႕မွာ အျခားသူတစ္ဦးအေပၚ လုံး၀ မွီခိုရပ္တည္ေနရသည္။

(၁) အျပင္းစားေအာ္တစ္ဇင္ – တစ္ကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းေရးကိစၥမွအစ အျခားသူတစ္ဦးအေပၚ လုံ၀မွီခိုရပ္တည္ ေနထိုင္ေနရသူ၊
(၂) အသင့္တင့္ေအာ္တစ္ဇင္ – အခ်ိဳ႕ကိစၥမ်ားတြင္ အျခားသူတစ္ဦးဦးေပၚ မွီခိုရပ္တည္ေနထိုင္ရသူ၊
(၃) အေပ်ာ့စားေအာ္တစ္ဇင္ – ကိစၥအနည္းငယ္တြင္သာ အျခားသူတစ္ဦးအေပၚ မွီခိုရပ္တည္ေနထိုင္ရသူတို႔ ျဖစ္သည္။

သိသာထင္ရွားေသာ ေအာ္တစ္ဇင္လကၡဏာမ်ားကို ကေလးအသက္ ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္၊ သုံးႏွစ္အ႐ြယ္မွာ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္သည္။ ကေလးအသက္ငယ္စဥ္၊ လသားအ႐ြယ္တြင္ သတိထားၾကည့္ပါက ေစာစီးစြာ သိရွိႏိုင္ေသာ ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားရွိပါသည္။ ေစာစီးစြာ သိရွိႏိုင္ေသာ ေအာ္တစ္ဇင္ျဖစ္ႏိုင္ေျခလကၡဏာမ်ားမွာ ကေလးသုံးလအ႐ြယ္တြင္ အသံထြက္၍ မရယ္ျခင္း၊ လႈပ္ရွားေနေသာ အရာဝတၳဳမ်ား လိုက္မၾကည့္ျခင္း၊ ကေလးအသက္ ခုနစ္လ ရွစ္လအ႐ြယ္တြင္ အသံထြက္၍ မရယ္ ေသးျခင္း၊ ‘ဘူး’ မမႈတ္ေသးျခင္း၊ ကေလးအသက္ တစ္ဆယ့္ႏွစ္လအ႐ြယ္တြင္ စကားႏွစ္လုံးပါဝါက် (ေဖေဖ၊ ေမေမ) ကို မေျပာႏိုင္ေသးျခင္း။ မည္သည့္အသက္အ႐ြယ္တြင္မဆို တတ္ကၽြမ္းၿပီးသား၊ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းသြားလၽွင္ သို႔မဟုတ္ ေပ်ာက္ဆုံးသြားလၽွင္ အထက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားအနက္ တစ္ခုခုေတြ႕ပါက ကေလးအထူးကုဆရာဝန္ သို႔မဟုတ္ ေအာ္တစ္ဇင္ကုထုံးပညာရွင္တစ္ဦးဦးႏွင့္ ျပသသင့္ပါသည္။

သိသာထင္ရွားေသာ ေအာ္တစ္ဇင္လကၡဏာမ်ားမွာ (က) မ်က္လုံးျခင္းဆုံၾကည့္ေလ့မရွိျခင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္ရွိသူမ်ား၊ အရာဝတၳဳမ်ားကို လိုက္မၾကည့္ျခင္း၊ မိခင္မ်က္ႏွာကိုပင္ မၾကည့္ျခင္း၊ (ခ) အျခားသူမ်ား၊ အျခားကေလးမ်ားႏွင့္ ေရာေႏွာကစားျခင္း၊ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံျခင္းမရွိဘဲ သီးျခားအထီးက်န္ျဖစ္ေနတတ္ျခင္း၊ (ဂ) အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္သည္ကို မသိျခင္း၊ အသက္အ႐ြယ္အလိုက္ သိသင့္သိထိုက္ေသာ မိမိကို အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ား မသိျခင္း၊ ဥပမာ – အျမင့္မွ ျပဳတ္က်ပါက အႏၲရာယ္ရွိႏိုင္မွန္း၊ ကားလမ္းျဖတ္ကူးပါက ကားတိုက္ခံရမည္မွန္း မသိၾကပါ။ (ဃ) အသံမ်ားကို တုံ႔ျပန္မႈလြန္ကဲျခင္ သို႔မဟုတ္ ေလ်ာ့နည္းျခင္း။ အခ်ိဳ႕ ေအာ္တစ္ဇင္ကေလးမ်ားသည္ တိုးၫွင္းေသာ ေလခၽြန္သံကဲ့သို႔ အသံမ်ားကို အလြန္အမင္း ေၾကာက္လန္႔တုန္လႈပ္တတ္ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေအာ္တစ္ဇင္ကေလးမ်ားမွာ မိုးၿခိမ္းသံ၊ ေပါက္ကြဲသံမ်ား ၾကားရေသာ္လည္း မၾကားရသကဲ့သို႔ မည္သည့္တုံ႔ျပန္မႈမွ မျပပါ။ (င) အထိအေတြ႕မ်ားကို တုံ႔ျပန္မႈ လြန္ကဲျခင္း သို႔မဟုတ္ ေလ်ာ့နည္းျခင္း။ အခ်ိဳ႕ေတာ္တစ္ဇင္ကေလးမ်ားသည္ ညင္သာေသာ အထိအေတြ႕ ဥပမာ – ေခ်ာ့ျမဴပြတ္သပ္ျခင္းကို အလြန္အမင္းေၾကာက္လန္႔တုန္လႈပ္တတ္ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေအာ္တစ္ဇင္ကေလးမ်ားမွာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရေသာ္လည္း မည္သည့္နာက်င္ခံစားမႈမွမျပဘဲ ေနတတ္သည္။ (စ) လည္ပတ္ေနေသာ အရာဝတၳဳမ်ားကို အလြန္အမင္းသေဘာက်ျခင္း သို႔မဟုတ္ မိမိကိုယ္ကိုယ္ အၿမဲလွည့္ပတ္ေနတတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အရာဝတၳဳမ်ားကို လွည့္ေနတတ္ျခင္း၊ အခ်ိဳ႕ေအာ္တစ္ဇင္ကေလးမ်ားသည္ ပန္ကာစေသာ လည္ပတ္ေနေသာ အရာဝတၳဳမ်ားကို ထမင္းေမ့၊ ဟင္းေမ့ နာရီေပါင္းမ်ားစြာ ေန႔စဥ္ရက္ဆက္ ၾကည့္ေနတတ္သည္။ အခ်ိဳ႕မွာမူ မိမိကိုယ္၊ ခႏၶာကိုယ္၊ လက္၊ ေခါင္း စသည္တို႔ကို အၿမဲလွည့္ပတ္ေန၊ လႈပ္ေနတတ္သည္။ အခ်ိဳ႕ မွာမူ ခဲတံ၊ တုတ္ေခ်ာင္း စသည္တို႔ကို လွည့္ေနတတ္ပါသည္။ (ဆ) တပ္မက္စရာမေကာင္းေသာ အရာဝတၳဳမ်ားကို အလြန္အမင္း တပ္မက္ေနတတ္သည္။ စကၠဴအပိုင္းအစ သို႔မဟုတ္ ၾကယ္သီးေလးတစ္လုံး စသည့္ပုံမွန္အားျဖင့္ တပ္မက္စရာမေကာင္းသည့္ အရာဝတၳဳမ်ားကို အလြန္အမင္း တပ္မက္ေနတတ္ၿပီး ေပ်ာက္ဆုံးပ်က္စီးသြားပါက အႀကီးအက်ယ္ ေပါက္ကြဲေဒါသထြက္ၿပီး စိတ္ဆိုးတတ္သည္။ (ဇ) လုံေလာက္ေသာအေၾကာင္းျပခ်က္မရွိဘဲ ငိုျခင္း၊ ရယ္ျခင္းရွိတတ္သည္။ (ဈ) အဓိပၸာယ္မဲ့အသံမ်ား ျပဳေနတတ္သည္။ (ည) ပုံမွန္မဟုတ္ေသာ ကစားနည္းမ်ားျဖင့္ ကစားေနတတ္သည္။ ေအာ္တစ္ဇင္အရာျဖစ္ေၾကာင္းကို ဓာတ္မွန္႐ိုက္၍ လည္းေကာင္း၊ ဓာတ္ခြဲစမ္းသပ္၍လည္းေကာင္း မသိႏိုင္ပါ။ ေအာ္တစ္ဇင္ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားပါဝင္ေသာအဖြဲ႕ (ကေလးအထူးကုဆရာဝန္)၊ ေအာ္တစ္ဇင္ကုထုံးပညာရွင္ စိတ္ပညာရွင္၊ ကာယကုထုံးပညာရွင္၊ အေျပာပညာရွင္၊ (Speech Therapist) တို႔မွသာ သိႏိုင္သည္။ အသက္ႀကီးလၽွင္ သိရလြယ္သည္။

ေအာ္တစ္ဇင္ကေလးကို လုံး၀ ေပ်ာက္ကင္းေအာင္ ကုသေပးႏိုင္သည့္ ေဆးဝါး၊ ကုထုံး မရွိေသးပါ။ ေစာစီးစြာသိရွိၿပီး စနစ္တက် ေလ့က်င့္ေပးပါက သိသာစြာတိုးတက္ေကာင္းမြန္လာမည္။ ေအာ္တစ္ဇင္ကေလး ဆယ္ေက်ာ္သက္အ႐ြယ္မွ ေအာ္တစ္ဇင္လူႀကီးအျဖစ္ ဆက္လက္ရပ္တည္ေနထိုင္သြားရပါမည္။

ကေလးေအာ္တစ္ဇင္ရွိၿပီဟု သံသယျဖစ္ပါက ကေလးအထူးကုဆရာဝန္၊ ေအာ္တစ္ဇင္ကုထုံးပညာရွင္တစ္ဦးဦးႏွင့္ ျပသင့္သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေအာ္တစ္ဇင္ကေလးႏွင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ား လက္ခံေလ့က်င့္ေပးေနေသာ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန သက္ငယ္ေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္းႏွင့္ ပုဂၢလိကသင္တန္းေက်ာင္း ရွစ္ေက်ာင္းရွိေသာ္လည္း လုံေလာက္မႈမရွိေသးပါ။ နယ္တြင္ေနထိုင္သူမ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လိုသည္။ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ား၊ ေဒသအတြင္းႏိုင္ငံတို႔ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လၽွင္ ပံ့ပိုးကူညီမႈ ေနာက္က်က်န္ေနခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေအာ္တစ္ဇင္ဆိုသည့္ စကားလုံးမွာ အကၽြမ္းမဝင္ေသးဘဲ ျဖစ္ေနသည္။ သာမန္ျပည္သူတစ္ဦး၊ သာမန္ဆရာဝန္တစ္ဦးပင္ ေသေသခ်ာခ်ာ သိသည့္အေရအတြက္ နည္းပါးေသးသည္။ ျဖစ္ပြားႏႈန္းက အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ ကေလး ၈၈ ေယာက္ေမြးတိုင္း ေအာ္တစ္ဇင္တစ္ဦး ေမြးဖြားသည္ဟု ေအာ္တစ္ဇင္အေျပာအဖြဲ႕အစည္းက ဆိုသည္။ ကမၻာေပၚရွိ ကေလးအေယာက္ ၁၁၀ ေမြးတိုင္း ေအာ္တစ္ဇင္တစ္ဦးပါဝင္ေၾကာင္း သိရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း အဆိုပါ အေရအတြက္ခန္႔ ရွိသည္။ ေအာ္တစ္ဇင္ကို ‘သိုက္ကလာတယ္၊ စကားမေျပာတတ္ဘူး’ လို႔ပင္ တလြဲယူဆေနၿပီး အေတြးအေခၚမွားမ်ား ခံယူထားၾကသည္။ ေအာ္တစ္ဇင္မ်ားကို အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာရပ္သင္ေပးရန္ စိတ္ဝင္စားမႈ အားနည္းေနသည္။ ၂၀၂၁ ကမၻာ့ေအာ္တစ္ဇင္ေန႔မွာ ဧၿပီလ ၂၀ ရက္ေန႔ ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၁-၂၀၂၁ ကို ေအာ္တစ္ဇင္ ၁၀ စုႏွစ္ သတ္မွတ္ထားၿပီး ပိုမိုပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရန္ ကုလသမဂၢႏွင့္ WHO တို႔က စီစဥ္ထားရွိသည္။ 

 

ေဒါက္တာလြင္သန္႔

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *