ျမန္မာ အသင့္ျဖစ္ၿပီလား

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အနာဂတ္ကို ေရရွည္သက္ေရာက္လႊမ္းမိုးမည့္ ျဖစ္ရပ္ႀကီးႏွစ္ခု ၂၀၂၀ ဇန္နဝါရီလက ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ တ႐ုတ္သမၼတ ရွီက်င့္ဖ်င္၏ ဇန္နဝါရီ ၁၇၊ ၁၈ ခရီးစဥ္ႏွင့္ ကမၻာ့တရား႐ုံး International Court of Justice ICJ တြင္ ရခိုင္အေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာကို ဂမ္ဘီယာက တရားစြဲဆိုမႈအား တရား႐ုံးက ဇန္နဝါရီ ၂၃ ရက္ေန႔ စီရင္ခ်က္။ ထိုျဖစ္ရပ္ႀကီး ႏွစ္ခု၏ ေရရွည္အက်ိဳးဆက္မ်ားအတြက္ ျမန္မာအသင့္ျဖစ္ၿပီလား။

တ႐ုတ္နံပါတ္တစ္ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး၏ ၁၉ ႏွစ္အတြင္း ပထမဆုံး ျမန္မာသို႔လာျခင္းျဖစ္ေသာ တ႐ုတ္သမၼတ ရွီက်င့္ဖ်င္၏ ခရီးစဥ္၊ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္အတြက္ သူ၏ပြဲဦးထြက္လည္းျဖစ္သည့္ ခရီးစဥ္အၿပီးတြင္ တ႐ုတ္၏ ပိုးလမ္းမသစ္စီမံကိန္းႀကီးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေရွ႕ဆက္သြားေတာ့မည္။

ပိုးလမ္းမသစ္စီမံကိန္းႀကီးသည္ ကမၻာကို ေျပာင္းလဲပစ္မည့္ စီမံကိန္းႀကီးျဖစ္ရာ ထိုစီမံကိန္း သူတို႔ႏိုင္ငံအေပၚသက္ေရာက္မႈကို ကမၻာ့ထိပ္တန္းႏိုင္ငံမ်ားက စနစ္တက်တြက္ခ်က္ထားၿပီး မဟာဗ်ဴဟာ၊ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားျဖင့္ အသင့္ျပင္ဆင္ထားၾကသည္။ ဥပမာေကာင္းအျဖစ္ စင္ကာပူသည္ ပိုးလမ္းမသစ္၏ သူတို႔ႏိုင္ငံကို ႐ိုက္ခတ္မည့္အလားအလာကို ဘက္ေပါင္းစုံမွတြက္ခ်က္ၿပီး ထိုစီမံကိန္းႀကီးမွ စင္ကာပူအက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေအာင္ ျပင္ဆင္ေနသည္။ စင္ကာပူသည္ တ႐ုတ္ႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းမဟုတ္။ စင္ကာပူသည္ ျမန္မာေလာက္ တ႐ုတ္ကို အားမကိုးရ။ သို႔ေသာ္ စင္ကာပူသည္ ပိုးလမ္းမသစ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အစစအရာရာ ျပင္ထားသည္။ ပိုးလမ္းမသစ္ကို လက္သာလက္ခံလိုက္သည္၊ စီမံကိန္းအမ်ားအျပားသာ လက္မွတ္ထိုးလိုက္သည္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပိုးလမ္းမသစ္ေၾကာင့္ေျပာင္းသြားမည့္ ျမန္မာ့အနာဂတ္အတြက္ စနစ္တက် ဘက္စုံေထာင့္စုံမွ စဥ္းစားျပင္ဆင္ထားသလား။

ICJ က ဂမ္ဘီယာ၏ ေတာင္းဆိုခ်က္အခ်ိဳ႕ကို လက္ခံၿပီး ျမန္မာလိုက္နာေစရန္ အမိန္႔ထုတ္သည္။ အမႈကို ျမန္မာေတာင္းဆိုသကဲ့သို႔ မပယ္ခ်ဘဲ ဆက္စစ္မည္။ ႏွစ္ရွည္ ျမန္မာရင္ဆိုင္ရမည္။ တရား႐ုံးတြင္သာမဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံတကာစင္ျမင့္မ်ားတြင္၊ ႏိုင္ငံတကာသတင္းမီဒီယာမ်ားတြင္ပါ ျမန္မာဆက္တိုက္ရမည္။ ႏိုင္ငံတြင္းတြင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားစြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္။ ထိုကဲ့သို႔ ျပည္တြင္း ျပည္ပ စစ္မ်က္ႏွာမ်ိဳးစုံတြင္ ရင္ဆိုင္ရမည့္ တိုက္ပြဲမ်ားအတြက္ ေသခ်ာစြာစဥ္းစားၿပီး မဟာဗ်ဴဟာ၊ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား ေရးဆြဲျပင္ဆင္ထားၿပီလား။

ထိုအေရးႀကီးႏွစ္ခုကို ရင္ဆိုင္ရင္းႏွင့္ ျမန္မာသည္ လက္ရွိေလၽွာက္လွမ္းေနေသာ ဒီမိုကေရစီခရီးလမ္းကို ဆက္ေလၽွာက္ရဦးမည္၊ ျပည္တြင္းလက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡကို ေအးၿငိမ္းေစၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအနိမ့္ဆုံး ႏိုင္ငံကိုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ဆြဲတင္ရဦးမည္။ ထိုသို႔ နဂိုကတည္းက ခက္ခဲေသာ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရင္း ပိုးလမ္းမသစ္ႏွင့္ ရခိုင္အေရးတို႔ကို တစ္ၿပိဳင္တည္းရင္ဆိုင္ကိုင္တြယ္ႏိုင္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံက စနစ္တက် စဥ္းစားျပင္ဆင္ထားသလား။

ထိုေမးခြန္းႀကီး သုံးခြန္းကို ခ်ဳပ္ရလၽွင္ ေမးခြန္းတစ္ခုသာရသည္။

ထိုေမးခြန္းက ‘ျမန္မာအသင့္ျဖစ္ၿပီလား’။ 

အယ္ဒီတာ
၂၃.၁.၂၀၂၀

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *