ပတၱျမားေျမမွ လုပ္ကြက္ဒြိဟ

“ေျပာရင္ ေလာင္းစင္၊ ေရေဝက ေျခာက္ေသာင္းေက်ာ္လို႔ ဇုန္ႀကီးသတ္မွတ္ထားေပမယ့္ တကယ္တမ္းလုပ္ခြင့္ရတာက ဧကေလးေထာင္ေက်ာ္ပဲရွိတယ္” ဟု ဝန္ႀကီး ဦးမ်ိဳးသစ္က ဆိုလိုက္သည္။

ယင္းစကားသည္ မိုးကုတ္သူ မိုးကုတ္သားမ်ားအတြက္ သတင္းဆိုးပင္။

၂၀၁၉ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာဥပေဒအရ ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္မႈကို အလတ္စား၊ အေသးစားႏွင့္ လက္လုပ္လက္စားမ်ားဟု သုံးမ်ိဳးခြဲျခားထားၿပီး ေဒသခံတို႔၏ တူးေဖာ္မႈကို အသိအမွတ္ျပဳခဲ့သည္။

ယခင္ကမူ လက္လုပ္လက္စား (တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္) မ်ားသည္ ခိုးယူတူးေဖာ္သည့္အသြင္ ျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ဥပေဒသစ္အရ တရားဝင္တူးေဖာ္လာႏိုင္ၿပီျဖစ္သည္။ သတၱဳတြင္းဦးစီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားမႈအရ လက္လုပ္လက္စားမ်ားအတြက္ ဧကရွစ္ေသာင္းေက်ာ္ကို လုပ္ကြက္သတ္မွတ္ေပးခဲ့သည္။

မိုးကုတ္တစ္ၿမိဳ႕နယ္လုံးကို ရတနာနယ္ေျမဟု သတ္မွတ္ထားၿပီး ျပည္ေထာင္စုအဆင့္က စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္ရွိသည့္ အလတ္စားႏွင့္ အေသးစား ေက်ာက္မ်က္လုပ္ကြက္ဧရိယာ ၁၆,၁၆၀ ဧကႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရက စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္သည့္ လက္လုပ္လက္စားလုပ္ကြက္ ဧရိယာ ၈၂,၂၁၉ ဧက ရွိသည္ဟု သတၱဳတြင္းဦးစီးဌာနက ဆိုသည္။

ယင္းအနက္ လက္လုပ္လက္စားတို႔အတြက္ ခ်ထားေပးမည့္ ဧက ရွစ္ေသာင္းေက်ာ္အတြက္ လုပ္ကြက္ေနရာမ်ား တရားဝင္မထုတ္ျပန္ေသးေသာ္လည္း သတၱဳတြင္းဦးစီးဌာနမွ ရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ လက္လုပ္လက္စား လုပ္ကြက္ကို မိုးကုတ္ၿမိဳ႕၏ အေရွ႕ပိုင္း၊ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ အေနာက္ေတာင္ပိုင္းတို႔တြင္ ဇုန္ေနရာသုံးခု သတ္မွတ္ထားသည္။

မိုးကုတ္အေနာက္ေတာင္ပိုင္း ေလာင္းစင္၊ ေရေဝေဒသဘက္တြင္ ဧကေျခာက္ေသာင္းေက်ာ္ (၆၅,၆၀၀) ကို ဇုန္ (၁) အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားၿပီး မိုးကုတ္အေရွ႕ပိုင္း ပိန္းပစ္ေဒသဘက္တြင္ ဧကတစ္ေသာင္းေက်ာ္ (၁၀,၁၀၀) ကို ဇုန္ (၂) အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္။

မိုးကုတ္အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္း မိုးမိတ္ဘက္တြင္ ဧက ေျခာက္ေထာင္ေက်ာ္ (၆၄၀၀) ကို ဇုန္ (၃) အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္ဟု သတၱဳတြင္းဦးစီးဌာန၏ အခ်က္အလက္မ်ားက ဆိုသည္။

ထိုသို႔ သတ္မွတ္ထားမႈအေပၚ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ကြင္းဆင္းၿပီး အမွန္တကယ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရႏိုင္၊ မရႏိုင္ကို စိစစ္သည္ဟု မႏၲေလးတိုင္း သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီး ဦးမ်ိဳးသစ္က ရွင္းျပသည္။

“သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းနဲ႔ ကြင္းဆင္းၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီတင္ျပၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္ကြက္ေတြခ်လို႔ရၿပီဆိုတဲ့သတင္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီ အစိုးရဆီ ပို႔ပါတယ္” ဟု ၎က သတင္းစကားပါးသည္။

သို႔ေသာ္ လက္လုပ္လက္စား လုပ္ကြက္နယ္ေျမထဲတြင္ အႀကီးဆုံးျဖစ္သည့္ ဇုန္ (၁) ၏ ဧက ေျခာက္ေသာင္းေက်ာ္အနက္ ဧက ေလးေထာင္ခန္႔၌သာ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရႏိုင္သည့္အခြင့္အေရးသည္ ေဒသခံတို႔အတြက္ နစ္နာလွသည္။

“ဇုန္ေတြထဲမွာ မူလၿခံပိုင္ရွင္ေတြရွိတယ္။ ေျမကြက္လပ္က မရွိသေလာက္ပဲ။ ေတာင္ကုန္းေတာင္တန္းမ်ားတယ္။ ဒီေနရာေတြ အတည္မျပဳေသးေပမယ့္ အတည္ျဖစ္သြားမွာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ စိုးရိမ္ပါတယ္” ဟု မိုးကုတ္ေဒသခံ ေက်ာက္မ်က္ဥပေဒ အႀကံျပဳေကာ္မတီဝင္ ဦးစိုးျမင့္က ေျပာသည္။

ဇုန္ (၁) ႏွင့္ ဇုန္ (၂) တို႔သည္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အခ်ိဳ႕ႏွင့္ နီးကပ္ေနၿပီး ဇုန္ (၃) ကမူ ေက်ာက္ထြက္ရွိမႈ နည္းပါးသည့္ေနရာဟု ၎က ဆိုသည္။

ေက်ာက္မ်က္ဥပေဒတြင္ ဇုန္ဟူသည့္ စကားလုံးမပါဝင္ျခင္း၊ ဇုန္ခြဲျခားရမည္ဟု မသတ္မွတ္ထားသျဖင့္ ယခုကဲ့သို႔လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းသည္ ဥပေဒကိုေက်ာ္လြန္ေနသည္ဟု ၎က ေထာက္ျပသည္။

၂၀၁၉ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာဥပေဒတြင္ အလတ္စားတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ျခင္းဟု သတ္မွတ္ထားသည့္ စီးပြားျဖစ္ထုတ္လုပ္ၾကမည့္ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားအတြက္ ငါးဧကထက္မပိုသည့္လုပ္ကြက္ကို သတ္မွတ္ထားသည့္ တူးေဖာ္မႈစနစ္၊ စက္ယႏၲရားအသုံးျပဳျခင္းတို႔ျဖင့္ သုံးႏွစ္အထိ ခြင့္ျပဳထားသည္။

အေသးစားတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ရန္အတြက္မူ သုံးဧကအထိ ခြင့္ျပဳထားၿပီး သက္တမ္းမွာ ၂ ႏွစ္ ျဖစ္သည္။

လက္လုပ္လက္စား တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ရန္အတြက္မူ တစ္ဧကအက်ယ္ခြင့္ျပဳထားၿပီး သက္တမ္း တစ္ႏွစ္ ျဖစ္သည္။

“ဥပေဒအရဆိုရင္ လက္လုပ္လက္စားေတြကို တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရကခြင့္ျပဳေပးႏိုင္ၿပီး ရတနာနယ္ေျမ၊ ဒါမွမဟုတ္ ရတနာနယ္ေျမျပင္ပမွာ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳတဲ့သေဘာ ျဖစ္တယ္” ဟု သဘာ၀ သယံဇာတအရင္းအျမစ္စီမံခန္႔ခြဲမႈ အႀကံေပးအဖြဲ႕ (Natural Resource Governance Institute-NRGI) တာဝန္ခံ ဦးဟိုစနာေခ်က ေျပာၾကားသည္။

ေက်ာက္မ်က္လုပ္ကြက္မ်ား ခ်ထားေပးရန္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ကကိုင္တြယ္ၿပီး ယင္းသို႔ခ်ထားေပးႏိုင္ရန္ ဘူမိေဗဒႏွင့္ ဓာတ္သတၱဳရွာေဖြေရးဦးစီးဌာနက လုပ္ေဆာင္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီး ဦးမ်ိဳးသစ္က ဆိုသည္။

ေက်ာက္ထြက္ရွိမႈမ်ားသည့္ ေနရာ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည့္ေနရာဆိုလၽွင္ အလတ္စား၊ တန္ဖိုးအသင့္အတင့္ႏွင့္လုပ္ေဆာင္မည္ဆိုလၽွင္ အေသးစား၊ သာမန္လက္သုံးကိရိယာမ်ားႏွင့္ တန္ဖိုးအနည္းဆုံးျဖင့္ လုပ္ေဆာင္မည္ဆိုလၽွင္ လက္လုပ္လက္စား စသျဖင့္ ခြဲျခားသတ္မွတ္ကာ ခ်ထားေပးေၾကာင္း ၎က ရွင္းျပသည္။

“ဒီအေပၚကို ေဒသခံမ်ား မရွင္းလင္းတာရွိရင္ ဝန္ႀကီးဌာနကို ေမးလို႔ရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ေဒသခံေတြသိရွိေအာင္ လုပ္ေပးရမယ့္တာဝန္ရွိပါတယ္” ဟု ဝန္ႀကီးက ဖိတ္ေခၚသည္။

လက္လုပ္လက္စားမ်ားအတြက္ ေက်ာက္မ်က္ဇုန္ခ်ထားေပးရန္ လ်ာထားသည့္ေနရာမ်ားသည္ ေက်ာက္ထြက္ရွိမႈ မရွိသေလာက္နည္းပါးသည့္ေနရာမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားအတြက္ အဆင္မေျပႏိုင္သျဖင့္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔က ေဒသခံ ရာခ်ီစုေဝးကာ မိုးကုတ္အေနာက္ပိုင္း က်ပ္ျပင္ရပ္တြင္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကသည္။

ဆႏၵထုတ္ေဖာ္အၿပီး ရက္ပိုင္းအၾကာ ႏိုဝင္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ေတာ့ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕ ေဒသခံမ်ားအတြက္ ေမၽွာ္လင့္ေရာင္နီတစ္ခုက လင္းလက္လာခဲ့သည္။ ယင္းမွာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိလာျခင္း ျဖစ္သည္။

မိုးကုတ္ၿမိဳ႕ ေညာင္သုံးပင္ပရိယတၱိသာမေဏစာသင္တိုက္ရွိ ရွင္ ၁၀၀၀ ဓမၼဗိမၼာန္ဖြင့္လွစ္ပြဲသို႔ တက္ေရာက္ရန္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ေဒသခံအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။

ထိုေတြ႕ဆုံပြဲသို႔ မိုးကုတ္ေဒသခံ ေက်ာက္မ်က္ဥပေဒအႀကံျပဳေကာ္မတီဝင္ ဦးစိုးျမင့္လည္း တက္ေရာက္ခြင့္ရခဲ့ၿပီး လုပ္ကြက္ခ်ထားေပးမႈမ်ားသည္ ေဒသခံမ်ားအတြက္ အဆင္မေျပျဖစ္ေနေၾကာင္း အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ထံ တင္ျပႏိုင္ခဲ့သည္။

ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ လက္လုပ္လက္စား ေက်ာက္မ်က္လုပ္ကြက္မ်ားကိစၥ၊ မွတ္ပုံတင္ရရွိရန္ ခက္ခဲေနသည့္ တိုင္းရင္းသားအခ်ိဳ႕၏ အေရးကိစၥ၊ ေဆး႐ုံတြင္ အ႐ိုးဆရာဝန္လိုအပ္ခ်က္ရွိေနသည့္ကိစၥ စသည္တို႔ကို တင္ျပခဲ့ေသာ္လည္း ေဒသခံမ်ား၏ အဓိကလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ေနသည့္ လုပ္ကြက္ခ်ထားေပးရာတြင္ တရားမၽွတမႈ မရွိျဖစ္ေနသည့္ကိစၥက ပါမလာခဲ့။

ထို႔ေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ နိဂုံးခ်ဳပ္စကားေျပာၾကားခါနီး ဦးစိုးျမင့္က အရဲစြန္႔၍ ေဒသခံမ်ားကိုယ္စား တင္ျပခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ၎ကဆိုသည္။

“ကၽြန္ေတာ္ ဒီလိုမွမလုပ္ရင္ ကၽြန္ေတာ့္ကို ဒီထဲေရာက္ေအာင္ပို႔ေပးသူေတြနဲ႔ အႀကံျပဳေကာ္မတီရယ္၊ ၿမိဳ႕လူထုကို ကၽြန္ေတာ္ ဘယ္လိုမ်က္ႏွာျပရမလဲ၊ သတၱိေကာင္းလွခ်ည့္ေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ကိုင္း ျဖစ္ခ်င္ရာျဖစ္ကြာဆိုၿပီး လုပ္ခ်ခဲ့တာ” ဟု ဦးစိုးျမင့္က ေျပာျပသည္။

လုပ္ကြက္ခ်ထားေပးသည့္ေနရာမ်ား အဆင္မေျပမႈ၊ လုပ္ကြက္စိစစ္ခ်ထားေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္း၍ ေနရာမ်ား သတ္မွတ္ေပးရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေက်ာက္မ်က္ဌာနက ႀကိဳတင္၍ လုပ္ကြက္မ်ား တိုင္းတာသတ္မွတ္ေပးခဲ့ျခင္းတို႔ကို တင္ျပႏိုင္ခဲ့ သည္ဟု ဦးစိုးျမင့္က ဆိုသည္။

ဦးစိုးျမင့္၏ စြန္႔စားမႈက ေအာင္ျမင္သည္ဟု ဆိုရမည္။ ေဒသခံတို႔၏ တင္ျပခ်က္မ်ားကို မေျဖရွင္းႏိုင္သည့္ကိစၥ မရွိပါဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ လုပ္ကြက္မ်ား ခ်ထားေပးမႈသည္ ဥပေဒႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ ရွိ မရွိ စိစစ္ရန္လည္း ၫႊန္ၾကားခဲ့သည္။

“ေက်ာက္မ်က္နည္းဥပေဒ အျမန္ဆုံးထြက္ေအာင္ ႀကိဳးစားေပးမယ္လို႔ အတိုင္ပင္ခံက ကတိေပးခဲ့တယ္” ဟု မိုးကုတ္ၿမိဳ႕နယ္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေစာေသာင္းတင္က ေျပာသည္။

လက္လုပ္လက္စားမ်ားအတြက္ လုပ္ကြက္ခ်ထားေပးသည့္ေနရာကို မိမိလည္း သေဘာမက်ဟု ၎ကဆိုသည္။

“ခက္ခဲတဲ့ေနရာကို လက္လုပ္လက္စားေတြ ေပးမယ္ဆိုတာ မသင့္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္လည္း သေဘာမက်ဘူး” ဟု ဦးေစာေသာင္းတင္က ဆိုသည္။

ေဒသခံမ်ားအေနႏွင့္မူ အလတ္စားတူးေဖာ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ကုမၸဏီတို႔၏ အက်ိဳးတူလုပ္ကြက္မ်ားအတြင္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိရန္ ဆႏၵရွိၾကသည္ဟု ဦးစိုးျမင့္က ေျပာသည္။

လက္ရွိ မိုးကုတ္ပတၱျမားေျမတြင္ သက္တမ္းကုန္သျဖင့္ လုပ္ကြက္ပိတ္ထားသည့္ လုပ္ကြက္ေပါင္း ၁၇,၀၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး ယင္းေနရာမ်ားတြင္ သုံးပုံတစ္ပုံခန္႔ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္လိုသည္ဟု ၎က ဆိုသည္။

ေဒသခံတို႔၏ ဆႏၵကို လက္ရွိ အက်ိဳးတူလုပ္ကိုင္ေနသည့္ ကုမၸဏီအခ်ိဳ႕ကလည္း သေဘာတူၾကသည္။

“ေက်နပ္ပါတယ္။ အက်ိဳးတူလုပ္ကြက္ဧရိယာထဲကေန ၂၀ နဲ႔ ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေပးရင္လည္း သင့္ပါတယ္” ဟု ပတၱျမားနဂါး ေက်ာက္မ်က္ကုမၸဏီ ဒါ႐ိုက္တာ ဦးထြန္းဝင္းက ေျပာသည္။

လက္ရွိ သတ္မွတ္ထားသည့္ လုပ္ကြက္မ်ားကို ခ်ထားေပးႏိုင္ရန္အတြက္ အကြက္႐ိုက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းကုန္က်ေငြကို တိုင္း/ျပည္နယ္ အစိုးရက အကုန္အက်ခံရသည္။ ထိုသို႔ အကြက္႐ိုက္သတ္မွတ္ၿပီးမွ သတင္းစာတြင္ တရားဝင္ေၾကာ္ျငာကာ ထိုအခ်ိန္မွသာ လုပ္ကိုင္လိုသူတို႔က ေလၽွာက္ထားႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

“ကုမၸဏီလုပ္ကြက္ထဲ လက္လုပ္လက္စားေတြ လုပ္ခြင့္ ရ မရဆိုတာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနကို တရားဝင္ေမးမွပဲ တရားဝင္ ေျဖလို႔ရပါမယ္” ဟု ဝန္ႀကီး ဦးမ်ိဳးသစ္က ဆိုသည္။

၂၀၁၉ ေက်ာက္မ်က္ဥပေဒတြင္ ဥပေဒကို မဆန္႔က်င္လၽွင္ အမိန္႔တစ္စုံတစ္ရာထုတ္ျပန္ၿပီး လုပ္ကိုင္ႏိုင္သည္ဟု ဆိုထားသျဖင့္ အလတ္စားလုပ္ကြက္အတြင္း ေဒသခံမ်ား လုပ္ကိုင္လိုလၽွင္ ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ၫွိႏႈိင္းေစလိုသည္ဟု ဝန္ႀကီးက အႀကံျပဳသည္။

ေက်ာက္မ်က္ဥပေဒသည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလအတြင္းက အတည္ျပဳထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး နည္းဥပေဒကမူ ယခုထိ မထြက္လာေသးေပ။ ပုံမွန္အားျဖင့္ ဥပေဒထြက္ရွိၿပီး သုံးလခန္႔အတြင္း နည္းဥပေဒထုတ္ျပန္ရေသာ္လည္း ၾကန္႔ၾကာေနသည့္ ေက်ာက္မ်က္နည္းဥပေဒ အျမန္ဆုံးထြက္ရွိရန္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ကလည္း ကတိျပဳထားသည္။

“ဥပေဒခ်ဳပ္႐ုံးကို ေရာက္ေနၿပီလို႔ သိရပါတယ္။ ဒီႏွစ္ထဲမွာ ထြက္လာႏိုင္မလား၊ ကၽြန္ေတာ့္သေဘာကေတာ့ ျမန္ေလေကာင္းေလေပါ့” ဟု ဝန္ႀကီး ဦးမ်ိဳးသစ္က ဆိုသည္။

မိုးကုတ္သည္ ပတၱျမား၊ နီလာ၊ ဥႆဖရား၊ ျမ၊ ေဂၚမိတ္၊ စလင္း စသည့္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာေပါင္း ၃၅ မ်ိဳးခန္႔အထိ ထြက္ရွိသျဖင့္ ပတၱျမားၿမိဳ႕ေတာ္ဟု နာမည္ေက်ာ္သည္။ ကမၻာ့ပတၱျမားထြက္ရွိမႈ၏ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕က ျဖစ္သည္။

ယခင္က ေဒသခံမ်ားသည္ ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္ လုပ္ကိုင္လာၾကေသာ္လည္း ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ေနာက္ပိုင္း တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ကုမၸဏီမ်ားကို ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳရာမွစ၍ ေဒသခံတို႔ ေနရာေပ်ာက္ခဲ့ၾကရသည္။

၁၉၉၅ ခုႏွစ္ ေက်ာက္မ်က္ဥပေဒျပ႒ာန္းၿပီးခ်ိန္တြင္မူ ေဒသခံမ်ားသည္ တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ခြင့္ပင္ မရေတာ့ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ တရားမဝင္ ခိုးယူတူးေဖာ္ခဲ့ၾကရသည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္မူ ေဒသခံမ်ားေတာင္းဆိုမႈေၾကာင့္ တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္ ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး လုပ္ကြက္ေပါင္း ၄၅ ကြက္ကို ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ တစ္ဧကအက်ယ္လုပ္ကြက္မ်ားျဖစ္ၿပီး တစ္ႏွစ္အတြက္ အခြန္ေငြ က်ပ္ငါးသိန္း ေပးေဆာင္ ရသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ေျမကြက္ပိုင္ဆိုင္သူမ်ားသာ ေလၽွာက္ထားလုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိသျဖင့္ အေျခခံလူတန္းစား ေက်ာက္သမားမ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္း မရရွိခဲ့ေပ။ ယင္းအျပင္ ေက်ာက္ထြက္ရွိသည့္ လုပ္ကြက္မ်ားကိုလည္း ကုမၸဏီမ်ားက လက္ဝါးႀကီးအုပ္ထားၿပီး စက္ယႏၲရားျဖင့္ တူးေဖာ္ခဲ့ၾကသည္။

ယခု ေက်ာက္မ်က္ဥပေဒအသစ္အရ ေဒသခံမည္သူမဆို ေက်ာက္မ်က္လုပ္ကြက္ ေလၽွာက္ထားႏိုင္ေသာ္လည္း ေက်ာက္ထြက္ရွိမႈ နည္းပါးသည့္ေနရာ၊ နယ္ေျမမလုံၿခဳံသည့္ေနရာ၊ ခရီးေဝးသည့္ေနရာမ်ားတြင္ လုပ္ကြက္ခ်ထားေပးသည့္ ေဒသခံမ်ား မ်က္ႏွာသာမရေသးသည့္အေျခအေန ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ယခင္က ေက်ာက္မ်က္ေၾကာင့္ စီးပြားေရးအဆင္ေျပခဲ့ၾကသည့္ မိုးကုတ္ေဒသခံမ်ားသည္ လက္ရွိတြင္ အဆင္မေျပၾကေတာ့။

မိုးကုတ္ၿမိဳ႕၏ ပစၥကၡအေျခအေနကို ဦးစိုးျမင့္က ယခုကဲ့သို႔ တင္စားေျပာဆိုသည္။

“(စီးပြားေရးက) ကၽြန္းပင္ကို အေခါက္ခြာလိုက္သလို တျဖည္းျဖည္းေျခာက္ကပ္လာေနတယ္။ (လုပ္ကြက္ကလည္း) အ႐ိုးအေျခာက္ကို ကိုက္ခိုင္းတဲ့သေဘာ ျဖစ္ေနတယ္” 

 

ျမတ္(ကေလး)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *