လစ္ဘရယ္ အရင္းရွင္စနစ္ အေ႐ြ႕

ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္း

မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ရွင္သန္ေနဆဲ သမိုင္းကာလအတြင္းမွာပင္ အေရးႀကီးေသာ အေျပာင္းအလဲႏွစ္ရပ္ရွိခဲ့သည္ဟု ထင္ပါသည္။

‘အရွင္းရွင္စနစ္ ကမၻာလႊမ္းသြားျခင္း’ ႏွင့္ ‘အေနာက္ႏွင့္ အာရွႏိုင္ငံမ်ားၾကား စီးပြားေရးအင္အားခ်င္း ခ်ိန္ခြင္လၽွာမၽွလာျခင္း’ တို႔ ျဖစ္သည္။ စက္မႈေတာ္လွန္ေရးအၿပီး ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ အာရွႏိုင္ငံမ်ား၏ ဝင္ေငြမ်ားမွာ အေနာက္ဥေရာပႏွင့္ ေျမာက္အေမရိကႏိုင္ငံမ်ား၏ဝင္ေငြကို အမီလိုက္လာႏိုင္ခဲ့သည္။ ၁၉၇၀ ျပည့္ႏွစ္က အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားမွာ ကမၻာ့စီးပြားေရးထြက္ကုန္၏ ၅၆ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ထုတ္လုပ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ဂ်ပန္အပါအဝင္ အာရွႏိုင္ငံမ်ားမွာ ၁၉ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ကိုသာ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ မ်ိဳးဆက္သုံးခုမၽွသာၾကာခဲ့ေသာ ယေန႔ကာလတြင္မူ ဆိုခဲ့ပါ အခ်ိဳးအဆမွာ အႀကီးအက်ယ္ေျပာင္းလဲသြားခဲ့ေလၿပီ။ အေနာက္က ၃၇ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အာရွက ၄၃ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္သြားသည္။ ဤအတြက္ ေက်းဇူးတင္ၾကရမည္မွာ တ႐ုတ္၊ အိႏၵိယ စေသာ ႏိုင္ငံမ်ား၏ အံ့မခန္းစီးပြားေရးတိုးတက္မႈ ျဖစ္ပါသည္။

အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားရွိ အရင္းရွင္စနစ္က သတင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာမ်ားကို ေမြးထုတ္ေပးလိုက္သည္။ ထို႔ေနာက္ တစ္ဖန္ အဆိုပါနည္းပညာမ်ားကပင္ ၂၀ ရာစုေႏွာင္းပိုင္း၏ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းလႈိင္းသစ္တစ္ရပ္ကို အေထာက္အကူျပဳလိုက္ျပန္သည္။ ဤကာလမွာ အာရွႏိုင္ငံမ်ားအေနႏွင့္ ကမၻာ့ေျမာက္ျခမ္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ မိမိတို႔ၾကားရွိေနေသာ ကြာဟမႈကို က်ဥ္းေျမာင္းလာေအာင္ စတင္ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေနေသာ အခ်ိန္ႏွင့္လည္း တိုက္ဆိုင္ေနသည္။ သည္လိုႏွင့္ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းမွာ အေနာက္တိုင္းစီးပြားေရးမွ ကနဦးအေျချပဳခဲ့ၿပီး ပ်က္သုဥ္းလုနီးပါး ဖြဲ႕စည္းပုံမ်ားကို အလုံးစုံျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏိုင္လိုက္ရာမွ အာရွႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား၏ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈကို တြန္းတင္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ သို႔ႏွင့္အမၽွ ကမၻာလုံးအတိုင္းအတာ ဝင္ေငြကြာဟမႈမွာ သိသိသာသာ က်ဆင္းသြားခဲ့သည္။ ၁၉၉၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားေလာက္က ကမၻာလုံး ‘ဂ်ီနီကိုအီးဖီးရွင့္’ မွာ ၀ ဒသမ ၇၀ ရွိခဲ့ရာမွ ယခုအခါတြင္မူ ၀ ဒသမ ၆၀ ေလာက္သာ ရွိေတာ့သည္။ အာရွႏိုင္ငံမ်ား၏ ဝင္ေငြတိုးလာသည္ႏွင့္အမၽွ ဆက္လက္က်ဆင္းမည့္သေဘာရွိပါသည္။ (ဂ်ီနီကိုအီးဖီးရွင့္ – ဆိုသည္မွာ ဝင္ေငြခြဲေဝမႈကို တိုင္းတာေသာ ၫႊန္ကိန္းျဖစ္ၿပီး ျပည့္စုံေသာ ဝင္ေငြညီမၽွမႈကို ]၀} (သုည) ဟု သတ္မွတ္ သည္။ ျပည့္စုံေသာ ဝင္ေငြမညီမၽွမႈကိုမူ ‘၁’ (တစ္) ဟု သတ္မွတ္ပါသည္။)

ဆိုခဲ့ပါအတိုင္း ႏိုင္ငံမ်ားၾကား ဝင္ေငြကြာဟမႈမွာ သိသိသာသာ ေလ်ာ့ပါးသြားေသာ္လည္း ႏိုင္ငံတစ္ခုခ်င္းအတြင္း ဝင္ေငြကြာဟမႈ (အထူးသျဖင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္) မူ ႀကီးမားလာသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ဂ်ီနီကိုအီးဖီးရွင့္ဆိုလၽွင္ ၁၉၇၉ ခုႏွစ္က ၀ ဒသမ ၃၅ သာ ရွိခဲ့ရာမွ ယခုအခါ ၀ ဒသမ ၄၅ သို႔ တက္လာသည္။ အမွန္စင္စစ္ ဤသို႔ဝင္ေငြကြာဟမႈတိုးပြားလာျခင္းမွာ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္း၏ အက်ိဳးဆက္တစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤသက္ေရာက္မႈမွာ အေနာက္ ႏိုင္ငံမ်ားရွိ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီး စီးပြားေရးမ်ားတြင္ ပို၍ သိသာထင္ရွားသည္။ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား အားနည္းလာျခင္း၊ ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အျခားႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ေ႐ႊ႕သြားျခင္း၊ လုပ္ခမ်ား ရပ္တန္႔ေနျခင္းတို႔၏ ေနာက္ဆက္တြဲျပႆနာမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

လစ္ဘရယ္မရစ္တိုခရက္တစ္ အရင္းရွင္စနစ္

‘လစ္ဘရယ္ မရစ္တိုခရက္တစ္ အရင္းရွင္စနစ္’ မွာ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ အတြင္း အသက္ဝင္လာျခင္းျဖစ္သည္။ အျခားေသာ မူကြဲႏွစ္ရပ္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ေလ့လာျခင္းအားျဖင့္ အဆိုပါစနစ္ကို အေကာင္းဆုံးနားလည္ႏိုင္စရာ ရွိပါသည္။ ‘စံေတာ္ဝင္အရင္းရွင္စနစ္’ ႏွင့္ ‘ဆိုရွယ္ဒီမိုကရက္တစ္အရင္းရွင္စနစ္’ တို႔ ျဖစ္သည္။ စံေတာ္ဝင္ အရင္းရွင္စနစ္ဆိုသည္မွာ ၁၉ ရာစုႏွင့္ ၂၀ ရာစုအေစာပိုင္းတြင္ လႊမ္းမိုးခဲ့ေသာစနစ္ ျဖစ္သည္။ ဆိုရွယ္ဒီမိုကရက္တစ္ အရင္းရွင္စနစ္ကမူ ဒုတိယကမၻာစစ္ မွ ၁၉၈၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ား၏ အေစာပိုင္းထိ အေနာက္ဥေရာပႏွင့္ ေျမာက္အေမရိကရွိ ‘ေ႐ႊျပည္သာႏိုင္ငံမ်ား’ ကို အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခဲ့ေသာစနစ္ ျဖစ္ပါသည္။

၁၉ ရာစု စံေတာ္ဝင္အရင္းရွင္စနစ္တြင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားမွာ ပိုင္ဆိုင္မႈမွ လာပါသည္။ လစ္ဘရယ္မရစ္တိုခရက္တစ္ အရင္းရွင္စနစ္တြင္ကား ဤသို႔မဟုတ္။ အလုပ္မွလာျခင္းျဖစ္သည္။ လက္ရွိစနစ္ရွိ လူခ်မ္းသာေတြမွာ အရင္းအႏွီးခ်မ္းသာသူမ်ားလည္း ရွိၾကသလို လုပ္အားခ်မ္းသာသူမ်ားလည္း ရွိသည္။ သူတို႔တစ္ေတြမွာ သူတို႔၏ဝင္ေငြကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ အလုပ္မွ ဖန္တီးထုတ္လုပ္ယူၾကသည္။ ထို႔ထက္ သူတို႔တစ္ေတြမွာ သူတို႔ႏွင့္ ပညာေရးတူ၊ ဘ႑ာေရးေနာက္ခံျခင္း တူၾကေသာ ဖူးစာဖက္မ်ားႏွင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳၿပီး တစ္အိုးတစ္အိမ္ ထူေထာင္ၾကသည္။ လူမႈေဗဒပညာရွင္မ်ားက ဤအျခင္းအရာကို ‘ဘ၀တူ ၾကင္ဖက္ရွာျခင္း’ ဟု ေခၚၾကသည္။ စံေတာ္ဝင္ အရင္းရွင္စနစ္ေအာက္တြင္ ဝင္ေငြခြဲေဝျဖန္႔ျဖဴးမႈ၏ ထိပ္ဆုံးတြင္ ရွိေနၾကသူမ်ားမွာ ေငြရွင္ေၾကးရွင္ေတြသာ ျဖစ္ေလ့ရွိသည္။ ယခုအခါ ထိပ္ဆုံးက ေနရာယူထားသူမ်ားမွာ လခေကာင္းေကာင္းရေသာ မန္ေနဂ်ာမ်ား၊ ဝက္ဘ္ဒီဇိုင္နာမ်ား၊ သမားေတာ္ႀကီးမ်ား၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဘဏ္သမားမ်ားႏွင့္ အျခားအီလစ္ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ဤပုဂၢိဳလ္မ်ားမွာ သူတို႔၏ အလြန္ႀကီးမားေသာလစာကို အေမြရသည္မဟုတ္၊ စုေဆာင္းေငြမွ ထုတ္ယူသည္လည္း မဟုတ္။ အလုပ္ျဖင့္ရရွိျခင္းျဖစ္သည္။ သူတို႔၏ ဘ႑ာေရးအက္ဆက္မ်ားမွ ဆင့္ပြားယူျခင္းျဖစ္သည္။

စံေတာ္ဝင္အရင္းရွင္စနစ္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လိုက္လၽွင္ လစ္ဘရယ္ မရစ္တိုခရက္တစ္ အရင္းရွင္စနစ္ရွိ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွာ ပို၍ တန္းတူညီမၽွမႈရွိသည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ လူနည္းစု လူမ်ိဳးစုမ်ားကို အလုပ္အင္အားစုထဲသို႔ ဝင္ႏိုင္ရန္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ အပ္ႏွင္းထားသည္။ ထို႔ထက္ အထူးစိုးရိမ္ဖြယ္ေကာင္းေသာ ဓနစုပုံမႈႏွင့္ အထူးအခြင့္အေရးမ်ား၏ အဆိုးဝါးဆုံး ႐ုပ္ပ်က္ဆင္းပ်က္မႈမ်ားကို ေလ်ာ့ပါးသက္သာေစေရး ႀကိဳးပမ္းမႈအေနႏွင့္ လူမႈဖူလုံေရး ေထာက္ပံ့မႈမ်ား၊ လူမႈေရးလႊဲေျပာင္းမႈမ်ားကို အသုံးျပဳေစသည္။ လစ္ဘရယ္မရစ္တိုခရက္တစ္ အရင္းရွင္စနစ္အေနႏွင့္ ဤအခ်က္ကို သူ႕ေရွ႕မွသြားႏွင့္ေသာ ဆိုရွယ္ဒီမိုကရက္တစ္အရင္းရွင္စနစ္မွ အေမြရခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဆိုရွယ္ဒီမိုကရက္တစ္ အရင္းရွင္စနစ္ပုံစံကို သမဂၢမ်ား၏ အားေကာင္းေသာ တည္ရွိမႈႏွင့္ စက္မႈအလုပ္သမားကို ဗဟိုျပဳ၍ တည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဤစနစ္က ဝင္ေငြမညီမၽွမႈကို အႀကီးအက်ယ္ ေလၽွာ႔ခ်ႏိုင္ရန္ တာဝန္ယူခဲ့သည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ‘GI Bill’ ႏွင့္ ‘၁၉၅၀ ဒက္ထ႐ိုက္စာခ်ဳပ္’ ကာလတို႔ျဖစ္သည္။ ျပင္သစ္ႏွင့္ ဂ်ာမနီတြင္ ဝင္ေငြတိုးတက္လာေသာ စီးပြားေရးစန္းပြင့္ကာလမ်ားျဖစ္သည္။ ဤစနစ္က စီးပြားေရးတိုးတက္မႈကို မၽွတစြာခြဲေဝေပးသည္။ လူထုအေနႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ အိမ္ရာႏွင့္ ေငြကုန္ေၾကးက်မမ်ားလွေသာ ပညာေရး စသည္မ်ားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ ခံစားခြင့္ရေစသည္။ သို႔ျဖင့္ ပို၍မ်ားျပားေသာ မိသားစုမ်ားမွာ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈေလွကားထစ္မ်ားေပၚ တက္လွမ္းလာႏိုင္ခဲ့သည္။

သို႔ႏွင့္တိုင္ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္း၏ေအာက္တြင္ အလုပ္၏သေဘာသဘာ၀မွာ အႀကီးအက်ယ္ ေျပာင္းလဲသြားခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ လစ္ဘရယ္မရစ္တိုခရက္တစ္အရင္းရွင္စနစ္တြင္ စက္မႈအလုပ္သမား လူတန္းစားမွာ ဖယ္ထုတ္ခံလိုက္ရၿပီး အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား၏အခန္းမွာလည္း အားနည္းလိုက္လာခဲ့သည္။ ၂၀ ရာစုေနာက္ပိုင္းေလာက္မွစ၍ စုစုေပါင္းဝင္ေငြ၏ အရင္းအႏွီးဝင္ေငြေဝစုမွာ အတက္ျပလာသည္။ ဤအခ်က္က ဘာကိုေဖာ္ျပေနသနည္းဆိုလၽွင္ ခ်မ္းသာၿပီးျဖစ္ေသာ ေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးမ်ား၏ အျမတ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ GDP အစိတ္အပိုင္း ျမင့္မားအားေကာင္းလာျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤတိမ္းၫြတ္မႈမွာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ အထူးအားေကာင္းခဲ့သည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲျဖစ္ေစ၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးျဖစ္ေစ အျခားႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္လည္း ဤနည္းႏွင္ႏွင္ပင္ ျဖစ္သည္။ စုစုေပါင္းဝင္ေငြရွိ အရင္းအႏွီးဝင္ေငြေဝစု ျမင့္မားလာသည့္သေဘာက ဘာကိုၫႊန္ျပေနသနည္းဆိုလၽွင္ ‘အရင္းႏွင့္ အရင္းရွင္သည္ လုပ္အားႏွင့္ အလုပ္သမားထက္ ပို၍အေရးႀကီးလာေၾကာင္း၊ သို႔အတြက္ သူတို႔ (အရင္းႏွင့္ အရင္းရွင္) သာ စီးပြားေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို ပိုရေနေၾကာင္း’ ေဖာ္ျပခ်က္ပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။ ထိုမၽွမက ဝင္ေငြမညီမၽွမႈ ျမင့္မားလာေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္လည္း ျဖစ္ပါသည္။

အေနာက္မွ သ႐ိုးသရီဇာတ္လမ္း

လက္ရွိစနစ္က ပို၍ေထြျပားေသာ အီလစ္မ်ားကို ေမြးထုတ္ေပးသလို ဝင္ေငြမညီမၽွမႈကိုလည္း ပို၍နက္႐ႈိင္းျပင္းထန္ေစပါသည္။ ထိုမၽွမက ဆိုခဲ့ပါ မညီမၽွမႈကို ဖုံးကြယ္ထားေသာ ဇာပုဝါကိုလည္း ‘အရည္အေသြး’ ဆိုသည္ႏွင့္ ဖုံးကြယ္ထားၾကသည္။ ယေန႔ အခ်မ္းသာဆုံးဆိုေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားက သူတို႔ရရွိေနေသာ အဆင့္အတန္းမွာ သူတို႔၏ ေကာင္းျမတ္ေသာအလုပ္မွလာသည္ျဖစ္၍ ထိုက္တန္သည္ဟု ဆိုၾကသည္။ အမွန္စင္စစ္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း ၄၀ အတြင္း အဆိုပါ အထက္လႊာတစ္စု ေပၚထြက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ သူတို႔တစ္ေတြမွာ က်န္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းဝင္မ်ားႏွင့္ တျဖည္းျဖည္းကင္းကြာလာၾကသည္။ အေမရိကမွာဆိုလၽွင္ အခ်မ္းသာဆုံးလူမ်ား၏ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းက ဘ႑ာေရးအက္ဆက္အားလုံး၏ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ပိုင္ဆိုင္ထားၾကသည္။

ဆိုခဲ့ပါ အထက္တန္းလႊာတစ္စုမွာ ပညာေကာင္းေကာင္းတတ္ၾကသည္။ အလုပ္လုပ္ၾကသူမ်ားလည္း ျဖစ္သည္။ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းကိုမွီ၍ ‘ဂလိုဘယ္အီလစ္’ မ်ား ျဖစ္လာၾကသလို တကၡႏိုလိုဂ်ီအသစ္မ်ားကိုမွီ၍ ‘တကၡႏိုအီလစ္’ မ်ား ျဖစ္လာၾကသည္။ သူတို႔ရရွိေသာ လုပ္ခလစာမွာ သာမန္လူလတ္တန္းစားထက္ အဆမ်ားစြာကြာသည္။ သူတို႔တစ္ေတြက သူတို႔၏ သားသမီးေတြကိုေရာ ႏိုင္ငံေရးေတြပါ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၾကသည္။ သူတို႔သားသမီးေတြ၏ ပညာေရးတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းျဖင့္ သူတို႔၏ ပညာေရးႏွင့္ ပညာတို႔ျဖင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ အီလစ္အေနအထားကို အနာဂတ္ထိ လက္ဆင့္ကမ္းႏိုင္သည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၊ သုခမိန္အဖြဲ႕၊ တကၠသိုလ္ စေသာ ႏိုင္ငံေရးတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းျဖင့္ သူတို႔၏ဩဇာအာဏာကို ေနာင္မ်ိဳးဆက္သို႔ ဆုံကူးေပးႏိုင္သည္။ ယခင္ကဆိုလၽွင္ ႏိုင္ငံေရးမွာ လူခ်မ္းသာမ်ားမွလာသည္က မ်ားပါသည္။ သို႔ျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးသမားႏွင့္ လူခ်မ္းသာမ်ားၾကားတြင္ အျမင္ေရာအက်ိဳးစီးပြားပါ တူညီသည္က မ်ားသည္။ ယခု ဤအတိုင္း မဟုတ္ေတာ့။ ႏိုင္ငံေရးသမားမွာ အလႊာမ်ိဳးစုံမွလာသည္။ လူမႈလူတန္းစားႏွင့္ ေနာက္ခံျခင္းမတူၾကသည္က မ်ားသည္။ ယခင္လူ႕ခ်မ္းသာအုပ္စု ႏွင့္ အဆက္အစပ္မရွိသေလာက္ပင္ ျဖစ္သည္။

လစ္ဘရယ္မရစ္တိုခရက္တစ္ အရင္းရွင္စနစ္တြင္ အသစ္ထြက္ေပၚလာေသာ အီလစ္အလႊာမွာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ကင္းကြာလာရာမွ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းရွိ လူလတ္တန္းစားအမ်ားစုမွာ မေက်မနပ္ျဖစ္လာၾကသည္။ ဤအတြက္ အဓိကတရားခံမွာ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းဟု သူတို႔က ယူဆလာၾကသည္။ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းက လက္တစ္ဆုပ္စာ အီလစ္မ်ားႏွင့္ လူထုၾကားတြင္ ေခ်ာက္ကမ္းပါးႀကီးျခားေစသည္။ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းက ေဆာင္ၾကဥ္းလာေသာ ေရၾကည္ရာျမက္ႏုရာ ရွာေဖြသြားလာမႈ၊ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတို႔ကို အျပစ္တင္လာၾကသည္။ ဤသည္ပင္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား ခံစားေနရေသာ ‘သ႐ိုးသရီ ဇာတ္လမ္း’ ျဖစ္ပါသည္။ 

 

ေက်ာ္ဝင္း
၁၃ ဇန္နဝါရီ၊ ၂၀၂၀
စာၫႊန္း – The Clash of Capitalism
(Branko Milanovic)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *