ဒီမိုကေရစီအေျခခံ လူထုဆက္ဆံေရး

တ႐ုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံတြင္ စတင္ျဖစ္ပြားၿပီး ယခု ကမၻာအရပ္ရပ္သို႔ ကူးစက္ျပန္႔ပြားလ်က္ရွိေသာ ဝူဟန္ဗိုင္းရပ္စ္ေခၚ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ တ႐ုတ္ႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းျဖစ္ေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း အမ်ားျပည္သူ စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔ဖြယ္အေၾကာင္းအရာ ျဖစ္ေနသည္။

ယင္းအေျခအေနအေပၚ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ား၏ တုံ႔ျပန္ကိုင္တြယ္ေဆာင္႐ြက္ပုံမွာလည္း ေဝဖန္ေထာက္ျပစရာမ်ားရွိေနသည္။ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနထံတြင္ လုံေလာက္သည့္ ႀကိဳတင္စီမံမႈမ်ား၊ အကာအကြယ္၊ အရံအတားလုပ္ငန္းမ်ား မည္မၽွစိတ္ခ်လုံၿခဳံဖြယ္ရွိေၾကာင္း ျပည္သူလူထု ေသခ်ာစြာမသိရေသာ္ျငား က်န္းမာေရးဝန္ႀကီး၏ သတင္းမီဒီယာမ်ားသို႔ ေျပာဆိုခ်က္မွာမူ မ်ားစြာယုံၾကည္မႈရွိေနပုံရသည္။

အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံသားအမ်ားအျပားတြင္ ဝူဟန္ဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္လူနာမ်ား ေတြ႕ရွိေနရလင့္ကစား ယေန႔အခ်ိန္အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တစ္စုံတစ္ဦးမၽွ မေတြ႕ရေသးျခင္းမွာ ဝန္ႀကီးေျပာဆိုသကဲ့သို႔ ကာကြယ္ေရးအစီအစဥ္မ်ားက အထူးတလည္ ေကာင္းမြန္သည့္သေဘာ သက္ေရာက္ေနေပသည္။

သို႔ေသာ္ လက္ေတြ႕တြင္ အဆိုပါအေျခအေနအတိုင္းမဟုတ္ဘဲ ယခင္ေခတ္အခါမ်ားကဲ့သို႔ ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ျပည္သူကို အျဖစ္မွန္ဖုံးကြယ္လိုသည့္သေဘာျဖင့္ လိမ္ညာျခင္း သို႔မဟုတ္ ေျမျပင္အေျခအေနကို ေသခ်ာစြာ ကြင္းဆင္းစုံစမ္းစစ္ေဆး၊ အတည္ျပဳျခင္းမရွိဘဲ ထုံးစံအတိုင္း စိတ္ခ်မ္းသာေစေသာ အစီအရင္ခံျခင္းမ်ိဳးျဖစ္ေနပါမူ ေနာက္ဆက္တြဲအက်ိဳးဆက္မ်ား ႀကီးစြာ႐ိုက္ခတ္လာႏိုင္သည္။

ႏိုင္ငံေရးရာထူးျဖစ္သည့္ ဝန္ႀကီးတာဝန္မွသည္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအဆင့္အထိ ႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာအေျခအေန သို႔မဟုတ္ လက္ရွိ ႀကဳံေတြ႕ေနရေသာ အေထြေထြ႐ိုက္ခတ္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္လၽွင္ ‘ဆိုခဲေစ၊ ၿမဲေစ’ ဆိုသည့္အတိုင္း မိမိေျပာသည့္စကားတိုင္း မေျပာခင္ ေသခ်ာစြာခ်င့္ခ်ိန္စဥ္းစားထားရန္ လိုေပသည္။

ထို႔အတူ အစိုးရတာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္သည့္အခါ သဘာ၀အရ ျပည္သူလူထုထံမွေသာ္လည္းေကာင္း လူထု၊ လူတန္းစားအဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးထံမွေသာ္လည္းေကာင္း၊ အရပ္ဘက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံမွလည္းေကာင္း၊ သေဘာတူေထာက္ခံျခင္း၊ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပျခင္းမ်ားႏွင့္ မလြဲမေသြႀကဳံရမည္ကိုလည္း တင္ႀကိဳေမၽွာ္လင့္ထားရမည္ျဖစ္သည္။

မေျပာခင္ ေသခ်ာစြာခ်င့္ခ်ိန္စဥ္းစားၿပီး လူထုသိရွိရန္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုၿပီးသည့္စကားတိုင္းကို တာဝန္ယူ၊ တာဝန္ခံရမည္မွာ ႏိုင္ငံေရးရာထူးလက္ခံရယူထားသူတိုင္း လိုက္နာရမည့္အခ်က္ျဖစ္သည္။

မိမိအား သို႔မဟုတ္ မိမိပါဝင္၊ ဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရအဖြဲ႕အား မူဝါဒမ်ား၊ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဝဖန္ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပသည့္အခါမ်ိဳးတြင္လည္း စိတ္လိုက္မာန္ပါ တုံ႔ျပန္ျခင္းအစား ဆႏၵျပထုတ္ေဖာ္သူကို စိတ္အဆာေျပသြားေစရန္ ပါးနပ္ထက္ျမက္စြာ ကိုင္တြယ္တုံ႔ျပန္တတ္ရန္ လိုေပသည္။

ဝူဟန္ဗိုင္းရပ္စ္ကဲ့သို႔ ကူးစက္ေရာဂါႏွင့္ ပတ္သက္၍ လူထုထံျပန္ၾကားျခင္းမ်ိဳးသည္လည္းေကာင္း၊ အစိုးရ၏ မူဝါဒ၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ားအေပၚ သေဘာမတူ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ ကန္႔ကြက္မႈမ်ိဳးကိုေသာ္လည္းေကာင္း ကၽြမ္းက်င္လိမၼာပါးနပ္ထက္ျမက္စြာ ကိုင္တြယ္၊ ထိန္းေက်ာင္းႏိုင္ျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္၏ အေျခခံလူထုဆက္ဆံေရးအခ်င္းအရာမ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္း သိေစလိုရင္းျဖစ္သည္။ 

အယ္ဒီတာ (၃၀-၁-၂၀၂၀)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *