ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏွင့္ သူ၏ဇက္ႀကိဳးမ်ား

ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ား၏ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ ရလဒ္မ်ားကို ခန္႔မွန္းရာတြင္ ဘက္ေပါင္းစုံမွ အေျခအေနမ်ိဳးစုံကို ေလ့လာသိရွိထားဖို႔လိုအပ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေျပာင္းလဲလာေသာ ေခတ္သစ္ႏိုင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္းတြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ား၏အေျဖကို တစ္စုံတစ္ရာ ထိေစစားႏိုင္ေသာ အေၾကာင္းတရားမ်ားစြာ ရွိလာေသာေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲဆိုသည္မွာ တိုင္းျပည္ကို အခ်ိန္ကာလတစ္ခုထိ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရန္အတြက္ လူတစ္ကိုယ္ မဲတစ္ျပားစနစ္ျဖင့္ ႏွစ္သက္ရာႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းကို ေ႐ြးခ်ယ္ေစေသာကိစၥျဖစ္သည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ခံရမည့္သူေတြကိုယ္တိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္မည့္သူကို စိတ္ႀကိဳက္ေ႐ြးခ်ယ္ရျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔တိုင္ ေခတ္သစ္ႏိုင္ငံေရးတြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတို႔၏ သေဘာသဘာ၀မွာ ဤမၽွ မ႐ိုးရွင္းေတာ့ေပ။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို ကိုင္လႈပ္ႏိုင္ေသာ အေၾကာင္းတရားမ်ားစြာ ရွိလာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတစ္ခုတြင္ အႏိုင္ရဖို႔ဆိုသည္မွာ မဲဆႏၵရွင္တို႔ အႀကိဳက္ေတြ႕ဖို႔လိုသည္။ သို႔အတြက္ မဲဆႏၵရွင္တို႔၏ ၫြတ္တိမ္းမႈကို ရယူႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ႀကိဳးပမ္းၾကရသည္။ နည္းပညာေရွ႕တန္းေရာက္လာေသာ ယခုလိုေခတ္သစ္မွာေတာ့ မဲဆႏၵရွင္တို႔၏ ႏွလုံးသားကိုဆုပ္ကိုင္ဖို႔ ႀကိဳးစားလာၾကသည္မွာ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားခ်ည္းသာ မဟုတ္ေတာ့ေပ … ။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲတစ္ခု၏ ရလဒ္ကို လိုခ်င္သည့္ပုံစံရေအာင္ ပုံေဖာ္ယူၾကရာတြင္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားက ‘ေရွ႕ထြက္’ မ်ားသာျဖစ္ၾကၿပီး ယင္းတို႔အတြက္ ေနာက္ကြယ္က စနစ္တက်ဖန္တီးေနၾကေသာ အေၾကာင္းတရားမ်ား ရွိေနသည္။ တကယ္တမ္းဆိုရလၽွင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဆိုသည္မွာ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ သေဘာထားသာ အဓိကက်သည္။ သို႔ျဖင့္ မဲဆႏၵရွင္အမ်ားစုက ႀကိဳက္ႏွစ္သက္လၽွင္ ႏိုင္မည္ဟုတြက္ဆလို႔ရသည္။ယခုစာစုတြင္ေဖာ္ျပမည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကေတာ့ မဲဆႏၵရွင္တို႔၏ ႏွလုံးသားႏွင့္ ဦးေႏွာက္ကိုပါ ဆုပ္ကိုင္ဖမ္းစားၿပီး ေ႐ြးေကာက္ပြဲရလဒ္မ်ားကို လိုခ်င္သလိုပုံေဖာ္ယူၾကသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ရာစုသစ္ႏိုင္ငံေရး၏ အခန္းက႑တြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ား၏ အခရာက်မႈက ေရွ႕တန္းေရာက္လာခဲ့သည္။ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းေခတ္တြင္ ႏိုင္ငံတစ္ခု၏ ႏိုင္ငံေရးသည္ သူ႕ႏိုင္ငံတစ္ခုတည္းအတြက္သာ မဟုတ္ေတာ့ဘဲ ေဒသတြင္းအေျခအေနႏွင့္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး အေျခအေနတို႔အထိ သက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိလာႏိုင္သည္ျဖစ္ရာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားကို ဝင္႐ႈပ္တတ္ေသာ ေျခတံလက္တံတို႔ ပိုမ်ားလာခဲ့သည္။ ပထဝီအက်ိဳးစီးပြားဆိုင္ရာ အေၾကာင္းတရားတို႔ စုဆုံရာေဒသမ်ားတြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကိုင္လႈပ္မႈျဖစ္စဥ္မ်ားက ပို၍ပင္မ်ားျပားလာသည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကိုကိုင္လႈပ္ေသာ အဓိကအေၾကာင္းတရား သုံးပါး ရွိသည္။

၁။ Sponsor
၂။ Technology
၃။ Fake – News (Media) ဟူေသာ နယ္ပယ္သုံးရပ္ ျဖစ္သည္။

စပြန္ဆာ

ႏိုင္ငံတိုင္းလိုလို စပြန္ဆာႏွင့္ ကင္းႏိုင္သည္ဟူ၍ မရွိပါ။ စပြန္ဆာလမ္းေၾကာင္းကား တိတ္တဆိတ္လည္း ဝင္သည္။ ပုန္းလၽွိဳးကြယ္လၽွိဳးျဖင့္လည္း လာတတ္သည္။ စပြန္ဆာတို႔၏ အဓိကရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံအတြင္းမွာ မိမိတို႔၏ ဩဇာထူေထာင္ႏိုင္ဖို႔ပင္ ျဖစ္သည္။ လူမႈေရးအကူအညီမ်ားေပးျခင္းျဖင့္ စတင္ၿပီး ေနာက္ဆုံးမွာ ႏိုင္ငံေရးအထိ ပါဝင္ပတ္သက္လာတတ္သည္။ သို႔တိုင္ စပြန္ဆာကို ကင္းေအာင္ေနဖို႔လည္း မျဖစ္ႏိုင္။ အေျခအေနအရ အားကိုးအားထားျပဳေနရသည္မ်ားလည္း ရွိသည္။ အထူးသျဖင့္ နိင္ငံေရးသမားတို႔သည္ စပြန္ဆာႏွင့္ကင္းလို႔ မရေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေငြမရွိဘဲ ေလခ်ည္းသက္သက္ျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ရေသာေခတ္ကား ကုန္ၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပင္။ သို႔ျဖင့္ အလ်ဥ္းသင့္သလို စပြန္ဆာယူေနၾကရေသာ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၏ အဓိကၿပိဳင္ပြဲႀကီးျဖစ္သည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲလိုကိစၥမ်ိဳးတြင္ သက္ဆိုင္ရာစပြန္ဆာမ်ား၏ အားၿပိဳင္ပြဲမ်ားလည္း ရွိလာတတ္သည္မွာ ထုံးစံပင္ျဖစ္သည္။ စပြန္ဆာတို႔၏ သေဘာသဘာ၀မွာ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားကိုခ်ည္း ေထာက္ပံ့ေပးေနျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ မဲဆႏၵရွင္တို႔၏ လိုလားခ်က္တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကိုလည္း ျဖည့္ဆည္းေပးေလ့ရွိသည္။ ႏိုင္ငံေရးသမားႏွင့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအၾကားက အဆက္အစပ္ကို စပြန္ဆာတို႔က ေကာ္ရည္သုတ္ေပးသည့္ နည္းဗ်ဳဟာမ်ိဳးေတြ ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ေပးေလ့ ရွိၾကသည္။ ၎တို႔ျဖစ္ေစခ်င္ေသာပုံစံကို က႑အသီးသီးႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ပုံေဖာ္ယူတတ္ၾကသည္မွာ စပြန္ဆာတို႔၏ အရည္အေသြးတစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားဘက္မွာလည္း စပြန္ဆာကို အလကားမတ္တင္းရသည္ေတာ့မဟုတ္။ လူမသိ သူမသိ ကတိကဝတ္ေတြ ရွိထားရသည္။ ရည္မွန္းခ်က္ေအာင္ျမင္ခဲ့လၽွင္ စပြန္ဆာကိုေပးထားေသာ ကတိကဝတ္တို႔ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးရသည္။ မေပးလို႔မရ။ မေပးလၽွင္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္စာအတြက္ စပြန္ဆာရဖို႔ မလြယ္ကူႏိုင္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားအေနႏွင့္ စပြန္ဆာကတိကဝတ္မ်ားကို ျဖစ္ႏိုင္သေလာက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးရသည့္သေဘာရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ၿပိဳင္ဘက္ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ျပည္သူအမ်ားစု၏ ေဝဖန္မႈ အနည္းဆုံးအေျခအေနျဖစ္ေအာင္ေတာ့ သတိျပဳၾကရေလ့ရွိသည္။ စပြန္ဆာဆိုသည္မွာ မကင္းႏိုင္လို႔ ေကာင္းေအာင္ေနရသည့္ အေပါင္းအဖာ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ စပြန္ဆာမ်ားကေတာ့ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတစ္ခုကို ကိုင္လႈပ္ႏိုင္သည့္ နံပါတ္တစ္အေၾကာင္းတရားတစ္ခုအျဖစ္ ရွိေနဆဲသာျဖစ္သည္။

နည္းပညာ

နည္းပညာအေထာက္အကူျပဳ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အခန္းက႑ကလည္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို ဂၽြမ္းထိုးေမွာက္ခုံျဖစ္သြားေအာင္လုပ္ႏိုင္ေသာ အစြမ္းသတၱိရွိသည္။ ေဒၚနယ္ထရမ့္လိုလူမ်ိဳးကို သမၼတျဖစ္လာေစလာႏိုင္ေစသည္ထိ စြမ္းေဆာင္ျပခဲ့ေသာ နည္းပညာအေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ိဳး အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွာ ရွိခဲ့ဖူးသည္။ အေမရိကန္သမၼတေ႐ြးခ်ယ္ပြဲတြင္ ေနာက္ေကာက္က်ခဲ့ရေသာ နာမည္ႀကီးႏိုင္ငံေရးသမား ဟီလာရီကလင္တန္က ၎တို႔အေနႏွင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ကမ္ပိန္းပုံသဏၭာန္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အားနည္ခ်က္မရွိသေလာက္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့ျခင္းမွာ ကမ္ပိန္းဆိုင္ရာ အားနည္းခ်က္ေၾကာင့္ မဟုတ္ဘဲ တစ္ဖက္က ေရဒါမွာမေပၚတဲ့ နည္းလမ္းမ်ိဳးေတြကို စနစ္တက် အသုံးျပဳသြားႏိုင္ခဲ့လို႔ျဖစ္ေၾကာင္း နည္းပညာဂ်ာနယ္လစ္ေတြကို ဝန္ခံေျဖၾကားသြားခဲ့ဖူးသည္။ တစ္ဆက္တည္းပင္ နည္းပညာအေထာက္အကူျပဳ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ေသာ CA (Cambridge Analytical) ၏ နည္းပညာပိုင္းအရည္အေသြးကိုလည္း အသိအမွတ္ျပဳသြားခဲ့သည္။

ကိန္းဘရစ္ခ္်တကၠသိုလ္မွ စိတ္ပညာဆိုင္ရာ သုေတသီတစ္ဦးအပါအဝင္ အျခားပညာရွင္အခ်ိဳ႕ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ Cambridge Analytical အဖြဲ႕သည္ Faebook လူမႈကြန္ရက္မွတစ္ဆင့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏စ႐ိုက္ကို ေလ့လာသုံးသပ္ခဲ့ၾကၿပီး ေ႐ြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားကို ေလ့လာခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ တစ္ဦးခ်င္းတစ္ဖြဲ႕ခ်င္းကို ပစ္မွတ္ထားၿပီး ထိေရာက္သည့္ သတင္းစကား (Targeted Message) ေတြ ပို႔ေပးခဲ့ၾကသည္။လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အႀကိဳက္ႏွင့္ စ႐ိုက္ကို သိသြားေသာ CA က မဲဆႏၵရွင္မ်ားအတြက္လိုအပ္ေသာ Political Psychographic Profiles မ်ားကို တည္ေဆာက္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးဂ်င္းေတြ ေကၽြးေလေတာ့သည္။ စိတ္ပညာရွင္မ်ားသာမက Data Scientists မ်ား ၊ Designers မ်ား၊ Photographer မ်ား စုံလင္စြာပါဝင္ေသာ CA အဖြဲ႕အေနႏွင့္ Psychographic ကို အေကာင္းဆုံးတည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ၎တို႔၏ အဓိကပစ္မွတ္မ်ားကို စနစ္တက်ပို႔ေဆာင္စည္း႐ုံးႏိုင္ခဲ့သည္။ အထူး သျဖင့္ေတာ့ ဟီလာရီအတြက္ ေသခ်ာေနေသာ မဲေတြကို ေဝဝါးသြားေအာင္လုပ္ခဲ့ႏိုင္သလို ေဒၚနယ္ထရမ့္အတြက္ ရႏိုင္ဖြယ္ရွိေသာ မဲတို႔ကို ပို၍ေသခ်ာေအာင္ ဆြဲေဆာင္ယူႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ျပင္ ဟိုဘက္ သည္ဘက္ ယိမ္းသြားႏိုင္သည့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ား တစ္နည္းဆိုရလၽွင္ ပါတီစြဲ၊ ပုဂၢိဳလ္စြဲမထားဘဲ သင့္ေတာ္မည္ထင္ေသာသူကိုသာ မဲေပးၾကမည့္ အလယ္အလတ္ မဲဆႏၵရွင္မ်ား (Swing Voters ) ၏ မဲမ်ားကိုပါ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ရယူႏိုင္သည္ထိ CA ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္က ျမင့္မားလြန္းခဲ့သည္။ ေဒၚနယ္ထရမ့္ အႏိုင္ရအၿပီးတြင္ CA ၏ စီအီးအိုျဖစ္သူက ၎တို႔၏ Data – Driven Communication ပုံစံမွာ ေအာင္ျမင္ခဲ့ေၾကာင္း ဝံ့ႂကြားခဲ့သည္။

တကယ္တမ္းဆိုလၽွင္ ဟီလာရီ၏ အေနအထားျဖင့္ ေဒၚနယ္ထရမ့္ မွာ ႏိုင္ငံေရးအရ ၿပိဳင္ဘက္အဆင့္ပင္ မဟုတ္ခဲ့ပါ။ ႏိုင္ငံေရးပုံရိပ္၊ ေနာက္ခံအသိုင္းအဝိုင္း၊ ျဖတ္သန္းမႈပုံစံေတြကအစ ကြာျခားလြန္းလွသည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအသုံးစရိတ္မွာပင္ ဟီလာရီက သန္း ၅၈၀ ေက်ာ္ထိ သုံးစြဲထားၿပီး ထရမ့္ကေတာ့ သန္း ၃၅၀ ခန္႔သာ သုံးစြဲခဲ့သည္။ ေထာက္ခံမႈအရလည္း ကြာျခားလြန္းသည္။ ဟီလာရီကို မီဒီယာေလာက၏ သုံးပုံႏွစ္ပုံေက်ာ္ေလာက္က ေထာက္ခံေနၿပီး ထရမ့္ကိုေထာက္ခံေသာ သတင္းစာအေရအတြက္မွာ ၁၆ ခုသာ ရွိခဲ့သည္။ သို႔တိုင္ ေနာက္ဆုံးမွာ ဟီလာရီ ႐ႈံးခဲ့သည္။ ‘လူႀကိဳက္မ်ားမႈ’ က ‘နည္းပညာ’ ကို ဒူးေထာက္အ႐ႈံးေပးလိုက္ရျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ နာမည္ႀကီးဂ်ာနယ္လစ္တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဖာရိဇာ ခါရိယာကေတာ့ ေဒၚနယ္ထရမ့္၏ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရမႈကို C ေလးလုံး ျဖင့္ ေကာက္ခ်က္ဆြဲျပသည္။ ၎အထူးျပဳေသာ ေနာက္ဆုံး C မွာ Communication ပင္ ျဖစ္သည္။ IT ကို အေျခခံၿပီး လူထုကို ဆက္သြယ္ခဲ့သည္။ လူထု၏ ဟဒယကို IT ပညာရပ္ျဖင့္ ေျခရာေကာက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ရရွိလာေသာအခ်က္အလက္ေတြကို အေျခခံၿပီး စိတ္ပညာဆိုင္ရာသီအိုရီတို႔ျဖင့္တြက္ခ်က္၍ ေၾကာင္းက်ိဳးဆီေလ်ာ္မႈရွိေသာ ဝါဒျဖန္႔မႈမ်ားကို Facebook မွတစ္ဆင့္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။

ယခုအခါ CA အဖြဲ႕ ပ်က္သြားခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း အလားတူအဖြဲ႕အစည္းမ်ိဳးေတြ ရွိေနႏိုင္ပါေသးသည္။ သို႔ျဖင့္ ‘နည္းပညာ’ သည္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတစ္ခု၏ အေျဖကို ကိုင္လႈပ္ႏိုင္စြမ္းရွိေသာ အေၾကာင္းတရားတစ္ခုအျဖစ္ သတိျပဳရမည္ျဖစ္ပါသည္။

သတင္းအတုအေယာင္မ်ား

Fake – News ဟုေခၚေသာ သတင္းအတုအေယာင္မ်ားသည္ ယခုမွ ေပၚေပါက္လာျခင္းမဟုတ္ေပ။ ‘သတင္း’ ဟူသည္ကို အသိအမွတ္ျပဳလက္ခံလာၾကေသာ ေရွးႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက ‘သတင္းအတု’ မ်ား ယွဥ္တြဲေပၚေပါက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အစစ္ရွိလၽွင္ အတုလိုက္သည့္သေဘာျဖစ္မည္ထင္သည္။ ကမၻာ့ပုံႏွိပ္သတင္းမ်ား ေပၚေပါက္လာခဲ့ေသာ ၁၄၄၀ ျပည့္ႏွစ္ခန္႔မွစတင္၍ သတင္းတုမ်ားလည္း လိုက္ပါေပၚထြက္ခဲ့ေၾကာင္း ေလ့လာဖူးသည္။ သတင္းအတည္ျပဳဖို႔ ခဲယဥ္းလြန္းေသာ ေခတ္ေဟာင္းကာလမ်ားမွာ သတင္းအတုမ်ားက အေတာ္ပင္အလုပ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ၁၈၉၈ တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ရေသာ စပိန္ – အေမရိကန္ စစ္ပြဲသည္ပင္ သတင္းအတုမ်ား ခ်ဲ႕ကားေရးခဲ့မႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ သတင္းအတု (Fake – News ) ဟူေသာေခါင္းစဥ္မွာ အတန္ငယ္က်ယ္ျပန္႔သည္။ သတင္းမၽွသာမဟုတ္။ စာေပေဆာင္းပါးမ်ား ေရးသားရာတြင္လည္း ေျဖာင့္မတ္ေသာ စဥ္းစားခ်က္ႏွင့္ သမာသမတ္က်ေသာ ရပ္တည္ခ်က္မရွိလၽွင္ မိမိတို႔စာေပမ်ားမွာ Fake – News ေခါင္းစဥ္ေအာက္သို႔ ေရာက္သြားတတ္ေလသည္။

မမွန္သတင္း (Disinformation)

အဓိကေတာ့ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္အတြက္ အျဖစ္မ်ားသည္။ မမွန္မကန္အခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ ဖန္တီးထားသည္။ ရည္႐ြယ္ခ်က္ရွိရွိ သိကၡာခ်ျခင္းမ်ိဳးျဖစ္သည္။ လုံး၀ သတင္းအမွားသာျဖစ္သည္။

တိက်မႈမရွိေသာ ေရးသားခ်က္မ်ား (Inaccuracies)

အျဖစ္အပ်က္ကိုသာျပသည္။ အခ်က္အလက္မပါ။ဆက္စပ္ အေထာက္အထားမ်ား မရွိ။ လိုခ်င္သလို ဖန္တီးပုံေဖာ္ထားသည္။ သတင္းအတုလုံးလုံးေတာ့မဟုတ္။ သို႔ေသာ္ အစစ္ထဲက လိုခ်င္တာေလာက္ကိုယူၿပီး မိမိတို႔မလိုလားသူကို တရားခံျဖစ္ေအာင္ ပုံေဖာ္ထားသည္။ အမွန္တစ္ဝက္ အမွားတစ္ဝက္သာ ျဖစ္သည္။

ဘက္လိုက္ျခင္း (Partisan)

မိမိတို႔ အားေပးလိုသူကို ဘက္လိုက္ေရးသားျခင္း ျဖစ္သည္။ သတင္းဆိုပါကလည္း မိမိတို႔အားေပးလိုသူကို ပိုပိုသာသာတင္ၿပီး ေရးသားေပးျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕က အစိုးရအျပစ္ရွိေသာကိစၥမ်ားမွာပင္ အစိုးရအေနႏွင့္ အျပစ္မရွိသေယာင္ထင္ရေအာင္ မသက္ဆိုင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ထည့္သြင္းေရးသားၿပီး ကာကြယ္ေပးတာမ်ိဳး ျဖစ္သည္။

မိမိတို႔ မလိုလားသူမ်ားကိုေတာ့ တစ္ဖက္သတ္ ႏွိမ့္ခ်ေရးသားၾကသည္။ မလိုက္ဖက္ေသာအေၾကာင္းတရားမ်ားကို ဇြတ္အတင္းဆြဲကပ္ၿပီး အျပစ္ဖို႔ေရးသားသည္။

ပုံဖ်က္ျခင္း (Mutilate)

ဩဇာႀကီးေသာ မီဒီယာမ်ား အမ်ားဆုံး အသုံးခ်ခံေနရေသာပုံစံျဖစ္သည္။ သတင္း Body ကို ယူ၍ လိုအပ္သလို ျပန္လည္ျဖတ္ေတာက္အသုံးခ်ျခင္းျဖစ္သည္။ တခ်ိဳ႕ကေတာ့ ဩဇာႀကီးမားေသာမီဒီယာမ်ား၏ Logo မ်ားကို အသုံးခ်ၿပီး သတင္းအမွားမ်ားကို တင္ဆက္ၾကသည္။ ရပ္တည္မႈမွန္ကန္ေသာ မီဒီယာႀကီးမ်ား၏ ပုံရိပ္ကိုယူၿပီး သတင္းအမွားအတြက္ အသုံးခ်ျခင္းျဖစ္သည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ဩဇာႀကီးမားသူမ်ား၊ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားသူမ်ား၏ စကားမ်ားကိုလည္း လိုသလိုျဖတ္ၫွပ္ကပ္လုပ္ၿပီး တင္ျပအသုံးျပဳၾကျခင္းမ်ိဳးလည္းရွိသည္။

အစြမ္းထက္သတင္းအတု (Deep – Fake)

နည္းပညာျမင့္မားလာေသာေခတ္တြင္ ပို၍က်ယ္ျပန္႔လာေနေသာ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုျဖစ္သည္။ ေၾကာက္စရာအလြန္ေကာင္းလွသည္။ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြအတြက္ အႏၲရာယ္မ်ားလြန္းသည္။ မိမိတို႔ မေျပာခဲ့ေသာစကားမ်ားကို ေျပာခဲ့သေယာင္၊ မိမိတို႔မျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အျပဳအမူတို႔ကို ျပဳလုပ္ခဲ့သေယာင္ထင္ရေအာင္ IT နည္းပညာျဖင့္ ဖန္တီးျပဳျပင္ခံရျခင္းျဖစ္သည္။ Deep – fake ၏ ပထမဆုံးသားေကာင္ျဖစ္ခဲ့ရေသာ အထင္ကရေခါင္းေဆာင္မွာ အိုဗားမား ျဖစ္သည္။ အိုဗားမားသည္ ၎မေျပာခဲ့ေသာမိန္႔ခြန္းကို အမွန္တကယ္ေျပာခဲ့သည္ဟုထင္ရေအာင္ အသိဉာဏ္အတု (AI) ျဖင့္ ဖန္တီးထားေသာ ဗီဒီယိုဖိုင္ျဖင့္ ဖြင့္ခ်ျခင္းခံခဲ့ရဖူးသည္။ ႐ုပ္အရွင္ျဖစ္ေသာ ဗီဒီယိုဖိုင္ကိုပင္ အသံႏွင့္တကြ ခြဲမရေအာင္ျပဳလုပ္ၿပီး လိမ္ညာႏိုင္ေနၿပီျဖစ္သည္။ နည္းပညာေခတ္ႀကီးတြင္ Deep -fake တို႔၏ အစြမ္းအစေၾကာင့္ မည္သူေတြဒုကၡေရာက္ၾကဦးမည္ကို မသိႏိုင္ပါေပ။

ဆိုခဲ့ပါအခ်က္မ်ားမွာ သတင္းအတု (Fake – News)ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္အက်ဳံးဝင္ေသာ အေၾကာင္းတရားမ်ားပင္ ျဖစ္ေလသည္။ သတင္းအတုမ်ားသည္ အေရးယူလို႔ရေသာ အေျခအေနမ်ားရွိသလို အေရးယူလို႔မရေသာ အေျခအေနမ်ားလည္း ရွိတတ္သည္။ ေနာက္မွ အမွန္တရားေပၚေပါက္လာေအာင္လုပ္ယူလို႔ရသည့္တိုင္ လတ္တေလာမွာေတာ့ ကာယကံရွင္မွာ ေခါင္းမေဖာ္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ခံၾကရသည္။အထူးသျဖင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကာလတြင္ ေပၚလာတတ္ေသာ သတင္းအတုမ်ားမွာ ပို၍ေၾကာက္စရာေကာင္းေလသည္။ သတင္းအတုမ်ားကို စပြန္ဆာမ်ားက ဖန္တီးေပးၾကသည္မ်ားရွိသလို နည္းပညာအေျခခံအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကလည္း ေငြေၾကးရယူၿပီး ဖန္တီးေပးေနၾကတာမ်ိဳး ရွိသည္။

၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲႀကီးကား နီးေခ်ၿပီ ။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဆိုသည္မွာ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၊ ျပည္တြင္းျပည္ပစပြန္ဆာမ်ား၏ အဓိကအာ႐ုံက်ရာ စားက်က္ကြင္းႀကီးတစ္ခု ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြ လႈပ္ရွားေနၾကၿပီျဖစ္သလို စပြန္ဆာေတြလည္း နည္းဗ်ဳဟာေတြ အမ်ိဳးမ်ိဳးခင္းၿပီး လႈပ္ရွားေနၾကၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ စာေရးသူအေနႏွင့္ေတာ့ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတစ္ခုအေပၚ ျမင္းဇက္ႀကိဳးဆြဲသလို ေစစားႏိုင္စြမ္းရွိေသာ အေၾကာင္းတရားမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္တင္ျပခဲ့ျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။ အလိမ္မခံရဖို႔ႏွင့္ အေ႐ြးမမွားဖို႔ကေတာ့ စာ႐ႈသူမ်ား၏ တာဝန္သာျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ သို႔ျဖင့္ လာမည့္ ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ တိုင္းျပည္ကို ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ႏိုင္ၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းရွိေသာ စြမ္းရည္ျမင့္အစိုးရတစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လာေအာင္ အေကာင္းဆုံးေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္ၾကပါေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းရင္း ယခုစာစုကို နိဂုံးခ်ဳပ္အဆုံးသပ္လိုက္ရပါသည္ …။ 

ဝင္းကို

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *