တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ ၂၀၂၀

ငါးႏွစ္တစ္ႀကိမ္က်င္းပေသာ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပမည့္ႏွစ္ျဖစ္သည့္အတြက္ ၂၀၂၀ သည္ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံးအတြက္ အေရးႀကီးေသာႏွစ္ျဖစ္သည္။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲသည္ ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းျဖစ္သလို ေနေပ်ာ္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္တစ္ရပ္ တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ အခြင့္အေရးတစ္ရပ္ ႏိုင္ငံသားတိုင္းလက္ဝယ္ေရာက္လာေသာ ငါးႏွစ္တစ္ခါ အခ်ိန္ကာလလည္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲသည္ ၁၉၆၀ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အရပ္သားဒီမိုကေရစီအစိုးရက က်င္းပမည့္ ႏွစ္ ၆၀ အတြင္း ပထမဆုံး အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲျဖစ္သည္။

ျမန္မာနိင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားမ်ားက မည္သို႔ေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားကို မိမိတို႔ကိုယ္စား ႏိုင္ငံစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ေပးမည္နည္း။

“ႏိုင္ငံေရးသမားသည္ လာမည့္ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို ၾကည့္သည္။ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ လာမည့္ ႏိုင္ငံမ်ိဳးဆက္ကို ၾကည့္သည္” ဟူေသာ စကားရွိသည္။ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ရန္အတြက္ဆိုလ်င္ သာမန္ႏိုင္ငံေရးသမားထက္ သာလြန္ျမင့္မားေသာ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္ၾကရမည္။ မ်က္ေတာင္ေမႊးတစ္ဆုံးသာၾကည့္သူထက္ ႏိုင္ငံ၏ ေရရွည္အက်ိဳးကို ၾကည့္႐ႈေဆာင္႐ြက္သူကို ေ႐ြးရလိမ့္မည္။

စင္စစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေရးသမားတို႔ လြတ္လြတ္လပ္လပ္လႈပ္ရွားခြင့္ရလာသည္မွာ မၾကာေသးသျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးသမားကိုယ္တိုင္ပင္ ရွားပါးေနေသးေသာ္လည္း ထိုရွားပါးသည့္ ႏိုင္ငံေရးသမားတို႔အထဲမွပင္ ႏိုင္ငံ့ေရရွည္အေရး၊ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားအေရးကို အျမင္က်ယ္က်ယ္ျဖင့္ၾကည့္သူတို႔ ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ အေ႐ြးခံရရန္ အလြန္လိုအပ္ေနသည္။

ႏိုင္ငံရင္ဆိုင္ေနရေသာ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး အေျခအေနတို႔ကို ပကတိအတိုင္း သိျမင္နားလည္ၿပီး ေျဖရွင္းႏိုင္ေသာ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳပုဂၢိဳလ္မ်ား ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွေပၚထြက္လာမွသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေျခလွမ္းက်ဲက်ဲျဖင့္ ခပ္သြက္သြက္ေလၽွာက္ႏိုင္မည္။

တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ ၂၀၂၀ ျဖစ္သည့္အတြက္ ျပည္သူတို႔ မွန္ကန္စြာ ေ႐ြးခ်ယ္ေစလိုသည္။ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳပုဂၢိဳလ္မ်ား ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေစလိုသည္။ 

 

အယ္ဒီတာ
၉ .၁.၂၀၂၀

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *