ကမာၻကေျပာေသာ ျမန္မာ့အေၾကာင္း

ျမန္မာ့ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို ဖ်က္ဆီးေနသည့္ ေနာက္ျပန္ေလမ်ား

ကမာၻ႔ဘဏ္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ လာမည့္ႏွစ္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးအလားအလာမွာ အခက္အခဲမ်ားကို ႀကံ႕ႀကံ႕ခံႏိုင္ဖြယ္ရွိေသာ္လည္း ျပည္တြင္းပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာစီးပြားေရးအလားအလာမ်ားေၾကာင့္ ႀကီးမားေသာ အႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရမည္ဟုဆိုသည္။

ေျခာက္လတစ္ႀကိမ္ထုတ္ေဝေသာ  Myanmar Economic Monitor ေနာက္ဆုံးထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ၿပီးခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္တြင္ ထုတ္ေဝခဲ့ရာ ယခုႏွစ္ ျမန္မာ GDP မွာ ယမန္ႏွစ္ကထက္ အနည္းငယ္တိုး၍ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ တိုးတက္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း ကမာၻ႔ဘဏ္က ခန္႔မွန္းထားသည္။ သို႔ေသာ္ ျပည္တြင္းပဋိပကၡမွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အဓိကျပႆနာျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာဘ႑ာေရးအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ေသာ ကမာၻ႔ဘဏ္က သတိေပးခဲ့သည္။

“ျမန္မာအေနနဲ႔ ခိုင္မာအားေကာင္းတဲ့ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈကို ဆက္ၿပီး ႀကဳံရမွာပါ။ ဒါေပမဲ့ ကမာၻ႔စီးပြားေရးအေျခအေနယိုယြင္းေနတာ၊ ျဖစ္ပြားေနဆဲ ပဋိပကၡရဲ႕စိန္ေခၚခ်က္လိုမ်ိဳး ျပည္တြင္း အေၾကာင္းအခ်က္ေတြကေတာ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြရဲ႕ အျမင္သေဘာထားေတြကို ထိခိုက္ေစပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ျမန္မာရဲ႕ေရရွည္အလားအလာကိုလည္း ထိခိုက္ႏိုင္ပါတယ္”ဟု ကမာၻ႔ဘဏ္၏ ဦးေဆာင္ စီးပြားေရးပညာရွင္ျဖစ္သူ ဟန္စ္အန္နာဘတ္ခ္ (Hans Anand Beck) က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ Myanmar  Economic Monitor  မိတ္ဆက္ပြဲတြင္ ေျပာၾကားသည္။

“ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားေနတဲ့ ေဒသမွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ေနသူတြအတြက္ လုပ္ငန္းတည္ၿမဲဖို႔ဆိုရင္ အပိုကုန္က်စရိတ္ေတြရွိတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လက္နက္ကိုင္အုပ္စုေတြ ရွိေနတာ၊ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡေတြ ျဖစ္ပြားေနတာဟာ အပိုစိန္ေခၚမႈေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ စိန္ေခၚခ်က္ေတြထဲမွာ ပဋိပကၡေၾကာင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတိုးတက္ေရးကို အားယုတ္ေစပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားအရင္းအျမစ္ေတြကို ယုတ္ေလ်ာ့ေစပါတယ္”ဟု ၎က ဆိုသည္။

“ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းေတြကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းဖို႔၊ လူမႈေရးတန္းတူညီမၽွမႈေတြ တိုးတက္ေစဖို႔၊ စီးပြားေရးစြမ္းေဆာင္ရည္ ဆက္လက္ေကာင္းမြန္ေစေရးအတြက္ ပုံစံမ်ိဳးစုံရွိၿပီး တာဝန္ခံမႈရွိတဲ့ ပုဂၢလိကက႑ကို ျမႇင့္တင္ေစဖို႔နဲ႔ ျမန္မာ့အနာဂတ္ႂကြယ္၀ခ်မ္းသာေရးအတြက္ အေျခခံေကာင္းေတြ ခ်မွတ္ဖို႔ရာ အပူတျပင္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ လိုအပ္ပါတယ္”ဟု ကမာၻ႔ဘဏ္၏ ဦးေဆာင္ စီးပြားေရးပညာရွင္ျဖစ္သူ ဟန္စ္အန္နာ ဘတ္ခ္ (Hans Anand Beck) က ဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ အျခားေသာ အေၾကာင္း အခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ ပုဂၢလိကက႑၏ ကုန္ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းနိမ့္ျခင္း၊ ဘ႑ာ ေငြေၾကးရွာေဖြရာတြင္ အကန္႔အသတ္မ်ား ရွိျခင္း၊ လုံၿခဳံစိတ္ခ်ရေသာ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္မႈ မရွိျခင္း၊ ကၽြမ္းက်င္လုပ္သားရွားပါးျခင္းႏွင့္ ေျမယာျပႆနာမ်ားမွာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးတိုးတက္မႈကို ဟန္႔တားေႏွာင့္ယွက္ေနေၾကာင္း အဆိုပါထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔ျပင္ ကမာၻ႔စီးပြားေရးႏွင့္ ေဒသတြင္း စီးပြားေရးတိုးတက္မႈမွာ ေမၽွာ္မွန္းထားသည္ထက္ ပို၍ နိမ့္က်ေနသကဲ့သို႔ ကုန္သြယ္ေရးတင္းမာမႈမွာလည္း ဆက္လက္ရွိေနဆဲျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာ့အနာဂတ္စီးပြားေရးတိုးတက္မႈကို ထိခိုက္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ သတိေပးထားသည္။ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသ အကဲဆတ္ေနသည့္ အေျခအေနတြင္ ေရရွည္၌ ေရနံေဈးႏႈန္းကို အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစႏိုင္ၿပီး၊ အေမရိကန္ေဒၚလာေဈးႏႈန္း အတက္အက်ျမင့္မားေနျခင္းေၾကာင့္လည္း ျမန္မာ့စီးပြားေရးကို ထိခိုက္ႏိုင္သည္။

ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ တယ္လီဆက္သြယ္ေရးက႑ႏွင့္ အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိ ကက႑မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတိုးလာျခင္းေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ အစိုးရ၏ အေျခခံအေဆာက္အဦ စီမံကိန္း ေငြေၾကးသုံးစြဲမႈမ်ားေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ ခိုင္မာအားေကာင္းသည့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးတိုးတက္မႈမွာ ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအထိ ဆက္လက္တည္ရွိေနမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာအစိုးရ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္ ကမာၻ႔ဘဏ္က ထုတ္ျပန္သည့္ ၂၀၂၀ စီးပြားေရးလုပ္ခင္းသာသည့္ ႏိုင္ငံအဆင့္တြင္ ျမန္မာမွာ အဆင့္တက္လာေသာ္လည္း ပၽွမ္းမွ် စြမ္းေဆာင္ရည္မွာမူ ႏိုင္ငံ ၁၉၀ တြင္ အဆင့္ ၁၆၅ သာရွိ၍ ဆိုးဝါးေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ ပၽွမ္းမွ် စြမ္းေဆာင္ရည္မွာ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္က အဆင့္ ၁၇၁ ရွိရာ ယခုႏွစ္တြင္ အဆင့္တက္လာခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို တာဝန္ယူမႈရွိေသာ ပုဂၢလိကက႑အျဖစ္ ေထာက္ပံ့ေပးရန္အတြက္ ဘ႑ာေငြေၾကးပိုမိုရရွိႏိုင္မႈ၊ ေျမယာႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္လုပ္သား၊ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ခင္းသာသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္မ်ိဳး ရရွိေစရန္လိုအပ္သည္။

ယင္းသို႔ ျဖစ္ေစရန္ ေဈးကြက္တိုးခ်ဲ႕မႈကို ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း၊ သယံဇာတအရင္းအျမစ္ခြဲေဝရာတြင္ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ျပဳလုပ္ေပးျခင္းႏွင့္ ေဈးကြက္တြင္ပါဝင္လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ား၏ အရည္အေသြးကို ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးျခင္း နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ပုဂၢလိကက႑ ဦးေဆာင္ေသာ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို ဦးတည္သည့္ မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္သင့္ေၾကာင္း ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အတန္အသင့္ အေကာင္းျမင္သည္ဟုဆိုႏိုင္ေသာ ကမာၻ႔ဘဏ္သုံးသပ္ခ်က္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနေသာ ဥေရာပကုမၸဏီမ်ားက ေထာက္ခံအတည္ျပဳထားဖြယ္ ရွိသည္။ ထို႔အတူ ကမာၻ႔ဘဏ္၏ စိုးရိမ္ခ်က္ကိုလည္း ယင္းအစီရင္ခံစာတြင္ ထင္ဟပ္ေနသည္။ Euro Cham Myanmar အဖြဲ႕၏  Business Confidence Survey  စစ္တမ္းေကာက္ခံခ်က္အရ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ဥေရာပ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရရွည္အလားအလာအေပၚ ယုံၾကည္မႈပိုရွိၾကသလို၊ လြန္ခဲ့သည့္ တစ္ႏွစ္ကထက္ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ႏိုင္စြမ္းအလားအလာေပၚလည္း ပို၍ ယုံၾကည္မႈရွိၾကသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

“လက္ရွိစီးပြားေရးပတ္ဝန္းက်င္ကို မည္သို႔႐ႈျမင္သနည္းဆိုသည့္ စစ္တမ္းေမးခြန္းကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္သည္ဟု ေျဖၾကားသူမွာ ယမန္ႏွစ္ကထက္ ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္းျမင့္တက္လာပါတယ္။ အဲဒီလို အေကာင္းဘက္ေျပာင္းလဲတဲ့ အေၾကာင္းကေတာ့ ဥပေဒဆိုင္ရာမူေဘာင္ေတြ တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာလို႔ပါ”ဟု Euro Cham Myanmar ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရမန္ေနဂ်ာဂါဒီယန္ဗယ္လင့္ (Gerdien Velink) က Asia Focus အဖြဲ႕သို႔ ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အလားအလာမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဥေရာပသားမ်ား၏ ယုံၾကည္မႈမွာ တိုးတက္လာေသာ္လည္း ေနာက္ထပ္လာမည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားမွာမူ အကန္႔အသတ္မ်ား ရွိေနပါသည္။ စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့သည့္ ကုမၸဏီမ်ားတြင္ ထက္ဝက္ခန္႔မွာ လာမည့္ႏွစ္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္အစီအစဥ္မရွိဟု ဆိုသည္။ စိန္ေခၚခ်က္မ်ားမွာ ယခင္ကကဲ့သို႔ အေဟာင္းမ်ားျဖစ္ၿပီး ယမန္ႏွစ္က သတ္မွတ္ေျပာၾကားခဲ့သည့္ စိန္ေခၚခ်က္မ်ားႏွင့္ အတူတူေလာက္ပင္ ျဖစ္သည္။

ယင္းစိန္ေခၚခ်က္မ်ားမွာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား ရွင္းလင္းမႈ မရွိျခင္း၊ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္း မူေဘာင္လုပ္ငန္းတြင္ စြမ္းေဆာင္ရည္ မရွိျခင္းႏွင့္ တရားဥပေဒအရ ေသခ်ာေရရာမႈအတိုင္းအတာတို႔ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ ေဈးကြက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို အတားအဆီးျဖစ္ေနသည့္ အဓိကအခ်က္မွာ ကၽြမ္းက်င္လုပ္သား မရွိျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဥေရာပစီးပြားေရးကုမၸဏီမ်ားက ယူဆသည္။

“ဒါ့အျပင္ ဒီမွာ (ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ) စီးပြားေရးလုပ္ေနတဲ့ ဥေရာပကုမၸဏီေတြ အတြက္ မျဖစ္မေနသတိထားရမယ့္ အႏၲရာယ္သစ္ကေတာ့ ရခိုင္အက်ပ္အတည္း၊ လူ႕အခြင့္အေရးအေျခအေနေတြနဲ႔ ဆက္စပ္ေနတဲ့ ဂုဏ္သတင္း ေက်ာ္ေစာမႈ စိန္ေခၚခ်က္ျဖစ္ပါတယ္” ဟု Euro Cham Myanmar ၏ ဥကၠ႒ဒယ္လန္က ေျပာၾကားသည္။

ယင္း အေျခခံအေရးကိစၥမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္းသည္ ျမန္မာ၏ အနာဂတ္အလားအလာ အထူးသျဖင့္ ဥေရာပကုမၸဏီမ်ားကဲ့သို႔ေသာ ေရရွည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ တံခါးဖြင့္ေစရာတြင္ အေျခခံေသာအခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈညံ့ဖ်င္းျခင္း၊ ပညာေရးညံ့ဖ်င္းျခင္း၊ အေျခခံအေဆာက္အဦ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္ အပူတျပင္းေဆာင္႐ြက္စရာမ်ားစသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းသင့္သည္။ သို႔ေသာ္ အစိုးရ၏ အဓိကဦးစားေပးေဆာင္႐ြက္စရာမ်ားတြင္ တစ္ခုပါဝင္သည့္ ကိစၥမွာ လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

စာၫႊန္း။       ။ Headwinds in Myanmar

ဧေက်ာ္

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *