ကစဥ့္ကလ်ားဖြံ႕ ၿဖိဳးလာသည့္ လုံၿခဳံေရးဝန္ေဆာင္မႈေဈးကြက္

ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈႏွင့္အတူ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ခ်ဲ႕ထြင္လာခ်ိန္တြင္ ပုဂၢလိကလုံၿခဳံေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမွာလည္း ကၽြဲကူးေရပါ ႀကီးထြားလာသည္။

ခိုး၊ ဆိုး၊ လု၊ ႏႈိက္ ဒုစ႐ိုက္မႈႏွင့္ ပဋိပကၡထူေျပာလွသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူ႕အသက္အိုးအိမ္ႏွင့္ ဥစၥာစီးပြားမ်ား အနီးကပ္ေစာင့္ေရွာက္ထိန္းသိမ္းရန္ ပုဂၢလိကလုံၿခဳံေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းကို အားကိုးအသုံးျပဳလာျခင္းေၾကာင့္ အဆိုပါ လုံၿခဳံေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား တြင္ က်ယ္လာျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပုဂၢလိကလုံၿခဳံေရးဝန္ေဆာင္မႈက႑တြင္ ျပည္တြင္းလုံၿခဳံေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားသာမက ႏိုင္ငံတကာကုမၸဏီမ်ားကပါ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေနၾကၿပီျဖစ္သည္။ စက္႐ုံ၊ အလုပ္႐ုံ၊ ဟိုတယ္၊ ေဆး႐ုံ၊ ဘဏ္၊ ေက်ာင္း၊ စတိုးဆိုင္ အစရွိသည့္ေနရာမ်ားတြင္ ယူနီေဖာင္း ဝတ္ဆင္ထားသည့္ ပုဂၢလိကလုံၿခဳံေရးဝန္ထမ္းမ်ားက ေန႔၊ ည ၂၄ နာရီ ေစာင့္ ၾကပ္ေပးေနၾကသည္။

ပုဂၢလိကလုံၿခဳံေရးဝန္ေဆာင္မႈသည္ အမ်ားျပည္သူလုံၿခဳံေရးႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ္လည္း ထိုလုပ္ငန္းအတြက္ ရွင္းလင္းတိက်သည့္ ဥပေဒႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားမရွိေသးေခ်။ လက္ရွိလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ကိုယ့္နည္းကိုယ့္ဟန္ျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနရဆဲ ျဖစ္ၿပီး လုံၿခဳံေရးဝန္ေဆာင္မႈအရည္အေသြးမွာလည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးအဖုံဖုံ ကြဲျပားလ်က္ရွိသည္။

အဆိုပါလုံၿခဳံေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း၏ လားရာႏွင့္ အခက္အခဲတို႔က အဘယ္နည္း။

ပုဂၢလိကလုံၿခဳံေရးဟုဆိုရာတြင္ လုံၿခဳံေရးဝန္ေဆာင္မႈတစ္ခုတည္းကို သီးသန္႔လုပ္ကိုင္ေပးသည့္ကုမၸဏီမ်ားရွိၿပီး စက္႐ုံ၊ အလုပ္႐ုံကုမၸဏီမ်ားက ကိုယ္တိုင္လစာေပးခန္႔အပ္သည့္ လုံၿခဳံေရးဝန္ထမ္းမ်ားလည္းရွိသည္။ ယခုအခါ လုံၿခဳံေရးဝန္ထမ္းကိုယ္တိုင္ခန္႔အပ္ျခင္းထက္ လုံၿခဳံေရးသီးသန္႔ေပးသည့္ ကုမၸဏီမ်ားကို ငွားရမ္းလာၾကေၾကာင္း လုံၿခဳံေရးဝန္ေဆာင္မႈကုမၸဏီမ်ားထံမွ သိရသည္။

“မသုံးမျဖစ္လည္းသုံးရတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ကၽြန္မတို႔ႏိုင္ငံမွာ လူရွိေနတာေတာင္ ခိုးဆိုးလုႏႈိက္က ေတာ္ေတာ္ေလးတက္လာတဲ့အခါက်ေတာ့ ငွားရမ္းသုံးစြဲမႈကေတာ့ျမင့္လာပါတယ္” ဟု Winning Security Group ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ိုက္တာ ေဒၚစုစုလႈိင္က The Voice Journal သို႔ေျပာၾကားသည္။

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္မ်ား၊ လက္ဝတ္ရတနာအေရာင္းဆိုင္မ်ားအျပင္ ေနျပည္ေတာ္၊ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလး အစိုးရေဆး႐ုံႀကီးမ်ား၊ ဘုရားေက်ာင္းကန္မ်ားသည္ပင္ ပုဂၢလိကလုံၿခဳံေရးမ်ားကို ငွားရမ္းအသုံးျပဳေနၾကသည္။ ကုန္စည္ျပပြဲ၊ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲ၊ ကာလတိုက်င္းပျပဳလုပ္သည့္ အခမ္းအနားမ်ားတြင္ ပုဂၢလိကလုံၿခဳံေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားသည္ မပါမျဖစ္။

ႏိုင္ငံျခားတိုက္႐ိုက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ား ဝင္ေရာက္ရာတြင္ ကနဦးအေနႏွင့္ မျဖစ္မေနစဥ္းစားသည္မွာ ႐ုံးတည္ေနရာႏွင့္ လုံၿခဳံေရးေစာင့္ေရွာက္မႈျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကရွင္းျပသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လုံၿခဳံေရးသည္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ အက်ိဳးအျမတ္ကို တိုက္႐ိုက္ေထာက္ပံ့မေပးေသာ္လည္း ေရရွည္တြင္မူ မလိုလားအပ္သည့္ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားမွ ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္သျဖင့္ အက်ိဳးရွိေၾကာင္း ေဒၚစုစုလႈိင္က ဆိုသည္။

ႏိုင္ငံတကာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ လုံၿခဳံေရးဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ လုံၿခဳံေရးကိရိယာပစၥည္းမ်ားကို ထိေရာက္စြာအသုံးခ်ၿပီး မိမိလုပ္ငန္းကိုထိန္းေက်ာင္းၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ဝန္ေဆာင္မႈအရည္အေသြးျမင့္မားသည့္ လုံၿခဳံေရး၊ အာမခံကုမၸဏီတို႔ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္၍ လုပ္ငန္းလည္ ပတ္ၾကသျဖင့္ မလိုလားအပ္သည္ ေဘးဥပါဒ္အႏၲရာယ္ကို ကာကြယ္ႏိုင္သည္။

“စက္႐ုံ၊ အလုပ္႐ုံမွာ Accident (မေတာ္တဆမႈ) ျဖစ္တာမ်ိဳးေတြရွိတယ္။ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္နဲ႔ပတ္သက္လို႔ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မသမာတဲ့သူေတြ အေႏွာက္အယွက္ေတြေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း Security (လုံၿခဳံေရး) ထားတဲ့အတြက္ အက်ိဳးရလဒ္ေတြရွိတယ္” ဟု အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု University of Montana တြင္ ေဈးကြက္မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ လုံၿခဳံေရးဝန္ေဆာင္မႈကို လက္ေတြ႕ေလ့လာခဲ့သူ ေဒၚစုစုလႈိင္ က ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လုံၿခဳံေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းတိုးတက္လာေနေသာ္လည္း ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ယွဥ္လၽွင္ နိမ့္က်ေနဆဲျဖစ္သည္။ လုံၿခဳံေရးနည္းပညာျမင့္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားအသုံးျပဳႏိုင္မႈ၊ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အရည္အေသြးျမႇင့္တင္သည့္သင္တန္းမ်ား သင္ၾကားႏိုင္မႈ အားနည္းေနဆဲျဖစ္သည္။

ျမန္မာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ အျမင္တြင္လည္း လုံၿခဳံေရးဝန္ေဆာင္မႈသည္ သမား႐ိုးက် ႐ုံးအေစာင့္အျဖစ္ ႐ႈျမင္ထားၾကသည္။ သို႔ေသာ္ လုံၿခဳံေရးဝန္ေဆာင္မႈသည္ ယင္းထက္ပိုမိုအဆင့္ျမင့္သည္။ လုံၿခဳံေရးအသိအျမင္၊ နည္းစနစ္ႏွင့္ ထိခိုက္မႈေဘးအႏၲရာယ္မ်ားကို အေရးေပၚတုံ႔ျပန္ေပးႏိုင္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း လုံၿခဳံေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ကိုင္သူမ်ားက ဆိုသည္။

ႏိုင္ငံတကာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္လုံၿခဳံေရးကိစၥမ်ားအထိ ပုဂၢလိကလုံၿခဳံေရးကို ငွားရမ္းအသုံးျပဳေနၿပီး စစ္ေျမျပင္တြင္ ပါဝင္တိုက္ခိုက္သည့္ အငွားစစ္သားအဆင့္ထိ အသုံးျပဳမႈရွိသည္။ အေရးႀကီးပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၊ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားသူမ်ားကို လုံၿခဳံေရးအေစာင့္ အေရွာက္မ်ားထားရွိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အဆိုပါဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းကို မလုပ္ကိုင္ႏိုင္ေသးေသာ္လည္း ပုံမွန္လုံၿခဳံေရးဝန္ေဆာင္မႈမွာ တစ္ရက္ထက္တစ္ရက္ ပိုမိုလိုအပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕အေျခစိုက္ Black Eagle လုံၿခဳံေရးကုမၸဏီ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ိုက္တာ ဦးေအးလြင္က ဆိုသည္။

“တိုင္းျပည္ရဲ႕ အေနအထားအရ လုံၿခဳံေရးကေတာ့လိုအပ္ေနတာပဲ။ တစ္ရက္ၿပီးတစ္ရက္လိုအပ္ေနတာပဲ” ဟု ၎ကဆိုသည္။

တရားဝင္ကိန္းဂဏန္းအတိအက်မရွိေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လုံၿခဳံေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သည့္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီ ၁၃၀ ဝန္းက်င္ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီ ၁၅ ခုထက္ မနည္းရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ပုဂၢလိကလုံၿခဳံေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းက ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ထားသည္။

သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားစုေပါင္းဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံပုဂၢလိကလုံၿခဳံေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းတြင္ အသင္းဝင္ကုမၸဏီေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္သာရွိသည္။ ႏိုင္ငံျခားပုဂၢလိကုမၸဏီေပါင္း ၁၅ ခုေက်ာ္သည္ ဂ်ပန္၊ အဂၤလန္ႏွင့္ အာဖဂန္နစၥတန္ စသည့္ႏိုင္ငံတို႔မွ လာေရာက္လုပ္ကိုင္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံပုဂၢလိကလုံၿခဳံေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းထံမွ သိရသည္။

အေမရိကန္စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ ကန္ထ႐ိုက္တာေဟာင္း Eril Prince ပါဝင္ထူေထာင္ထားသည့္ Frontier Security Service (FSG) လုံၿခဳံေရးကုမၸဏီသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသားႏွင့္ အျခားျပည္ပႏိုင္ငံသားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ လုံၿခဳံေရးဝန္ေဆာင္မႈေပးရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ဦးတည္လ်က္ရွိေၾကာင္း AFP သတင္းတစ္ပုဒ္တြင္ေဖာ္ျပဖူးသည္။

Eril Prince သည္ ပုဂၢလိက လုံၿခဳံေရးကုမၸဏီ Black Water ကို ပူးတြဲတည္ေထာင္သူျဖစ္သည္။ အေမရိကန္တို႔ ဆင္ႏႊဲသည့္ အီရတ္ႏွင့္ အာဖဂန္နစၥတန္ စစ္ပြဲတြင္ Black Water ဝန္ထမ္းမ်ားပါဝင္ၿပီး အီရတ္အရပ္သားမ်ားကို သတ္ျဖတ္ရာတြင္ပါဝင္ေၾကာင္း AFP သတင္းတြင္ ေရးသားထားသည္။

လက္ရွိ လုံၿခဳံေရးကုမၸဏီမ်ားအနက္ တရားဝင္လုပ္ငန္းမ်ားရွိသကဲ့သို႔ တရားမဝင္လုပ္ငန္းမ်ားလည္းရွိသည္။ တရားဝင္ကုမၸဏီမ်ားသည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနတြင္ ကုမၸဏီမွတ္ပုံတင္ထားရၿပီး လုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာသင္တန္းခန္းမႏွင့္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း စသည္တို႔ထားရွိရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံပုဂၢလိကလုံၿခဳံေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း တြဲဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ဦးသန္းထိုက္ေဇာ္က ဆိုသည္။

“တရားမဝင္ကုမၸဏီက်ေတာ့ ႐ုံးခန္းမရွိဘူး။ ျဖစ္သလို Facilities ေလာက္နဲ႔လုပ္ေပးႏိုင္တယ္။ လတ္တေလာအေနအထားမွာေတာင္ ကုမၸဏီ ေလး၊ ငါးခုေလာက္ကဆိုရင္ သက္ဆိုင္ရာကုမၸဏီေတြက တရားျပန္စြဲထားတာ ႀကဳံေတြ႕ေနရတာရွိတယ္။ ဒါကေတာ့ တရားမဝင္ကုမၸဏီေတြရဲ႕အားနည္းခ်က္ေပါ့” ဟု ၎က ဆိုသည္။

တရားဝင္ျဖစ္မႈ၊ မျဖစ္မႈကို ကိုင္တြယ္ႀကီးၾကပ္မည့္ အစိုးရဝန္ႀကီးဌာနအဖြဲ႕အစည္း သတ္သတ္မွတ္မွတ္မရွိသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လုံၿခဳံေရးဝန္ေဆာင္မႈက႑ တိုးတက္လာေသာ္လည္း ကစဥ့္ကလ်ား ျဖစ္ေနသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ လုံၿခဳံေရးဝန္ေဆာင္မႈက႑ကို ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ကိုင္တြယ္ရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း လိုအပ္သည့္ မူဝါဒ၊ ဥပေဒႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ထုတ္ျပန္မႈအားနည္းေၾကာင္း ေဝဖန္မႈမ်ားရွိသည္။

ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလက လုံၿခဳံေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာဥပေဒ ေပၚေပါက္လာရန္၊ ပုဂၢလိကလုံၿခဳံေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ဥပေဒႏွင့္အညီစနစ္တက်ျဖစ္လာရန္ ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း သိသာသည့္ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ား မထြက္ေပၚ လာေသးေပ။

လက္ရွိလုပ္ကိုင္ေနသည့္ လုံၿခဳံေရးကုမၸဏီမ်ားသည္ပင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနတြင္ ကုမၸဏီမွတ္ပုံတင္ကာ လုံၿခဳံေရးဝန္ေဆာင္မႈေပးေနျခင္းျဖစ္သည္။ ပုဂၢလိကလုံၿခဳံေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းဟူ၍ သီျခားလိုင္စင္ေလၽွာက္ထားရန္မလိုဘဲ လုပ္ငန္း လည္ပတ္ႏိုင္သည္။

အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံျခားလုံၿခဳံေရးကုမၸဏီ ၁၅ ခုထက္မနည္း ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနေသာ္လည္း ကုမၸဏီမ်ားသည္ လုံၿခဳံေရးဝန္ေဆာင္မႈကုမၸဏီအမည္ျဖင့္ မွတ္ပုံတင္ျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံပုဂၢလိကလုံၿခဳံေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဥကၠ႒ ဦးတက္တိုးရွင္က ေျပာၾကားသည္။

“လုံၿခဳံေရးနာမည္နဲ႔ထြက္လာတာ မရွိေသးဘူး။ Logistic ကုမၸဏီအေနနဲ႔ လုပ္ၾကတယ္။ အျခားကုမၸဏီဆိုရင္ Consultant ကုမၸဏီအေနနဲ႔ မွတ္ပုံတင္တယ္။ အဲဒီလို လက္တစ္လုံးျခားလုပ္ၿပီးေတာ့ မွတ္ပုံတင္ၾကတယ္။ တကယ္တမ္းက်ေတာ့ Man Power စုၿပီးေတာ့၊ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ဦးစီးၿပီးေတာ့ ေဆာင္႐ြက္ေနတာ” ဟု ၎က ထပ္မံေျပာဆိုသည္။

အခ်ိဳ႕ကုမၸဏီမ်ားသည္ လုံၿခဳံေရးဝန္ထမ္း ၄၀၀ ေက်ာ္အထိ စုေဆာင္းထားႏိုင္သည္။ ဂ်ပန္ကုမၸဏီမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္ ဂ်ပန္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ခ်ိတ္ဆက္၍ လုပ္ကိုင္ၾကေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

၁၉၆၂ ခုႏွစ္ကတည္းက တည္ေထာင္သည့္ ဂ်ပန္အေျခစိုက္ နာမည္ႀကီးလုံၿခဳံေရးကုမၸဏီ SECOM သည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ဝင္ေရာက္လာၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ လုံၿခဳံေရးဝန္ေဆာင္မႈေပးကာ အြန္လိုင္းအေျချပဳ လုံၿခဳံေရးအခ်က္ေပးစနစ္၊ လုံၿခဳံေရးဝန္ထမ္းေစာင့္ၾကပ္ သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားခြင့္ျပဳရာတြင္ လုံၿခဳံေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းဟူ၍ တိတိက်က်ျပ႒ာန္းထားျခင္းမရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံပုဂၢလိကလုံၿခဳံေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒၚေမစန္းပြင့္က ေျပာၾကားသည္။

သို႔ေသာ္ ခဲယမ္းမီးေက်ာက္ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ေက်ာက္ခြဲရာတြင္ အသုံးျပဳသည့္ မိုင္းမ်ားထုတ္လုပ္ျခင္းကဲ့သို႔ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ႏႊယ္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအျဖစ္ ခြင့္မျပဳေၾကာင္း ဥပေဒပညာရွင္လည္းျဖစ္သည့္ ၎က ဆိုသည္။

လုံၿခဳံေရးဝန္ေဆာင္မႈက႑သည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းျဖစ္သျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားလုံၿခဳံေရးကုမၸဏီမ်ားကို ကန္႔သတ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ဦးစားေပးသင့္ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။ သို႔ေသာ္ ဥပေဒမျပ႒ာန္းႏိုင္ေသးသျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားလုံၿခဳံေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို တား၍မရဟု ၎က ဆိုသည္။

လုံၿခဳံေရးဝန္ထမ္းမ်ားအသုံးျပဳသည့္ စကားေျပာစက္၊ နံပါတ္တုတ္ အစရွိသည့္ လုံၿခဳံေရးသုံးပစၥည္းမ်ားသည္ တရားဝင္၊ မဝင္ ဆုံးျဖတ္ရန္ခက္ခဲသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပုဂၢလိကလုံၿခဳံေရးဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းဥပေဒျပ႒ာန္းရန္ မူၾကမ္းေရးဆြဲၿပီး လႊတ္ေတာ္သို႔တင္ျပထားေၾကာင္း အဆိုပါအသင္းထံမွ သိရသည္။

ပုဂၢလိကလုံၿခဳံေရးသည္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေဈးကြက္ႀကီးထြားလာမႈႏွင့္အတူ စည္းစနစ္တက်ဖြံ႕ၿဖိဳးရန္ အစိုးရက ထိန္းေက်ာင္းၾကပ္မတ္ေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းလည္း အဆိုပါအသင္း ဥကၠ႒ ဦးတက္တိုးရွင္က ေျပာၾကားသည္။

ယင္းက႑တိုးတက္သည္ႏွင့္ ေအာက္ေျခအဆင့္ဝန္ထမ္းမ်ားကို အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းဖန္တီးေပးႏိုင္ၿပီး တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ လုံၿခဳံေရးကာကြယ္ေရးအတြက္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္သည္။ ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံတကာအထိ ေဈးကြက္ခ်ဲ႕ထြင္ႏိုင္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းျဖစ္ေၾကာင္း Winning Security Group ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ိုက္တာ ေဒၚစုစုလႈိင္ကဆိုသည္။

ဒူဘိုင္းႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတို႔တြင္ လုံၿခဳံေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားရွိေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။ ျပည္တြင္းလုံၿခဳံေရးဝန္ေဆာင္မႈက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးလာပါက ႏိုင္ငံအတြက္ အက်ိဳးမ်ားၿပီး ယင္းက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာရန္ အဓိကအက်ဆုံး လိုအပ္ခ်က္မွာ ဥပေဒေပၚေပါက္လာေရးျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ယခုကဲ့သို႔ဆိုသည္။

“ဥပေဒမျပ႒ာန္းဘဲနဲ႔ေတာ့ မတိုးတက္ႏိုင္ဘူး” 

 

ႏိုင္လင္းေအာင္

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *