ႏိုင္ငံသားအားလုံးႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ျပည္ေထာင္စု

ျပည္ေထာင္စုဆိုေသာေဝါဟာရကို အဂၤလိပ္-ျမန္မာ အဘိဓာန္တြင္ Union ကို ျပည္ေထာင္စုဆိုေသာ အနက္အျပင္ ေပါင္းစည္းျခင္း၊ သင့္ျမတ္ျခင္း၊ သဟဇာတျဖစ္ျခင္းဟုလည္း ဖြင့္ဆိုထားသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္မူ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အစဥ္အလာဆန္ေသာ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ျဖင့္ အမ်ားစုယဥ္ပါးလာခဲ့ၾကသည္။

စင္စစ္အားျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုေန႔အခမ္းအနားသည္ပင္လၽွင္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ပင္လုံညီလာခံတြင္ လြတ္လပ္ေရးရရွိရန္အလို႔ငွာ တိုင္းရင္းသားမ်ား သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေသာ ပင္လုံသေဘာတူညီခ်က္ကို အေျချပဳ၍ ႏွစ္စဥ္ ဂုဏ္ျပဳက်င္းပလာခဲ့ျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထိုအစဥ္အလာ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ မွားယြင္းသည္ဟု မဆိုႏိုင္ေပ။

သို႔ေသာ္ ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ စံႏႈန္းမ်ား၊ လူသားဆန္မႈမ်ား၊ ေခတ္မီမႈဆိုင္ရာ အျမင္သေဘာထားမ်ားက တစ္ႏွစ္ၿပီးတစ္ႏွစ္ ေျပာင္းလဲလာသည္။ ထိုအေျပာင္းအလဲမ်ားႏွင့္အညီ ျပည္ေထာင္စုဆိုေသာ ေဝါဟာရ၏ အဓိပၸာယ္မွာလည္း ပို၍ က်ယ္ျပန္႔ နက္နဲလာသည္။

အထူးသျဖင့္ ကမၻာေပၚရွိ မ်ားစြာေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံမ်ားအလယ္တြင္ အစစအရာရာေနာက္က်က်န္ရစ္ေသာ ႏိုင္ငံတစ္ခုအေနႏွင့္ လက္ရွိအေျခအေနမွ ပို၍ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ၊ ေအးခ်မ္းသာယာေသာ ႏ္ိုင္ငံတစ္ခုအျဖစ္ ထူေထာင္၊ တည္ေဆာက္လိုပါက ႏိုင္ငံအတြင္း မွီတင္းေနထိုင္သူ ႏိုင္ငံသားအားလုံး တစ္စိတ္တည္း၊ တစ္ဝမ္းတည္း စည္းလုံးညီၫြတ္ရန္ လိုသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ သမား႐ိုးက်ဆန္ေသာ အစဥ္အလာအေတြးအေခၚ၊ အယူအဆ၊ ခံယူခ်က္မ်ားမွာ မ်က္ေမွာက္အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေစရန္ ျပင္သင့္ ေျပာင္းသင့္လၽွင္ ျပင္ရ၊ ေျပာင္းရမည္ျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စုဆိုေသာ ေဝါဟာရတြင္ အစဥ္လာ ေျပာဆိုလက္ခံ၊ အသိအမွတ္ျပဳလာေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ားအျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အခ်ဳပ္အျခာနယ္နိမိတ္အတြင္း မ်ိဳးဆက္ေလးဆက္အထိ ေမြးဖြား၊ ႀကီးျပင္း၊ ေနထိုင္ၾကသည့္ ႏိုင္ငံသားအသိအမွတ္ျပဳထားသူအားလုံး အက်ဳံးဝင္သည္ဆိုေသာ ပကတိအေျခအေနမွန္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳ လက္ခံရန္ လိုေပသည္။

ထိုသို႔ မ်က္ေမွာက္ျပဳ လက္ခံႏိုင္ရန္လည္း ႏိုင္ငံႀကီးသားပီသျခင္း၊ သေဘာထားႀကီး ရင့္က်က္ျခင္း၊ ျဗဟၼစိုရ္တရား လက္ကိုင္ျပဳျခင္း၊ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရး၊ လူ႕အခြင့္အေရးမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ေလးစားႏိုင္ေစမည့္ မၽွတညီၫြတ္သည့္ ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ားကဲ့သို႔ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေရခံ၊ ေျမခံမ်ားကိုလည္း အသင့္ျပင္ဆင္ထားရမည္ျဖစ္သည္။

ထိုအတြက္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၊ မ်ိဳးဆက္ေလးဆက္အထိ ေနထိုင္လာေသာ ႏိုင္ငံသားမ်ားအားလုံးအေပၚ အႏွစ္သာရမပါေသာ အစဥ္အလာဆန္ဆန္ ဟန္ျပအသိအမွတ္ျပဳလက္ခံျခင္းမ်ိဳးအစား လႈိက္လွဲေလးနက္ေသာ ေခတ္သစ္ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္မ်ိဳးျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳ လက္ခံရမည္ျဖစ္သည္။

သို႔ဆိုလၽွင္ ယခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုေန႔ကို ႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္း ေျခဆင္းပါ ‘တရားမၽွတ၊ လြတ္လပ္ျခင္းႏွင့္မေသြ၊ တို႔ျပည္ တို႔ေျမ… ခြင့္တူညီမၽွ ဝါဒျဖဴစင္တဲ့ျပည္’ ဆိုေသာ စာသားအဓိ႒ာန္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံေတာ္ သို႔မဟုတ္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံေတာ္ကို စုေပါင္းအား၊ ေပါင္းစည္းျခင္းအားျဖင့္ တည္ေဆာက္ထူေထာင္ႏိုင္မည့္ အထိမ္းအမွတ္၊ အဓိပၸာယ္ျဖင့္ ဆင္ယင္က်င္းပႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 

အယ္ဒီတာ(၆-၂-၂၀၂၀)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *