သမၼတရွီႏွင့္ အေပးအယူလုပ္ျခင္း

တ႐ုတ္သမၼတရွီက်င္းဖ်င္၏ ျမန္မာခရီးစဥ္သည္ ျမန္မာတို႔အတြက္ မည့္သည့္အက်ိဳးစီးပြားကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မည္နည္း သို႔မဟုတ္ ျမန္မာတို႔ မည္သည္ကို ေမၽွာ္လင့္ႏိုင္ပါသနည္း။

ႏိုင္ငံတကာတြင္ အမ်ိဳးသားအက်ိဳး စီးပြားကို ဦးထိပ္ထားလာၿပီးေနာက္တြင္ ယခုေမးခြန္းသည္ ျမန္မာအတြက္ အေရးႀကီးသည့္ ေမးခြန္းျဖစ္လာသည္။

တ႐ုတ္သမၼတခရီးစဥ္တြင္ ျမန္မာတို႔အတြက္ အက်ိဳးစီးပြားမည္မၽွကို ေဖာ္ေဆာင္ ႏိုင္မည္နည္းဟူသည္ ျမန္မာအစိုးရ၏ ဉာဏ္ပညာ၊ အေျမာ္အျမင္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ ႏိုင္စြမ္းအေပၚတြင္ မူတည္လ်က္ရွိေပသည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစ သမၼတရွီႏွင့္ အေပးအယူလုပ္ျခင္းသည္ ျမန္မာအစိုးရ အတြက္ ထင္သေလာက္ ႐ိုးရွင္းလြယ္ကူမည္ မဟုတ္ေပ။

သမၼတရွီယူလာေသာ သေဘာတူညီမႈမ်ား

သမၼတရွီသည္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔လာေရာက္ခဲ့ဖူးသည္။ ထိုစဥ္ကမူ ဒုတိယသမၼတအျဖစ္ လာေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ ဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေ႐ႊသည္ ဒုတိယသမၼတရွီက်င္းဖ်င္ကို ေနျပည္ေတာ္ရွိ ေဇယ်ာသီရိဗိမာန္တြင္ လက္ခံေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။

ထိုစဥ္ကမူ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား စီးပြား ေရးႏွင့္ကုန္သြယ္ေရး၊ ပို႔ေဆာင္ေရး၊ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး က႑ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး၊ နည္း ပညာပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး၊ စက္ပစၥည္း ကိရိယာဝယ္ယူေရးစသည့္ သေဘာတူညီခ်က္ ငါးခု၊ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ သေဘာ တူညီခ်က္ ခုနစ္ခု၊ေရအားလၽွပ္စစ္ဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ သုံးခု၊ စြမ္းအင္က႑၊ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းသေဘာတူညီခ်က္တစ္ခု စုစုေပါင္း နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္ ၁၆ ခုကို လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့သည္။

ဒုတိယသမၼတ ရွီက်င္းဖ်င္သည္ ထိုစဥ္ကလည္း သေဘာတူညီခ်က္အေျမာက္အျမားကို ရင္ဝယ္ပိုက္၍ ျပည္ေတာ္ျပန္သြားခဲ့သည္။ ယခုအခါ သမၼတအျဖစ္ လာေရာက္သည့္ ခရီးစဥ္တြင္ သမၼတရွီသည္ BRI အိပ္မက္မ်ားႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ထမ္းပိုးလာခဲ့ျပန္သည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ကမကထျပဳ လုပ္ကိုင္ေနေသာ BRI စီမံကိန္းေအာက္ရွိ CMEC တ႐ုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရး စႀကႍႏွင့္ အျခားေသာစီမံကိန္းမ်ားသည္ ယခုခရီးစဥ္၏ အဓိကေသာ့ခ်က္ျဖစ္လာ သည္။

NLDပါတီဗဟို ျပန္ၾကာေရးေကာ္မတီအတြင္းေရးမႉး မုံ႐ြာေအာင္ရွင္ကမူ တ႐ုတ္သမၼတ၏ ခရီးစဥ္တြင္ အေပးအယူကိစၥမ်ား ျဖစ္ေပၚလာမည္ဟု The Voice Journal သို႔ မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

ေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္း၊ မူဆယ္၊ ခ်င္းေ႐ႊေဟာ္ႏွင့္ ကန္ပိုက္တီး အစရွိသည့္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ ေရးဇုန္သုံးခု ေဖာ္ေဆာင္ေရးႏွင့္ မူဆယ္-မႏၲေလး ရထားလမ္းေဖာက္လုပ္ေရးတို႔သည္ ယခုခရီးစဥ္တြင္ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္မည့္ ကိစၥမ်ားျဖစ္သည္ဟု ၎က ဆိုသည္။

စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္ႏွင့္ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ထူးတို႔ကမူ ေက်ာက္ျဖဴ အထူး စီးပြားေရးဇုန္သေဘာတူညီခ်က္၊ နယ္စပ္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ သေဘာတူညီခ်က္၊ ကၽြဲႏြားႏွင့္ ဆန္ကြဲတင္ပို႔မႈဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္တို႔ကို လက္မွတ္ေရးထိုးသြားႏိုင္မည္ဟု မီဒီယာမ်ားသို႔ ေျပာဆိုထားၿပီး ျဖစ္သည္။

ယခု The Voice Journal ထြက္ရွိသည့္ ဇန္နဝါရီလ ၁၈ ရက္သည္ သမၼတရွီ၏ ႏွစ္ရက္ေျမာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးစဥ္လည္း ျဖစ္သည္။ ဇန္နဝါရီလ ၁၆ ရက္ အစိုးရပိုင္ သတင္းစာႏွစ္ေစာင္တြင္မူ သမၼတရွီက်င္းဖ်င္ အမည္ျဖင့္ ‘ႏွစ္ေပါင္း ေထာင္ခ်ီၾကာျမင့္ေသာ ေဆြမ်ိဳးေပါက္ေဖာ္ ခ်စ္ၾကည္ေရးကို ဆက္လက္ပုံေဖာ္မည့္ စာမ်က္ႏွာသစ္’ အမည္ရ တ႐ုတ္-ျမန္မာ ခ်စ္ၾကည္ေရးေဆာင္းပါးကို ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ေဆာင္းပါးပါ အဓိကအခ်က္ ေျခာက္ခ်က္အနက္ တစ္ခ်က္မွာ ေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြားေရး၊ တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈဇုန္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း အစရွိသည္တို႔တြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးပင္ျဖစ္သည္။

ျမစ္ဆုံ ႏွင့္ BRI

သမၼတရွီ အလာတြင္ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္း ျပန္စႏိုင္ပါသလား။

သမၼတဦးသိန္းစိန္လက္ထက္က ဆိုင္းငံ့ခဲ့ေသာ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအတြက္ အေရးႀကီးေသာ စီမံကိန္း မဟုတ္ပါ။ အေၾကာင္းမွာ ယူနန္ျပည္နယ္တြင္ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားပိုလၽွံေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အဘယ့္ေၾကာင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ျမစ္ဆုံ စီမံကိန္းကို လက္မလႊတ္သည္ဟု အေမးရွိလာအံ့။ ႏိုင္ငံေရးေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေရးအရ အကဲဆတ္ေသာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္သူအစိုးရကို ၿခိမ္းေျခာက္ႏိုင္ေသာကိစၥမွာ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းဟု တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက သိရွိထားျခင္းေၾကာင့္ ထိုစီမံကိန္းကို လက္မလႊတ္ဘဲ စြဲကိုင္ထားျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ေနာက္တစ္ခ်က္မွာလည္း ႏိုင္ငံငယ္ေလးသာျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံက ကမာၻတြင္ ေရွ႕တန္းေရာက္လာေသာ တ႐ုတ္တို႔ႏွင့္ ႏိုင္ငံခ်င္း စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုမႈကို တစ္ဖက္သတ္ အလြယ္တကူ ဆိုင္းငံ့လိုက္ျခင္းမွာ ႏိုင္ငံတကာအလယ္တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအတြက္ ခံျပင္းစရာျဖစ္သည္။ သာဓကအေနႏွင့္ ျမစ္ဆုံကို ဆိုင္းငံ့လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္လက္ထက္ ေနျပည္ေတာ္ – ေပက်င္းဆက္ဆံေရးမွာ ေအးစက္ခဲ့ရသည္ဟု ဆိုႏိုင္ေပသည္။

“တကယ္တမ္းက ျမစ္ဆုံသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ မဟာဗ်ဴဟာ အက်ိဳးစီးပြားမဟုတ္ဘူး။ အဓိကကေတာ့ တ႐ုတ္ အစိုးရက ကိုင္ထားတာက နံပါတ္တစ္ အေနနဲ႔ ျမန္မာျပည္လို ႏိုင္ငံအေသးေလး က တ႐ုတ္နဲ႔ သေဘာတူညီမႈေတြ လုပ္ထားၿပီးသားကိစၥကို လြယ္လြယ္ေလးနဲ႔ ဖ်က္လို႔ရတယ္ဆိုတဲ့ အစဥ္အလာကို တျခားႏိုင္ငံေတြဆီ မေရာက္သြားေစခ်င္လို႔ပဲ” ဟု ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လုံၿခဳံ ေရးဆိုင္ရာ အင္စတီက်ဴ အမႈေဆာင္ ဒါ႐ိုက္တာ ေဒါက္တာမင္းေဇာ္ဦးက The Voice Journal သို႔ ေျပာၾကားသည္။

“ဖိအားေပးလို႔ရတဲ့ အားတစ္ခုအေနနဲ႔ ကိုင္ထားတာေပါ့”

ထို႔အျပင္ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းရပ္ဆိုင္းမႈကို အေလၽွာ႔ေပးလိုက္ျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ သေဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ေရး တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားထံ လက္နက္ခ်လိုက္ရျခင္းဟု တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက မွတ္ထင္ဖြယ္ရွိသည္။ ဤသို႔ဆိုပါက အေနာက္ႏိုင္ငံ၏ ရန္ပုံေငြျဖင့္ လည္ပတ္ေနရေသာ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ NGOs မ်ားသည္ ကြန္ျမဴနစ္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအတြင္း ဒီမိုကေရစီထြန္းကားေရး သြတ္သြင္းလာမည္ကိုလည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက စိုးရိမ္လ်က္ရွိျပန္သည္။ အထူးသျဖင့္ အေနာက္အိုင္ဒီယိုေလာ္ဂ်ီကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက လက္မခံလိုဘဲ ကိုယ္နည္းႏွင့္ ကိုယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆီသို႔ သြားရန္တာစူေနျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

“ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ တ႐ုတ္ဘက္က စိုးရိမ္တာက အခုအေနာက္ႏိုင္ငံေတြက ျမန္မာျပည္မွာရွိတဲ့ NGOs ေတြကို ပိုက္ဆံေတြအမ်ားႀကီးေပးၿပီး တ႐ုတ္ဆန္႔က်င္ေရးေတြ လုပ္ဖို႔ဆိုၿပီး ေထာက္ပံ့ၾကတာရွိတယ္။ အဲဒီဟာေတြကိုလည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက စိုးရိမ္တာရွိတယ္။ အဓိက ကေတာ့ တ႐ုတ္ဆန္႔က်င္ေရး ဒီမွာမ်ားလာၿပီးေတာ့ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွာ ဒီမိုကေရစီထြန္းကားေရးတို႔ ဘာတို႔ ဟိုဘက္ တ႐ုတ္ျပည္ဘက္ကို လာၿပီးေတာ့ Export အလုပ္မွာကို သူတို႔က စိုးရိမ္တာ”ဟု ေဒါက္တာမင္းေဇာ္ဦးက ဆိုသည္။

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္း ေဒၚဒြဲဘူကလည္း ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းကို ကခ်င္တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္အတူ တစ္ႏိုင္ငံလုံးက လက္မခံေၾကာင္း ဆိုသည္။

“သို႔ေသာ္လည္း ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းျပန္စဖို႔၊ မစဖို႔ကိုလည္း ကၽြန္မအထင္ကေတာ့ တ႐ုတ္သမၼတကိုယ္တိုင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို လာၿပီး မစည္း႐ုံးႏိုင္ဘူးေပါ့။ အေရးတႀကီး လာေျပာမယ္ မထင္ပါဘူး”ဟု ၎က ဆိုသည္။

ဤသို႔ဆိုလၽွင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအတြက္ အသက္ႏွင့္အမၽွ အေရးႀကီးသည္မွာ OBOR ေခၚ BRI သာျဖစ္သည္။ BRI ကို တ႐ုတ္၏ အိမ္နီးခ်င္း ဂ်ပန္ႏွင့္ အိႏၵိယတို႔က သေဘာမတူ။ သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာမပါဘဲ တ႐ုတ္တို႔၏ BRI ရည္မွန္းခ်က္ျပည့္စုံမည္မဟုတ္။ တ႐ုတ္တို႔၏ အိႏၵိယသမုဒၵရာ ထြက္ေပါက္အိပ္မက္သည္ ျမန္မာကို ျဖတ္ေက်ာ္ရမည္ျဖစ္သည္။

“တ႐ုတ္အတြက္ ပိုၿပီးအေရးႀကီးတာက သူ႕ရဲ႕မဟာဗ်ဴဟာအက်ိဳးစီးပြားျဖစ္တဲ့ ဒီ BRI လို႔ေျပာတဲ့ တ႐ုတ္-ျမန္မာ စႀကႍလမ္းေဖာက္ဖို႔ပဲ။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ဒီစႀကႍလမ္းက ျမန္မာျပည္ မပါဘဲနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ေတြ အကုန္လုံးရဖို႔ အကြက္ေစ့ မွာမဟုတ္ဘူး။ အဲဒီေတာ့ ျမန္မာျပည္ပါဖို႔ လိုတယ္”ဟု ေဒါက္တာ မင္းေဇာ္ဦး ကဆိုသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေပးအယူ

တ႐ုတ္သမၼတရွီသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ သူ လိုခ်င္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ကိုင္စြဲ၍ ေရာက္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာအစိုးရကလည္း တ႐ုတ္သမၼတကဲ့သို႔ မိမိတို႔ လိုခ်င္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို သမၼတရွီႏွင့္ မည္သို႔ ၫွိႏႈိင္းမည္ဆိုသည္ကို ျပင္ဆင္ထားသင့္ေပသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ထိစပ္ေနေသာ နယ္စပ္ကို တည္ၿငိမ္မႈ ရွိရန္ လိုလားသည္ဟု မၾကာခဏဆိုသည္။ ဇန္နဝါရီလ ၁၆ ရက္က ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ သမၼတရွီ၏ ေဆာင္းပါးတြင္လည္း ယင္း အခ်က္ကို ဂ႐ုတစိုက္ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

“BRI တို႔ ေအာင္ျမင္ဖို႔ဆိုရင္ တ႐ုတ္နယ္စပ္ေဒသ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး အထူးလိုလားတဲ့ကိစၥျဖစ္တယ္။ ဒါမွ သူ႕စီမံကိန္းေတြလည္း အဆင္ေျပမယ္ေပါ့။ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္ကလည္း လိုလားတာက ၾကာလွၿပီ။ နယ္စပ္ေဒသလႈပ္ရွားမႈေတြနဲ႔ ဒီျပႆနာေတြကပဲ ျမန္မာ့စီးပြားေရးကို ဆြဲခ်ေနသလိုျဖစ္တာကိုး။ ေျပာမယ္ဆိုရင္ေတာ့ နယ္စပ္ေဒသတည္ၿငိမ္ေရးဆိုတာ ႏွစ္ႏိုင္ငံအက်ိဳးစီးပြား ထပ္တူက်တဲ့ကိစၥ ျဖစ္တယ္”ဟု ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသူလည္းျဖစ္၊ ျမန္မာ့အေရး အယ္ဒီတာ ဦးေအးေမာင္ေက်ာ္က ဆိုသည္။

သို႔ေသာ္လည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက နယ္စပ္တည္ၿငိမ္ေရးကို လိုလားသည့္ ပုံစံမွာ ႏိုင္ငံေရးအရ အေျဖထြက္သည့္ ပုံစံမဟုတ္ဟု သုံးသပ္သူမ်ား ေထာက္ျပသည္လည္းရွိသည္။

“စစ္ေရးအရ ႏွစ္ဖက္ မတိုက္ဘဲ ဒီပုံစံအတိုင္း ပိုေနၿမဲက်ားေနၿမဲ လုပ္ေနမယ့္ ေမာ္ဒယ္လ္ကို စဥ္းစားတာ။ အဲဒီဟာက ေရရွည္မွာ ျပႆနာရွိတယ္။ ေရရွည္မွာဆို အဲဒါက ကၽြန္ေတာ္တို႔တိုင္းျပည္အတြက္ တိုက္ပြဲေတြ မရွိတာေတာင္ ရင္တထိတ္ထိတ္နဲ႔ စိတ္တထင့္ထင့္နဲ႔ ေနသြားရမယ့္ ပုံစံရွိတယ္”ဟု ေဒါက္တာ မင္းေဇာ္ဦး က ဆိုသည္။

ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ပါဝင္မႈကို ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသူမ်ားက သိရွိၾကၿပီးျဖစ္သကဲ့သို႔ ေျမာက္ပိုင္း တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ား အမ်ားဆုံး သုံးစြဲၾကသည့္ လက္နက္မွာလည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံထုတ္ လက္နက္မ်ားျဖစ္သည္ကို အားလုံးက မ်က္ျမင္ေတြ႕ရွိၿပီးျဖစ္သည္။

တစ္ဖက္တြင္လည္း သမၼတရွီက်င္းဖ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔မလာမီ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အေရွ႕ေတာင္အာရွ အထူးကိုယ္စားလွယ္ မစၥတာဆြန္းေကာ့ရွန္းသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇန္နဝါရီလ ၁၀ ရက္တြင္ KIO ဥကၠ႒ အင္ဘန္လ၊ AA လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ထြန္းျမတ္ႏိုင္ႏွင့္ NDAA မိုင္းလားအဖြဲ႕ ဒုတိယဥကၠ႒တို႔ကို KIO စစ္ဌာနခ်ဳပ္တည္ရွိရာ လိုင္ဇာတြင္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီး နယ္စပ္တစ္ေလၽွာက္ တိုက္ပြဲမ်ားမျဖစ္ေပၚေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ မၾကာခဏပါဝင္ေရး ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တ႐ုတ္အက်ိဳးစီးပြားပါဝင္ေသာ စီမံကိန္းႀကီးမ်ား၊ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕စီမံ ကိန္းႀကီးမ်ားႏွင့္ ေရအားလၽွပ္စစ္စီမံကိန္းႀကီးမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ဖ်ားပိုင္းတြင္ အဓိကတည္ရွိလ်က္ရွိသည္။

ျမန္မာ့ျပည္တြင္းစစ္တြင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားလိုခ်င္သည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုရရွိေရးမွာ အဓိကက်ပါသည္။

တစ္ဖက္တြင္လည္း တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ား ရရွိေနသည့္ လက္နက္ႏွင့္ ဝင္ေငြမ်ားသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ပတ္သက္လ်က္ရွိျပန္သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂၇ ရက္ကျပဳလုပ္ခဲ့ သည့္ ၀ ေဒသၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈ ႏွစ္ (၃၀) ျပည့္အခမ္းအနားတြင္ လက္နက္မ်ားကို ထုတ္ျပခဲ့ရာ အမ်ားစုမွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံထုတ္ လက္နက္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ား ကိုင္ေဆာင္ရာ လက္နက္မ်ားသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံထုတ္ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ တိုင္ရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ား၏ ဝင္ေငြမွာလည္း တ႐ုတ္နယ္စပ္ကို ေက်ာ္ျဖတ္၍ သယံဇာတမ်ား တရားမဝင္ တင္ပို႔ျခင္းတို႔ႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္၍ ရရွိျခင္းျဖစ္ရာ ယင္းအေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သမၼတရွီႏွင့္ ၫွိႏႈိင္းသင့္ေၾကာင္း ေဒါက္တာမင္းေဇာ္ဦးက ဆိုသည္။

“ဒါကေတာ့ ဒီကိစၥႏွစ္ခုကို ျမန္မာအစိုးရက ဘယ္ေလာက္ေျပာဖို႔ အာသီသရွိလဲဆိုတဲ့အေပၚမွာလည္း မူတည္တယ္။ တစ္ဖက္ကလည္း ျမန္မာအစိုးရက ဒီကိစၥေတြကို ေသခ်ာေျပာၿပီဆိုရင္ တ႐ုတ္အစိုးရ လိုခ်င္တဲ့ စႀကႍလမ္းကိုလည္း ဘယ္လို မ်ိဳးပုံစံနဲ႔ ျမန္မာအစိုးရက လက္ခံေပးမလဲဆိုတာကိုလည္း အစီအစဥ္ရွိဖို႔ လိုတာေပါ့”

အစိုးရသည္သာ အခရာ

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြင္း ငါးႀကိမ္တိတိ သြားေရာက္ခဲ့သည္ကိုၾကည့္လၽွင္ ေနျပည္ေတာ္-ေပက်င္းဆက္ဆံေရးမွာ မည္မၽွနက္႐ႈိင္းသည္ကို ေတြ႕ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

NLD အစိုးရလက္ထက္တြင္ အေနာက္ကမာၻ၏ ဖိအားေပး ျပစ္တင္ေဝဖန္မႈမ်ားအဆုံး အစိုးရသည္ အေနာက္ေမၽွာ္မူဝါဒအစား အေရွ႕ေမၽွာ္မူဝါဒကို ခ်ဥ္းကပ္လာခဲ့ရာ ျမန္မာႏွင့္ တ႐ုတ္တို႔အတြက္ ပိုနီးကပ္ရန္ အေၾကာင္းဖန္လာခဲ့ေပသည္။

အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားအတြက္ တ႐ုတ္သမၼတရွီက်င္းဖ်င္ႏွင့္ သာမက မည္သည့္ႏိုင္ငံႏွင့္ၫွိႏႈိင္းရသည္ျဖစ္ေစ အစိုးရ၏ အေျမာ္အျမင္ႏွင့္ ဉာဏ္ပညာသာ အခရာျဖစ္လာသည္။

အစိုးရသည္ လူထုကို ဦးေဆာင္ႏိုင္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံ့အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ေရရွည္ကို ေမၽွာ္ေတြးႏိုင္ျခင္းႏွင့္ အမွန္တကယ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္စြမ္း ရွိျခင္းတည္းဟူေသာ အခ်က္သုံးခ်က္ရွိေသာ အစိုးရသည္သာ ျပည္သူအားကိုးထိုက္ေသာ အစိုးရျဖစ္သည္။

ျမန္မာအစိုးရသည္ သမၼတရွီႏွင့္ မည္သို႔ အေပးအယူျပဳလုပ္ၾကမည္နည္း။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔က တ႐ုတ္နဲ႔ပတ္ သက္လို႔ရွိရင္ ျမန္မာအစိုးရက ဘယ္လို ခ်ဥ္းကပ္မလဲေပါ့။ တ႐ုတ္အစိုးရ လိုလားခ်က္ေတြကို ဘယ္လိုေျဖရွင္းမလဲ။ တစ္ဖက္ကလည္း ျမန္မာအစိုးရရဲ႕ လိုလားခ်က္ေတြကို တ႐ုတ္က ျဖည့္ဆည္းေပးေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲဆိုတဲ့ တိက်တဲ့ မူဝါဒေတြေတာ့ ရွိဖို႔လိုလိမ့္မယ္” ဟု ေဒါက္တာမင္းေဇာ္ဦးက ဆိုသည္။

“အေပးအယူလုပ္တဲ့ ဟာမ်ိဳးေတြ ျဖစ္လာႏိုင္တယ္။ ဒါေပမဲ့ အစိုးရဘက္က ဘယ္လိုပုံစံနဲ႔ ဘယ္လို Strategy မ်ိဳးနဲ႔ တ႐ုတ္ကို ေဆြးေႏြးမလဲဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေသခ်ာမသိဘူး။ ေနာက္တစ္ခုက ျမန္မာအစိုးရရဲ႕ အားနည္းခ်က္က အကုန္လုံး Strategy နဲ႔သြားတာထက္ ဟို ငါးပြက္ရာငါးစာခ်တဲ့၊ ျပႆနာျဖစ္မွ လိုက္ရွင္းတဲ့ ပုံစံသြားထားေတာ့ သူတို႔မွာလည္း အေျဖေတာ့ ရွိပုံ မရဘူး”

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက CMEC အတြက္ ျမန္မာဘက္သို႔ စီမံကိန္း ၃၈ ခု အဆိုျပဳထားခဲ့ေသာ္လည္း ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီလအတြင္း ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ BRI ညီလာခံတြင္ ျမန္မာဘက္က စီမံကိန္း ကိုးခုကိုသာ အတည္ျပဳႏိုင္ျခင္းကမူ စိတ္သက္သာဖြယ္ရာပင္ ျဖစ္သည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစ အေပးအယူသည္ကား ယခုခရီးတြင္ ျဖစ္ေပၚလာမည္မွာ မုခ်ပင္ျဖစ္သည္။ ကမာၻပတ္စီးပြားရွာေနေသာ တ႐ုတ္သမၼတရွီကို ျမန္မာအစိုးရ ေကာင္းစြာ အေပးအယူလုပ္ႏိုင္မည္ေလာ။

NLD ဗဟိုျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႕ အတြင္းေရးမႉး မုံ႐ြာေအာင္ရွင္က ယခုကဲ့သို႔ဆိုသည္။

“တ႐ုတ္ဘက္ကအဆိုပါျပဳတဲ့ဟာရဲ႕ တစ္ဝက္ေလာက္ပါပဲ။ ၅၀ ရာခိုင္ ႏႈန္းေလာက္ သေဘာတူညီမႈရရင္ေတာင္ ကံေကာင္းပါ”

ရဲႏိုင္ဦး

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *