ဒီရီေဗးတစ္ဖ္ ေဈးကြက္ဆိုသည္မွာ

ႏိုင္ငံတကာေဈးကြက္တြင္ ကုန္စည္ေဈးႏႈန္းမ်ား အေျပာင္းအလဲျဖစ္တိုင္း ျပည္တြင္းစားသုံးသူမ်ားမွာ တိုက္႐ိုက္ခံစားေနရသျဖင့္ ဒီရီေဗးတစ္ဖ္ေဈးကြက္ရွိပါက အဆိုပါေဈးႏႈန္းေျပာင္းလဲမႈဒဏ္ကို ခံႏိုင္ေၾကာင္း သုံးသပ္မႈမ်ားကိုၾကားေနရသည္။ အိမ္နီးနားခ်င္း ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံတြင္လည္း ယမန္ႏွစ္က ဒီရီေဗးတစ္ဖ္ အိတ္ခ်ိန္းေဈးကြက္ကို တည္ေထာင္လိုက္ရာ ယင္းေဈးကြက္၏ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ပုံကို တစ္ေစ့တစ္ေစာင္း တင္ျပလိုက္ပါသည္။

ဒီရီေဗးတစ္ဖ္ (Derivative) ဆိုသည္မွာ Derive ဆိုသည့္ စကားလုံးမွ ဆင္းသက္လာၿပီး နဂိုမူလကရွိေနသည့္ အေျခခံပိုင္ဆိုင္ပစၥည္းတစ္ခု သို႔မဟုတ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအစုတစ္စုမွ ေျပာင္းလဲဆင္းသက္လာျခင္းကို ဆိုလိုသည္။ ဒီရီေဗးတစ္ဖ္သည္ ႏွစ္ဦး သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ဦးထက္ပိုသည့္ပုဂၢိဳလ္ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕မ်ားအခ်င္းခ်င္းခ်ဳပ္ဆိုသည့္စာခ်ဳပ္မ်ားျဖစ္ၿပီး ေဈးႏႈန္းမွာ မူလအေျခခံသည့္အက္ဆက္မ်ား အေပၚမူတည္ပါသည္။

လူသိမ်ားသည့္ ဒီရီေဗးတစ္ဖ္မ်ားမွာ စေတာ့မ်ား၊ ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္မ်ား၊ ကုန္စည္မ်ား၊ အဖိုးတန္သတၱဳမ်ား၊ ေငြေၾကးမ်ား၊ အတိုးႏႈန္းမ်ား၊ စေတာ့အၫႊန္းကိန္းမ်ားအေပၚအေျခခံသည့္ ပေရာဒတ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ဒီရီေဗးတစ္ဖ္ပေရာဒတ္မ်ားကို ေကာင္တာေဈးကြက္ (OTC) မ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းမ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ ဒီရီေဗးတစ္ဖ္အိတ္ခ်ိန္း သီးသန္႔ေထာင္၍လည္းေကာင္း ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားေလ့ရွိပါသည္။ ဒီရီေဗးတစ္ဖ္ပေရာဒတ္မ်ားကို ေကာင္တာေဈးကြက္မ်ားတြင္ အမ်ားဆုံးေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားၾကေသာ္လည္း ‘Counterparty Risk’ ဟုေခၚသည့္ ေရာင္းသူ သို႔မဟုတ္ ဝယ္ယူ တစ္ဖက္ဖက္မွ ေပးေခ်ရန္ပ်က္ကြက္ျခင္းမ်ား ရွိႏိုင္သည့္အတြက္ စနစ္တက်ထိန္းေက်ာင္း ကြပ္ကဲႏိုင္သည့္ ဒီရီေဗးတစ္ဖ္အိတ္ခ်ိန္းမ်ားကို ႏိုင္ငံအသီးသီးတြင္ ထူေထာင္လာၾကသည္။

ဒီရီေဗးတစ္ဖ္၏ အေျခခံလုပ္ငန္းစဥ္

ဒီရီေဗးတစ္ဖ္၏ အေျခခံလုပ္ငန္းစဥ္မွာ အကာအကြယ္ယူျခင္း (Hedging) ပင္ျဖစ္ပါသည္။ မူလအေျခခံသည့္ ပိုင္ဆိုင္ပစၥည္းတစ္ခု၏ ေျပာင္းလဲႏိုင္သည့္ ေဈးႏႈန္းအတက္အက်ဒဏ္ကို အကာအကြယ္ျပဳျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ မူလက ဒီရီေဗးတစ္ဖ္ကို ႏိုင္ငံတကာကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးေဈးကြက္တြင္ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းေျပာင္းလဲမႈဒဏ္ကို ကာကြယ္ရန္ စတင္အသုံးျပဳခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ နယ္ပယ္မ်ိဳးစုံတြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သုံးစြဲေနၾကၿပီျဖစ္ပါသည္။

ဥပမာ – ယူ႐ိုေငြေၾကးမ်ား ကိုင္ေဆာင္ထားသည့္ ဥေရာပေဒသမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူတစ္ဦးသည္ အေမရိကန္ စေတာ့ေဈးကြက္မွ စေတာ့မ်ားကို အေမရိကန္ေဒၚလာျဖင့္ ဝယ္ယူလိုက္သည္ ဆိုပါစို႔။ ေဖာ္ျပပါ ဥေရာပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူသည္ အဆိုပါေရာင္းဝယ္မႈကို စတင္လိုက္သည္ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္မႈမွ ဆုံး႐ႈံးႏိုင္ေျခ Exchange Rate Risk ကို စတင္ထမ္းလိုက္ရၿပီျဖစ္ေပသည္။ အကယ္၍ ယူ႐ိုေငြလဲလွယ္ႏႈန္း ျမင့္တက္လာပါက အေမရိကန္စေတာ့ေဈးကြက္မွ စေတာ့မ်ား ေရာင္းခ်ျခင္းမွ အျမတ္ေငြကို ယူ႐ိုႏွင့္လဲလွယ္ရာတြင္ ရရွိမည့္ေငြပမာဏ ေလ်ာ့နည္းသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

ယခင္ ၁ ယူ႐ို = ေဒၚလာ ၁.၂
ယခု ၁ ယူ႐ို = ေဒၚလာ ၁.၃
ရွယ္ယာ ေရာင္းခ်ျခင္းမွ အျမတ္ေဒၚလာ ၂၀ ရပါက
ယခင္ႏႈန္းႏွင့္ ယူ႐ို ၁၆ ဒသမ ၆၆ ရေသာ္လည္း ယခုႏႈန္းျဖင့္
၁၅ ဒသမ ၃၈ သာ ရမည္ျဖစ္သည္။

အဆိုပါေငြေၾကးဆုံး႐ႈံးႏိုင္ေျခကို အကာအကြယ္ျပဳရန္အတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူသည္ Currency Derivative ကို ဝယ္ယူေလ့ရွိပါသည္။ ေငြေၾကးဒီရီေဗးတစ္ဖ္တြင္ အဓိကက်င့္သုံးေလ့ရွိသည္မွာ Currency Future ႏွင့္ Currency SWAP တို႔ ျဖစ္ပါသည္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူတစ္ဦးသည္ ယူ႐ိုေငြေဈးတက္မည္ဟုယူဆပါက အဆိုပါ Currency Derivative ကို အသုံးျပဳကာ ယူ႐ိုေဈးတက္ခ်ိန္တြင္ မူလေဈးမတက္ခ်ိန္က ေဈးႏွင့္ ယူ႐ိုေငြဝယ္ယူခြင့္စာခ်ဳပ္ကို ခ်ဳပ္ဆိုကာ အကာအကြယ္ယူျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုျခင္းအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူဘက္မွ Premium ဟုေခၚသည့္ ေငြေၾကးတစ္ရပ္ကို ေပးသြင္းရပါသည္။ ယင္းစာခ်ဳပ္ကို Currency Future စာခ်ဳပ္ဟုေခၚၿပီး Derivative အမ်ိဳးအစားတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

အကယ္၍ သတ္မွတ္ခ်ိန္တစ္ခုတြင္ ယူ႐ိုေဈးတက္သြားပါက စာခ်ဳပ္ပါအတိုင္း မတက္ခင္ကေဈးျဖင့္ ယူ႐ိုမ်ား ဝယ္ယူရရွိႏိုင္ၿပီး အကယ္၍ သတ္မွတ္ခ်ိန္တစ္ခုအတြင္း ယူ႐ိုေဈးမေျပာင္းလဲခဲ့ပါမူ အဆိုပါပုဂၢိဳလ္သည္ ပရီမီယံေၾကးသာ ဆုံး႐ႈံးမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔အကာအကြယ္ယူျခင္းေၾကာင့္ ဥေရာပမွပုဂၢိဳလ္အေနႏွင့္ အေမရိကန္စေတာ့မ်ားဝယ္ယူျခင္းမွ ရရွိမည့္ေငြေၾကးကို အကာအကြယ္ရရွိသြားေစမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဒီရီေဗးတစ္ဖ္ အမ်ိဳးအစားမ်ာ

ေဈးကြက္အတြင္းတြင္ ဒီရီေဗးတစ္ဖ္ပုံစံမ်ားစြာရွိၿပီး အသုံးမ်ားေသာပုံစံမ်ားမွာ Futures, Forwards, SWAPS ႏွင့္ Option တို႔ ျဖစ္ပါသည္။

Futures ။ ။ အမည္တြင္သည့္အတိုင္း ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ထားသည့္ အနာဂတ္ကာလတစ္ခုတြင္ ကုန္စည္တစ္ခုကို ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ထားသည့္ေဈးႏႈန္းႏွင့္ေပးအပ္ရန္ ေရာင္းသူႏွင့္ ဝယ္ယူသူအၾကား ခ်ဳပ္ဆိုသည့္ စာခ်ဳပ္ျဖစ္သည္။ သတ္မွတ္ထားသည့္ ‘စံ’ ပုံစံျဖင့္ ခ်ဳပ္ဆိုေလ့ရွိသည္။ ထိုသို႔ခ်ဳပ္ဆိုျခင္းျဖင့္ အနာဂတ္တြင္ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ ေဈးႏႈန္းေျပာင္းလဲမႈဒဏ္ကို ခံႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ- ကုမၸဏီ A သည္ ၁၉-၁၂-၂၀၁၉ ေန႔တြင္ ေရနံတစ္စည္ကို ၆၂ ေဒၚလာျဖင့္ ဝယ္ယူရန္ Future Contract တစ္ခုကို ၆-၁၁-၂၀၁၉ ေန႔တြင္ ခ်ဳပ္ဆိုလိုက္ပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကုမၸဏီ A သည္ ဒီဇင္ဘာလမွသာ ေရနံလိုအပ္ၿပီး ယင္းကာလတြင္ရွိႏိုင္မည့္ ေရနံေဈးႏႈန္းျမင့္တက္မႈဒဏ္ကို ကာကြယ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ ၁၉-၁၂-၂၀၁၉ ေန႔တြင္ ေရနံတစ္စည္ ေဒၚလာ ၈၀ ျဖစ္သြားခဲ့ပါက ကုမၸဏီ A သည္ တစ္စည္ ၆၂ ေဒၚလာေဈးျဖင့္ပင္ ဝယ္ယူခြင့္ရွိမည္ျဖစ္ၿပီး အကယ္၍ ကုမၸဏီ A က ထိုအခ်ိန္တြင္ ေရနံမလိုအပ္ေတာ့ပါကလည္း အဆိုပါ Future Contract ကို စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းမွတစ္ဆင့္ ျပန္လည္ေရာင္းခ်၍ အျမတ္ယူႏိုင္ပါသည္။

Forward ။ ။ Future Contract ႏွင့္ ဆင္တူပါသည္။ ၎တြင္ စံသတ္မွတ္သည့္ စာခ်ဳပ္ပုံစံမရွိဘဲ OTC ေဈးကြက္တြင္သာ အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ၾကပါသည္။ Future Contract တစ္ခုကို စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုရာတြင္ ေရာင္းသူဝယ္ယူ ႏွစ္ဖက္စိတ္ႀကိဳက္ပုံစံျဖင့္ ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယင္းစာခ်ဳပ္မ်ားမွာ Counterparty Risk ရွိႏိုင္ပါသည္။

SWAP ။ ။ ဒီရီေဗးတစ္ဖ္စာခ်ဳပ္အမ်ိဳးအစားတစ္ခုျဖစ္ၿပီး အက္ဆက္ပုံစံတစ္ခုႏွင့္ အျခားမတူညီသည့္ ပုံစံတစ္ခုကို လဲလွယ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ – ကုမၸဏီ A သည္ ေဒၚလာတစ္သန္းကို လက္ရွိအတိုးႏႈန္း ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ေခ်းယူထားၿပီး ဘဏ္အတိုးႏႈန္းမ်ား ထပ္မံျမင့္တက္မည္ကို စိုးရိမ္လ်က္ရွိသည္။ ထိုအခါ ယင္းကုမၸဏီ A သည္ ကုမၸဏီ B ႏွင့္ SWAP စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုကာ ကုမၸဏီ B ၏ ပုံေသအတိုးႏႈန္း ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိ ပမာဏတူ ေခ်းေငြစာခ်ဳပ္တစ္ခုႏွင့္ လဲလွယ္လိုက္ပါသည္။ ဤသို႔ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုလိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ကုမၸဏီ A သည္ ကုမၸဏီ B သို႔ႏွစ္စဥ္ျခားနားအတိုးေငြ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္း ေပးေဆာင္ရပါသည္။ အကယ္၍ ဗဟိုဘဏ္အတိုးႏႈန္းမ်ား ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ က်ဆင္းသြားပါက ကုမၸဏီ A သည္ B သို႔ ျခားနားအတိုးေငြ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္း ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ဘဏ္တိုးႏႈန္း ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ ျမင့္တက္သြားပါကကုမၸဏီ B သည္ ျခားနားအတိုးေငြ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ကုမၸဏီ A သို႔ ေပးသြင္းရမည္ျဖစ္သည္။ SWAP ကို အတိုးႏႈန္းအျပင္ အျခားေသာ ကုန္စည္မ်ား၊ အက္ဆက္မ်ားတြင္လည္း ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ၾကပါသည္။

Option ။ ။ Future Contract ႏွင့္ ဆင္တူၿပီး အဖြဲ႕ႏွစ္ခုမွ အနာဂတ္ကာလတစ္ခုတြင္ အက္ဆက္တစ္ခုကို ေပးေခ်ရန္ သေဘာတူသည့္ စာခ်ဳပ္ျဖစ္ေသာ္လည္း အဓိကကြဲျပားျခားနားသည့္အခ်က္မွာ Buyer အေနႏွင့္ စာခ်ဳပ္သက္တမ္းေစ့ေရာက္သည့္ေန႔တြင္ စာခ်ဳပ္ပါအတိုင္း စိတ္ႀကိဳက္ေ႐ြးခ်ယ္ခြင့္ (Option) ရွိသည့္ စာခ်ဳပ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ ဥပမာ – တစ္ေစာင္ကို ေဒၚလာ ၅၀ တန္သည့္ စေတာ့ ၁၀၀ ကိုင္ေဆာင္ထားသူတစ္ဦးသည္ ၎၏စေတာ့မ်ား တန္ဖိုးက်ဆင္းမည္ကို စိုးရိမ္သည့္အတြက္ စေတာ့တစ္ေစာင္ကို ေဒၚလာ ၅၀ ျဖင့္ အခ်ိန္မေ႐ြးျပန္သြင္းႏိုင္သည့္ Put Option စာခ်ဳပ္တစ္ခုကို စာခ်ဳပ္တန္ဖိုး ေဒၚလာ ၁၀၀ ျဖင့္ ခ်ဳပ္ဆိုလိုက္သည္။ အကယ္၍ စေတာ့တန္ဖိုးမ်ား ေဒၚလာ ၄၀ သို႔ က်ဆင္းသြားပါက သူသည္ စေတာ့မ်ားကို ေဒၚလာ ၅၀ ျဖင့္ ျပန္သြင္းကာ ၎၏ပိုင္ဆိုင္မႈကို ကာကြယ္လိုက္သည္။ ယခု ေဒၚလာ ၁၀၀ တန္ Put Option စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ထားလိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ရွယ္ယာေဈးက်သြားကာ ေဒၚလာတစ္ေထာင္ ဆုံး႐ႈံးမည့္အေရးကို ေဒၚလာ ၁၀၀ ျဖင့္ အကာအကြယ္ျပဳလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ရွယ္ယာေဈးမ်ားတက္ပါက အဆိုပါ Option ကို မက်င့္သုံးေတာ့ဘဲ စာခ်ဳပ္ဖိုး ေဒၚလာ ၁၀၀ အ႐ႈံးခံလိုက္သည့္ သေဘာျဖစ္သည္။

ဤသည္မွာ Derivative စာခ်ဳပ္မ်ားခ်ဳပ္ဆိုသည့္ နမူနာမၽွသာျဖစ္ၿပီးလက္ေတြ႕တြင္ ပိုမိုမ်ားျပားလွသည့္စာခ်ဳပ္မ်ားကိုခ်ဳပ္ဆိုကာ အကာအကြယ္ျပဳၾကသည္ျဖစ္ေပရာ စနစ္က်နသည့္ Derivative Exchange မ်ား တည္ေထာင္ႏိုင္ျခင္းျဖင့္ ေဈးႏႈန္းအတက္အက်ဒဏ္မ်ား၊ ဆုံး႐ႈံးႏိုင္ေျခမ်ားကို ပိုမိုအကာအကြယ္ျပဳႏိုင္မည္ဟု ယူဆပါေၾကာင္း။ 

ထြန္းသက္ထြန္း
References: (1)https://www.investopedia.com (2) Dictionary of Finance and Investment Terms

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *