၂၁ ရာစုအတြက္ သင္ခန္းစာ ၂၁ ခု

ကမၻာေက်ာ္စာေရးဆရာ Yuval Noah Harari ၏ အေရာင္းရဆုံးစာအုပ္စာရင္းဝင္ 21 Lessons for the 21st Century စာအုပ္ကို ဘာသာျပန္ဆိုေဖာ္ျပပါသည္။

သင္ခန္းစာ (၁၂) ႏွိမ့္ခ်ျခင္း

(အပိုင္း – ၅) ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ ကမၻာ့ဗဟိုခ်က္မလို႔ ထင္မေနနဲ႔

(စာေရးသူက သူ႕လူမ်ိဳးျဖစ္ေသာ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ားကို ဥပမာေပးၿပီး လူသားမ်ား၏ ကိုယ့္လူမ်ိဳးႏွင့္ ကိုယ့္ဘာသာကို ရွိရင္းစြဲထက္ ပိုအထင္ႀကီးတတ္ပုံကို ျမင္ႏိုင္ေစရန္ တင္ျပထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ စာဖတ္သူတို႔အေနႏွင့္ မိမိလူမ်ိဳးႏွင့္ ဘာသာကို အရွိထက္ပိုၿပီးႀကီးက်ယ္စြာ ထင္ျမင္ထားမႈ ရွိ မရွိ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်ိန္ထိုး စဥ္းစားေစရန္ စာေရးသူက ရည္႐ြယ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္ – ဘာသာျပန္သူ)

၁၉ ရာစုႏွင့္ ၂၀ ရာစု ေရာက္သည့္အခါမွသာ လူသားမ်ိဳးႏြယ္တစ္ခုလုံးအတြက္ အေထာက္အကူျပဳေသာ တစ္မူထူးျခားသည့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ဂ်ဴးမ်ား ေဆာင္႐ြက္လာႏိုင္သည္ကိုေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ ေခတ္သစ္သိပၸံတြင္ ဂ်ဴးတို႔မွာ လူဦးေရ အခ်ိဳးအစားႏွင့္ယွဥ္လၽွင္ မ်ားစြာႀကီးမားေသာ အခန္းက႑ရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။ ဂ်ဴးမ်ားမွာ ကမၻာ့လူဦးေရ၏ ၀ ဒသမ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရွိေသာ္လည္း လူသိမ်ားထင္ရွားသည့္ အိုင္းစတိုင္းႏွင့္ ဖ႐ိုက္တို႔လို ပုဂၢိဳလ္မ်ားသာမက သိပၸံဆိုင္ရာ ႏိုဘယ္လ္ဆုရွင္ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔မွာ ဂ်ဴးမ်ားျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဤေနရာတြင္လည္း အထူးဂ႐ုျပဳရမည့္အခ်က္မွာ ယင္းသို႔ လူသားမ်ိဳးႏြယ္အတြက္ ထည့္ဝင္ေအာင္ျမင္မႈမ်ားမွာ ဂ်ဴးဘာသာႏွင့္ ဂ်ဴးယဥ္ေက်းမႈက ထည့္ဝင္ျခင္းဆိုတာထက္ ဂ်ဴးတစ္ဦးခ်င္းစီက ထည့္ဝင္ေအာင္ျမင္မႈသာ ျဖစ္ေပသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ ၂၀၀ အတြင္း အေရးပါသည့္ ဂ်ဴးသိပၸံပညာရွင္မ်ားမွာ ဂ်ဴးဘာသာေရးအဝန္းအဝိုင္းျပင္ပမွာရွိေနသည့္ ဂ်ဴးမ်ားျဖစ္သည္။ အမွန္စင္စစ္အားျဖင့္ ဂ်ဴးမ်ားမွာ ယင္းတို႔၏ ေယရွီဗာမ်ား (ဂ်ဴးဘာသာေရး ေကာလိပ္မ်ား) ကို စြန္႔ခြာၿပီး သိပၸံနည္းက် ဓာတ္ခြဲခန္းမ်ားတြင္ ေလ့လာသင္ယူျခင္းလုပ္သည့္ အခ်ိန္က်မွသာ သိပၸံဘာသာရပ္မ်ားတြင္ ေအာင္ျမင္မႈ ရခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၁၈၀၀ ျပည့္ႏွစ္မတိုင္မီက သိပၸံဘာသာရပ္အေပၚ ဂ်ဴးမ်ား၏လႊမ္းမိုးမႈမွာ မ်ားမ်ားမရွိလွပါ။ တ႐ုတ္ျပည္၊ အိႏၵိယျပည္ႏွင့္ မာယာလူ႕ယဥ္ေက်းမႈႀကီးမ်ားတြင္ သိပၸံပညာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာရာ၌ ဂ်ဴးမ်ား၏အခန္းက႑ကို သိသာထင္ရွားစြာ ေတြ႕ရမည္မဟုတ္ေခ်။ ဥေရာပႏွင့္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသတြင္ မိုင္မြန္းနီဒ္ကဲ့သို႔ ဂ်ဴးေတြးေခၚပညာရွင္မ်ားမွာ ဂ်ဴးမဟုတ္သည့္ေတြးေခၚပညာရွင္မ်ားအေပၚ လႊမ္းမိုးမႈရွိသည္ မွန္ေသာ္လည္း နယ္ပယ္တစ္ခုလုံး ၿခဳံငုံေျပာရလၽွင္ ဂ်ဴးမ်ား၏ သက္ေရာက္မႈမွာ သူ႕လူဦးေရရွိသေလာက္ႏွင့္ ဆီေလ်ာ္ကိုက္ညီေသာ သက္ေရာက္မႈသာျဖစ္သည္။ လူလည္းနည္းသေလာက္ သက္ေရာက္မႈလည္း နည္းပါသည္။ ၁၆ ရာစု၊ ၁၇ ရာစုႏွင့္ ၁၈ ရာစုတို႔တြင္ ဂ်ဴးဘာသာမွာ သိပၸံေတာ္လွန္ေရး (Scientific Revolution) ေပၚေပါက္လာျခင္းအေပၚ သက္ေရာက္မႈမရွိသေလာက္ပင္ ျဖစ္သည္။ ေခတ္သစ္ ႐ူပေဗဒ၊ ဓာတုေဗဒႏွင့္ ဇီ၀ေဗဒဘာသာရပ္မ်ား ေပါက္ဖြားလာသည့္ျဖစ္စဥ္တြင္ (ဂ်ဴးအသိုင္းအဝိုင္းက ျပႆနာေကာင္ဆိုၿပီး ဝိုင္းၾကဥ္ထားသည့္) ေတြးေခၚပညာရွင္ စပင္ႏိုဇာမွလြဲ၍ က်န္ဂ်ဴးမ်ားမွာ အေရးပါသည့္ေနရာတြင္ မရွိသေလာက္ပင္ ျဖစ္သည္။ ဂါလီလီယိုႏွင့္ နယူတန္ေခတ္တြင္ အိုင္းစတိုင္း၏ ဘိုးေဘးမ်ား ဘာလုပ္ေနၾကသည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔မသိႏိုင္ေသာ္လည္း အလင္းစြမ္းအင္အေၾကာင္း ေလ့လာေနသည္ထက္ တယ္လ္မြတ္က်မ္း ထိုင္ဖတ္ေနၾကဖို႔က ပိုမ်ားပါသည္။

ဂ်ဴးမ်ားအတြက္ အေရးႀကီးသည့္ အေျပာင္းအလဲမွာ ၁၉ ရာစုႏွင့္ ၂၀ ရာစုတြင္မွ ေပၚေပါက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းကာလတြင္ ဂ်ဴးမ်ားမွာ ဉာဏ္အလင္းပြင့္သည့္ေခတ္ (Jewish Enlightenment) ျဖစ္လာၿပီး ဘာသာေရးႏွင့္ ေလာကီေရးမေရာယွက္ေတာ့ဘဲ (Secularization) ယင္းတို႔၏ အိမ္နီးနားခ်င္းဂ်ဴးမဟုတ္သူ ဂ်န္တိုင္းမ်ား၏ ကမၻာ့အျမင္ႏွင့္ ဘ၀ေနနည္းထိုင္နည္းကို လက္ခံက်င့္သုံးလာၾကသည္။ ဂ်ဴးမ်ား ဂ်ာမနီ၊ ျပင္သစ္ႏွင့္ အေမရိကန္ရွိ တကၠသိုလ္မ်ား၊ သုေတသနစင္တာမ်ားသို႔ စတင္ေရာက္ရွိလာသည္။ (ဂ်ဴးတို႔ေနထိုင္သည့္) ဂတ္တိုမ်ား (Ghettos)၊ စတက္တယ္လ္မ်ား (Shtetls)မွ ဂ်ဴးမ်ားသည္ အေရးႀကီးေသာ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားကို သယ္ေဆာင္လာၾကသည္။ ဂ်ဴးသိပၸံပညာရွင္မ်ား တစ္မူထူျခားေသာ ေအာင္ျမင္မႈရျခင္း အဓိကအေၾကာင္းရင္းတစ္ရပ္မွာ ဂ်ဴးယဥ္ေက်းမႈက ပညာေရးကို အထူးအေလးေပးတန္ဖိုးထားျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ အျခားအေၾကာင္းရင္းမ်ားမွာ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရသည့္ လူနည္းစုတစ္ရပ္အေနႏွင့္ သူတို႔၏ အရည္အခ်င္းကို သက္ေသျပလိုျခင္း၊ စစ္တပ္ႏွင့္ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကဲ့သို႔ေသာ ဂ်ဴးမ်ားကို ပိုၿပီးခြဲျခားဆက္ဆံသည့္ (anti-semite) အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားတြင္ အရည္အခ်င္းရွိသည့္ဂ်ဴးမ်ား ေနရာမရျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ဆိုရမည္ဆိုလၽွင္ ဂ်ဴးသိပၸံပညာရွင္မ်ားက ေယရွီဗာမ်ားမွ စည္းကမ္းတင္းက်ပ္မႈႏွင့္ အသိပညာကို တန္ဖိုးထားမႈမ်ား သယ္ေဆာင္လာသည္မွန္ေသာ္လည္း သိပၸံပညာရပ္အတြက္ အေထာက္အကူျပဳမည့္ တိက်ခိုင္မာေသာ အေတြးအေခၚအယူအဆမ်ားႏွင့္ အသိဉာဏ္မ်ား ပါဝင္လာျခင္း မရွိေခ်။ အိုင္းစတိုင္းမွာ ဂ်ဴးျဖစ္ေသာ္လည္း ရီေလတီဗတီ သီအိုရီမွာ ဂ်ဳး႐ူပေဗဒသီအိုရီ ျဖစ္မသြားပါ။ ျမင့္ျမတ္ေသာ တိုရာက်မ္း (Torah) က်မ္းကို ယုံၾကည္သဒၶါတရားရွိမႈႏွင့္ စြမ္းအင္မွာ ျဒပ္ထုႏွင့္ အလင္းအလ်င္ ႏွစ္ထပ္ကြမ္း ေျမႇာက္လဒ္ျဖစ္သည္ဟု နားလည္ျခင္းမွာဘာဆိုင္ပါသနည္း။ ဥပမာေပးရလၽွင္ ဒါဝင္မွာ ခရစ္ယာန္ျဖစ္ၿပီး ကိန္းဘရစ္တြင္ အဂၤလိကန္ဘုန္းေတာ္ႀကီးလုပ္ရန္အတြက္ ေက်ာင္းစတက္ဖို႔ပင္ ႀကံလိုက္ေသးသည္။ ယင္းသို႔ ျဖစ္႐ုံႏွင့္ ဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္သီအိုရီကို ခရစ္ယာန္သီအိုရီဟု ေခၚလို႔ရႏိုင္ပါမည္ေလာ။ ဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္သီအိုရီအတြက္ ခရစ္ယာန္ဘာသာကို ေက်းဇူးတင္ျခင္းမွာ အဓိပၸာယ္မရွိသလို ရီေလတီဗတီသီအိုရီကို ဂ်ဴးဘာသာ၏ လူသားမ်ိဳးႏြယ္သို႔ ထည့္ဝင္မႈအျဖစ္ ယူဆမည္ဆိုလၽွင္ အဓိပၸာယ္ကင္းမဲ့ရာ ေရာက္ေပလိမ့္မည္။

ထို႔အတူပင္ ၁၉၁၈ ဓာတုေဗဒႏိုဘယ္လ္ဆုရွင္ ဖရစ္ဟာဘာ၏ အမိုးနီးယားထုတ္လုပ္သည့္ နည္းစဥ္ကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိမႈ၊ ၁၉၅၂ ဇီ၀ ကမၼေဗဒႏွင့္ ေဆးပညာႏိုဘယ္လ္ဆုရွင္ ဆယ္လ္မန္ဝက္စ္မန္၏ ပဋိဇီ၀ေဆး စတရပ္တိုမိုင္ဆင္ကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိမႈ၊ ၂၀၁၁ ဓာတုေဗဒႏိုဘယ္လ္ဆုရွင္ ဒန္ရွပ္စ္မန္၏ တစ္ပိုင္းခရစ္စတယ္လ္မ်ား (Quasicrystals) ရွာေဖြေတြ႕ရွိျခင္း ျဖစ္ရပ္မ်ားမွာ ဂ်ဴးဘာသာေရးႏွင့္ ထူးၿပီးဆိုင္သည့္ကိစၥ၊ ဂ်ဴးေတြမို႔လို႔ ရွာေဖြေတြ႕ရွိတာဆိုၿပီး ေျပာလို႔ရသည့္ ကိစၥမဟုတ္ေခ်။ ဖ႐ိုက္ကဲ့သို႔ လူမႈသိပၸံဘာသာရပ္မ်ား (humanities and social sciences) မွ ပညာရွင္မ်ားဆိုလၽွင္ေတာ့ သူတို႔၏ ပညာ၊ ထိုးထြင္းနားလည္မႈအေပၚတြင္ ဂ်ဴးျဖစ္ျခင္းမွာ ေလးနက္သည့္သက္ေရာက္မႈ ရွိေကာင္းရွိႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းသို႔ အေျခအေနတြင္ေတာင္မွ သူတို႔၏ အသိဉာဏ္ပညာႏွင့္ ဂ်ဴးျဖစ္ျခင္း ဆက္စပ္သည္လို႔ ေျပာလို႔ရသည့္အခ်က္ထက္ မစပ္ဆိုင္ဟု ေျပာလို႔ရသည့္အခ်က္မ်ားက ပိုထင္ရွားပါသည္။ ဖ႐ိုက္၏ လူသားစိတ္ကို ႐ႈျမင္နားလည္ပုံမွာ ရပ္ဘီဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားျဖစ္သည့္ ဂ်ိဳးဇက္ကာ႐ိုႏွင့္ ႐ိုခ်နန္ဘန္ဇက္ကီတို႔ႏွင့္ မ်ားစြာကြာျခားပါသည္။ ထို႔အတူ ဖ႐ိုက္ရွာေဖြေတြ႕ရွိသည့္ အိဒိပစိတ္ထားဖြဲ႕စည္းမႈ (Oedipus complex) မွာလည္း Shulhan Arukh (ဂ်ဴးဥပေဒသ) ကို ေသခ်ာေလ့လာဖတ္႐ႈမႈမွ ဉာဏ္အလင္းရကာ ေပၚေပါက္လာတာမ်ိဳး မဟုတ္ေခ်။

အခ်ဳပ္ဆိုရလၽွင္ ဂ်ဴးမ်ား၏ ပညာေရးအေပၚ အေလးထားသည့္ထုံးဓေလ့ေၾကာင့္ ဂ်ဴးသိပၸံပညာရွင္မ်ား ထူးကဲသည့္ေအာင္ျမင္မႈရသည္ဟု ဆိုေကာင္းဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း (ဂ်ဴးမ်ားျဖစ္ၾကသည့္) အိုင္းစတိုင္း၊ ေဟဘာႏွင့္ ဖ႐ိုက္တို႔၏ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားမွာ ဂ်ဴးမဟုတ္သူ (ဂ်န္တိုင္း) သိပၸံပညာရွင္မ်ား ခင္းေပးခဲ့သည့္ အေျခခံအုတ္ျမစ္အေပၚတြင္ ထပ္ဆင့္တည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ သိပၸံေတာ္လွန္ေရး (Scientific Revolution) မွာ ဂ်ဴးမ်ား၏ ေတာ္လွန္ေရးမဟုတ္ဘဲ ဂ်ဴးမ်ားမွာ ေယရွီဗာမ်ားမွတကၠသိုလ္မ်ားသို႔ ေရာက္လာသည့္အခါမွသာ သူတို႔၏အခန္းက႑ကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိသြားျခင္းျဖစ္သည္။ အမွန္စင္စစ္အားျဖင့္ ေမးခြန္းမွန္သမၽွကို ေရွးေဟာင္းက်မ္းမ်ားတြင္ အေျဖရွာတတ္သည့္ ဂ်ဴးမ်ား၏ အက်င့္ေၾကာင့္ ေခတ္သစ္သိပၸံကမၻာသို႔ ဝင္ေရာက္ရာတြင္ အထူးအခက္အခဲျဖစ္ခဲ့သည္။ ေခတ္သစ္သိပၸံကမၻာတြင္ အေျဖမ်ားမွာ သုံးသပ္ေလ့လာမႈမ်ား (Observations)ႏွင့္ စမ္းသပ္မႈမ်ား (Experiments) မွ လာျခင္းျဖစ္သည္။ သိပၸံရွာေဖြေတြ႕ရွိမႈမ်ားမွာ ဂ်ဴးဘာသာေရးႏွင့္ တစ္နည္းမဟုတ္တစ္နည္း သက္ဆိုင္ပါသည္ဟု အတင္းဆိုလၽွင္မူ အဘယ့္ေၾကာင့္ ၁၉၀၅ မွ ၁၉၃၃ အတြင္း ဓာတုေဗဒ၊ ႐ူပေဗဒႏွင့္ ေဆးပညာရပ္ဆိုင္ရာ ႏိုဘယ္လ္ဆုရွင္မ်ားမွာ ဘာသာေရးႏွင့္ ေလာကီေရးမေရာယွက္သည့္ ဂ်ာမန္ဂ်ဴးဆယ္ဦးျဖစ္ၿပီး ယင္းကာလအတြင္း ေရွး႐ိုးစြဲဘာသာေရးျပင္းထန္သည့္ ေအာ္သိုေဒါက္ဂ်ဴး၊ ဘူေဂးလ္ရီးယားဂ်ဴး၊ ရီမန္ဂ်ဴးတစ္ဦးမၽွ ႏိုဘယ္လ္ဆု မရွိရပါသနည္း။

ကၽြန္ေတာ္သည္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ဂ်ဴးျဖစ္ရတာ ရွက္ေနသူ၊ ဂ်ဴးမုန္းတီးေရးဝါဒီတစ္ဦးဟု အထင္မမွားၾကေစရန္အတြက္ အထူးအေလးထားၿပီး တင္ျပလိုပါသည္။ ကၽြန္ေတာ့္အေနႏွင့္ ဂ်ဴးဘာသာမွာ အထူးအားျဖင့္ ဆိုးယုတ္သည့္ဘာသာျဖစ္သည္၊ အသိပညာကင္းမဲ့သည့္ဘာသာျဖစ္သည္ဆိုၿပီး ေျပာေနျခင္းမဟုတ္ပါ။ ကၽြန္ေတာ့္အေနႏွင့္ လူ႕သမိုင္းစဥ္မွာ ဂ်ဴးဘာသာအဖို႔ သူမ်ားထက္ထူးၿပီး အေရးပါတာ မဟုတ္ေၾကာင္း တင္ျပလိုျခင္း သက္သက္သာျဖစ္ပါသည္။ ရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဂ်ဴးဘာသာမွာ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရသည့္ လူနည္းစုကေလး၏ ႐ိုးရွင္းႏွိမ့္ခ်ေသာဘာသာျဖစ္ပါသည္။ ယင္းလူနည္းစုမွာလည္း စာဖတ္ၿပီး ေအးေအးလူလူဆင္ျခင္းေတြးဆေနရတာကို ပိုႏွစ္သက္သည့္ လူမ်ားျဖစ္ပါသည္။ အျခားအလွမ္းေဝးေသာႏိုင္ငံမ်ားကို သိမ္းပိုက္ျခင္းႏွင့္ ဘာသာေရးဆန္႔က်င္သူမ်ားကို မီး႐ႈိ႕သတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ိဳးလုပ္တာမ်ိဳး စိတ္ဝင္စားသည့္ ဘာသာမဟုတ္ပါ။

ဂ်ဴးမုန္းတီးေရးဝါဒီ (anti-semite) မ်ား ထင္ေလ့ရွိသည္မွာ ဂ်ဴးမ်ားက အလြန္အေရးပါသည့္လူမ်ိဳးဟု ထင္ေလ့ရွိပါသည္။ ဂ်ဴးမ်ားက ကမၻာတစ္ခုလုံးကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားၿပီး ဘဏ္စနစ္၊ သို႔တည္းမဟုတ္ အနည္းဆုံးေတာ့ မီဒီယာက႑တစ္ခုလုံးကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္ဟု သူတို႔ကထင္ေလ့ရွိပါသည္။ ကမၻာႀကီး ပူေႏြးလာျခင္းမွအစ ၉/၁၁ တိုက္ခိုက္မႈအဆုံး ဂ်ဴးမ်ားက ဖန္တီးသည္ဟု စြပ္စြဲေလ့ရွိပါသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ ဂ်ဴးမုန္းတီးေရးဝါဒီမ်ား၏ ေၾကာက္႐ြံ႕မုန္းတီး႐ူးႏွမ္းမႈမွာလည္း ဂ်ဴးမ်ား၏ မိမိကိုယ္ကိုယ္ အဟုတ္ႀကီးထင္ စိတ္ႀကီးဝင္သည့္အျဖစ္ကဲ့သို႔ သဘာ၀မက် ယုတၱိကင္းမဲ့သည့္အျဖစ္ ျဖစ္ပါသည္။ ဂ်ဴးမ်ားမွာ အလြန္စိတ္ဝင္စားဖို႔ေကာင္းေသာ လူမ်ိဳးမ်ား ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ကမၻာႀကီးတစ္ခုလုံးကို ၿခဳံငုံၾကည့္ပါက ဂ်ဴးမ်ား၏ သက္ေရာက္မႈမွာ လြန္စြာအကန္႔အသတ္ႏွင့္ရွိသည္ကို ေတြ႕ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

သမိုင္းတစ္ေလၽွာက္လုံး ျပန္ၾကည့္ပါက လူသားမ်ားမွာ မတူကြဲျပားေသာ ဘာသာမ်ား၊ ဂိုဏ္းမ်ား ရာႏွင့္ခ်ီၿပီး ဖန္တီးခဲ့ပါသည္။ ယင္းတို႔ထဲမွ လက္တစ္ဆုပ္စာဘာသာအခ်ိဳ႕ (ခရစ္ယာန္၊ အစၥလာမ္၊ ဟိႏၵဴ၊ ကြန္ျဖဴးရွပ္ဝါဒႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာ) ကသာ လူသန္းေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာအေပၚ လႊမ္းမိုးခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္ (ဒီလိုလႊမ္းမိုးတာလည္း အၿမဲေကာင္းတာ မဟုတ္ပါ)။ ဘြန္းဘာသာ၊ ႐ိုယူဘဘာသာႏွင့္ ဂ်ဴးဘာသာကဲ့သို႔ အယူဝါဒအမ်ားစုမွာ အလြန္ေသးငယ္ေသာ သက္ေရာက္မႈသာ ရွိပါသည္။ ကၽြန္ေတာ့္အေနႏွင့္ တစ္ဦးတည္းသေဘာအရဆိုလၽွင္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္စြာ ကမၻာပတ္သိမ္းပိုက္ေနသည့္လူမ်ိဳးမွ ဆင္းသက္လာသည္မ်ိဳးထက္ သိပ္အေရးမပါဘဲ သူမ်ားဘာလုပ္လုပ္ ကိုယ့္ဟာကိုယ္ ေအးေအး လူလူ ထမင္းယပ္ခတ္စားေနသည့္လူမ်ိဳးမွ ဆင္းသက္လာတာကို ပိုသေဘာက်ပါသည္။ ဘာသာတရားအမ်ားအျပားပင္ ႏွိမ့္ခ်ျခင္း နိဝါတတရားကို တန္ဖိုးထားခ်ီးမြမ္းေလ့ရွိေသာ္လည္း သူတို႔ဘာသာသူတို႔ကိုမူ စၾက၀ဠာဗဟိုခ်က္အေရးအႀကီးဆုံးေနရာတြင္ ရွိသည္ဟု ထင္ျမင္မွတ္ယူေလ့ရွိပါသည္။ တစ္ဦးခ်င္းအေနႏွင့္ ေအာက္က်ိဳ႕သည္းခံတတ္ရန္ေျပာေသာ္လည္း အုပ္စုတစ္ခုလုံးအေနႏွင့္က် ေျဗာင္က်က် ေမာက္မာေထာင္လႊားေလ့ရွိတတ္ပါသည္။ ဘာသာတရားတိုင္းမွ လူသားမ်ားအေနႏွင့္ ႏွိမ့္ခ်ျခင္းနိဝါတအလုပ္ကို အထူးအေလးအနက္ထားလုပ္ပါက ပိုေကာင္းပါလိမ့္မည္။

ႏွိမ့္ခ်သည့္အက်င့္မ်ိဳးစုံထဲတြင္ အေရးအႀကီးဆုံးအက်င့္မွာ ဘုရားေရွ႕ႏွိမ့္ခ်ျခင္း ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ဘုရားအေၾကာင္းေျပာသည့္အခါတိုင္း လူသားမ်ားမွာ မိမိ၏ ဘုရားေရွ႕ေတာ္ေမွာက္ အဆုံးစြန္သိမ္ဖြဲေသးႏုပ္မႈကို ေျပာသည့္တိုင္ အခ်င္းခ်င္းဘ၀တူ အမ်ိဳးေကာင္းသား၊ အမ်ိဳးေကာင္းသမီးမ်ားကိုက် ဘုရားနာမည္သုံးၿပီး လႊမ္းမိုးဩဇာေပး၊ ျခယ္လွယ္ၾကျပန္ပါသည္။ 

 

သီဟဝင့္ေအာင္
(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *