စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ UK aid က ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ပညာေရးက႑ ပံ့ပိုးကူညီေရး ကတိကဝတ္ထားရွိ

ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံရဲ႕ အနာဂတ္က ႏိုင္ငံတြင္းက ကေလးေတြရဲ႕   ပညာေရးအေပၚမွာ အေျချပဳၿပီး တည္ေဆာက္ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေန႔ ဇန္နဝါရီလ ၂၄ ရက္ေန႔မွာ က်ေရာက္တဲ့ ႏိုင္ငံတကာ ပညာေရးေန႔က ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာၿပီး အားလုံးအက်ဳံးဝင္ ပါဝင္မႈရွိတဲ့ အနာဂတ္ကို ပုံေဖာ္ဖန္တီးႏိုင္ဖို႔အတြက္ဆိုရင္ ပညာေရးရဲ႕ အခန္းက႑က အသက္တမၽွ အေရးႀကီးတယ္ဆိုတာကို ဆင္ျခင္သုံးသပ္မိေစပါတယ္။

ပညာေရးမူဝါဒမွာ အေရးႀကီးဆုံး စိန္ေခၚမႈ ႏွစ္ရပ္ရွိပါတယ္။  ပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈကို အားလုံးလက္လွမ္းမီေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းအားျဖင့္ ကေလးေတြ အခက္အခဲမရွိဘဲ အတန္းပညာၿပီးဆုံးတဲ့အထိ တက္ေရာက္ႏိုင္ဖို႔နဲ႔ အရည္အေသြးျပည့္မီတဲ့ ပညာေရးစနစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးလာျခင္းအားျဖင့္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေတြ စာသင္ခ်ိန္အတြင္းမွာ ပိုမိုသင္ယူႏိုင္ခြင့္ရွိဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါက ႀကီးမားတဲ့ စိန္ေခၚမႈေတြပါ။ ဒီေန႔ အခ်ိန္အထိ ကမာၻတစ္ဝန္းက ကေလးနဲ႔ ဆယ္ေက်ာ္သက္ ၂၆၅ သန္း နီးပါးက ေက်ာင္းခန္းထဲမွာ စာသင္ခြင့္ ဒါမွမဟုတ္ အတန္းပညာၿပီးဆုံးတဲ့အထိ  သင္ၾကားခြင့္ မရရွိေသးပါဘူး။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာလည္း ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္းစာရင္းအရ အသက္ေျခာက္ႏွစ္နဲ႔ ဆယ္ႏွစ္ၾကားက ကေလး ေျခာက္ဦးမွာ တစ္ဦးက ေက်ာင္းတက္ဖို႔ အေျခအေနမေပးတာ ဒါမွ မဟုတ္ အတန္းပညာၿပီးဆုံးေအာင္ မသင္ယူႏိုင္တဲ့ အေျခအေနနဲ႔  ႀကဳံေတြ႕ေနရပါတယ္။

UK aid ( ၿဗိတိန္၏ ႏိုင္ငံတကာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအကူအညီ) က ျမန္မာ ႏိုင္ငံအစိုးရနဲ႔ပူးေပါင္းၿပီး ကေလးသူငယ္အားလုံး အရည္အေသြးျပည့္မီတဲ့ ပညာေရးကိုရရွိၿပီး သူတို႔အလားအလာရွိသေလာက္ ျဖစ္ထြန္းတိုးတက္လာႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ေနပါတယ္။ ‘ပညာေရးအတြက္  ျမန္မာ-ယူေက မိတ္ဖက္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း (Myanmar-UK Partnership for Education)’ ဆိုတဲ့ အစီအစဥ္ကေနတစ္ဆင့္  UK aid  က ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနနဲ႔ အတူတကြပူးေပါင္းၿပီး စာသင္ေက်ာင္းေတြမွာ သင္ၾကားသင္ယူမႈ အရည္အေသြးေတြ တိုးတက္လာဖို႔အတြက္ ဝန္ႀကီးဌာနက ေဆာင္႐ြက္ေနတဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းေတြကို ပံ့ပိုးေနသလို ေဝးလံေခါင္ဖ်ားေဒသေတြနဲ႔ ပဋိပကၡသက္ေရာက္မႈ ဒဏ္ခံရတဲ့ေဒသေတြက ကေလးေတြ ပညာေရးလက္လွမ္းမီ ရရွိဖို႔အတြက္လည္း ကူညီေဆာင္႐ြက္ေနပါတယ္။ UK Aid က UNICEF နဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ‘အတူတကြ သင္ၾကားေရး’ ဆိုတဲ့ စီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ဖို႔ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနကို ပံ့ပိုးေနပါတယ္။ ဒီစီမံကိန္းက ရခိုင္ျပည္နယ္က စာသင္ေက်ာင္း ၁၆၃  ေက်ာင္းမွာရွိတဲ့ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ၄၅,၀၀၀ ကို စာအတူတကြ ဖတ္ျခင္း၊ အားကစားအတူတကြ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းစတဲ့ သင္ၾကားေရးလႈပ္ရွားမႈေတြ အတူတကြေဆာင္႐ြက္ေစျခင္းတို႔မွာ ပါဝင္ေစျခင္းအားျဖင့္ မတူညီတဲ့ အသိုင္းအဝိုင္းေတြၾကားမွာ နားလည္မႈနဲ႔ ယုံၾကည္မႈေတြ ပိုမိုတည္ေဆာက္လာႏိုင္ဖို႔ ရည္႐ြယ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေဆာင္႐ြက္ေနတဲ့ ပညာေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းေတြက UK Aid က ျမန္မာႏိုင္ငံကို ႏွစ္စဥ္ပံ့ပိုးေနတဲ့ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၂၀၀ နီးပါးပံ့ပိုးမႈရဲ႕တစ္စိတ္တစ္ေဒသ ျဖစ္ပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းမွာ ျမစ္ႀကီးနားက ဆရာအတတ္သင္ေကာလိပ္ကို ကၽြန္ေတာ္ ေရာက္ရွိေလ့လာခဲ့တဲ့အခ်ိန္မွာ UK Aid ပံ့ပိုးေနတဲ့ ဆရာျဖစ္သင္တန္းအေၾကာင္း ေတြ႕ျမင္ၾကားသိရတာ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ အလြန္စိတ္လႈပ္ရွား ဝမ္းေျမာက္ခဲ့ရပါတယ္။ ကိုယ့္ႏိုင္ငံနဲ႔  ရပ္႐ြာအသိုင္းအဝိုင္းအတြက္ ေကာင္းမြန္တဲ့ တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈေတြ ျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ဖို႔ ကတိကဝတ္ထားရွိတဲ့ သင္တန္းသား/သူေတြကို ေတြ႕ဆုံရတာ အားရေက်နပ္မိပါတယ္။ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနနဲ႔  UK Aid တို႔ရဲ႕ အတူတကြပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈနဲ႔ သင္တန္းသား/သူေတြအတြက္ လိုအပ္တဲ့ စြမ္းရည္ေတြနဲ႔ ကိုယ္ပိုင္ယုံၾကည္မႈေတြ တည္ေဆာင္လာႏိုင္ဖို႔ UK Aid က ပံ့ပိုးေနတဲ့ အကူအညီေတြကို ေတြ႕ျမင္ရတာကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္ အလြန္ဂုဏ္ယူမိပါတယ္။ အနာဂတ္မွာ ရင္ဆိုင္ႀကဳံေတြ႕ရမယ့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈနဲ႔ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈႀကီးမားတဲ့ ေကာင္းမြန္တဲ့အလုပ္အကိုင္ရရွိေရးတို႔လို စိန္ေခၚမႈေတြကို ရင္ဆိုင္ ေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႔က ျမင့္မားတဲ့ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာမႈစြမ္းရည္ေတြ လိုအပ္ပါတယ္။ ေကာင္းမြန္တဲ့ပညာေရးရရွိမႈက ဒီလို လိုအပ္တဲ့စြမ္းရည္ေတြကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ၿပီး  ျမန္မာလူငယ္ေတြကို ပိုမို ေကာင္းမြန္တဲ့ ေနရာ ရရွိေအာင္ စြမ္းေဆာင္ေပးႏိုင္တယ္။

ပညာေရးက ေရရွည္တည္တံ့တဲ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးရရွိဖို႔အထိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္တယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔က အခိုင္အမာ ယုံၾကည္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ ယူေက ႏွစ္ႏိုင္ငံလုံးက ကမာၻ႔ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ဝင္ ႏိုင္ငံေတြျဖစ္တဲ့အေလ်ာက္ လူတိုင္း အက်ဳံးဝင္ပါဝင္ၿပီး တန္းတူညီမၽွရွိတဲ့ ပညာေရးနဲ႔ တစ္သက္တာ ေလ့လာသင္ယူမႈအခြင့္အလမ္းေတြကို အားလုံးအတြက္ အာမခံခ်က္ေပးႏိုင္ေအာင္  ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ဖို႔အပါအဝင္ ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပန္းတိုင္ကို ေရာက္ရွိေအာင္ျမင္ႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ရမယ့္ ကတိကဝတ္ေတြ ရွိပါတယ္။ UK Aid အေနနဲ႔လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ပိုမို ေဘးကင္းလုံၿခဳံၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာ၀ေျပာတဲ့ အနာဂတ္ရရွိဖို႔ ကတိကဝတ္ရွိရွိ ဆက္လက္ကူညီပံ့ပိုးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Rurik Marsden,UK Aid အႀကီးအကဲ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *