မူဝါဒေကာင္းမ်ားကို ေစာင့္ေမၽွာ္ေနေသာ ျမန္မာ့ဓာတ္ေငြ႕သိုက္အသစ္မ်ား

ျမန္မာအစိုးရသည္ ကမ္းလြန္ေရနံ လုပ္ငန္းလုပ္ကြက္ ၁၅ ခု၊ ကုန္တြင္းပိုင္း ေရနံလုပ္ငန္းလုပ္ကြက္ ၁၈ ခု အပါအဝင္ အဓိကက်ေသာ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ ရွာေဖြေရးလုပ္ကြက္မ်ားအတြက္ တင္ဒါအသစ္ကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာသြားဖြယ္ရွိသည္။ ယင္းေၾကညာခ်က္မွာ ထုံထိုင္းေလးလံလ်က္ေသာ္လည္း အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမည့္ အလားအလာေကာင္းမ်ားရွိေသာ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းအတြက္ အလြန္အမင္းလိုအပ္ေနသည့္ ေငြေၾကးအရင္းႏွီး စီးဝင္လာေစရန္ ႀကိဳးပမ္းခ်က္လည္းျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲသည့္ လက MPRL E&P ျမန္မာကုမၸဏီ၊ ျပင္သစ္ Total ကုမၸဏီႏွင့္ ဩစေၾတးလ် Woodside Energy  ကုမၸဏီတို႔ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ရွာေဖြေရးသေဘာတူညီခ်က္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ျခင္းမွာ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းအတြက္ ႀကီးမားသည့္ တြန္းအားတစ္ရပ္ ျဖစ္ေစခဲ့ေသာ္လည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားမွာ အစိုးရ၏ မူဝါဒပိုင္းဆိုင္ရာအေပၚ သတိထား၍ ေစာင့္ၾကည့္ေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။

ေရနံလုပ္ကြက္ အမွတ္ ၆ ဧရာ၀တီေဒသ ပူးတြဲသေဘာတူညီခ်က္တြင္ ျပင္သစ္ Total ကုမၸဏီက ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ဩစေၾတးလ် Woodside Energy ကုမၸဏီက ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ျမန္မာ MPRL E&P  ကုမၸဏီက ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းပိုင္ဆိုင္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဆုံးေရနက္ပိုင္းသဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ပေရာဂ်က္ ျဖစ္လာေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေလးႏွစ္တာအုပ္ခ်ဳပ္မႈသက္တမ္းကာလအတြင္း ပထမဆုံး စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ လုပ္ငန္းလည္း ျဖစ္သည္။

၎ ဓာတ္ေငြ႕တြင္း၌ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ပမာဏ ႏွစ္ထရီလီယံကုဗေပမွ သုံးထရီလီယံကုဗေပအထိရွိေၾကာင္း ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ထားၿပီး တစ္ရက္လၽွင္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ကုဗေပသန္း ၄၀၀ ထိ ထုတ္ယူႏိုင္ရန္ေမၽွာ္မွန္းထားသည္။ ယင္း ပမာဏမွာ လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေန႔စဥ္ထြက္ရွိေနေသာ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ပမာဏ စုစုေပါင္း၏ ငါးပုံတစ္ပုံေက်ာ္ ရွိသည္။

အဆိုပါတြင္းမွ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕မ်ားကို စတင္ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္မွာမူ ၂၀၂၄ ခုႏွစ္မတိုင္မီအထိ ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္မရွိေသာ္လည္း (အခ်ိဳ႕ေသာကၽြမ္းက်င္သူမ်ားကမူ ၂၀၂၄ ခုႏွစ္ အခ်ိန္ကာလသတ္မွတ္ခ်က္ သည္ပင္လၽွင္ အေကာင္းျမင္ရာက်သည္ဟု ယူဆၾကသည္) အဆိုပါပေရာဂ်က္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အမ်ိဳးသားစြမ္းအင္ ေထာက္ပံ့ႏိုင္စြမ္းကို ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ကမာၻေပၚတြင္ အခြန္အခရရွိမႈ အနည္းဆုံးတစ္ႏိုင္ငံတြင္ ပါဝင္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ လိုအပ္ေနသည့္ အစိုးရဝင္ေငြကို ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ပေရာဂ်က္တြင္ ပါဝင္ၾကသည့္ ကုမၸဏီသုံးခုမွာ အၿပီးသတ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အစီအစဥ္ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္ ေငြပမာဏကို သေဘာတူညီမႈ မရရွိေသးေသာ္လည္း ယင္းပေရာဂ်က္မွ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕မ်ားကို ၂၀၂၃ ခုႏွစ္ မတိုင္မီ စီးပြားျဖစ္ ထုတ္ယူေရာင္းခ်သြားမည္ဟု ျမန္မာအစိုးရလၽွပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီး ဦးဝင္းခိုင္က ေျပာၾကားထားသည္။

သို႔ေသာ္ ျပည္တြင္းစြမ္းအင္ ထုတ္လုပ္မႈအတြက္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕မည္မၽွသုံးစြဲမည္၊ ျပည္ပသို႔ မည္မၽွတင္ပို႔ေရာင္းခ်သြားမည္ဆိုသည္ကိုမူ ေဆြးေႏြးေနၾကဆဲျဖစ္သည္။ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းကို ေနာက္ကြယ္မွ အမွန္တကယ့္ႀကီးၾကပ္ေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္ေသာ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္း (MOGE) မွ အၿငိမ္းစားႏွင့္ လက္ရွိတာဝန္ထမ္းေဆာင္ဆဲ အရာရွိ အခ်ိဳ႕ကမူ ယင္းလုပ္ကြက္မွ ရရွိေသာ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕မ်ားကို လၽွပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ေရးစက္႐ုံအတြက္ အဓိကသုံးစြဲသြားမည္ဟု ျပည္တြင္းမီဒီယာမ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ မီဒီယာမ်ားတြင္ ေရးသားထားသည့္ ျပည္တြင္းသုံးစြဲမႈအတြက္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ထားရွိမည္ဆိုသည့္ ကိစၥကို ေမးျမန္းရာတြင္ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ သေဘာတူညီမႈမ်ိဳး မရွိေၾကာင္း MPRL ျမန္မာကုမၸဏီ၏ သတင္းရင္းျမစ္တစ္ခုက ေျပာၾကားသည္။

ကမ္းလြန္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ေရာင္းခ်မႈမွရရွိေသာ ေငြပမာဏမွာ ျမန္မာ အစိုးရအတြက္ အေရးအႀကီးဆုံးေသာ ဝင္ေငြအရင္းအျမစ္လည္း ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ အိမ္နီးခ်င္းတ႐ုတ္ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံမ်ားတို႔သို႔ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕တင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈမွ ရျခင္း ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၇ – ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ေရာင္းခ်မႈမွ ရရွိေသာ ဝင္ေငြမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၁ ဘီလီယံရွိၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စုစုေပါင္းပို႔ကုန္မွ ရရွိသည့္ ဝင္ေငြ၏ ထက္ဝက္ခန္႔ရွိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ စြမ္းအင္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအပါအဝင္ သဘာ၀ သယံဇာတထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ လူမ်ိဳးစုတိုင္းရင္းသားပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ သမိုင္းေၾကာင္းအရ ဆက္ႏႊယ္လ်က္ရွိသည္။ လူနည္းစုတိုင္းရင္းသားမ်ားမွာ ၎တို႔ေဒသတြင္ ရွိေသာ သယံဇာတမ်ားမွ ရရွိသည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ပိုမိုရရွိရန္ႏွင့္ ပိုမိုထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ရရန္ ေတာင္းဆိုလ်က္ရွိသည္။

ျမန္မာအစိုးရ၏ ဝင္ေငြခြဲေဝမႈစနစ္တြင္ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ သို႔မဟုတ္ သယံဇာတႏွင့္ဆိုင္ေသာ ဝင္ေငြမ်ားကို ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ာသို႔ ခြဲေဝေပးသည့္ စနစ္ မရွိေပ။ ယင္းအခ်က္သည္ အမ်ိဳးသားၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီရရွိေရးအတြက္ အဓိကပိတ္ပင္ေနသည့္ အတားအဆီးလည္း ျဖစ္သည္။

ယခုအခါ စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္ေရးက်ဆင္းမႈႏွင့္လည္း မၾကာမီကာလတြင္ ႀကဳံေတြ႕ရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ထြက္ရွိေသာ စုစုေပါင္း သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႕ထုတ္လုပ္မႈ၏ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းထိရွိေသာ လက္ရွိ ျမန္မာ့ကမ္းလြန္ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕တြင္းေလးတြင္းမွ ထြက္ရွိေသာ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ပမာဏမွာ က်ဆင္းလာၿပီ ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ကမ္းလြန္ေရနံတြင္းမ်ားမွ ထြက္ရွိေသာ ဓာတ္ေငြ႕ပမာဏမွာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ရက္လၽွင္ ၁ ဒသမ ၉ ဘီလီယံကုဗေပ ထြက္ရွိရာမ ွ၂၀၄၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ တစ္ရက္လၽွင္ ကုဗေပ သန္း ၁၀၀ ေအာက္ သာထြက္မည္ဟု အင္ဒိုနီးရွားအေျခစိုက္ အာဆီယံႏွင့္ အေရွ႕အာရွစီးပြားေရးကို သုေတသနျပဳေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု ျဖစ္သည့္ Economic Research Institute for ASEAN And East Asia အဖြဲ႕၏ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေလ့လာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာအစိုးရသည္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းအတြက္ ႏိုင္ငံတကာတင္ဒါသစ္မ်ားေခၚယူျခင္းကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ က ျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ခဲ့ေသာ္လည္း လၽွပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနက ေရနံဥပေဒ (Petroleum Law) သစ္ကို အရင္းဆုံး ျပ႒ာန္းလိုျခင္းေၾကာင့္ တင္ဒါေခၚျခင္းမွာ ၾကန္႔ၾကာသြားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ယင္း ဝန္ႀကီးဌာနမွ သတင္းရင္းျမစ္မ်ားက ဆိုသည္။ ယခု ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ကမ္းလြန္လုပ္ကြက္ ၁၅ ခုႏွင့္ ကုန္တြင္းလုပ္ကြက္ ၁၈ ခုကို တင္ဒါေခၚယူသြားမည္ဟု ေမၽွာ္လင့္ရသည္။

ယခုေရးဆြဲထားေသာ ေရနံဥပေဒၾကမ္းတြင္ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္း (MOGE) ကို လိုအပ္ေသာ အမိန္႔ေၾကညာခ်က္ႏွင့္ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားထုတ္ျပန္ႏိုင္သည့္ ႀကီးၾကပ္သူ (Regulator) အျဖစ္ေရာ၊ ကိုယ္တိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူအျဖစ္ပါ ေနရာေပးထားသည္ကို ေဝဖန္သူမ်ားက ေထာက္ျပေျပာဆိုၾကသည္။

ႏ္ိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွာ အတိုက္အခံႏိုင္ငံေရးသမားဘ၀က ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္း (MOGE)  ကို ပြင့္လင္ျမင္သာမႈႏွင့္ တာဝန္ခံမႈမရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေဝဖန္ခဲ့ဖူးသည္။ ထို႔ျပင္ MOGE ၏ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား တိုးတက္မႈမရွိသေ႐ႊ႕ ၎၏ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားကို အမ်ားျပည္သူသိေအာင္ခ်ျပျခင္း မျပဳသေ႐ြ႕ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားအေနႏွင့္ MOGE ႏွင့္ ဖက္စပ္လုပ္ငန္းမလုပ္ၾကရန္ ဆိုင္ရာအစိုးရမ်ားက တားျမစ္ပိတ္ပင္ေပးၾကရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တိုက္တြန္းေျပာၾကားဖူးသည္။ သို႔ေသာ္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အာဏာစတင္ရယူၿပီးကတည္းက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမွာ အကန္႔အသတ္မ်ား ရွိခဲ့သည္။

လက္ရွိျပ႒ာန္းရန္ ျပင္ဆင္ေနသည့္ ေရနံဥပေဒ (Petroleum Law) ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံကလည္း အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ ပါဝင္ထားသည့္ သဘာ၀သယံဇာတထုတ္ယူေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္း  (The Extractives Industries Transparence Initiative) က “ရွင္းလင္းၿပီး ထိေရာက္တဲ့ ေရနံဥပေဒျပ႒ာန္းဖို႔ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါမွသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပို႔ကုန္ဝင္ေငြရဲ႕ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းထိရွိတဲ့ ဒီက႑မွာ စဥ္ဆက္မျပတ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို ရရွိေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားထားသည္။

စာၫႊန္း။       ။ Myanmar seeks to rekindle its dimming gas hopes

ဧေက်ာ္

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *