အေမရိကန္လက္မေႏွးသင့္ေသာ ေဟာင္ေကာင္အေရး

Bloomberg

ေဟာင္ေကာင္တြင္ တ႐ုတ္ျပည္မႀကီးလႊမ္းမိုးမႈကို ဆန္႔က်င္သည့္ ဆႏၵျပမႈမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့သည္မွာ ေျခာက္လေက်ာ္သြားၿပီျဖစ္သည္။ ဆႏၵျပသူမ်ားအေပၚ ရဲတပ္ဖြဲ႕က ၾကမ္းၾကမ္းတမ္းတမ္းႏွိပ္ကြပ္မႈ၊ မ်က္ရည္ယိုဗုံးမ်ားကို သက္ဆိုင္သူႏွင့္ မဆိုင္သူသတ္မွတ္ခြဲျခားျခင္း မရွိဘဲ အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစေလာက္ေအာင္ ပစ္ခတ္သုံးစြဲမႈ၊ က်ည္ဆန္အစစ္မ်ားသုံး၍ ပစ္ခတ္မႈ၊ အ႐ြယ္မေရာက္ေသးသူ ၇၅၀ ခန္႔အပါအဝင္ ခန္႔မွန္းေျခ လူ ၂၅၀၀ ခန္႔ဖမ္းဆီးထားမႈ၊ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းဝင္းထဲသို႔ပင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕က ဝင္ေရာက္စီးနင္းခဲ့မႈ စသည္တို႔၏ အက်ိဳးဆက္ေၾကာင့္ မၾကာေသးခင္က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ခ႐ိုင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ဒီမိုကရက္တစ္လိုလားသူမ်ား အျပတ္အသတ္အႏိုင္ရရွိခဲ့ေလေတာ့သည္။

ခ႐ိုင္ ၁၈ ခုတြင္ ၁၇ ခုထိ ဒီမိုကေရစီလိုလားသူမ်ားက အႏိုင္ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဆႏၵျပသူမ်ား၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း ေဟာင္ေကာင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးကာရီလင္း၏ အခ်က္ျပမႈေနမႈမ်ားႏွင့္ သူမ ရာထူးမွဆင္းေပးရန္ တ႐ုတ္ျပည္မႀကီးက ဖိအားေပးမႈမ်ား မရွိေသးျခင္းတို႔ေၾကာင့္ တင္းမာမႈမ်ားမွာ ဆက္လက္တိုးျမႇင့္လာဖြယ္သာရွိသည္။ ဆႏၵျပသူမ်ားကို ၿဖိဳခြင္းရန္ တ႐ုတ္ျပည္မႀကီးက ယခုထက္ပို၍ တိုက္႐ိုက္က်က်ကိုင္တြယ္မည္ဟုလည္း သတင္းထြက္ေပၚခဲ့ရာ ဆႏၵျပမႈမ်ား ၿငိမ္းသက္သြားမည္ထက္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားပိုမိုျဖစ္ပြာေစရန္ မီးထိုးေပးဖြယ္သာ ရွိသည္။ ေဟာင္ေကာင္အေရးတြင္ တ႐ုတ္ျပည္မႀကီးကသာ အမွန္တကယ္တိုက္႐ိုက္ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းခဲ့ပါက ေဟာင္ေကာင္ရွိ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသားမ်ားပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား၊ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားႏွင့္ ႏႈန္းစံတန္ဖိုးမ်ားအတြက္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားသက္ေရာက္ေစဖြယ္ရွိသည္။

ပင္ကိုကပင္ မေကာင္းလွေသာ အေမရိက-တ႐ုတ္ဆက္ဆံေရးကို အေျခအေနပိုဆိုးေစဖြယ္ရွိသလို၊ ႏွစ္ႏ္ိုင္ငံၾကား ျဖစ္ပြားေနသည့္ ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲအဆုံးသတ္ရန္ လမ္းေၾကာင္းမွာလည္း သာ၍ ပိုစြာ႐ႈပ္ေထြးသြားဖြယ္ရွိသည္။ အေမရိကန္ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္က ျပ႒ာန္းလိုက္သည့္ ေဟာင္ေကာင္လူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအက္ဥပေဒကို သမၼတေဒၚနယ္ထရမ့္ကလည္း အတည္ျပဳ လက္မွတ္ေရးထိုးလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

ေဟာင္ေကာင္တြင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားထပ္မံေပၚေပါက္လာျခင္းကို ေလၽွာ႔ခ်ေစရန္ အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္အေနႏွင့္ ထပ္ေဆာင္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ ကိစၥမ်ားလည္း ရွိေနပါေသးသည္။ ေဟာင္ေကာင္၏ အဓိကျပႆနာမွာ တုံ႔ျပန္ေျဖရွင္းမႈမရွိေသာ ေဟာင္ေကာင္အစိုးရ၊ အၾကမ္းဖက္နည္းလမ္းမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔သုံးခဲ့သည့္ တာဝန္ခံမႈမရွိေသာ ေဟာင္ေကာင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၊ ေဟာင္ေကာင္အစိုးရေပၚ ေဝဖန္သူမ်ားအေပၚ လူဆိုးဂိုဏ္းမ်ားက တိုက္ခိုက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ မ်က္ကြယ္ျပဳထားမႈ၊ ေဟာင္ေကာင္လြတ္လပ္ခြင့္ကို တ႐ုတ္ျပည္မႀကီး တိုက္စားေနမႈမ်ား ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္၏ မူဝါဒရည္မွန္းခ်က္မ်ားတြင္ တ႐ုတ္ျပည္မႀကီးႏွင့္ ေဟာင္ေကာင္အၾကား သေဘာတူညီခဲ့သည့္ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္ တ႐ုတ္-ၿဗိတိန္ပူးတြဲေၾကညာခ်က္အရ ‘ တစ္ျပည္ေထာင္၊စနစ္ႏွစ္မ်ိဳး’ ဆိုသည့္ ေဖာ္ျမဴလာကို တ႐ုတ္ျပည္မႀကီးက ေလးစားလိုက္နာရန္ လိုအပ္သည္။ ယင္းေဖာ္ျမဴလာတြင္ ေဟာင္ေကာင္ရွိ မတူကြဲျပားမႈမ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေျဖရွင္းျခင္း၊ ေဟာင္ေကာင္ကၽြန္းႏွင့္ တြဲ၍ သိရွိထားေသာ လူအခြင့္အေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈမ်ားကို တ႐ုတ္ျပည္မႀကီးက ေလးစားျခင္းတို႔ ပါဝင္သည္။ အေမရိက၏ အဆိုပါမူဝါဒရည္မွန္းခ်က္မ်ားအျပင္ အနည္းဆုံး ေနာက္ထပ္နည္းလမ္းေလးမ်ိဳးျဖင့္လည္း ေဟာင္ေကာင္အေရးကိစၥကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

Los Angeles Times

အေမရိကသည္ ေဟာင္ေကာင္ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈမ်ား လုပ္ၿမဲလုပ္ေနျခင္းႏွင့္အတူ ေဟာင္ေကာင္ျပႆနာကို ေဟာင္ေကာင္၏ ကိုယ္ပိုင္နည္းလမ္းျဖင့္သာ ေျဖရွင္းျခင္းကို အေမရိကအေနႏွင့္ အေလးထားေၾကာင္း တ႐ုတ္ ျပည္မႀကီးကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းအသိေပးထားျခင္းမ်ိဳး၊ ေဟာင္ေကာင္ကို တ႐ုတ္ျပည္မႀကီး သို႔မဟုတ္ ၎၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက အၾကမ္းဖက္နည္းလမ္းမ်ား အသုံးျပဳခဲ့ပါက တ႐ုတ္ႏွင့္ အေမရိကဆက္ဆံေရးအေပၚ ဆိုးဝါးေသာ အက်ိဳးဆက္မ်ားသက္ေရာက္လာႏိုင္ေၾကာင္း အသိေပး ေျပာၾကားထားျခင္းမ်ိဳး လုပ္ထားသင့္သည္။ ေဟာင္ေကာင္ဆႏၵျပသူမ်ားကို တ႐ုတ္ျပည္သူ႕လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ သို႔မဟုတ္ တ႐ုတ္လက္နက္ကိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႕ကို သုံး၍ ၿဖိဳခြင္းရန္ တ႐ုတ္ျပည္မႀကီး၏ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို တားဆီးရန္ အေမရိကႏွင့္ စိတ္တူကိုယ္တူရွိေသာ၊ ဘုံရပ္တည္ခ်က္ တူေသာ မိတ္ဖက္မ်ား တည္ေဆာက္ထားသင့္သည္။

မၾကာေသးခင္က အတည္ျပဳျပ႒ာန္းလိုက္သည့္ ေဟာင္ေကာင္လူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအက္ဥပေဒႏွင့္ Glသဘal Magညငအ်ဳပ ဗခအ အက္ဥပေဒအရ တရားစီရင္မႈမရွိဘဲ သတ္ျဖတ္မႈ၊ ၫွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံတကာက အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ လူ႕အခြင့္အေရးမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္သည့္ အစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ားကို အေမရိကန္အစိုးရက ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈမ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။ ေဟာင္ေကာင္ဆႏၵျပမႈတြင္ ယင္းကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ ျပည္မႀကီးႏွင့္ ေဟာင္ေကာင္အစိုးရ တာဝန္ရွိသူမ်ားကို အေမရိကန္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ၎တို႔၏ အေမရိကတြင္ ရွိေသာ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားရယူသုံးစြဲခြင့္ကို ပိတ္ပင္ျခင္း၊ ၎တို႔၏ အေမရိကသို႔ ဝင္ေရာက္ခြင့္ကို တားျမစ္ခြင့္မ်ိဳး လုပ္ေဆာင္ႏ္ိုင္သည္။

NBC News

ထို႔ျပင္ အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး မိုက္ပြန္ပယ္ယိုတို႔အေနႏွင့္ တ႐ုတ္ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းအသိေပးထားႏိုင္သည့္ အခ်က္မွာ ေဟာင္ေကာင္ဆႏၵျပသူမ်ားကို ၿဖိဳခြင္းရန္ တ႐ုတ္ျပည္မႀကီးက မည္ကဲ့သို႔ေသာ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ နည္းလမ္းကိုမဆို အသုံးျပဳခဲ့ပါက အ႐ႈံးႏွင့္ ႀကဳံေတြရမည္ဆိုသည့္ အခ်က္၊အေမရိကန္-တ႐ုတ္ဆက္ဆံေရးတြင္ ကပ္ေဘးသဖြယ္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားႀကဳံေတြ႕ရႏိုင္သည္ဆိုသည့္ အခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။

ေနာက္ဆုံးအေနႏွင့္ ေဟာင္ေကာင္သားမ်ား ၎တို႔၏ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ရာတြင္ ၎တို႔ကိုယ္တိုင္သာ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ရမည္ျဖစ္သည္။ အေမရိကအေနႏွင့္မူ မိမိ၏ မိတ္ဖက္ႏ္ိုင္ငံမ်ားျဖစ္ၾကေသာ အီးယူ၊ ၿဗိတိန္၊ ဂ်ပန္၊ ဩစေၾတးလ်၊ ကေနဒါ၊ ထိုင္ဝမ္ စသည့္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဘုံရပ္တည္ခ်က္ တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္သင့္ေပသည္။

စာၫႊန္း။         ။ U.S. Policy Options for Hong Kong

ဉာဏေက်ာ္

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *