ကမာၻကေျပာေသာ ျမန္မာ့အေၾကာင္း

ႏ္ိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားဝင္လာေတာ့မည့္ ျမန္မာ့အာမခံေဈးကြက္

ျမန္မာအစိုးရကေႏွးေကြးေလးလံေနသည့္ ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္းကို အသက္သြင္းသည့္အေနႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီငါးခုကို ႏိုဝင္ဘာ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ လိုင္စင္ထုတ္ေပးလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားတြင္ ၿဗိတိန္ကုမၸဏီ Prudential ၊ ဂ်ပန္ကုမၸဏီ Dai-ichi Life ကုမၸဏီ၊ ေဟာင္ေကာင္ AIA ၊ အေမရိကန္  Chubb ႏွင့္ ကေနဒါ Manulife ကုမၸဏီ တို႔အပါအဝင္ အျခားေသာႏိုင္ငံျခား ကုမၸဏီမ်ားကို အာမခံလုပ္ငန္းလိုင္စင္ ထုတ္ေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ႏိုင္ငံျခားသားရာႏႈန္းျပည့္ ပိုင္ဆိုင္သည့္ အာမခံကုမၸဏီမ်ားကို ျမန္မာေဈးကြက္တြင္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳလိုက္ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ ယင္းလုပ္ရပ္ကို ျပည္သူအမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေမၽွာ္လင့္ထားေသာ္လည္း ကာလတာရွည္ ၾကန္႔ၾကာေနသည့္ လုပ္ရပ္လည္းျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားပူးတြဲ ပိုင္ဆိုင္သည့္ အာမခံလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ခြင့္ျပဳခဲ့ရာ ဂ်ပန္ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ Mitsui Sumitomo Insurance  ႏွင့္ Taiyo Life and Nippon Life ကုမၸဏီႏွစ္ခုအတြက္ အသက္အာမခံႏွင့္ အသက္အာမခံမဟုတ္ေသာ အာမခံ လုပ္ငန္းေျခာက္ခုလုပ္ကိုင္ခြင့္ ေပးခဲ့သည္။

ျမန္မာ့အာခံေဈးကြက္သည္ ကမာၻေပၚတြင္ ႀကီးႀကီးမားမားတို႔ထိရျခင္း မရွိေသးေသာ ေနာက္ဆုံးက်န္ေနသည့္ ေဈးကြက္မ်ားထဲတြင္ တစ္ခုပါဝင္ၿပီး ယခုကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံျခာသားမ်ားဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳေပးလိုက္ျခင္းသည္ ျမန္မာ့ ဘ႑ာေရးက႑ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား ေျဖေလ်ာ့ျခင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ သိသာထင္ရွားသည့္ ေရွ႕တိုးေျခလွမ္းမ်ားဟု သတ္မွတ္ႏိုင္ပါသည္။

အထူးသျဖင့္ ျမန္မာ့အာမခံေဈးကြက္မွာ ျပည္ပၿပိဳင္ဘက္မ်ားဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ျခင္းမွ အကာအကြယ္ေပးထားသည့္ ေဈးကြက္လည္း ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္သည့္ ျမန္မာအစိုးရက ျမန္မာေဈးကြက္ကို ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ဖြင့္ေပးမည္ဟု ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ကတိျပဳေျပာၾကားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ျပည္တြင္းေဈးကြက္တြင္ ေနရာယူထားသည့္ အမ်ိဳးသားေရး အခုအခံမ်ားေၾကာင့္ အစိုးရ၏ ေဈးကြက္ဖြင့္ျခင္းကို တုံ႔ဆိုင္းေစခဲ့သည္။

အထက္ကေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ကုမၸဏီႀကီးငါးခုကို ထုတ္ေပးခဲ့သည့္ အသက္ အာမခံလုပ္ငန္းလိုင္စင္သည္ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းစရာမလိုဘဲ ျမန္မာေဈးကြက္တြင္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္မည့္ ပထမဆုံးႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ား ျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။ ယခုခ်ိန္ထိ ႀကီးႀကီးမားမားအကာအကြယ္ ရထားသည့္ ေဈးကြက္မွာ ကာလတာရွည္လႊမ္းမိုးထားသည့္ အစိုးရပိုင္ ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရန္ကုန္သီလဝါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မွလြဲ၍ ႏိုင္ငံျခားပိုင္အာမခံကုမၸဏီမ်ား တိုက္႐ိုက္စီးပြားေရးလုပ္ျခင္းကို တားျမစ္ထားသည္။ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္မူ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၌ ဂ်ပန္အာမခံကုမၸဏီသုံးခုကို လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးထားသည္။

“အခုေျဖေလ်ာ့ေပးမႈက ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ထင္ရွားတဲ့ မွတ္တိုင္တစ္ခုပါ။ အသက္အာမခံေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္စုေတြရဲ႕ ဝင္ေငြစုေဆာင္းမႈကေန ကုန္ထုတ္လုပ္မႈေကာင္းမြန္တဲ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို ျဖစ္ေစၿပီးေတာ့ တိုင္းျပည္ရဲ႕စီးပြားေရးကို အေထာက္အကူေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ေဟာင္ေကာင္ AIA အာမခံကုမၸဏီ၏ အႀကံေပးခ်ဳပ္ ကယ္လ္ဗင္ေယာင္က ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာ့အာမခံေဈးကြက္တြင္ အာမခံထားရွိသူအေရအတြက္မွာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွစတင္၍ ယခုခ်ိန္၍ ၀ ဒသမ ၀၁ ရာခ္ိုင္ႏႈန္းသာရွိၿပီး ကေမာၻဒီးယား၊ လာအို၊ ဗီယက္နမ္အပါအဝင္ အျခားေသာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ နိမ့္က်သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားထက္ အာမခံထားရွိမႈႏႈန္း ေလ်ာ့နည္းေၾကာင္း ဆြစ္ဇာလန္ ႏိုင္ငံအေျခစိုက္ Swiss Re Sigma  ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနၾကသည့္ အခ်ိဳ႕ေသာ အာမခံလုပ္ငန္းႏွင့္ စီးပြားေရးအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားၾကားတြင္ စိုးရိမ္ေနသည့္ အရာမွာ အစိုးရက ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္း၏ လက္ရွိ ေဈးကြက္အသာရရွိေနမႈကို အကာအကြယ္ေပးရန္ႀကိဳးပမ္းမည့္ ကိစၥျဖစ္သည္။ အစိုးရက အာမခံစီးပြားေရးလုပ္ငန္း ဥပေဒၾကမ္း (Indurance Business Bill) ကို ၾကန္႔ၾကာေအာင္ လုပ္ျခင္းျဖင့္ အစိုးရပိုင္ ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္း၏ ေဈးကြက္လႊမ္းမိုးမႈကို အကာအကြယ္ေပးမည့္ကို စိုးရိမ္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းဥပေဒကိုသာ အတည္ျပဳခဲ့ပါက အာမခံလုပ္ငန္းသည္ ယခုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ့သည့္ ‘ယွဥ္ၿပိဳင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး’စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ ရရွိမည္ ျဖစ္သည္။

လက္ရွိျပ႒ာန္းရန္ အဆိုျပဳတင္သြင္းထားေသာ ‘ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒ’ ကို အာမခံလုပ္ငန္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ ကုန္စည္မ်ားႏွင့္ ေဈးႏႈန္းမ်ားကို အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမရွိေစရဆိုသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္ ပါဝင္ေၾကာင္းလည္း Asia Times    သတင္းမီဒီယာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာအာမခံေဈးကြက္တြင္ အစိုးရပိုင္ ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္းတစ္ခုတည္းက လက္ဝါးႀကီးအုပ္ထားမႈကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ အဆုံးသတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားပိုင္ပုဂၢလိကအာမခံကုမၸဏီ ၁၀ ခုေက်ာ္ခန္႔ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ ရရွိခဲ့သည္။ ယင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ Grand Guardian Insurance ၊ IKBZ Insurance ၊  AYA Myanmar Insurance လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ထိပ္တန္းစာရင္းဝင္ အာမခံလုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

စာၫႊန္း။      ။ Multinationals pry open Myanmar’s insurance market

ဧေက်ာ္

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *