လူငယ္ႏွင့္ အခြင့္အလမ္းအသစ္

အေျပာင္းအလဲျမန္လြန္းလွေသာ မ်က္ေမွာက္ကမၻာႀကီးတြင္ အရည္အခ်င္းရွိသူမ်ားသာ ေရွ႕တန္းေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္း တျဖည္းျဖည္း ပို၍သိသာထင္ရွားလာသည္။

ထိုသို႔ အရည္အခ်င္းရွိသူမ်ားအနက္ အမ်ားထက္ပို၍ ဖန္တီးတီထြင္ႏိုင္သူ၊ ေဖာက္ထြက္စဥ္းစားႏိုင္သူမ်ားက ေရွ႕တန္းပိုေရာက္လာသည္။ ထိုသို႔ေသာ အရည္အခ်င္းခ်င္းတူလၽွင္ ဝန္ေဆာင္မႈ ပိုသာလြန္သူက ပို၍ ေအာင္ျမင္ႀကီးပြားလာသည္။

အထူးသျဖင့္New Business ေခၚ အင္တာနက္အေျချပဳစီးပြားေရး အသြင္အသဏၭာန္အသစ္က ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လူနည္းစုကသာ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ေဈးကြက္ကို ျပင္ညီကစားကြင္းအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းေပးလိုက္သည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕မွ ေခါပုတ္ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ အိမ္အေရာက္ပို႔ မွာယူစားသုံးႏိုင္႐ုံမၽွမက အေမရိက၊ ဥေရာပထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကိုပါ ထိုင္ရာမထ မွာၾကားဝယ္ယူလာႏိုင္ျခင္းမွာ ထိုစီးပြားေရးလုပ္ငန္းအသြင္သစ္ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ယခင္က ဆိုင္ခန္းစရိတ္ေခၚ ခၽြန္းဖိုးမတတ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ဆင္တစ္ေကာင္လုံးႏွင့္တူေသာ နည္းပညာ၊ အႀကံဉာဏ္၊ လုံ႔လ၊ ဝီရိယမ်ားရွိေနပါလ်က္ ဆင္မစီးႏိုင္ခဲ့သူမ်ား က်ပ္သုံးသိန္းခန္႔ဝန္းက်င္ခန္႔ရွိ႐ုံမၽွျဖင့္ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းဆင္းကတ္ႏွင့္ ဖုန္းဟန္းဆက္တစ္လုံး၊ ဖုန္းေဘလ္ဖိုး အနည္းငယ္အသုံးျပဳကာ အြန္လိုင္းေပၚတြင္ လုပ္ငန္းတစ္ခု စတင္ႏိုင္ၿပီျဖစ္သည္။

ဆိုလိုသည္မွာ ယခင္အတိတ္ကာလကဲ့သို႔ စနစ္ႏွင့္ ယင္းစနစ္ကို ခ်ဳပ္ကိုင္ေစစားသူမ်ား၊ အခြင့္အလမ္းရေနသူမ်ားကို လက္ၫႈိးထိုးယိုးမယ္ဖြဲ႕ေနစရာမလိုေတာ့ဘဲ တစ္နည္းအားျဖင့္ မၽွေျခမျဖစ္ေသာ ကစားပြဲမ်ားကို အျပစ္တင္ေနရန္ မလိုအပ္ေတာ့ဘဲ မိမိတြင္ရွိေနေသာ အရည္အခ်င္းျဖင့္ ႀကီးပြားတိုးတက္ခြင့္ရွိလာျခင္းကို ဆိုလိုသည္။

အမ်ားအားျဖင့္ ထိုအခြင့္အလမ္းအသီးအပြင့္ကို ေခတ္ေပၚအိုင္တီနည္းပညာႏွင့္ယဥ္ပါးသည့္ လူငယ္၊ လူလတ္မ်ားက ခံစားခြင့္အမ်ားဆုံးရရွိေနၾကသည္။

လတ္တေလာအားျဖင့္ ႏိုင္ငံကို စီမံခန္႔ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ လူငယ္၊ လူလတ္ပါဝင္သည့္ ရာႏႈန္းနည္းပါးလွၿပီး ပါဝင္သေလာက္လည္း ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားရွိေနလင့္ကစား ေခတ္ေပၚစီးပြားေရးပုံစံအသစ္ သို႔မဟုတ္ New Business တြင္မူ အရည္အခ်င္း၊ စြမ္းရည္၊ ဖန္တီးတီထြင္မႈ၊ ဝန္ေဆာင္မႈျမင့္လၽွင္ ျမင့္သလို၊ ေကာင္းလၽွင္ ေကာင္းသလို အထိန္းအခ်ဳပ္၊ အကန္႔အသတ္မရွိ လူငယ္၊ လူလတ္မ်ား ဦးေဆာင္၊ ေအာင္ျမင္ေနၾကျခင္းမွာ ႏိုင္ငံ၏ မ်က္ေမွာက္ႏွင့္ အနာဂတ္အတြက္ မ်ားစြာႏွစ္ေထာင္းအားရဖြယ္ရွိေၾကာင္း ေျပာလိုရင္းျဖစ္သည္။ 

အယ္ဒီတာ (၂၇- ၁၂ -၂၀၁၉)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *