ၿဗိတိန္ထြက္ေသာ္လည္း ျမန္မာအတြက္ ကုန္သြယ္ခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ ဥေရာပသမဂၢ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္မည္

၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ ယူႏိုက္တက္ကင္းဒမ္းႏိုင္ငံသည္ ဥေရာပသမဂၢမွ ထြက္သြားခဲ့ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ မိသားစုဝင္ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဆုံး႐ႈံးလိုက္ရျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုအခ်ိန္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဥေရာပႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္၊ ထို႔ျပင္ မ်ားစြာေသာ ၿဗိတိသၽွႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ ဝမ္းနည္းဖြယ္ရာ အခိုက္အတန္႔ပင္ ျဖစ္ပါသည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ၅၂ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ ၿဗိတိသၽွမဲဆႏၵရွင္တို႔၏ လြတ္လပ္စြာ ခ်မွတ္ပိုင္ခြင့္ရွိေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို အစဥ္အၿမဲ ေလးစားသည့္အေလ်ာက္ ယခုအခါတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဆက္ဆံေရးမ်ားအတြက္ က႑သစ္တစ္ခုကို စတင္လ်က္ ေမၽွာ္လင့္ေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔သည္ သမိုင္းဝင္ေန႔ရက္တစ္ရက္ျဖစ္ေသာ္လည္း စိတ္ခံစားခ်က္မ်ားမွလြဲ၍ ျပႆနာမ်ား႐ႈပ္ေထြးခဲ့ျခင္းမရွိပါ။ ဤကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေစရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို အဓိကကူညီေပးခဲ့သည္မွာ ‘စနစ္က်ေသာ Brexit’ ျဖစ္ေစရန္အတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ ယူေကႏိုင္ငံအၾကားတြင္ ၫွိႏႈိင္းခဲ့ေသာ ႏုတ္ထြက္ေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသေဘာတူညီခ်က္သည္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏိုင္ငံသားမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ျပည္သူ႕အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ႏိုင္ငံတကာမိတ္ဖက္မ်ား ႀကဳံေတြ႕ခံစားရေသာ ေျပာင္းလဲမႈကို အနည္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ ေလၽွာ႔ခ်ေပးပါသည္။

ဤသေဘာတူညီခ်က္အရ အီးယူႏွင့္ ယူေကတို႔သည္ အနည္းဆုံး ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္အကုန္အထိ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလတစ္ခုထားရွိ ရန္ သေဘာတူညီၾကပါသည္။ ထိုကာလအတြင္း ယူေကႏိုင္ငံသည္ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ မဟုတ္ေတာ့ေစကာမူ အီးယူ၏ အေကာက္ခြန္သမဂၢႏွင့္ တစ္ခုတည္းေသာ ေဈးကြက္တြင္ ဆက္လက္ပါဝင္မည္ျဖစ္သလို အီးယူဥပေဒကိုလည္း က်င့္သုံးမည္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ႏိုင္ငံတကာမိတ္ဖက္မ်ားထံ သံတမန္ဆိုင္ရာ ဆက္သြယ္လႊာတြင္ ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း ထိုကာလအတြင္း ယူေကႏိုင္ငံသည္ အီးယူ၏ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာသေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ဆက္လက္လိုက္နာမည္ျဖစ္ပါသည္။

ထိုသို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ ထားရွိႏိုင္ေသာေၾကာင့္ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ယခင္အေျခအေနကဲ့သို႔ ဆက္လက္တည္ရွိေနဦးမည္ျဖစ္သည္။ ဤကဲ့သို႔ျဖစ္ေစရန္ ေဆာင္႐ြက္ရေသာလုပ္ငန္း၏ ခက္ခဲမႈအတိုင္းအတာမွာ ႀကီးမားေသာေၾကာင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရသည္မွာမူ မလြယ္ကူလွပါ။ ယူေကႏိုင္ငံသည္ သမဂၢမွထြက္ခြာျခင္းျဖင့္ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားအလို႔ငွာ သမဂၢကိုယ္တိုင္ သို႔မဟုတ္ သမဂၢကိုယ္စားေဆာင္႐ြက္ေနရေသာ ကုန္သြယ္ေရး၊ ေလေၾကာင္းသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၊ ေရလုပ္ငန္း သို႔မဟုတ္ အရပ္ဘက္ ႏ်ဴကလီးယားပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး စသည့္ အေၾကာင္းအရာအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာသေဘာတူညီခ်က္မ်ားမွ ဥပေဒေၾကာင္းအရ အလိုအေလ်ာက္ တရားဝင္ထြက္ခြာသြားျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ယခုအခါတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အီးယူႏွင့္ ယူေကႏိုင္ငံအၾကား မိတ္ဖက္ဆက္ဆံေရးသစ္ကို တည္ေဆာက္ၾကရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ မဟာမိတ္၊ မိတ္ဖက္ႏွင့္ မိတ္ေဆြအျဖစ္ ဆက္လက္တည္ရွိမည့္ ႏိုင္ငံႏွင့္ တတ္ႏိုင္သမၽွ အရင္းႏွီးဆုံး မိတ္ဖက္ဖြဲ႕ႏိုင္ေစေရးဟူေသာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားသည့္ ဥေရာပေကာ္မရွင္က အဆိုျပဳထားေသာ ေစ့စပ္ၫွိႏႈိင္းေရး ေၾကညာခ်က္ကို အီးယူအဖြဲ႕ဝင္ ၂၇ ႏိုင္ငံက အတည္ျပဳသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ ထိုလုပ္ငန္းကို ရက္သတၱပတ္အနည္းငယ္အတြင္း စတင္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

အီးယူႏွင့္ ယူေကႏိုင္ငံတို႔သည္ သမိုင္းေၾကာင္းအရ၊ ပထဝီအေနအထားအရ၊ ယဥ္ေက်းမႈအရ၊ ဘုံတန္ဖိုးထားမႈမ်ားအရႏွင့္ အေျခခံမူမ်ားအရ၊ စည္းမ်ဥ္းအေျချပဳ၍ ရည္မွန္းခ်က္အား ႏိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးဝါဒအေပၚ ခိုင္ခိုင္မာမာယုံၾကည္ေနမႈမ်ားအရ ဆက္ႏႊယ္ပတ္သက္လ်က္ရွိသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အနာဂတ္မိတ္ဖက္ျဖစ္မႈတြင္လည္း ထိုဆက္ႏႊယ္ေနမႈမ်ားႏွင့္ ဘုံယုံၾကည္ခ်က္မ်ား ထပ္ဟပ္ေနမည္ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ယူေကႏိုင္ငံႏွင့္ လက္တြဲေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ကုန္သြယ္မႈက႑၌သာမက စုေပါင္းအားထုတ္မႈ၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ အသုံးျပဳလၽွင္ အက်ိဳးရွိအထိေရာက္ဆုံးျဖစ္သည့္ အေတြ႕အႀကဳံေရာ၊ လက္နက္အင္အားပါပိုင္ဆိုင္သည့္ ယူေကႏိုင္ငံႏွင့္ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရးက႑တို႔တြင္လည္း ဆက္လက္ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သြားလိုပါသည္။

ျပင္းထန္ေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ အေျပာင္းအလဲမ်ားရွိရာ၊ မတည္ၿငိမ္ေသာအေျခအေနမ်ားႏွင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားရွိရာကမၻာႀကီး၌ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အခ်င္းခ်င္း တိုင္ပင္ျခင္း၊ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္႐ြက္ရမည္ျဖစ္သလို ေဒသတြင္းႏွင့္ တစ္ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ ႏွီးေႏွာေဆြးေႏြးရာမ်ားျဖစ္ေသာ ကုလသမဂၢ၊ ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႕အစည္း၊ ေနတိုးႏွင့္ G20 တို႔တြင္လည္း ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ၾကရမည္ ျဖစ္သည္။

အယူအဆေဟာင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း အေျခခံအမွန္တရားမွာ မ်က္ေမွာက္ေခတ္၏ တစ္ကမၻာလုံးဆိုင္ရာစိန္ေခၚမႈမ်ားျဖစ္သည့္ ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္ေျပာင္းလဲျခင္းမွသည္ ဆိုက္ဘာရာဇဝတ္မႈ၊ အၾကမ္းဖက္ဝါဒ သို႔မဟုတ္ တန္းတူညီမၽွမရွိမႈတို႔ကို ရင္ဆိုင္ရာတြင္ စုေပါင္းတုံ႔ျပန္ေျဖရွင္းရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ယူေကႏိုင္ငံသည္ အီးယူႏွင့္ ရင္ေဘာင္တန္းလက္တြဲလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေလေလ၊ ကမၻာတစ္ဝန္းမွ မိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္ အတူတကြလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေလေလ၊ ထိုစိန္ေခၚမႈမ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ရင္ဆိုင္ႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းပိုရွိေလေလ ျဖစ္ပါသည္။

အီးယူစီမံကိန္း၏ အႏွစ္သာရမွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အတူတကြရပ္တည္ပါက ပိုမိုအားေကာင္းမည္ျဖစ္ၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ရင္းျမစ္မ်ားကို စုစည္း၍ စီမံခ်က္မ်ားကို စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းက ဘုံရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ားကို ျဖစ္ထြန္းေအာင္ျမင္ေစမည့္ အေကာင္းဆုံးနည္းလမ္းျဖစ္သည္ဟူေသာ အယူအဆပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအခ်က္ကို Brexit က ေျပာင္းလဲမည္မဟုတ္ပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ထိုစီမံကိန္းကို ႏိုင္ငံ ၂၇ ႏိုင္ငံအျဖစ္ အတူတကြဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံ ၂၇ ႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံသား သန္းေပါင္း ၄၅၀ ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေပါင္း သန္း ၂၀ ေက်ာ္၏ တစ္ခုတည္းေသာ ေဈးကြက္အျဖစ္ အတူတကြ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကမၻာ့အႀကီးဆုံးကုန္သြယ္ေရးအုပ္စုအျဖစ္ အတူတကြ ဆက္လက္တည္ရွိသြားမည္ျဖစ္သည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကမၻာ့အႀကီးဆုံး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအေထာက္အကူျပဳအလႉရွင္မ်ားအျဖစ္ အတူတကြ ဆက္လက္တည္ရွိသြားမည္ျဖစ္သည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတို႔တြင္လည္းေကာင္း၊ ရာသီဥတုဆိုင္ရာလႈပ္ရွားမႈႏွင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဆိုင္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ ဆက္သြယ္ေရးတြင္လည္းေကာင္း၊ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈတိုက္ဖ်က္ေရးတို႔တြင္လည္းေကာင္း၊ လူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီတြင္လည္းေကာင္း၊ သို႔မဟုတ္ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒတို႔တြင္လည္းေကာင္း ရည္မွန္းခ်က္ရွိရွိျဖင့္ အျခားသူမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးကာ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ မိတ္ဖက္မ်ားအေနႏွင့္ စိတ္ခ်ယုံၾကည္ႏိုင္ပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ကတိကဝတ္မ်ားကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ကုန္သြယ္ခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ႏွင့္ အာဆီယံေပါင္းစည္းေရးကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံတကာမိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကိုလည္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ရည္မွန္းခ်က္ကို ႏိုင္ငံတကာပူးေပါင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး မူဝါဒမူေဘာင္မ်ားကို ေရးဆြဲခ်မွတ္ရန္အတြက္လည္း ကမၻာတစ္ဝန္းတြင္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဥေရာပသမဂၢသည္ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ မိတ္ဖက္အျဖစ္ ဆက္လက္တည္ရွိေနမည္ ျဖစ္ပါသည္။ စည္းမ်ဥ္းအေျချပဳ၍ ရည္မွန္းခ်က္ကို ႏိုင္ငံတကာပူးေပါင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးဝါဒကို မေဖာက္မျပန္ ကာကြယ္မည့္ အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ ပိုမိုလုံၿခဳံၿပီး တရားမၽွတေသာကမၻာႀကီးျဖစ္လာေစေရးအတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ မိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္ အတူတကြ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္။ 

ဥေရာပသမဂၢ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူႏွင့္ ယူႏိုက္တက္ကင္းဒမ္းႏိုင္ငံႏွင့္ ဆက္ဆံေရးအလုပ္အဖြဲ႕အႀကီးအကဲ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *