ရက္တိုင္းရက္တိုင္း အေရးႀကီးေသာ ၂၀၂၀

စတင္ေနၿပီျဖစ္ေသာ ၂၀၂၀ သည္ သာမန္ႏွစ္မဟုတ္။ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ အေရးႀကီးေသာႏွစ္ျဖစ္သည္။ ရက္တိုင္း ရက္တိုင္းကို အက်ိဳးရွိရွိ သုံးရမည္။

၂၀၂၀ သည္ ဒီမိုကေရစီနည္းျဖင့္ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရေသာ အရပ္သားအစိုးရစစ္စစ္ျဖစ္သည့္ လက္ရွိအစိုးရသက္တမ္း၏ ေနာက္ဆုံးႏွစ္ျဖစ္သည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏွစ္ ျဖစ္သည္။

၂၀၂၀ တြင္ က်င္းပမည့္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ျမင္ေရးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အလြန္အေရးႀကီးသည္။ ၁၉၉၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေရာ ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကိုပါ တပ္မေတာ္အစိုးရ သို႔မဟုတ္ တပ္မေတာ္အစိုးရမွ အသြင္ေျပာင္းအစိုးရတို႔က က်င္းပခဲ့သည့္အတြက္ ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲသည္ ၁၉၆၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေနာက္ပိုင္း ႏွစ္ ၆၀ အတြင္း အရပ္သားဒီမိုကေရစီအစိုးရကက်င္းပမည့္ ပထမဆုံးအေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္သည္။

ျပည္သူမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီကို လိုလားေတာင့္တၾကေသာ္လည္း ဒီမိုကေရစီအရပ္သားအစိုးရ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကိုၾကည့္ကာ ဒီမိုကေရစီကို အကဲျဖတ္တတ္ၾကသည္။ အစိုးရစြမ္းေဆာင္ရည္ညံ့လၽွင္ ‘ဒီမိုကေရစီလည္း အလကားပါ’ ဟု စိတ္ပ်က္သြားႏိုင္သည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲလာေပးမည့္သူ အေရအတြက္သည္ ၂၀၂၀ ဒီမိုကေရစီအစိုးရ၏ ၂၀၂၀ တြင္း စြမ္းေဆာင္ရည္ေပၚတြင္ မ်ားစြာတည္သည္။

၂၀၂၀ တြင္ လက္ရွိအစိုးရသည္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဝင္အစိုးရမ်ားတြင္ျဖစ္တတ္သည့္ ဝိေရာဓိကို သတိထားရမည္။ ႏိုင္ငံေရးသမားမွန္သမၽွသည္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရခ်င္စိတ္ရွိၿမဲျဖစ္သည့္အတြက္ မ်က္ႏွာပန္းလွၿပီး လာမည့္ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏိုင္ေစရန္ လူၿပိန္းႀကိဳက္မူဝါဒ Populist Policies မ်ားကိုခ်မွတ္ရမည္လား၊ ျပည္သူလူထုႏွင့္ ႏိုင္ငံတကယ္ေကာင္းေစမည့္ မူဝါဒမ်ားကို ခ်မွတ္ရမည္လားဟူေသာ မူဝါဒလြန္ဆြဲပြဲမ်ား အစိုးရတြင္းတြင္ျဖစ္ေပၚတတ္သည္။ ျပည္သူမ်ား၏ ေရရွည္ေကာင္းက်ိဳးကိုၾကည့္ၿပီး မွန္ကန္ထိေရာက္ေသာ မူဝါဒမ်ားကိုသာ ခ်မွတ္ေစလိုသည္။

၂၀၂၀ သည္ အထက္တြင္ေဖာ္ျပေသာ အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ နဂိုကတည္းက အေရးႀကီးရသည့္အထဲတြင္ ရခိုင္အေရးေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာ ဖိအားမ်ား စုဆုံျပင္းထန္မည့္ႏွစ္လည္း ျဖစ္ျပန္သည္။

၂၀၂၀ သည္ ျမန္မာ့အနာဂတ္ကို ဆုံးျဖတ္မည့္ႏွစ္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုခ်စ္ေသာ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားအားလုံး ေက်ာခ်င္းကပ္ရမည့္ႏွစ္ျဖစ္သည္။

 

အယ္ဒီတာ
၂.၁.၂၀၂၀

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *