မႏၲေလးလႊတ္ေတာ္ ေလးႏွစ္ျပည့္ဒိုင္ယာရီ

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၈ ရက္ေန႔သည္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္၏ ဒုတိယအႀကိမ္သက္တမ္း ေလးႏွစ္ျပည့္သည့္အခ်ိန္ ျဖစ္သည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ခဲ့သည့္ မႏၲေလးတိုင္းလႊတ္ေတာ္၏ ဒုတိယသက္တမ္း ေလးႏွစ္အတြင္း မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားကို မည္မၽွမ်က္ႏွာမူခဲ့ၾကသနည္း။

မွတ္တမ္းမ်ားအရမူ ေမးခြန္းတစ္ခုလၽွင္ အနည္းဆုံး က်ပ္ ၁၃ သိန္းေက်ာ္တန္သည့္ ေမးခြန္းမ်ားကို ေမးျမန္းခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနသည္။

မႏၲေလးတိုင္းလႊတ္ေတာ္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ ၂၈ ၿမိဳ႕နယ္မွ ေ႐ြးေကာက္ခံ ကိုယ္စားလွယ္ ၅၆ ဦး၊ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ ၁၉ ဦးႏွင့္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦး၊ စုစုေပါင္း ၇၆ ဦး ရွိသည္။

ေ႐ြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္မ်ားအနက္ NLD ပါတီမွ ၄၈ ဦး၊ ႀကံ႕ခိုင္ေရးပါတီမွ ခုနစ္ဦးႏွင့္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (ျမန္မာ) မွ တစ္ဦး ျဖစ္သည္။

ေလးႏွစ္သက္တမ္းအတြင္း အတိုက္အခံပါတီ (ႀကံ႕ခိုင္ေရးပါတီ) ဘက္မွ ေမးခြန္းအမ်ားဆုံးေမးျမန္းခဲ့သည္ဟု လႊတ္ေတာ္ေစာင့္ၾကည့္ေရး ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ ကေနာင္အင္စတီက်ဳ၏ အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာ ဦးသန္းျမတ္စိုးက ေျပာၾကား သည္။

“ဒါေပမဲ့ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကိုပဲ ဦးတည္တယ္။ အစိုးရကို Check and Balance ေမးခြန္းက အရမ္းအားနည္းတာကို ေတြ႕ရတယ္” ဟု ၎ကဆိုသည္။

လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း ေလးႏွစ္အတြင္း ပုံမွန္အစည္းအေဝးေပါင္း ၁၅ ႀကိမ္၊ အေရးေပၚအစည္းအေဝး တစ္ႀကိမ္၊ အထူးအစည္းအေဝး သုံးႀကိမ္အထိ က်င္းပထားသျဖင့္ အစည္းအေဝးေပါင္း ၁၉ ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ လက္ရွိတြင္မူ (၁၆) ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေဝးကို က်င္းပေနဆဲျဖစ္၍ ယခုေဆာင္းပါးတြင္ ထည့္သြင္းမထားပါ။

ထိုအစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ေမးခြန္းေပါင္း ၁၀၀၇ ခုအထိ ေမးျမန္းထားခဲ့သည္ဟု ကေနာင္အင္စတီက်ဳ၏ မွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရသည္။

ေမးျမန္းမႈအမ်ားဆုံးမွာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကိုင္တြယ္သည့္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးက႑မ်ားသို႔ ျဖစ္သည္။ ေမးခြန္းေပါင္း ၃၀၆ ခုအထိ ရွိေနသည္။

စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနသို႔ ေမးခြန္းေပါင္း ၂၆၅ ခု၊ စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီးဌာနသို႔ ေမးခြန္းေပါင္း ၁၅၄ ခု၊ လၽွပ္စစ္ စြမ္းအင္ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနသို႔ ေမးခြန္းေပါင္း ၁၄၆ ခုအထိ ရွိခဲ့ၿပီး လုံၿခဳံေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနသို႔ ေမးခြန္း ၆၂ ခုသာ ေမးျမန္းခဲ့ေၾကာင္း ကေနာင္အင္စတီက်ဳထံမွ သိရသည္။

“Check and Balance ကို ပီပီျပင္ျပင္ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္တဲ့ ေမးခြန္းဆိုတာထက္ လမ္းေဖာက္တဲ့ကိစၥ၊ တံတားေဆာက္တဲ့ဟာမ်ိဳးကိုပဲ ေဇာင္းေပးတာ မ်ားတယ္။ ေပၚလစီကို ကိုင္လႈပ္ႏိုင္တဲ့ေမးခြန္းမ်ိဳးက အင္မတန္နည္းတယ္” ဟု ကေနာင္အင္စတီက်ဳ အမႈေဆာင္ ဒါ႐ိုက္တာ ဦးသန္းျမတ္စိုးက သုံးသပ္သည္။

အစည္းအေဝးေပါင္း (၁၉) ႀကိမ္ တြင္ ေမးခြန္းေပါင္း ၁၀၀၇ ခု ေမးျမန္းထားသျဖင့္ ပ်မ္းမၽွအစည္းအေဝးတစ္ႀကိမ္လၽွင္ ေမးခြန္း ၅၃ ခု ေမးျမန္းခဲ့သည္ဟု ဆိုရမည္။

ကေနာင္အင္စတီက်ဳ၏ မွတ္တမ္းအရဆိုလၽွင္ ေလးႏွစ္တာကာလအတြင္း NLD ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ေမးခြန္းေပါင္း ၆၁၀ ခု၊ ႀကံ႕ခိုင္ေရးကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ေမးခြန္း ၃၆၇ ခု၊ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (ျမန္မာ) ကိုယ္စားလွယ္သည္ ေမးခြန္းသုံးခုႏွင့္ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ေမးခြန္း ၂၇ ခု ေမးျမန္းထားၾကသည္။

ပါတီအလိုက္ ေမးခြန္းႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္အေရအတြက္ကို အခ်ိဳးခ်ၾကည့္လၽွင္ NLD ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ တစ္ဦးလၽွင္ ေမးခြန္း ၁၂ ခုခန္႔၊ ႀကံ႕ခိုင္ေရးကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ တစ္ဦးလၽွင္ ေမးခြန္း ၅၂ ခုခန္႔ ေမးျမန္းခဲ့သည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။

ေမးခြန္းမ်ား၊ အဆိုမ်ား လႊတ္ေတာ္သို႔တင္ျပရာ၌ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား စိစစ္ေရးေကာ္မတီသို႔ ဦးတည္ရေသာ္လည္း ေနာက္ဆုံး ဆုံးျဖတ္သည္မွာ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ျဖစ္သည္ဟု မိတၱီလာၿမိဳ႕နယ္မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုးသန္း (ႀကံ႕ခိုင္ေရးပါတီ) က ဆိုသည္။

၎သည္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား စိစစ္ေရးေကာ္မတီ၏ အတြင္းေရးမႉးလည္းျဖစ္ၿပီး ကိုယ္တိုင္လည္း ေမးခြန္းမ်ား ျဖတ္ေတာက္ခံရျခင္း ရွိခဲ့သည္ဟု ေျပာသည္။

“ဥပမာ – မိတၳီလာထဲမွာ မီးလင္းဖို႔ က်န္ေနေသးတာ ၁၂ ႐ြာ ရွိေသးတယ္။ ဒါေတြကို က်န္ခဲ့မွာစိုးလို႔ ေမးခြန္းေမးဖို႔လုပ္တာ အစိုးရက ၂၀၂၀-၂၀၂၁ မွာ တစ္တိုင္းလုံး မီးလင္းဖို႔ လုပ္ေနတာျဖစ္လို႔ ေမးလို႔မရဘူး” ဟု ဦးစိုးသန္းက ေျပာဆို သည္။

ျပည္သူမ်ားအေနႏွင့္ မိမိတို႔ေက်း႐ြာ မီးမရရွိမည္ကို စိုးရိမ္သျဖင့္ လႊတ္ေတာ္မွတစ္ဆင့္ ေမးျမန္းလိုျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ရွင္းျပသည္။ သို႔ေသာ္ အစိုးရ၏ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို လႊတ္ေတာ္အတြင္း၌ ေမးျမန္းခြင့္မေပးထားဟု ဆိုသည္။

NLD ပါတီ၏ ကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕လည္း ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းခြင့္မရျခင္းမ်ား ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕က ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ မီဒီယာသို႔ေျဖဆိုရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့ၾကသည္။

တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္အသီးသီးႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လၽွင္ မႏၲေလးရွိ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားစုသည္ တက္တက္ႂကြႂကြရွိၾကသည္ဟု ဦးသန္းျမတ္စိုးက ဆိုသည္။

ပညာရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာကိစၥမ်ားကို ကၽြမ္းက်င္ၿပီး ပညာရွင္႐ႈေထာင့္မွ ေဆြးေႏြးႏိုင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ိဳးမ်ားလည္းရွိကာ ေဖာက္ထြက္ႏိုင္သည့္ကိုယ္စားလွယ္ ေလးငါးဦးခန္႔လည္းရွိသည္ဟု ၎က ေျပာသည္။

“ေအးေအးသက္သာေနတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္မ်ိဳးလည္းရွိတယ္” ဟု ဦးသန္းျမတ္စိုးက ေျပာျပသည္။

မႏၲေလးတိုင္းလႊတ္ေတာ္အျပင္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးတြင္ တစ္ဦးတည္းသာရွိသူျဖစ္သည့္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (ျမန္မာ) ကိုယ္စားျပဳ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ေ႐ႊသည္ ေမးခြန္းသုံးခုေမးျမန္းၿပီးေနာက္ပိုင္း မေမးေတာ့ေပ။

“တခ်ိဳ႕ေမးခြန္းေတြ ပယ္ခ်တာမ်ိဳး၊ ေမးခြင့္မရွိတာမ်ိဳး ရွိခဲ့တယ္။ ေနာက္ အဆိုတင္မယ္ဆိုရင္လည္း ေထာက္ခံေပးမယ့္ကိုယ္စားလွယ္မရွိဘူး။ ဒါေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပ လုပ္ႏိုင္တာေတြပဲ လုပ္ေနတယ္” ဟု ၎က ရွင္းျပသည္။

လႊတ္ေတာ္သည္ ဥပေဒျပဳေရး၊ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းေက်ာင္းေရး၊ ကိုယ္စားျပဳေရး စသည့္ လုပ္ငန္းသုံးခုကို ရပ္တည္ရသည္ျဖစ္ၿပီး ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းေက်ာင္းေရးအပိုင္းတြင္ အားနည္းမႈမ်ားရွိေနသည္ဟု ယူဆေၾကာင္း ကေနာင္အင္စတီက်ဳ အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာ ဦးသန္းျမတ္စိုးက ဆိုသည္။

ေလးႏွစ္အတြင္း ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ (၂၀၁၆)၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ယစ္မ်ိဳးခြန္ေကာက္ခံေရးဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ (၂၀၁၉) ႏွင့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေျမယာခြန္ဥပေဒ (၂၀၁၉) တို႔ကို ျပ႒ာန္းႏိုင္ခဲ့ၿပီး လက္က်န္သက္တမ္းအတြင္း ဥပေဒ ငါးခုခန္႔အထိ ျပ႒ာန္းခဲ့သင့္သည္ဟု ၎က တိုက္တြန္းေျပာဆိုသည္။

လက္ရွိျပဳလုပ္ေနသည့္ (၁၆) ႀကိမ္ ေျမာက္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္မူ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဥပေဒၾကမ္းကို တင္သြင္းထားၿပီး ျဖစ္သည္။

တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအေနႏွင့္ မႏၲေလးတိုင္းလႊတ္ေတာ္အေပၚ လႊမ္းမိုးမႈမ်ားရွိသည္ဟု ထင္ျမင္ေနမႈမ်ား ရွိေသာ္လည္း ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းေက်ာင္းမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟု ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးျမင့္ေအာင္မိုးက ေျပာသည္။

ဘတ္ဂ်က္စိစစ္သည့္ကိစၥမ်ားသည္ အျခားတိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ အုတ္ေအာ္ေသာင္းနင္းျဖစ္ၿပီး မိမိတို႔ထံတြင္ မျဖစ္သျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းေက်ာင္းမလုပ္ဟု ထင္ျမင္ဖြယ္ရွိသည္ဟု ၎က ဆိုသည္။

“တကယ္တမ္းက် ဘတ္ဂ်က္စာအုပ္ေတြ ရၿပီဆိုကတည္းက သက္ဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီေတြက ဌာနဆိုင္ရာေတြရဲ႕ ဘတ္ဂ်က္စာအုပ္ကို ေသခ်ာစိစစ္တယ္။ ဌာနတစ္ခုခ်င္း ေခၚၿပီး ေမးတယ္။ မမၽွတတာေတြ၊ ဥပေဒနဲ႔ မညီတာေတြကို တစ္ခါထဲ ေတြ႕ဆုံျပင္ဆင္ခိုင္းတယ္။ ဖ်က္သင့္တာ ဖ်က္ခိုင္းတယ္။ အဲဒါၿပီးမွ လႊတ္ေတာ္ကိုတက္လာတာ” ဟု ဦးျမင့္ေအာင္မိုးက ေျပာဆိုသည္။

စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္အစီရင္ခံစာႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆြးေႏြးၾကသည္ဟု ၎က ထပ္ေလာင္း ေျပာဆိုသည္။

မိတၳီလာၿမိဳ႕နယ္ ႀကံ႕ခိုင္ေရးကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုးသန္းကလည္း အစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းမႈ လုပ္ႏိုင္သည္ဟုျမင္ေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္၏ က်င္းပခဲ့ၿပီးသည့္ အစည္းအေဝးမ်ားအနက္ ပဥၥမအႀကိမ္၊ အ႒မအႀကိမ္ႏွင့္ (၁၁) ႀကိမ္ေျမာက္တို႔တြင္ ေမးခြန္းအမ်ားဆုံးထြက္သည္ဟု ကေနာင္အင္စတီက်ဳ၏ မွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရသည္။

ထိုအစည္းအေဝးမ်ားသည္ ၂၀၁၇၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း က်င္းပခဲ့သည့္ အစည္းအေဝးမ်ားျဖစ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း ၂ ႏွစ္ခြဲ (သက္တမ္းဝက္) အထိ လႊတ္ေတာ္အတြင္း တက္တက္ႂကြႂကြေမးျမန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ကိုယ္စားလွယ္တို႔၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား လုပ္သေလာက္ ျဖစ္မလာဟုခံစားမိခ်ိန္တြင္ အားေလ်ာ့သြားသည္ဟု ဆိုႏိုင္ေၾကာင္း ဦးသန္းျမတ္စိုးက ေျပာဆိုသည္။

လက္ရွိကာလသည္ ပို၍ဆိုးလာသည္ဟု ၎က ထပ္ေလာင္းေျပာဆိုသည္။

၂၀၂၀ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲကာလ နီးကပ္လာခ်ိန္ျဖစ္၍ လႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ အစိုးရအက်ပ္ေတြ႕ေစမည့္၊ ပြတ္တိုက္မႈျဖစ္ေစမည့္ ေမးခြန္းအဆိုမ်ားကို မေတြ႕ရသေလာက္ျဖစ္သည္ဟု ၎က ေျပာဆိုသည္။

ယခု လက္ရွိက်င္းပေနသည့္ (၁၆) ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေဝး၌လည္း ႀကံ႕ခိုင္ေရးကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေမးခြန္းအမ်ားစုသာျဖစ္ၿပီး အေရးႀကီးသည့္ ေမးခြန္း၊ အဆိုမ်ား မေတြ႕ရဟု လႊတ္ေတာ္သတင္းမ်ားေရးသားသည့္ မႏၲေလး အေျခစိုက္သတင္းေထာက္ ကိုဘုန္းေနက ေျပာျပသည္။

ေမးခြန္းမ်ား အားေလ်ာ့သြားျခင္းအေပၚ ဦးသန္းျမတ္စိုးက ၎၏အျမင္ကို ယခုကဲ့သို႔ေျပာဆိုသည္။

“ေတာ္တဲ့သူေတြ ရွိပါတယ္။ အေျခအေနအရ ၿငိမ္သြားတယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ အိပ္မက္ေလးေတြ ရွိတဲ့သူလည္း ရွိမွာေပါ့” 

ျမတ္(ကေလး)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *