ဟြန္ဒီေဈးကြက္ေဘာင္ကို ခ်ဳံ႕မည့္ ဗဟိုဘဏ္၏ေျခလွမ္း

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေငြေၾကးေဈးကြက္တြင္ အဓိကအခန္းက႑မွပါဝင္ေနဆဲ ဟြန္ဒီေဈးကြက္ တစ္နည္းအားျဖင့္ တရားမဝင္ ေငြလႊဲေငြပို႔ေဈးကြက္ကို ဗဟိုဘဏ္က စတင္ကိုင္တြယ္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

ျပည္တြင္းဘဏ္လုပ္ငန္းက႑က လုပ္ကိုင္ႏိုင္သည့္ ပမာဏထက္ပင္ ပိုမိုမ်ားျပားေသာ ေငြလႊဲေငြပို႔မႈမ်ားကို အဆိုပါ ဟြန္ဒီေဈးကြက္မွတစ္ဆင့္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္။

အတိအက် ေရေရရာရာ ခန္႔မွန္း ႏိုင္သည့္ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မရွိေသာ္လည္း ေငြပို႔ေငြလႊဲမႈပမာဏ စုစုေပါင္း၏ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိပင္ ရွိႏိုင္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းဘဏ္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ခန္႔မွန္းေျပာဆိုၾကသည္။

“ဟိုးအရင္က ခန္႔မွန္းထားတာေတာ့ ဒီေဈးကြက္ရဲ႕လည္ပတ္မႈက အေမရိကန္ေဒၚလာ ငါးဘီလီယံ (သန္းငါးေထာင္) ေလာက္ရွိတယ္။ အခုဆို ဆယ္ဘီလီယံေတာင္ေက်ာ္မလား မေျပာတတ္ဘူး” ဟု ကေမၻာဇဘဏ္၏ အႀကီးတန္းအႀကံေပး ဦးသန္းလြင္က ဆိုသည္။

အဆိုပါ ေငြလႊဲေငြပို႔ျခင္းလုပ္ငန္းတြင္ ကုန္သြယ္မႈအတြက္ လုပ္ကိုင္ျခင္းႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈမဟုတ္ေသာ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားမွ ေနရပ္သို႔ ေငြလႊဲပို႔ျခင္း၊  ျပည္ပသို႔ ေက်ာင္းတက္သြားသူမ်ားထံသို႔  လႊဲပို႔ျခင္း အပိုင္း ႏွစ္ပိုင္းရွိသည္။

ႏွစ္ေပါင္းငါးဆယ္ေက်ာ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တရားမဝင္ စီးဝင္၊ စီးထြက္သြားေသာ ေငြေၾကးပမာဏသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀၀ ဘီလီယံနီးပါးရွိေၾကာင္း Global Financial Integrity ၏  ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ထုတ္ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္းအနက္ အမ်ားစုမွာ ကုန္သြယ္မႈေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားျဖစ္ၿပီး ကုန္သြယ္ေျပစာကို ေဈးႏႈန္း လိုတိုးပိုေလၽွာ႔ ျပဳျပင္ကာ တရားမဝင္ ေငြလႊဲေငြပို႔ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါအစီရင္ခံစာအရ သိရသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာ တရားဝင္လႊဲတာနဲ႔ တရားမဝင္လႊဲတာမွာ တရားမဝင္ လႊဲတာက ပိုမ်ားလ်က္ရွိပါတယ္” ဟု  ယခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလက ျပဳလုပ္သည့္  ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ ဒုတိယဥကၠ႒  ဦးဘိုဘိုငယ္က ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ဟြန္ဒီလုပ္ငန္းမ်ားကို တရားဝင္လမ္းေၾကာင္းေပၚေရာက္လာေစရန္ စည္းမ်ဥ္းေရးဆြဲကာ စနစ္တက်ထိန္းေက်ာင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ႏိုဝင္ဘာ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ပေငြလႊဲလုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ျပဳျခင္းဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းကို ျမန္မာ ႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္က ထုတ္ျပန္လိုက္ၿပီး ျဖစ္သည္။

ေငြလႊဲေငြပို႔သူမ်ား ဆုံး႐ႈံးနစ္နာမႈ မရွိေစရန္ အကာအကြယ္ေပးသည့္ အခ်က္အလက္အမ်ားစုႏွင့္ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈ၊ အၾကမ္းဖက္လုပ္ငန္းမ်ားကို ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့ေပးမႈ စသည့္ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္  ပတ္သက္သည့္ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို အဆိုပါစည္းမ်ဥ္းတြင္ ထည့္သြင္း ေရးဆြဲထားသည္။

ေငြလႊဲေျပာင္းမႈပမာဏ အေမရိကန္ ေဒၚလာငါးရာႏွင့္ေအာက္ဆိုပါက ေငြလႊဲသူႏွင့္ လက္ခံသူ၏ အမည္၊ မွတ္ပုံတင္၊ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္တို႔ကို တစ္ႏွစ္စာရင္းထိန္းသိမ္းထားရမည္ျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ေဒၚလာ  ၅၀၀ အထက္ဆိုပါက ေငြလႊဲပို႔သည့္ရက္၊ ပမာဏ၊ လႊဲပို႔သည္ေငြေၾကးအမ်ိဳးအစား၊  ေငြလဲႏႈန္း စသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားစြာကို မွတ္တမ္းတင္ကာ ငါးႏွစ္ျပည့္သည္အထိ စာရင္းထိန္းသိမ္းထားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါစည္းမ်ဥ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

လိုင္စင္ရျပည္ပေငြလႊဲလုပ္ငန္းမွတစ္ဆင့္ လူတစ္ဦးလၽွင္ တစ္ႀကိမ္လၽွင္ အမ်ားဆုံး အေမရိကန္ေဒၚလာ တစ္ေထာင္အထိ ေငြလႊဲ၊ ေငြလက္ခံခြင့္ျပဳထားၿပီး တစ္လလၽွင္ အေမရိကန္ေဒၚလာငါးေထာင္ထက္ မပိုရန္ ကန္႔သတ္ထားသည္။

ဟြန္ဒီကို လက္ပြန္းတတီး သုံးစြဲေနသူမ်ားတြင္ ကုန္သြယ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားသာမက ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားလည္း  ပါဝင္သည္။

ျမန္မာေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား အမ်ားစုမွာ လုပ္ခလစာကို ေနရပ္သို႔ ျပန္လႊဲပို႔ခ်ိန္တြင္ ဟြန္ဒီကိုသာ အားကိုးၾကေၾကာင္း ျပည္တြင္းဘဏ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံမွ သိရသည္။

အဓိကအခ်က္မွာ ဟြန္ဒီျဖင့္ ေငြလႊဲရသည့္ အခ်ိန္ျမန္ဆန္ျခင္းႏွင့္ စာ႐ြက္စာတမ္း အေထာက္အထား ဘာမၽွ မလိုအပ္ျခင္းေၾကာင့္လည္း ျဖစ္သည္။

“အန္ကယ္တို႔ ထိုင္းဘက္က ပါတနာဘဏ္နဲ႔ေပါင္းၿပီး ျမန္မာအလုပ္သမားအမ်ားစုရွိတဲ့ေနရာကို သြားေတြ႕ဖူးတယ္။ ဘဏ္ကတစ္ဆင့္ ေငြလႊဲလို႔ရတယ္၊  ဘယ္လိုလုပ္ရတယ္ စသျဖင့္ ႀကိဳးစားၾကည့္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ထင္သေလာက္ မေအာင္ျမင္ဘူး။ သူတို႔မွာလည္း အခက္အခဲေတြက ရွိတာကိုး” ဟု ဦးသန္းလြင္က  ဆိုသည္။

ျမန္မာေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား အမ်ားစုရွိသည့္ ထိုင္း၊ မေလးရွားႏွင့္ စင္ကာပူႏိုင္ငံတို႔မွ ဟြန္ဒီျဖင့္ ေငြလႊဲပို႔မႈ အမ်ားဆုံးျဖစ္ၿပီး တခ်ိဳ႕အလုပ္သမားမ်ားမွာ တရားမဝင္သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ ဟြန္ဒီကိုသာ အဓိကအားထားရသည့္ အေျခအေနမ်ားလည္းရွိေၾကာင္း  ၎က ဆက္ေျပာသည္။

“တရားမဝင္ သြားလုပ္ေနတာေတြရွိေတာ့ အစိုးရ၊ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕ေတြ သိသြားမွာ စိုးရိမ္ၾကတယ္။ ဟြန္ဒီက်ေတာ့ လက္မွတ္ေလးထိုးၿပီး လႊဲ႐ုံပဲကိုး” ဟု  ၎က ေျပာသည္။

ျပည္ပတြင္ သြားေရာက္ေနထိုင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ျမန္မာအေရအတြက္မွာ ငါးသန္းခန္႔ရွိၿပီး ႏိုင္ငံလူဦးေရ၏ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ရွိသည္။

အစိုးရ၏ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္  ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာလုပ္သားမ်ား၏ ေငြလႊဲပို႔မႈသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၉၀၀  ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

သို႔ေသာ္ အစိုးရမွထုတ္ျပန္သည့္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရမူ တရားဝင္ေငြလႊဲပို႔မႈမွာ အမွန္တကယ္ ဝင္ေရာက္လာသည့္ ပမာဏထက္မ်ားစြာ နည္းပါးေနဆဲ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ပေငြလႊဲ လက္ခံရရွိမႈမွာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ ေဒၚလာသန္း ၂၈၀၀ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း  ကမာၻ႔ဘဏ္က ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံက အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၁၄၀၀ ေက်ာ္၊ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံက  အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၁၆၀၀၀၊ ဖိလစ္ပိုင္ ႏိုင္ငံက အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၃၃၈၀၀ ခန္႔ ျပန္လည္ေငြလႊဲပို႔ၾကေၾကာင္း ကမာၻ႔ဘဏ္၏ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

ဘ႑ာေရးႏွင့္ ေငြေရးေၾကးေရးက႑ အထူးျပဳေလ့လာသည့္ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ မွ GIZ ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရမူ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း ျပည္ပေရာက္ျမန္မာမ်ားမွ  ေငြလႊဲပို႔မႈသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း  ၃၅၀၀ ခန္႔ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ဟြန္ဒီေဈးကြက္၏ အတိမ္အနက္၊  အက်ယ္အဝန္းကို မည္သူမၽွ အတိအက်မခန္႔မွန္းႏိုင္သည့္ အေျခအေနပင္။

ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ဟြန္ဒီေဈးကြက္ေဘာင္ကို တတ္ႏိုင္သမၽွ က်ဥ္းသြားေစရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္က ျပည္ပေငြလႊဲလုပ္ငန္းမ်ားကို တရားဝင္လိုင္စင္ထုတ္ေပးရန္  ခြင့္ျပဳလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ဟြန္ဒီလုပ္ငန္း မည္မၽွတရားဝင္လမ္းေၾကာင္းေပၚ ေရာက္လာမည္လဲဆိုသည္ကိုမူ အတပ္ မေျပာႏိုင္ေပ။

“လိုင္စင္ေပး႐ုံနဲ႔ေတာ့ အကုန္လုံးတရားဝင္လမ္းေၾကာင္းေပၚ ေရာက္လာမယ္ေတာ့ ေမၽွာ္လင့္လို႔ မရပါဘူး”ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ ဒုတိယဥကၠ႒  ဦးဘိုဘိုငယ္က ယခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလက ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ေျပာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

တရားဝင္လမ္းေၾကာင္းျဖင့္ သြားလိုသူ၊ ေငြေၾကးဆုံး႐ႈံးနစ္နာမည္ကို စိုးရိမ္သူမ်ား၏ တရားဝင္လုပ္ငန္း လိုအပ္ခ်က္အရ  လိုင္စင္ရ ျပည္ပေငြလႊဲလုပ္ငန္းမ်ား ေပၚေပါက္လာမည္ျဖစ္သည္။

ေငြလႊဲပို႔သူတို႔၏ ေဈးကြက္ေတာင္းဆိုမႈအေပၚ မူတည္ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဟြန္ဒီေဈးကြက္ေဘာင္ အက်ဥ္းအက်ယ္ကို မၾကာမီျမင္ ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။

“ေငြလႊဲရင္ ဘဏ္နဲ႔ပဲ လႊဲတယ္။ စိတ္ခ်ရတယ္။ ဟြန္ဒီက တရားမဝင္ဘူး၊ ေျပးတာေတြ အရင္က ရွိခဲ့ဖူးတယ္ေလ” ဟု စင္ကာပူႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ မဝတ္ရည္က ဆိုသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ားက ဟြန္ဒီလုပ္ငန္းတစ္ခုမွ စင္ကာပူေဒၚလာသန္းေျခာက္ဆယ္ေက်ာ္ လိမ္လည္ထြက္ေျပးသြားသည့္ သာဓကမ်ားလည္း ရွိထားရာ ေငြေၾကးဆုံး႐ႈံးမႈ မျဖစ္လိုသူမ်ားက  တရားဝင္လမ္းေၾကာင္းကို ေ႐ြးခ်ယ္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

တခ်ိဳ႕မွာ အခ်ိန္ျမန္၊ လြယ္ကူမႈ၊ လုပ္ငန္းစဥ္ ရွင္းလင္းမႈကို ပိုမိုလိုလားၾကၿပီး ေငြလဲႏႈန္းအရၾကည့္ပါက ပိုရသည့္  ဟြန္ဒီကို မ်က္စိက်ၾကသည္။

“ေငြေဈးက ဟြန္ဒီက နည္းနည္းပိုရေတာ့ တခ်ိဳ႕က အဲဒီက လႊဲၾကတယ္။ တခ်ိဳ႕ဟြန္ဒီေတြက အိမ္အေရာက္ပို႔ ဝန္ေဆာင္မႈလည္း ရွိတယ္။ ဘဏ္မသြားခ်င္သူ၊ အိမ္မွာ လူပို မရွိတဲ့သူေတြအတြက္ အဆင္ေျပတာေပါ့”ဟု မဝတ္ရည္က ဆိုသည္။

ဟြန္ဒီေဈးကြက္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္ႏႈန္းကိုလည္း အခ်ိန္အေတာ္ၾကာ လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္ထားသလို လက္ရွိအခ်ိန္ထိလည္း ဟြန္ဒီေဈးကြက္၏  လားရာလမ္းေၾကာင္းအတိုင္း ျပည္တြင္းေငြလဲႏႈန္းက လိုက္ပါေနရဆဲျဖစ္သည္။

“ဟိုးအရင္ကတည္းက ေငြလဲႏႈန္းကို ဟြန္ဒီေဈးကြက္က လႊမ္းမိုးထားခဲ့တာ။  ဗဟိုဘဏ္ကလည္း ဒီေဈးကြက္ ေနာက္ကို လိုက္ေနရတဲ့ သေဘာ ျဖစ္ခဲ့တာေပါ့” ဟု ဗဟိုဘဏ္ ဒုတိယဥကၠ႒ေဟာင္းလည္း ျဖစ္သူ ဦးသန္းလြင္က ဆိုသည္။

ေနာက္ထပ္အေရးႀကီးသည့္ တစ္ခ်က္မွာ ဟြန္ဒီေဈးကြက္သည္ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈ၊ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈျပဳရာ လမ္းေၾကာင္းလည္း ျဖစ္သည္။

ဘဏ္ကိုအသုံးျပဳကာ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈမွာ ျဖစ္ႏိုင္ေခ် ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ေအာက္သာရွိၿပီး အမွန္တကယ္ လုပ္ကိုင္ေနသည္မွာ ဟြန္ဒီေဈးကြက္မွတစ္ဆင့္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးသန္းလြင္က ေျပာသည္။

“ဟြန္ဒီေဈးကြက္ ႀကီးရင္ႀကီးသေလာက္ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈလိုဟာမ်ိဳးေတြက တြဲပါလာတတ္တယ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျပည္ပထြက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္သည့္ လူဦးေရမွာလည္း တစ္စတစ္စ မ်ားလာသလို ဟြန္ဒီေဈးကြက္အ႐ြယ္အစားမွာလည္း ႀကီးသထက္ႀကီးလာႏိုင္သည့္ အေျခအေန ျဖစ္သည္။

ထိုအေျခအေနကို ထိန္းေက်ာင္းရန္၊ ဟြန္ဒီေဈးကြက္ေဘာင္က်ဳံ႕ရန္ ဗဟိုဘဏ္က စတင္ႀကိဳးပမ္းလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

မည္မၽွအထိ အဆိုပါေဘာင္ကို ခ်ဳံ႕ႏိုင္မည္လဲဆိုသည့္အေပၚ ဗဟိုဘဏ္ ဒုတိယဥကၠ႒ေဟာင္းျဖစ္သူ ဦးသန္းလြင္က ဤသို႔ မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

“သေဘာတရားအရကေတာ့ ဟုတ္ပါရဲ႕။ လက္ေတြ႕မွာ ဘယ္ေလာက္အလုပ္ျဖစ္မလဲဆိုတာက သူတို႔ ဘယ္ေလာက္ထိ ေလ့လာသုေတသနျပဳထားၿပီးၿပီလဲ။ ဘယ္ေလာက္ထိ ျပင္ဆင္ထားၿပီလဲ၊ ကိုယ့္ျမန္မာ အမ်ားစုရွိတဲ့ ေနရာေတြထိ ေသခ်ာကြင္းဆင္းေတြ႕ဆုံၿပီးၿပီလား ဆိုတာေတြအေပၚ မူတည္တယ္”

စစ္ၿငိမ္းသူ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *