တိုင္းျပည္ျပဳ ၂၀၂၀

မၾကာမီ ၂၀၂၀ ေရာက္ေတာ့မည္။ ၂၀၂၀သည္ သာမန္ႏွစ္တစ္ႏွစ္မဟုတ္၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏွစ္ျဖစ္သည္။ သာမန္ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏွစ္လည္း မဟုတ္ျပန္၊ ျမန္မာ့အသြင္ကူးေျပာင္းေရး သို႔မဟုတ္ တိုင္းျပည္ျပဳျဖစ္စဥ္ Nation-building ၏ လမ္းဆုံလမ္းခြ ေနာက္တစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။

၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲသည္ လြတ္လပ္၍မၽွတေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ၂၀၁၅ တြင္ က်င္းပအၿပီး ဒုတိယေျမာက္က်င္းပေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲျဖစ္သည္။ အသြင္ကူးေျပာင္းသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဒုတိယေျမာက္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲသည္ အေရးႀကီးၿပီး ႏိုင္ငံေနာင္ဆက္ေလၽွာက္မည့္လမ္းကို အဆုံးအျဖတ္ေပးေလ့ရွိသည္။

၂၀၂၀ သည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးစတင္သည့္အခ်ိန္မွ ဆယ္စုႏွစ္ တစ္စုအတြင္း၊ လက္ရွိဒီမိုကေရစီ အရပ္သားအစိုးရတက္သည့္ ငါးႏွစ္အတြင္း ႏိုင္ငံဘယ္မၽွခရီးေပါက္၊ ဒီမိုကေရစီ ဘယ္မၽွခရီးေပါက္သည္ကို တိုင္းတာသည့္ မွတ္ေက်ာက္လည္း ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံကို ဦးေဆာင္မည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ၂၀၂၀တြင္ ျပည္သူတို႔က ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ေ႐ြးခ်ယ္ၾကရဦးမည္။ ယခုကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ျပည္သူလူထုက ေ႐ြးခ်ယ္ခြင့္ရသည့္ အႀကိမ္မွာ ျမန္မာ့သမိုင္းတြင္ မမ်ားလွသျဖင့္ ရခဲေသာအခြင့္အေရးကို ပိုင္ပိုင္ႏိုင္ႏိုင္ အသုံးခ်ရန္လိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ တိုင္းျပည္ျပဳရာတြင္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားထက္ ေနာက္က်က်န္ေနခဲ့ရသျဖင့္ ႏိုင္ငံကိုဦးေဆာင္မည့္သူမ်ားသည္ တည္ၿငိမ္ေအာင္ျမင္ၿပီး ႏိုင္ငံမ်ားကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံကို အရွိန္မပ်က္ အုပ္ခ်ဳပ္႐ုံတင္မကဘဲ တိုင္းျပည္ကို ဆက္ျပဳၾကရမည္။

ဆိုလိုသည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လမ္းဆုံလမ္းခြျဖစ္သည့္ ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲသည္ သာမန္ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားအဆင့္ထက္ သာလြန္ေသာ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳပုဂၢိဳလ္မ်ားကို လိုအပ္ေနပါသည္။

တိုင္းျပည္ကို ျပဳႏိုင္သူမ်ားသာ ၂၀၂၀ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္အေ႐ြးခံသင့္ၿပီး တိုင္းျပည္ျပဳႏိုင္သူမ်ားကိုသာ ျပည္သူမ်ားက ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္သင့္သည္။ 

အယ္ဒီတာ
၅.၁၂.၂၀၁၉

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *