၂၁ ရာစုအတြက္ သင္ခန္းစာ ၂၁ ခု

သင္ခန္းစာ (၁၁)
စစ္ (အပိုင္း – ၂)

လူသားေတြရဲ႕ ဉာဏ္ႏုံ႔နဲႏိုင္မႈကို ဘယ္ေတာ့မွေလၽွာ႔မတြက္ေလနဲ႔

လက္ရွိအခ်ိန္အထိေတာ့ ၂၁ ရာစုတြင္ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံတစ္ခုက ေအာင္ျမင္စြာဆင္ႏႊဲႏိုင္ခဲ့သည့္ က်ဴးေက်ာ္စစ္မွာ ခ႐ိုင္းမီးယားေဒသကို ႐ုရွားႏိုင္ငံက သိမ္းပိုက္ႏိုင္လိုက္သည့္စစ္ပြဲျဖစ္သည္။ ၂၀၁၄ ေဖေဖာ္ဝါရီတြင္ ႐ုရွားတပ္မ်ားက အိမ္နီးခ်င္း ယူကရိန္းကို က်ဴးေက်ာ္ၿပီး ခ႐ိုင္းမီးယားကၽြန္းဆြယ္ကို ႐ုရွားႏိုင္ငံထဲသို႔ သြတ္သြင္းလိုက္သည္။ ဘာမွ မတိုက္ခိုက္လိုက္ရဘဲ နည္းဗ်ဴဟာအရ အခ်က္အခ်ာက်သည့္ေဒသကို ႐ုရွားႏိုင္ငံက သိမ္းပိုက္ႏိုင္လိုက္သည္။ အိမ္နီးနားခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားကို ေခ်ာက္ခ်ားတုန္လႈပ္ေစၿပီး ကမၻာ့အင္အားႀကီးႏိုင္ငံအျဖစ္ကို ျပန္ေရာက္ရွိလာခဲ့ေပသည္။ စင္စစ္ ယင္းသို႔ ေအာင္ျမင္စြာ က်ဴးေက်ာ္သိမ္းပိုက္ႏိုင္လိုက္ျခင္းမွာ တစ္မူထူးျခားသည့္ အေျခအေနအေၾကာင္းျခင္းရာမ်ားေၾကာင့္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ယူကရိန္းစစ္တပ္ေရာ ေဒသခံျပည္သူလူထုကပါ ႐ုရွားကို မ်ားစြာခုခံျခင္းမရွိသလို အျခားအင္အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ားကလည္း ဤအေရးကိစၥတြင္ တိုက္႐ိုက္ပါဝင္စြက္ဖက္ျခင္း မရွိေခ်။ ကမၻာ့အျခားေနရာမ်ားတြင္ ဒီလိုအေျခအေနေပးဖို႔ မလြယ္လွပါ။ ေအာင္ျမင္ေသာ စစ္ပြဲဆင္ႏႊဲႏိုင္ရန္မွာ က်ဴးေက်ာ္တိုက္ခိုက္လာသူကို တစ္ဖက္ရန္သူက ခုခံလိုစိတ္မရွိသည့္အေျခအေနမ်ိဳး လိုအပ္သည္ဆိုလၽွင္ ယင္းသို႔အေျခအေနကို ရွာေတြ႕ရန္ လြယ္ကူမည္ မဟုတ္ေခ်။

လက္ေတြ႕တြင္လည္း ခ႐ိုင္းမီးယားလိုေအာင္ျမင္မႈမ်ိဳးကို ယူကရိန္းႏိုင္ငံ၏ အျခားေဒသမ်ားတြင္ ဖန္တီးရန္ ႐ုရွားက ႀကိဳးပမ္းေသာအခါ ပိုမိုျပင္းထန္ေသာ ခုခံမႈအေျမာက္အျမား ႀကဳံေတြ႕ရၿပီး ယူကရိန္းအေရွ႕ပိုင္းရွိစစ္ပြဲမွာ ေရွ႕မတိုးသာ ေနာက္မဆုတ္သာ ဘာရလဒ္မွမထြက္ေသာအေျခအေန ျဖစ္သြားသည္။ ပိုဆိုးသည္မွာ (ေမာ္စကိုဘက္မွ ၾကည့္လၽွင္) စစ္ပြဲက ႐ုရွားဆန္႔က်င္ေရးစိတ္ ယူကရိန္းႏိုင္ငံတြင္ တိုးလာေစၿပီး ယူကရိန္းမွာ ႐ုရွား၏ မိတ္ဖက္ႏိုင္ငံအျဖစ္မွ ကမၻာမေၾကေသာ ရန္သူျဖစ္သြားသည္။ ပင္လယ္ေကြ႕စစ္ပြဲ ေအာင္ျမင္မႈေၾကာင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက အီရတ္တြင္ မရဲဘဲ ကၽြဲၿပဲစီးသည့္အျဖစ္မ်ိဳး ေရာက္ေစခဲ့သလိုမ်ိဳး ခ႐ိုင္မီးယားေဒသတြင္ရခဲ့ေသာ ေအာင္ျမင္မႈေၾကာင့္ ႐ုရွားႏိုင္ငံလည္း ယူကရိန္းတြင္ အရဲကိုးၿပီး ကၽြံမိကာမွ ဒုကၡေရာက္သည့္အျဖစ္မ်ိဳး ႀကဳံႏိုင္ေလသည္။

အစစအရာရာခ်ိန္ထိုးၾကည့္ပါက ႐ုရွားႏိုင္ငံက ေကာ့ေကးဆပ္ေဒသႏွင့္ ခ႐ိုင္မီးယားေဒသတြင္ ၂၁ ရာစုအေစာပိုင္းကာလ ဆင္ႏႊဲခဲ့သည့္ စစ္ပြဲမ်ားမွာ ေအာင္ျမင္လွသည္ မဆိုႏိုင္ေပ။ ယင္းစစ္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ႐ုရွားႏိုင္ငံ၏ အဆင့္အတန္းကို အင္အားႀကီးႏိုင္ငံအျဖစ္ ျမႇင့္တင္ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ႐ုရွားႏိုင္ငံအေပၚ မယုံၾကည္မႈႏွင့္ ရန္လိုမႈမ်ားလည္း တိုးပြားေစခဲ့သည္။ စီးပြားေရးအျမင္အားျဖင့္ ၾကည့္ပါက အ႐ႈံးေပၚသည့္လုပ္ငန္းႀကီးျဖစ္သည္။ ခ႐ိုင္မီးယားေဒသမွ ရလိုက္သည့္ တိုးရစ္အပန္းေျဖစခန္းမ်ား၊ လိုဝမ္းစခစ္ႏွင့္ ဒနီးစခစ္မွ အိုမင္းယိုယြင္းေနေသာ ဆိုဗီယက္ေခတ္ေဟာင္းစက္႐ုံမ်ားမွာ စစ္အသုံးစရိတ္ကို မကာမိပါ။ ထို႔အျပင္ စစ္ပြဲေၾကာင့္ ရင္းႏွီးေငြမ်ား အျခားေနရာသို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕သြားမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈဆန္ရွင္မ်ားကို ပို၍ပင္ ကာမိမည္ မဟုတ္ေခ်။ ႐ုရွားႏိုင္ငံ၏ အဆိုပါမူဝါဒ ဘယ္ေလာက္တြက္ေျခမကိုက္သလဲဆိုတာကို ျမင္ႏိုင္ဖို႔ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ခ်ိန္ထိုးၾကည့္လို႔ရပါသည္။ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ ၂၀ အတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးအရ တစ္ဟုန္ထိုး တိုးတက္လာမႈကို ‘ေအာင္ပြဲရခဲ့သည္’ ဆိုသည့္ ႐ုရွားႏိုင္ငံ၏ ယင္းကာလအတြင္း စီးပြားေရးထိုင္းမႈိင္းေနမႈႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။

႐ုရွားႏိုင္ငံက ရဲရဲေတာက္မိန္႔ခြန္းမ်ား ေႁခြေနေသာ္လည္း ႐ုရွားအီလစ္မ်ားမွာ စစ္ပြဲဆင္ႏႊဲလိုက္ျခင္းေၾကာင့္ အမွန္တကယ္ရရွိသည့္ အက်ိဳးအျမတ္ႏွင့္ ေပးဆပ္လိုက္ရသည့္ ကုန္က်စရိတ္ မည္မၽွရွိေၾကာင္း ေကာင္းေကာင္းသိပုံရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စစ္ပြဲမ်ား အက်ယ္အက်ယ္ျဖစ္မလာေစရန္ အထူးသတိထားေနျခင္းျဖစ္သည္။ ႐ုရွားႏိုင္ငံလုပ္ပုံမွာ ကေလးကစားကြင္းထဲက ဗိုလ္က်သည့္ကေလးမ်ား လုပ္သလိုမ်ိဳး လုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ‘အားအနည္းဆုံးကေလးကို ပစ္မွတ္ထား အႏိုင္က်င့္၊ ဒါေပမဲ့ ဆရာမ ဝင္ပါရေလာက္တဲ့အျဖစ္မ်ိဳး ေရာက္ေလာက္ေအာင္ေလာက္လည္း မႀကိတ္နဲ႔’ ဆိုတာမ်ိဳး လုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ စစ္ပြဲမ်ားဆင္ႏႊဲရာမွာ စတာလင္လိုမ်ိဳး၊ ဂရိတ္ပီတာလိုမ်ိဳး၊ ဂ်င္ဂစ္ခန္လိုမ်ိဳး စိတ္ဓာတ္နဲ႔သာ ပူတင္က ဆင္ႏႊဲေနသည္ဆိုပါက ဝါေဆာႏွင့္ ဘာလင္ကို မသိမ္းပိုက္ေတာင္မွ တီဘလီဆီး (ေဂ်ာ္ဂ်ီယာႏိုင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ေတာ္) ႏွင့္ ကီယက္ဗ္ (ယူကရိန္းႏိုင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ေတာ္) ကို ႐ုရွားတင့္ကားမ်ားျဖင့္ သိမ္းပိုက္ၿပီးတာၾကာေရာဆိုတာမ်ိဳး ျဖစ္ေပမည္။ သို႔ေသာ္ ပူတင္မွာ ဂ်င္ဂစ္ခန္လည္း မဟုတ္၊ စတာလင္လည္း မဟုတ္ေခ်။ သူ႕အေနႏွင့္ ၂၁ ရာစုတြင္ စစ္အင္အားကိုအသုံးျပဳကာ မ်ားစြာေအာင္ျမင္မႈမရႏိုင္မွန္း သူမ်ားထက္ ပိုသိပုံရပါသည္။ ေအာင္ျမင္ေသာ စစ္ပြဲဆင္ႏႊဲရန္မွာ စစ္ကို အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ ဆင္ႏႊဲရန္ျဖစ္သည္။ ဆီးရီးယားမွာေတာင္မွ ႐ုရွားေလေၾကာင္းက ရက္ရက္စက္စက္ ဗုံးႀကဲတိုက္ခိုက္မႈမ်ား လုပ္သည့္တိုင္ အလြန္အကၽြံပါမိသည့္ အျဖစ္မ်ိဳးမေရာက္ေအာင္ ပူတင္က သတိထားေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည္။ စစ္ပြဲကို အျခားသူမ်ားသာ အဓိကတိုက္ေစၿပီး အိမ္နီးနားခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ျပန္႔မလာေစရန္ သတိထားေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိသည္။

စစ္စင္အားျဖင့္ ႐ုရွားက ရန္စက်ဴးေက်ာ္သည္ဆိုသည့္ ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္မ်ားအတြင္းက စစ္ပြဲမ်ားမွာ ႐ုရွားဘက္ကၾကည့္ပါက ကမၻာစစ္ႀကီးတစ္ခု စတင္ရန္ အကြက္ဆင္ျခင္းမဟုတ္ဟု ဆိုလို႔ရပါသည္။ ႐ုရွားကို အေထာက္ခံရေသာ ကာကြယ္ေရးေပ်ာ့ကြက္မ်ားကို ျဖည့္တင္းရန္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းမ်ိဳးသာျဖစ္သည္ဟု ႐ုရွားက ျငင္းခ်က္ထုတ္စရာ အေထာက္အထားမ်ားရွိပါသည္။ ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္ ေႏွာင္းပိုင္းမ်ားႏွင့္ ၁၉၉၀ အေစာပိုင္းႏွစ္မ်ားတြင္ ႐ုရွားႏိုင္ငံက ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေနာက္ဆုတ္ခဲ့ျခင္းကို အျခားသူမ်ားက ရန္သူအ႐ႈံးသမားသဖြယ္ ဆက္ဆံျခင္းခဲ့ရေၾကာင္း တရားသျဖင့္ေထာက္ျပႏိုင္သည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ေနတိုးက မလုပ္ပါဘူးဟု ကတိေပးထားေသာ္လည္း ယင္းကတိကိုမတည္ဘဲ ႐ုရွားႏိုင္ငံ၏ အားနည္းေနသည္ကို အခြင့္ေကာင္းယူကာ အေရွ႕ဥေရာပႏွင့္ ယခင္ဆိုဗီယက္အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားထိပါ ေနတိုးကို ျဖန္႔ၾကက္လာခဲ့သည္။ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းရွိ ႐ုရွားအက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈၿပီး ဆားဗီးယားႏွင့္ အီရတ္ကို သံသယျဖစ္ဖြယ္ မခိုင္လုံေသာ ဆင္ေျခဆင္လက္မ်ားေပးၿပီး အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားက က်ဴးေက်ာ္ခဲ့သည္။ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ အာဏာစက္ ျဖန္႔ၾကက္လာမႈကို ကာကြယ္ရန္မွာ ႐ုရွားႏိုင္ငံအဖို႔ ေယဘုယ်အားျဖင့္ သူ႕၏ စစ္ေရးအင္အားကိုသာ မွီခိုရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႐ုရွားကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းျမင္လာေအာင္လုပ္သလို ျဖစ္ေနပါသည္။ ဤ႐ႈေထာင့္မွၾကည့္ပါက ႐ုရွားႏိုင္ငံ မၾကာေသးခင္က ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည့္ စစ္ေရးလုပ္ရပ္မ်ားအေပၚ ဗလာဒီမာပူတင္ကို အျပစ္တင္မည္ဆိုပါက ယင္းႏွင့္ထပ္တူ ဘီလ္ကလင္တန္ႏွင့္ ေဂ်ာ့ခ္်ဒဗလ်ဴဘုရွ္တို႔ကိုပါ အျပစ္တင္ရမည္ျဖစ္သည္။

ေဂ်ာ္ဂ်ီယာ၊ ယူကရိန္းႏွင့္ ဆီးရီးယားတို႔တြင္ ဆင္ႏႊဲခဲ့သည့္ ႐ုရွားႏိုင္ငံ၏ စစ္ေရးလုပ္ရပ္မ်ားမွာ ရဲတင္းၿပီး ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးသည့္ အင္ပါယာခ်ဲ႕ထြင္ရန္ အစပ်ိဳးအေျမႇာက္ေဖာက္သံ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ေနႏိုင္ေသးသည္ဆိုတာေတာ့ ဟုတ္ပါသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ပူတင့္မွာ တစ္ကမၻာလုံးကိုသိမ္းပိုက္ရန္ အမွန္တကယ္ရည္မွန္းခ်က္မရွိဘူးဆိုလၽွင္ေတာင္မွ ရရွိခဲ့သည့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားက သူ႕ေမၽွာ္မွန္းခ်က္မ်ားကို ေျမႇာက္ပင့္ေပးသလို ျဖစ္လာႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ျပန္ၿပီးသတိမူသင့္သည့္အခ်က္မွာ ပူတင္၏႐ုရွားမွာ စတာလင္၏ ဆိုဗီယက္ယူနီယံႏွင့္ယွဥ္လၽွင္ မ်ားစြာအားနည္းသည္ဆိုသည့္အခ်က္ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ကဲ့သို႔ေသာ အျခားႏိုင္ငံမ်ား၏ အကူအညီမရဘဲ ႐ုရွားအေနႏွင့္ ကမၻာစစ္ႀကီးကိုထားဘိဦး၊ စစ္ေအးတိုက္ပြဲ အသစ္ပင္ စတင္ႏိုင္မည္မဟုတ္ေခ်။ ႐ုရွားတြင္ လူဦးေရ သန္း ၁၅၀ ရွိၿပီး၊ ဂ်ီဒီပီမွာ ေဒၚလာ ေလးထရီလီယံ ရွိသည္။ လူဦးေရအားျဖင့္ေရာ ထုတ္လုပ္မႈအားျဖင့္ေရာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု (လူဦးေရ ၃၂၅ သန္း ႏွင့္ ေဒၚလာ ၁၉ ထရီလီယံ) ႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢ (လူဦးေရ သန္း ၅၀၀ ႏွင့္ ေဒၚလာ ၂၁ ထရီလီယံ) ေအာက္ မ်ားစြာေသးငယ္သည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢ စုစုေပါင္းလူဦးေရမွာ ႐ုရွားထက္ ငါးဆႀကီးမားၿပီး ပိုက္ဆံမွာ ၁၀ ဆ ပိုၿပီးမ်ားျပားသည္။

မၾကာေသးမီက ေပၚေပါက္ခဲ့သည့္ နည္းပညာတိုးတက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ယင္းကြာျခားခ်က္မွာ ျမင္ရသည္ထက္ ပို၍ပင္ကြာျခားေသးသည္။ ဆိုဗီယက္ယူနီယံမွာ ၂၀ ရာစုအလယ္ပိုင္းတြင္ အထြတ္အထိပ္ေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းကာလတြင္ ကမၻာ့စီးပြားေရးကို ေလးလံေသာ အႀကီးစားစက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား (Heavy Industry) က အဓိက ေမာင္းႏွင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဆိုဗီယက္ယူနီယံ၏ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္ေသာစနစ္က ထြန္စက္မ်ား၊ ထရပ္ကားမ်ား၊ တင့္ကားမ်ား၊ တိုက္ခ်င္းပစ္ဒုံးက်ည္မ်ား အေျမာက္အျမားထုတ္လုပ္ျခင္းတြင္ အားသာသည္။ ယေန႔ေခတ္တြင္မူ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာႏွင့္ ဇီ၀နည္းပညာက အႀကီးစားစက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားထက္ ပို၍အေရးႀကီးၿပီး ႐ုရွားႏိုင္ငံက ယင္းက႑ႏွစ္ခုလုံးတြင္ အားသာျခင္းမရွိေခ်။ ႐ုရွားတြင္ အထင္ႀကီးစရာ ဆိုင္ဘာတိုက္ခိုက္ေရး စြမ္းရည္မ်ားရွိေသာ္လည္း အရပ္ဘက္အိုင္တီက႑မွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးျခင္း မရွိေခ်။ ႐ုရွား၏စီးပြားေရးမွာ သယံဇာတ (အဓိကအားျဖင့္ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕) တူးေဖာ္ျခင္းကို အမ်ားအျပား မွီခိုေနရသည္။ အဆိုပါက႑မ်ားမွာ ပူတင္ကို အာဏာၿမဲေစရန္ႏွင့္ လက္တစ္ဆုပ္စာ အာဏာရအသိုင္းအဝိုင္း (Oligarch) ကို ခ်မ္းသာေစရန္ လုံေလာက္ေကာင္း လုံေလာက္ႏိုင္ေသာ္လည္း ဒစ္ဂ်စ္တယ္လက္နက္မ်ားႏွင့္ ဇီ၀နည္းပညာလက္နက္မ်ား အၿပိဳင္အဆိုင္တပ္ဆင္ၿပီး အႏိုင္ရရန္အတြက္ လုံေလာက္မည္မဟုတ္ေခ်။

ယင္းထက္ ပိုအေရးႀကီးသည္မွာ ပူတင္၏ ႐ုရွားတြင္ အားလုံးလက္ခံႏိုင္သည့္ ႏိုင္ငံေရးအေတြးအေခၚအယူအဆ (Ideology) မရွိျခင္း ျဖစ္သည္။ စစ္ေအးတိုက္ပြဲအတြင္း ဆိုဗီယက္ယူနီယံမွာ တပ္နီေတာ္၏ တစ္ကမၻာလုံးကို ၿခိမ္းေျခာက္ႏိုင္သည့္ အစြမ္းကိုသာမက တစ္ကမၻာလုံးက လက္ခံႏိုင္ေသာ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒကိုပါ မွီခိုအားထားခဲ့သည္။ ယင္းႏွင့္မတူသည္က ပူတင္ဝါဒမွာ က်ဴးဘား၊ ဗီယက္နမ္ႏွင့္ ျပင္သစ္မွ ပညာရွိမ်ား ႀကိဳက္ေလာက္ဖြယ္ ဘာမွ အႏွစ္အသားမရွိေခ်။ အာဏာရွင္ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒ (Authoritarian Nationalism) သည္ တစ္ကမၻာလုံးကို ပ်ံ႕ႏွံ႔လာလ်က္ရွိသည္မွာ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ယင္းဝါဒမွာ သေဘာသဘာ၀အားျဖင့္ကို ႏိုင္ငံတကာမိတ္ဖက္အုပ္စုမ်ား ထူေထာင္ရန္အတြက္ အေထာက္အကူျပဳျခင္းမရွိေခ်။ ပိုလန္ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒႏွင့္ ႐ုရွားကြန္ျမဴနစ္ဝါဒမွာ ႏိုင္ငံတကာအလုပ္သမားလူတန္းစား၏ ဘုံအက်ိဳးစီးပြားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ အနည္းဆုံး သီအိုရီအားျဖင့္ ႏွစ္ခုစလုံးက ကတိကဝတ္ျပဳေသာ္လည္း ပိုလန္အမ်ိဳးသားေရးဝါဒႏွင့္ ႐ုရွားအမ်ိဳးသားေရးဝါဒမွာ အယူအဆအားျဖင့္ကို အက်ိဳးစီးပြားျခင္း ဆန္႔က်င္ဘက္ ျဖစ္သည္။ ပူတင္ ေရွ႕တန္းေရာက္ ျမင့္တက္လာမႈေၾကာင့္ ပိုလန္အမ်ိဳးသားေရးဝါဒကို ေခါင္းေထာင္လာေစၿပီး ႐ုရွားကို ဆန္႔က်င္စိတ္ ပိုမိုမ်ားျပားလာေစမည္သာ ျဖစ္သည္။

႐ုရွားက ေနတိုးႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢကို ၿဖိဳခြဲရန္ သတင္းအခ်က္အလက္မွားမ်ား ျဖန္႔ေဝျခင္းႏွင့္ ဝင္ေရာက္ေႏွာက္ယွက္ျခင္းမ်ား ကမၻာႏွင့္ခ်ီေဆာင္႐ြက္လာေသာ္လည္း ကမၻာႏွင့္ခ်ီ၍ အမွန္တကယ္ နယ္ေျမသိမ္းပိုက္ရန္မူ ေဆာင္႐ြက္မည့္ပုံ မရေခ်။ ခ႐ိုင္းမီးယားေဒသကို သိမ္းပိုက္ျခင္းႏွင့္ ေဂ်ာ္ဂ်ီယာ၊ ယူကရိန္း အေရွ႕ပိုင္းေဒသမ်ားကို က်ဳးေက်ာ္သည့္ ႐ုရွား၏လုပ္ရပ္မ်ားမွာ စစ္ႀကီးျဖစ္ေတာ့မည့္ ေရွ႕ေျပးနိမိတ္မ်ားမဟုတ္ပါ၊ သီးျခားျဖစ္ရပ္မ်ားသာဟု အေထာက္အထားမ်ားကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေမၽွာ္လင့္လို႔ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

 

သီဟဝင့္ေအာင္
(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *