တ႐ုတ္ပုံစံ အရင္းရွင္စနစ္ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရး အရင္းရွင္စနစ္

ကြန္ျမဴနစ္မွ အရင္းရွင္သို႔

ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းႏွင့္ ပတ္သက္လၽွင္ အေရွ႕ႏွင့္ အေနာက္ သေဘာထားခံယူပုံခ်င္း မတူၾကပါ။ အေရွ႕က အေနာက္လို အဆိုးမျမင္၊ အေကာင္းျမင္သည္။ ဥပမာ – ဗီယက္နမ္တြင္ လူဦးေရ၏ ၉၁ ရာခိုင္ႏႈန္းက ‘ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္း’ မွာ ေကာင္းျမတ္မႈကို ဦးတည္ေသာအင္အားစု’ ဟု ျမင္ၾကသည္ဟု ဆိုသည္။ ထို႔ထက္ ေထ့ေငါ့သေရာ္ခ်င္စရာေကာင္းေသာ အခ်က္တစ္ခုလည္း ရွိပါေသးသည္။ တ႐ုတ္လို၊ ဗီယက္နမ္လိုႏိုင္ငံမ်ိဳးတြင္ အရင္းရွင္စနစ္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးအတြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ကို ခင္းေပးလိုက္သည္မွာ ကြန္ျမဴနစ္စနစ္ကိုယ္တိုင္ပင္ျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွာ ႏိုင္ငံျခားလႊမ္းမိုးမႈကို ဆန္႔က်င္ေသာ ‘အမ်ိဳးသားေတာ္လွန္ေရး’ ႏွင့္ ေျမရွင္ပေဒသရာဇ္စနစ္ကို ဆန္႔က်င္ေသာ ‘လူမႈေတာ္လွန္ေရး’ တို႔ကို ဆင္ႏႊဲၿပီး ၁၉၄၉ ခုႏွစ္တြင္ အာဏာရလာပါသည္။ ဤေတာ္လွန္ေရးႏွစ္ရပ္ျဖင့္ပင္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ေႏွးေကြးေလးလံေစေသာ အေတြးအေခၚအယူအဆမ်ား၊ ဓေလ့ထုံးစံမ်ားႏွင့္ တမင္ဖန္တီးထားေသာ လူတန္းစားကြဲျပားမႈဆိုသည္မ်ားကို ဖယ္ရွားပစ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ (တ႐ုတ္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လၽွင္ ရယ္ဒီကယ္သိပ္မက်လွေသာ အိႏၵိယလြတ္ေျမာက္ေရးလႈပ္ရွားမႈတြင္မူ ဇာတ္ခြဲျခားမႈကို ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ မဖ်က္သိမ္းႏိုင္ခဲ့ပါ။) အမွန္စင္စစ္ ေရရွည္တြင္ စီးပြားေရးကို ေရွ႕သို႔တြန္းတင္မည့္ ေဒသခံအရင္းရွင္လူတန္းစား (တစ္နည္း) တိုင္းရင္းသားအရင္းရွင္ကို ဖန္တီးလိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ လက္ေတြ႕က်က် ေျပာရမည္ဆိုလၽွင္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ဗီယက္နမ္တို႔၏ ကြန္ျမဴနစ္ေတာ္လွန္ေရးမ်ားမွာ ၁၉ ရာစု ဥေရာပ၏ ဘူဇြာမ်ားအားေကာင္းလာျခင္းႏွင့္ သ႐ုပ္သကန္ျခင္းတူသည့္ သေဘာပင္ျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္ျပည္တြင္ ေျမရွင္ပေဒသရာဇ္တစ္ပိုင္းမွ အရင္းရွင္စနစ္သို႔ ကူးေျပာင္းသြားသည့္ျဖစ္စဥ္မွာ အလြန္အမင္းဩဇာအာဏာႀကီးေသာ ႏိုင္ငံေတာ္တစ္ရပ္၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ႀကီး ေျပာင္းသြားျခင္းျဖစ္သည္။ ဥေရာပတြင္ကား ေျမရွင္ပေဒသရာဇ္ဖြဲ႕စည္းပုံမ်ားမွာ ရာစုႏွစ္ႏွင့္ခ်ီ၍ ေႏွးေကြးေလးလံစြာ အျမစ္ျပတ္သြားျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ထက္ အရင္းရွင္စနစ္သို႔ အကူးအေျပာင္းတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အခန္းက႑မွာ ေျပာေလာက္ေအာင္ အေရးပါလွသည္ မဟုတ္ပါ။ ဤသမိုင္းအကြက္ကို ၾကည့္လိုက္လၽွင္ပင္ တ႐ုတ္၊ ဗီယက္နမ္ႏွင့္ ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံမ်ား၏အရင္းရွင္စနစ္မွာ အာဏာပိုင္စနစ္မ်ားႏွင့္ ပူးတုံခြာတုံရွိခဲ့သည္ကို အလြယ္ႏွင့္ နားလည္ႏိုင္စရာရွိပါသည္။ ဤသို႔ ထူးထူးျခားျခား ေပၚထြက္လာသည့္ အေရွ႕၏ အရင္းရွင္စနစ္ကို ‘ႏိုင္ငံေရး အရင္းရွင္စနစ္’ ဟု ေခၚလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေရးအရင္းရွင္စနစ္တြင္ အနက္အဓိပၸာယ္သေဘာေဆာင္ေသာ လကၡဏာသုံးရပ္ ရွိပါသည္။ ပထမလကၡဏာမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ‘တကၡႏိုခရက္တစ္ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီ’ ႏွင့္ ေမာင္းျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါ တကၡႏိုခရက္တစ္ဗ်ဴ႐ိုကေရစီ၏ တရားနည္းလမ္းက်မႈမွာ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈအေပၚ အရင္းခံသည္။ ဒုတိယလကၡဏာမွာ ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ ဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းထားေသာ္လည္း လက္ေတြ႕က်င့္သုံးရာတြင္မူ အီလစ္မ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားေပၚမူတည္ၿပီး စိတ္တိုင္းက်က်င့္သုံးၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ အီလစ္မ်ားအတြက္ အဆင္မေျပလၽွင္ ဥပေဒကို ေဘးခ်ိတ္ထားၿပီး သူတို႔ရန္သူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္လၽွင္မူ ဥပေဒကို အျပည့္အဝအသုံးခ်ၿပီး အျပစ္ေပးေလ့ရွိၾကသည္။ ဤလူအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ဥပေဒကို လိုသလိုက်င့္သုံးၾကျခင္းကပင္ ႏိုင္ငံေရးအရင္းရွင္စနစ္၏ တတိယလကၡဏာကို ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္၏ လိုအပ္ေသာ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ လႈပ္ရွားပိုင္ခြင့္ပင္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ျပတ္ျပတ္သားသားေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေစေရးအတြက္ ဥပေဒအကန္႔အသတ္မ်ားမွ ကင္းလြတ္ေစဖို႔ ျဖစ္ပါသည္။

ပထမႏွင့္ ဒုတိယလကၡဏာ (တစ္နည္း) တကၡႏိုခရက္တစ္ဗ်ဴ႐ိုကေရစီႏွင့္ ဥပေဒကို လိုသလိုအသုံးျပဳျခင္းၾကား တင္းမာမႈက ‘အဂတိ လိုက္စားမႈ’ ကို ေမြးထုတ္ေပးပါသည္။ သို႔အတြက္ အဂတိလိုက္စားမႈမွာ ‘မူမမွန္ေသာ ျဖစ္ရပ္’ မဟုတ္။ ႏိုင္ငံေရးအရင္းရွင္စနစ္ႏွင့္ သီးျခားခြဲထုတ္လို႔မရႏိုင္ေသာ ေမြးရာပါအမွတ္အသားဟု ဆိုႏိုင္သည္။

အေနာက္ႏွင့္ မတူေသာ ထူးျခားခ်က္အခ်ိဳ႕

၁။ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈႏွင့္ ဝင္ေငြကြာဟမႈ အဆက္အစပ္

အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈမွာ လူလတ္တန္းစားမွ စတင္သည္။ လူလတ္တန္းစား၏ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈအရွိန္ရလာေတာ့မွ အေျခခံလူတန္းစား (အလုပ္သမား၊ လယ္သမား) ၏ စီးပြားေရးပါ အတက္ျပလာသည္။ သို႔အတြက္ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈ အရွိန္ရလာေလ၊ တစ္နည္း အရင္းရွင္စနစ္ ရင့္က်က္လာေလ၊ ဝင္ေငြကြာဟမႈ နည္းပါးလာေလဟု ဆိုႏိုင္သည္။ သို႔တိုင္ တ႐ုတ္ျပည္တြင္မူ ေျပာင္းျပန္ျဖစ္သည္။

စစ္ေအးတိုက္ပြဲအၿပီး ၁၉၈၉ မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ၂၇ ႏွစ္ေက်ာ္ေက်ာ္ကာလတြင္ တ႐ုတ္ျပည္၏ ပ်မ္းမၽွစီးပြားေရးတိုးတက္မႈႏႈန္းမွာ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါးရွိ၍ ဗီယက္နမ္၏ ပ်မ္းမၽွစီးပြားေရးတိုးတက္မႈႏႈန္း မွာ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းဝန္းက်င္ ရွိသည္။ (အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ၾကဖို႔ ျဖစ္သည္။) ဤ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈမွာ အလြန္ႀကီးမားေသာ ကိန္းဂဏန္းမ်ားျဖင့္ ျပေနခ်ိန္တြင္ ဝင္ေငြမညီမၽွမႈမွာ အႀကီးအက်ယ္ ျမင့္မားလာသည္။ ၁၉၈၅ မွ ၂၀၁၀ အတြင္း တ႐ုတ္ျပည္၏ ဂ်ီနီကိုအီးဖီးရွင့္မွာ ၀ ဒသမ ၃၀ မွ ၀ ဒသမ ၅၀ ဝန္းက်င္အထိ ခုန္တက္သြားသည္။ အေမရိကထက္ ပိုျမင့္ၿပီး လက္တင္အေမရိကအဆင့္ႏွင့္ နီးကပ္သြားသည္။

ဤသို႔ေသာ ဝင္ေငြကြာဟမႈႀကီးမားလာျခင္းမွာ ေက်းလက္ေရာ၊ ၿမိဳ႕ျပတြင္ပါ ျဖစ္သည္။ မတူေသာ ခြဲျခားမႈမ်ားအလိုက္ ဝင္ေငြမညီမၽွမႈ ႀကီးထြားလာျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ ခ်မ္းသာေသာျပည္နယ္ႏွင့္ ဆင္းရဲေသာျပည္နယ္မ်ားၾကား ကၽြမ္းက်င္မႈျမင့္မားေသာ အလုပ္သမားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈနိမ့္ေသာ အလုပ္သမားၾကား၊ အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားၾကား၊ ပုဂၢလိကက႑ႏွင့္ အစိုးရက႑ၾကား ခြဲျခားမႈမ်ိဳးစုံတြင္ ဝင္ေငြကြာဟမႈ ႀကီးထြားလာျခင္းျဖစ္သည္။

၂။ ေျမယာႏွင့္ အဆက္အစပ္

အေနာက္၏ ေျမရွင္ပေဒသရာဇ္စနစ္မွာပင္ ၾကားလူတန္းစားဟု ဆိုႏိုင္ေသာ ‘လက္မႈလုပ္ငန္းရွင္ေလးမ်ား’ ရွိသည္။ ကုန္သြယ္ေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေသာအခါ အဆိုပါလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္ေလးမ်ားမွာ ‘ကုန္သည္’ မ်ား ျဖစ္လာၿပီး စက္မႈေတာ္လွန္ေရး ေပၚေပါက္လာေသာအခါ ထုတ္လုပ္ေရးအရင္းရွင္မ်ား ျဖစ္လာၾကသည္။ တ႐ုတ္ပေဒသရာဇ္စနစ္တြင္မူ ဆိုခဲ့ပါလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ိဳး အားမေကာင္းခဲ့ပါ။ သို႔ႏွင့္အမၽွ တ႐ုတ္အရင္းရွင္လူတန္းစားျဖစ္ေပၚလာပုံမွာ အေနာက္ႏွင့္မတူ တစ္မူထူးပါသည္။

တ႐ုတ္ျပည္၏ လူတန္းစားသစ္ဟု ဆိုႏိုင္ေသာ အရင္းရွင္လူတန္းစားမွာ ‘ေျမယာ’ မွ ေပၚထြက္လာသည္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ ေျပာရလၽွင္ အဆိုပါလူတန္းစား၏ ငါးပုံေလးပုံကို ၾကည့္လိုက္လၽွင္ လယ္သမားမ်ား သို႔မဟုတ္ အလုပ္ၾကမ္းသမားမ်ား၏ သားသမီးေတြ ျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ဤသို႔ေသာ မ်ိဳးဆက္အလိုက္ အေျပာင္းအလဲမွာ သူ႕ဟာႏွင့္သူ သဘာ၀က်သည္ဟု ဆိုႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ အေၾကာင္းမူ ၁၉၄၉ ကြန္ျမဴနစ္မ်ား ေအာင္ပြဲရၿပီးေနာက္ပိုင္းႏွင့္ ၁၉၆၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ယဥ္ေက်းမႈေတာ္လွန္ေရးေနာက္ပိုင္းတြင္ အရင္းရွင္လူတန္းစားမွာ လုံး၀နီးပါးပ်က္သုဥ္းသြားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

သို႔ႏွင့္တိုင္ အနာဂတ္တြင္ေတာ့ ဤပုံစံအေျပာင္းအလဲမွာ ျဖစ္ႏိုင္ေျခမရွိလွေတာ့ပါ။ အရင္းပိုင္ရွင္မ်ား၏ စုစည္းမႈ၊ ပညာေရးအသုံးစရိတ္ျမင့္မားလာမႈႏွင့္ မိသားစုအဆက္အသြယ္၏ အေရးပါမႈမ်ားေၾကာင့္ မ်ိဳးဆက္အလိုက္ ဓနႏွင့္ အာဏာ လက္ဆင့္ကမ္းမႈမွာ အေနာက္ႏွင့္ပိုတူလာမည့္သေဘာရွိပါသည္။ အေနာက္၏ အရင္းရွင္လူတန္းစားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္လိုက္လၽွင္မူ တ႐ုတ္ျပည္၏ အရင္းရွင္လူတန္းစားသစ္မွာ သူ႕ဘာသာျဖစ္တည္လာေသာ လူတန္းစားဆိုသည္ထက္ တစ္စုံတစ္ရာက ပုံသြင္းလိုက္ေသာ လူတန္းစားႏွင့္ ပိုတူဟန္ ရွိပါသည္။

၃။ ႏိုင္ငံေရးမဲ့ ကုန္သည္လူတန္စား

ၿပီးခဲ့ေသာ ေထာင္စုႏွစ္မ်ားစြာကပင္ တ႐ုတ္ျပည္ႀကီးမွာ ေတာင့္တင္းခိုင္မာၿပီး ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈကဲထားေသာ တိုင္းႏိုင္ငံမ်ား၏ ေနအိမ္ႀကီးျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ဤအခ်က္ကပင္ တ႐ုတ္ကုန္သည္လူတန္းစားကို လြတ္လပ္ေသာ အာဏာဗဟိုတစ္ရပ္ျဖစ္မလာေစရန္ အၿမဲတေစဟန္႔တားထားျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။

ျပင္သစ္ေသာတုဇနတစ္ဦးျဖစ္သူ ယန္းကပ္စ္ဂါးနက္၏ အလိုအရ ‘၁၃ ရာစု ဆုန္မင္းဆက္ေအာက္ရွိ ခ်မ္းသာေသာကုန္သည္မ်ားမွာ တူညီေသာအက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အသိရွိရွိ လူတန္းစားတစ္ရပ္အျဖစ္ မည္သည့္အခါကမွ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ မဖန္တီးႏိုင္ခဲ့’ ဟု ဆိုပါသည္။ ဤသို႔ျဖစ္ရသည္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္အေနႏွင့္ အဆိုပါကုန္သည္မ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို စစ္ေဆးႏိုင္ရန္ အၿမဲတေစေစာင့္ၾကည့္ေနေသာေၾကာင့္ဟု ဆိုသည္။ ဆိုခဲ့ပါ ကုန္သည္မ်ားအေနႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္အရ ခ်မ္းသာႂကြယ္၀လာၾကေသာ္လည္း သူတို႔ကိုယ္ပိုင္ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ အက်ိဳးစီးပြားအရေသာ္လည္းေကာင္း ယုတၱိတန္ေသာ လူတန္းစားတစ္ရပ္အေနႏွင့္ကား မစုစည္းႏိုင္ခဲ့ၾကသလို ခိုင္ခိုင္မာမာ မကာကြယ္ႏိုင္ခဲ့ၾကဟုလည္း သူက ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ပါသည္။

ဂါးနက္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ အဆိုပါ႐ႈျမင္ကြင္းမွာ အလားတူအခ်ိန္ေလာက္က ေပၚထြန္းခဲ့ေသာ အီတာလ်ံကုန္သည္ႏိုင္ငံမ်ား၊ နယ္သာလန္ ဖင္လန္ စေသာႏိုင္ငံမ်ား၏ အေျခအေနႏွင့္ ထူးထူးျခားျခား ကြဲလြဲေနသည္။ လူပုဂၢိဳလ္အရ ခ်မ္းသာႂကြယ္၀ၾကသည့္တိုင္ ႏိုင္ငံေရးအာဏာအရ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကင္းမဲ့ေနေသာ ကုန္သည္လူတန္းစားမွာ ယေန႔တ႐ုတ္ျပည္အထိ ဆက္လက္တည္ရွိေနသည့္ သေဘာရွိသည္။ ႏိုင္ငံေရးအရင္းရွင္စနစ္ႏွင့္ သြားေနေသာ အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္လည္း ဤအတိုင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ရပ္ဝန္းတစ္ခု၊ လမ္းေၾကာင္းတစ္သြယ္ စီမံကိန္း

တ႐ုတ္ျပည္အေနႏွင့္ ၎၏ အခန္းက႑ကို ႏိုင္ငံတကာစင္ျမင့္ထက္သို႔ ဆြဲတင္တိုးခ်ဲ႕လိုက္သည္ႏွင့္ အေနာက္၏ လစ္ဘရယ္မရစ္တို ခရက္တစ္အရင္းရွင္စနစ္ႏွင့္ ထိပ္တိုက္တိုးေလေတာ့သည္။ လစ္ဘရယ္အရင္းရွင္စနစ္၏ အားေကာင္းခ်က္မွာ ၎၏ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ (ဒီမိုကေရစီ) ေပၚ တည္မွီပါသည္။ ဒီမိုကေရစီမွာ သူ႕သဘာ၀ကိုယ္တိုင္က ဆြဲေဆာင္အားေကာင္းၿပီး ျဖစ္သည့္တိုင္ ၎တြင္ အခရာက်ေသာ အားသာခ်က္တစ္ရပ္လည္း ရွိပါေသးသည္။ လူထုႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေဆြးေႏြးၫွိႏႈိင္းျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ေကာင္းသထက္ေကာင္းေအာင္ ျပင္ဆင္ႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ လူထု၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားမွာ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈကို က်ဆင္းေစျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ ညစ္ညမ္းမႈကို တိုးပြားေစျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း သို႔မဟုတ္ ဘ၀၏ေမၽွာ္လင့္ခ်က္ကို ေလ်ာ့က်ေစျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း ျဖစ္ေစတတ္ပါသည္။ ဤသို႔ျဖစ္သည့္ အခါတိုင္း ဒီမိုကရက္တစ္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သည့္အပိုင္းသည္ အခ်ိန္တိုအတြင္း အမွန္ေရာက္ေအာင္ ျပင္ဆင္ႏိုင္ပါသည္။

ႏိုင္ငံေရးအရင္းရွင္စနစ္ကမူ ၎၏ ကၽြမ္းက်င္လိမၼာေသာ စီးပြားေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ပိုမိုျမင့္မားေသာ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈႏႈန္းတို႔ျဖင့္ ထင္ရွားသည္။ ၿပီးခဲ့ေသာ ရာစုဝက္အတြင္း တ႐ုတ္ျပည္ႀကီး စီးပြားေရးအရ အေအာင္ျမင္ဆုံးႏိုင္ငံျဖစ္လာသည္မွာ ဤအခ်က္ေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္။ ဆိုခဲ့ပါအခ်က္ကို တ႐ုတ္ျပည္၏ ‘ရပ္ဝန္းတစ္ခု၊ လမ္းေၾကာင္းတစ္သြယ္စီမံကိန္း (BRI) က ေဖာ္ျပေနသည္သို႔ ရွိသည္။ ဤစီမံကိန္းမွာ တ႐ုတ္ျပည္မွ ဘ႑ာေရးအရ ကမကထလုပ္မည့္ အေျခခံအေဆာက္အဦတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံအမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္ဖို႔ ေမၽွာ္လင့္ထားသည့္ ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးမားလွေသာ ပေရာဂ်က္ႀကီးျဖစ္သည္။ ကမၻာလုံးအတိုင္းအတာ၊ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာ အေနာက္၏ကိုင္တြယ္အသုံးျပဳပုံ အေတြးအျမင္မ်ားကို စိန္ေခၚမည့္ စီမံခ်က္ႀကီးျဖစ္ပါသည္။ အေနာက္က အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား တည္ေဆာက္ေရးတြင္ အာ႐ုံျပဳေနစဥ္ တ႐ုတ္ျပည္က ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာမ်ား တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ေငြေတြသြန္ခ်လ်က္ရွိေနသည္။ ဤနည္းျဖင့္ BRI က ပူးေပါင္းပါဝင္မည့္ႏိုင္ငံမ်ားကို တ႐ုတ္ဩဇာေအာက္သို႔ ေရာက္လာေစရန္ ရည္႐ြယ္ဟန္ရွိပါသည္။

တိုင္းျပည္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားအေနႏွင့္လည္း BRI တြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ရန္ စိတ္အားထက္သန္ေနၾကသည္။ တ႐ုတ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈက လမ္းမ်ား၊ ဆိပ္ကမ္းမ်ား၊ ရထားလမ္းမ်ားႏွင့္ အျခားဆိုးဆိုးဝါးဝါးလိုအပ္ေနေသာ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ားကို ေဆာင္ၾကဥ္းသြားဖို႔ ျဖစ္သည္။ သို႔တေစ အေနာက္တိုင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတိုင္းတြင္ ပါေနၾကျဖစ္ေသာ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ထိခိုက္ႏိုင္မႈမ်ားကိုကား ေတြ႕ႏိုင္လိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ ေပက်င္းအေနႏွင့္ အနာဂတ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ တ႐ုတ္တို႔ ဖန္တီးထားေသာ တရား႐ုံးမ်ား၏ စီရင္ပိုင္ခြင့္အထိပင္ စဥ္းစားစီစဥ္ထားဟန္ ရွိသည္။

တ႐ုတ္ျပည္မွာ ပူးေပါင္းပါဝင္လာၾကေသာႏိုင္ငံမ်ား၏ ျပည္တြင္းေပၚလစီမ်ားကို စိတ္ဝင္စားဟန္မရွိပါ။ BRI တြင္ ပါဝင္ၾကမည့္ ႏိုင္ငံအားလုံးၾကား တန္းတူညီမၽွမႈကိုသာ ဦးစားေပးသြားမည္ဟု တရားဝင္ေၾကညာထားပါသည္။ ဤအခ်က္ကိုပင္ ႏိုင္ငံငယ္ေလးမ်ားက အထူးသေဘာက်ႏွစ္ၿခိဳက္ေနၾကၿပီး BRI ၏ အဓိကဆြဲငင္အားလို ျဖစ္ေနသည္။ တ႐ုတ္ျပည္အေနႏွင့္ ‘အာရွအေျခခံအေဆာက္အဦ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာဘဏ္’ လို ႏိုင္ငံတကာအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား တည္ေဆာက္ေရးအတြက္လည္း နည္းလမ္းရွာလ်က္ရွိသည္။ ဒုတိယကမၻာစစ္အၿပီး ဝါရွင္တန္ဦးေဆာင္ခဲ့ေသာ ‘ကမၻာ့ဘဏ္’ ႏွင့္ ‘ႏိုင္ငံတကာေငြေၾကးရန္ပုံေငြအဖြဲ႕’ လိုမ်ိဳး ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

ေပက်င္းအေနႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာစင္ျမင့္ထက္တြင္ တက္တက္ႂကြႂကြလႈပ္ရွားေနသည္မွာ ေနာက္ထပ္အေရးႀကီးေသာအေၾကာင္းတစ္ခုလည္း ရွိပါေသးသည္။ ၎၏ ‘ႏိုင္ငံေရးအရင္းရွင္စနစ္’ ကို ႏိုင္ငံရပ္ျခားတြင္ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ျခင္းျဖင့္ သူ႕ႏိုင္ငံသားမ်ားအေပၚ အေနာက္တိုင္းလစ္ဘရယ္ပုံစံ၏ ဆြဲေဆာင္လႊမ္းမိုးမႈကို ေလၽွာ႔ခ်ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ယူဆဟန္ရွိသည္။ ယခုေလာေလာဆယ္ ေဟာင္ေကာင္တြင္ျဖစ္ေပၚေနေသာ ဆူပူလႈပ္ရွားမႈမ်ားမွာ တ႐ုတ္ျပည္အႏွံ႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔ မသြားဘဲ ပြဲၿပီးသြားခဲ့ပါၿပီ။ သို႔ႏွင့္တိုင္ လူထု၏ မေက်နပ္မႈကိုကား ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျပသသြားခဲ့သည္။ ထို႔ထက္ အင္တာနက္ကို ေျဗာင္က်က် ထိန္းခ်ဳပ္ထားမႈကလည္း လူငယ္ပညာတတ္မ်ားၾကားတြင္ အႀကီးအက်ယ္ လူႀကိဳက္နည္းလ်က္ရွိသည္။ သို႔တိုင္ ျပည္ပရွိ ႏိုင္ငံအစိုးရေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ကား အေနာက္တိုင္းပုံစံ အရင္းရွင္စနစ္ေနရာတြင္ တ႐ုတ္ပုံစံ ႏိုင္ငံေရးအရင္းရွင္စနစ္ျဖင့္ အစားထိုးႏိုင္ရန္ စဥ္းစားလ်က္ရွိေနၾကသည္။ 

စာၫႊန္း – The Clash of Capitalism
(By Branko Milanovic)

ေက်ာ္ဝင္း
၁၆ ဇန္နဝါရီ၊ ၂၀၂၀

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *