ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ အဆုတ္သန္႔ရွင္းေရး

အဖြံ႕ ၿဖိဳးအတိုးတက္ဆုံးေသာ ၿမိဳ႕ျပရန္ကုန္၏ ေလထုသည္ မႈန္မႈန္ဝါးဝါးျမင္ကြင္းအျဖစ္ ေတြ႕ျမင္ေနရၿပီ ျဖစ္သည္။

စက္႐ုံ၊ အလုပ္႐ုံမ်ား ပတ္ခ်ာလည္ရွိသည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ စတင္ျဖစ္ေပၚေနၿပီ။

နယ္သို႔ အလုပ္ကိစၥျဖင့္ ခရီးသြားၿပီးေနာက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ျပန္လည္အေျခခ်လိုက္သည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ လတ္ဆတ္ေသာ ေလမ်ားကို ႐ႉ႐ႈိက္လာရာမွ ဖႈန္မႈန္႔၊ ေၫွာ္နံ႔မ်ား အစားထိုးဝင္ ေရာက္လာသည္ကို ဦးေသာ္ၿဖိဳးေ႐ႊ ခံစားလိုက္ရသည္။

၎မွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အေျခခ်ေနထိုင္သူတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ဇီ၀မ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲႏွင့္ သဘာ၀ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕  (BANCA တြင္ Project Assistant Officer အျဖစ္ လုပ္ကိုင္ေနသူျဖစ္သည္။

“ရန္ကုန္ထဲ ျပန္ဝင္လာၿပီဆိုရင္  ညေနပိုင္း ၄၊ ၅ နာရီပိုင္းဆို ပိုဆိုးတယ္။  သိသာတယ္ကြာ။ ေလက လတ္ဆတ္တဲ့ ေလလာၿပီး ဒီဘက္ထဲျပန္ဝင္တဲ့အခါ သိပ္ၿပီးေတာ့ ေလက ႐ႉလို႔မေကာင္းဘူး။   ညေနပိုင္းဆိုေတာ့ ေၫွာ္နံ႔ေတြနဲ႔ ေလက  မလတ္ဆတ္ေတာ့ဘူး”ဟု ဦးေသာ္ၿဖိဳးေ႐ႊ က ဆိုသည္။

ရန္ကုန္ေလထု သန္႔ရွင္းမႈအားနည္းသြားရျခင္းမွာ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။

 စက္႐ုံ၊ အလုပ္႐ုံမ်ားက ထြက္ရွိသည့္ အေငြ႕မ်ားထဲတြင္ ကာဗြန္မိုေနာက္ဆိုဒ္၊ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႕မ်ား ပါဝင္ေနသည္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ႏွစ္လယ္ပိုင္းတြင္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ ပိုမိုသိသာလာေၾကာင္း ဦးေသာ္ၿဖိဳးေ႐ႊက ဆိုသည္။ 

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြင္းရွိ ေလထုညစ္ညမ္းမႈအေျခအေနကို ပၽွမ္းမၽွတြက္ခ်က္ရာတြင္ လိေမၼာ္ေရာင္အဆင့္တြင္ ရွိေနေၾကာင္း ေလးႏွစ္ၾကာ သုေတသနျပဳထားသည့္ ရလဒ္အရ သိရသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၏ အဆုတ္ က်န္းမာေရးအေျခအေန မည္သို႔ရွိေနၿပီ ေလာ။

ရန္ကုန္ေလထုစစ္တမ္း

လက္ရွိရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ေလထုအရည္အေသြးကို စိမ္းလန္းအမိေျမ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအသင္းႏွင့္ Air Quality Yangon တို႔က တိုင္းတာေနျခင္းျဖစ္သည္။ ႏွစ္ဖြဲ႕စလုံးမွာ အစိုးရမဟုတ္ေသာ  ျပင္ပအဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္ ေလထုအေျခအေန စိုးရိမ္ဖြယ္ ရွိ၊ မရွိ သိရွိႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းသို႔ တိုင္းတာခ်က္မ်ားအရ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၏ အဆုတ္က်န္းမာေရးသည္ အဝါေရာင္မွ လိေမၼာ္ေရာင္အဆင့္သို႔ အမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာင္းလဲလ်က္ရွိကာ နိမ့္လိုက္၊  ျမင့္လိုက္ အေျခအေနတြင္ရွိသည္။

ေလထုညစ္ညမ္းမႈကို ျဖစ္ေပၚေစသည့္ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားတြင္ ဒီဇယ္အသုံးျပဳသည့္ ယာဥ္မ်ားႏွင့္ ေက်ာက္မီးေသြး ေလာင္စာသုံး စက္႐ုံႏွင့္ အလုပ္႐ုံမ်ားေၾကာင့္  အဓိကျဖစ္ေၾကာင္း စိမ္းလန္းအမိေျမဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအသင္းဥကၠ႒  ဦးဝင္းမ်ိဳးသူက ဆိုသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ေလထုကို လႊမ္းၿခဳံႏိုင္မည့္ လူစည္ကားရာ အဓိကေနရာထဲတြင္ပါဝင္ေသာ လွည္းတန္း၊ တာေမြ၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ၊ ေျမနီကုန္း၊ ဘုရင့္ေနာင္တို႔တြင္ ေလထုတိုင္းတာျခင္းကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြင္း တစ္လလၽွင္ ႏွစ္ႀကိမ္၊  ၂၄ နာရီစလုံး ေလထုတိုင္းတာေရးစက္မ်ားကို ခ်ထားၿပီး ေလထုအရည္အေသြးကို  တိုင္းတာခဲ့ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

စိမ္းလန္းအမိေျမဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အသင္း၏ တိုင္းတာခ်က္အရ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ အလြန္ေသးငယ္ေသာ ညစ္ညမ္းအမႈန္  (Particulate Matter) PM2.5 သည္ အနီေရာင္အဆင့္တြင္ရွိၿပီး PM10သည္ အဝါေရာင္အဆင့္တြင္ ရွိသည္။

ယင္းအျပင္ ႏိုက္ထ႐ိုဂ်င္ဒိုင္ေဆာက္ဆိုဒ္ (NO2) သည္ အဆင့္  ၁၅၀ တြင္ရွိၿပီး အနီေရာင္အဆင့္တြင္ ရွိသည္။ ဆာလဖာဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္  (SO2) သည္ အဆင့္ ၃၀၀ ထိ အျမင့္ဆုံး ရွိၿပီး ခရမ္းေရာင္အဆင့္ျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ တိုင္းတာခ်က္မ်ားအရ (Particulate Matter ) PM2.5 သည္ အနီေရာင္အဆင့္တြင္ ရွိၿပီး PM10 သည္ အဝါေရာင္အဆင့္တြင္  ရွိသည္။ ႏိုက္ထ႐ိုဂ်င္ဒိုင္ေဆာက္ဆိုဒ္ (NO2) သည္ အဆင့္ ၂၀၀ တြင္ရွိကာ  အနီေရာင္အဆင့္တြင္ ရွိသည္။ ဆာလဖာဒိုင္ ေအာက္ဆိုဒ္ (SO2) သည္ အဆင့္ ၅၀၀  ထိ အျမင့္ဆုံးရွိၿပီး  အႏၲရာယ္အဆင့္ျဖစ္သည့္ အၫိုေရာင္အဆင့္ထိ ေရာက္ရွိသြားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ထိုသို႔စက္႐ုံ၊ အလုပ္႐ုံမ်ားမွ ေလထုညစ္ညမ္းေစေသာ ဆာလဖာဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္  (SO2))၊ အလြန္ေသးငယ္ေသာ ညစ္ညမ္းအမႈန္ (Particulate Matter PM)၊  ႏိုက္ထ႐ိုဂ်င္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ (NO2)  ဓာတ္ေငြ႕မ်ား ထြက္ေပၚလာသည္။

အလြန္ေသးငယ္ေသာ ညစ္ညမ္းအမႈန္ (Particulate Matter PM)  သည္ လူတို႔လုပ္ေဆာင္ခ်က္မွ ထြက္ေပၚ လာျခင္း အပါအဝင္ သဘာ၀ျဖစ္စဥ္မွ ထြက္ေပၚလာေသာ အမႈန္အမႊားမ်ား၊  ေလာင္စာေလာင္ကၽြမ္းမႈမ်ားမွ ထြက္ေပၚ လာသည္။

ဆာလဖာဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ (SO2) သည္ ေက်ာက္မီးေသြး၊ ေလာင္စာဆီ ေလာင္ကၽြမ္းျခင္း၊ စက္မႈလုပ္ငန္းသုံးစက္မ်ားႏွင့္ ဆာလဖာပါဝင္သည့္ ေလာင္စာဆီ မ်ား ေလာင္ကၽြမ္းရာတြင္ အမ်ားဆုံးထုတ္ လႊတ္သည္။ ႏိုက္ထ႐ိုဂ်င္ဒိုင္ေဆာက္ဆိုဒ္  (NO2) သည္ ေလာင္စာဆီအမ်ိဳးမ်ိဳး၊  ေက်ာက္မီးေသြး၊ ဂက္စ္ဘြိဳင္လာမ်ားမွ  အမ်ားဆုံးထြက္သည္။

အေမရိကန္ေဒၚလာ ငါးေသာင္းေက်ာ္တန္ဖိုးရွိသည့္ ေလထုတိုင္းတာေရးစက္ျဖင့္ အဆိုပါ ေလထုအရည္အေသြးမ်ားကို တိုင္းတာထားျခင္းျဖစ္သည္။

American University Of Yangon ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအဖြဲ႕ Air Quality Yangon ၏ တိုင္းတာခ်က္မ်ားတြင္ ေလထုထဲရွိ အမႈန္အဝါးတိုင္းတာမႈ (Particulate Matter ) PM2.5 ကို တိုင္းတာျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းအဖြဲ႕က Edigreen Company ထုတ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၀၀ ဝန္းက်င္ တန္ဖိုးရွိ Purple Air  ၏ ဆင္ဆာမ်ားမွ PM2.5ကို တိုင္းတာရာတြင္ ဆင္ဆာသတ္မွတ္ခ်က္အရ ဧရိယာအကန္႔အသတ္ကိုသာ တိုင္းတာႏိုင္စြမ္းရွိသည္။

Air Quality Yangon သည္ ၂၀၁၉  ခုႏွစ္ ေမလ ၂ ရက္ေန႔တြင္ Purpleair.com အရ တိုင္းတာမႈမ်ားတြင္ ရန္ကုန္ေလထုမွာ ခရမ္းေရာင္အဆင့္တြင္ ရွိေနသည္။ ေမလအတြင္းမွာပင္ ရန္ကုန္ေလထုမွာ လိေမၼာ္ေရာင္အဆင့္၊ အဝါေရာင္အဆင့္သို႔ ေလထုအရည္အေသြး ေျပာင္းလဲလ်က္ရွိသည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၅  ရက္ေန႔တြင္ အမႈန္အဝါး PM2.5 မွာ  ၁၄၀ အဆင့္ထိေရာက္ရွိကာ လိေမၼာ္ေရာင္အဆင့္ ျဖစ္သည္။ ဒီဇင္ဘာ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ အဆင့္ ၁၆၆ ျဖင့္ အနီေရာင္အဆင့္သို႔  အျမင့္ဆုံး ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္ပိုင္းတြင္ လိေမၼာ္ေရာင္အဆင့္ႏွင့္ အနီေရာင္အဆင့္ၾကားထဲတြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည္။

၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ အဆင့္ ၂၆၄ ျဖင့္ ခရမ္းေရာင္အဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိသြားသည္။ လိေမၼာ္ေရာင္အဆင့္ႏွင့္ အနီေရာင္အဆင့္ၾကားထဲတြင္ ျဖစ္ေပၚေနၿပီး ေဖေဖာ္ဝါရီ ၅ ရက္ ေန႔တြင္မူ အဝါေရာင္အဆင့္တြင္ ရွိသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

အဆိုပါအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြင္း  Purple Air  ၁၃ ခု ျဖင့္ တိုင္းတာၿပီး air virtual ဝက္ဘ္ဆိုက္ထဲမွ အေျဖကို ရယူထားျခင္းျဖစ္သည္။

သို႔ရာတြင္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈကို တိုင္းတာရာတြင္ ေလထုတိုင္းတာေရးစက္ အမ်ိဳးအစားေပၚ မူတည္ကာ အေျဖရရွိမႈ ကြဲျပားကြာျခားႏိုင္သည္။ တစ္ေနရာတြင္ တစ္ႀကိမ္တည္းတိုင္း႐ုံျဖင့္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ ျမင့္ေနၿပီဟု ေျပာ၍ မရေၾကာင္း စိမ္းလန္းအမိေျမဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အသင္းဥကၠ႒ဦးဝင္းမ်ိဳးသူက သုံးသပ္သည္။

ယင္းေၾကာင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ေလထုညစ္ညမ္းေနသည္မွာ က်ိန္းေသျဖစ္ေပၚေနေသာ္လည္း က်န္းမာေရး ထိခိုက္ႏိုင္မႈ ဆိုး႐ြားႏိုင္သည့္ အဆင့္ (အနီေရာင္) ေရာက္၊ မေရာက္ကိုမူ နည္းပညာျမင့္သည့္ စက္မ်ားျဖင့္ တိုင္းတာမွသာ တိက်စြာသိရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးဝင္းမ်ိဳးသူက ခိုင္မာစြာ ေျပာၾကားသည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ ရန္ကုန္ေလထု ညစ္ညမ္းလာရသနည္း။

စက္မႈဇုန္မ်ား ပတ္လည္ဝိုင္းေနေသာၿမိဳ႕

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ စက္မႈဇုန္ ၂၉ ဇုန္ရွိ ၿပီး စက္႐ုံေပါင္း ၄၀၀၀ နီးပါးရွိသည္။  ထိုထဲတြင္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း အပါအဝင္  ငါးပုစြန္ အေအးခန္းလုပ္ငန္း၊ သစ္အေခ်ာ ထည္လုပ္ငန္းမ်ား၊ လူသုံးကုန္ပစၥည္း ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ အရက္ဘီယာႏွင့္ တိုင္းရင္းေဆးဝါး ထုတ္လုပ္ေရးတို႔ ပါဝင္သည္။ ထိုစက္႐ုံမ်ားထဲမွ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံေပါင္း ၃၈၉ ႐ုံရွိၿပီး အမ်ားစုသည္ ေက်ာက္မီးေသြးေလာင္စာကို အသုံးျပဳၾက သည္။

“ေလထုညစ္ညမ္းမႈ ျဖစ္တယ္။ စက္႐ုံေတြက မီးခိုးတအားႀကီး ထြက္ေတာ့။  အဲဒါေတြကို မထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရင္ေတာ့ ေနာက္ ၾကာလာတဲ့အခါ ရန္ကုန္က အရမ္းသိသာလာတယ္” ဟု ဦးေသာ္ၿဖိဳးေ႐ႊက ဆိုသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေနခင္းဘက္အခ်ိန္ မြန္းတည့္ေန ၁၂ နာရီ၊ အလင္းေရာင္ေကာင္းစြာရွိသည့္အခ်ိန္မွာပင္ အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အအုံ ေလးလႊာ၊ ေျခာက္လႊာ အျမင့္မွ အေရွ႕ကို ေမၽွာ္ၾကည့္လိုက္လၽွင္ ျမင္ကြင္းမ်ား ရွင္းလင္းျခင္းမရွိဘဲ ျမဴခိုးမ်ား သိသိသာျမင္ရေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

စက္တပ္ယာဥ္မ်ားေၾကာင့္ အသက္႐ႉက်ပ္လာေသာ ၿမိဳ႕

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ေလထုညစ္ညမ္းမႈျဖစ္ေစသည့္ အေၾကာင္းအရင္းထဲတြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားမွ ထြက္ရွိသည့္ ႏိုက္ထ႐ိုဂ်င္ဒိုင္ေဆာက္ဆိုဒ္ (NO2)  ထြက္ရွိမႈသည္လည္း တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္သည္။

သို႔ရာတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္  ၿမိဳ႕ေတာ္အဂၤါရပ္ႏွင့္မညီေသာ စက္စြမ္းအားက်ဆင္းၿပီး ႀကံ႕ခိုင္မႈ မရွိသည့္  ယာဥ္အိုေဟာင္း၊ ဘတ္စ္ကားမ်ား ေမာင္းႏွင့္ခြင့္မရွိေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေရးႀကီးၾကပ္ေရးမႈ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕ (YRTA)  ထံမွ သိရသည္။

ယင္းအျပင္ လူဦးေရထူထပ္မ်ားျပားသည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အဓိကဆက္သြယ္သြားလာရာတြင္ ဘတ္စ္ကားမ်ားကို အသုံးျပဳၾကသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ လူဦးေရသည္ ခုႏွစ္သန္းနီးပါး ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။

ထိုလူဦးေရ၏ ၂ ဒသမ ၈ သန္း ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ေန႔စဥ္သြားလာရာတြင္ ဘတ္စ္ကား၊ တကၠစီ၊ ကိုယ္ပိုင္ကား၊ မီးရထားတို႔ျဖင့္ သြားလာလ်က္ရွိသည္။ ထိုထဲမွ လူဦးေရ ၂ ဒသမ ၃ သန္းရာခိုင္ႏႈန္း သည္ အမ်ားျပည္သူသုံး ဘတ္စ္ကားမ်ားကို စီးၾကသျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ေန႔စဥ္ခရီး သြားျပည္သူ ၈၅ ရာခိုင္ႏႈန္းက ဘတ္စ္ကားျဖင့္ သြားလာေနေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ႀကီးၾကပ္မႈ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕ (YRTA) ထံမွ သိရသည္။

“ရန္ကုန္မွာ ေနတဲ့ရက္ေတြဆိုရင္ အသက္႐ႉေတာင္ မ၀ခ်င္ဘူး။ ေအာက္ေျခမွာ အိမ္ေအာက္မွာေနရင္ ပိုဆိုးတယ္။ ေျမာင္းနံ႔ေရာ ရတယ္။ အျမင့္ပိုင္းက ေရာက္ရင္ သိပ္ေတာ့မသိသာဘူး။ ေျပာရရင္  ေလထဲမွာက သိပ္ၿပီးေတာ့ မသန္႔ေတာ့ဘူးေလ”ဟု မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ သမိုင္းလမ္းဆုံအနီးတြင္ ေနထိုင္သူ ဦးေသာ္ၿဖိဳးေ႐ႊက ဆိုသည္။

ရန္ကုန္ေလထုညစ္ညမ္းမႈအတြက္ ျပည္သူတို႔ ေသာကေဝေနၿပီ။

“ကၽြန္မတို႔ ဆရာက (ေလထု ညစ္ညမ္းမႈကို) သတိထားမိတယ္။ သူက နယူးေဒလီကေန ရန္ကုန္ကို လာတယ္။  နယူးေဒလီမွာ ေလထုညစ္ညမ္းမႈမ်ားလို႔။  သူက အဲဒီမွာခံစားရတဲ့အပိုင္း လည္ေခ်ာင္းမွာ ယားက်ိက်ိ ျဖစ္တာ။ အဲဒီလိုမ်ိဳး ရန္ကုန္မွာ ခံစားရလို႔ ေလထုညစ္ညမ္းေနမလား မသိဘူးဆိုၿပီး ေလထုညစ္ညမ္းမႈတိုင္းတာ စက္တပ္ထားတယ္။ အဲဒီကေန သူ႕ပတ္ဝန္းက်င္မွာ ညစ္ညမ္းေနတာ ေတြ႕တယ္” ဟု  Air Quality Yangon အဖြဲ႕မွ ေက်ာင္းသူ မသင္းရတီဆုက ေျပာၾကားသည္။

“လူေတြကလည္း ဒါကို သတိမထားမိဘူး။ အဲဒီေတာ့ ကၽြန္မတို႔က Save the Children ရဲ႕ အကူအညီနဲ႔ ေလထုညစ္ညမ္းမႈအေၾကာင္း လႈံ႔ေဆာ္ခဲ့တာ” ဟု ၎က ဆိုသည္။

ၿမိဳ႕ျပရန္ကုန္၏ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ ျဖစ္ေနသည့္ အေၾကာင္းကို အမ်ားျပည္သူမ်ားသိရွိႏိုင္ရန္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္  Dr.Air Bear  လႈပ္ရွားမႈစတင္သည္။   ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြင္း ဒီဇင္ဘာတစ္လုံးတြင္ အျဖဴေရာင္ဝက္ဝံႀကီး Dr.Air Bear  ေနရာအႏွံ႔ ေလၽွာက္သြားသည္။

တစ္လအတြင္း အျဖဴေရာင္ဝက္ဝံႀကီး Dr.Air Bear သည္ တျဖည္းျဖည္းမည္းလာၿပီး ေလထုညစ္ညမ္းေနသည့္  အေျခအေနကို သ႐ုပ္ျပခဲ့သည္။

တ႐ုတ္၊ ထိုင္း၊ အိႏၵိယႏိုင္ငံမ်ားတြင္လည္း ေလထုညစ္ညမ္းမႈဒဏ္ကို အလူးအလဲခံစားေနရၿပီး အစိုးရက ေလထုျပန္လည္ေကာင္းမြန္ေစရန္မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္႐ြက္ေနရၿပီျဖစ္သည္။

လိေမၼာ္ေရာင္အဆင့္ ျဖစ္ေနသည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေလထုအရည္ အေသြးေၾကာင့္ မည္သို႔ဆိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္ပြားႏိုင္မည္နည္း။ လိေမၼာ္ေရာင္အဆင့္အထိ ေရာက္ေအာင္ ညစ္ညမ္းလာေသာ ေလထုကို မည္သို႔ ကာကြယ္မည္နည္း။

ၿမိဳ႕ႀကီး က်န္းမာပါ၏ေလာ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၏ ေလထုအရည္အေသြးကို တိုင္းတာထားသည့္ စိမ္းလန္းအမိေျဖဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအသင္းႏွင့္ Air Quality Yangon တို႔၏ ကိန္းဂဏန္း မ်ားအရ ရန္ကုန္ေလထုညစ္ညမ္းေနသည္မွာ ဧကန္အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။

အလြန္ေသးငယ္ေသာ ညစ္ညမ္း အမႈန္ (Particulate Matter PM) ကို တိုင္းတာရာတြင္ အဝါေရာင္အဆင့္ (အသင့္အတင့္) ႏွင့္ လိေမၼာ္ေရာင္အဆင့္ (ထိခိုက္လြယ္ေသာအုပ္စုမ်ား က်န္းမာေရး ထိခိုက္မႈ) တို႔ ျဖစ္ေပၚေနသည္။

အဝါေရာင္အဆင့္တြင္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈကို ပုံမွန္ခံႏိုင္ရည္ မရွိသူမ်ားတြင္  အသက္႐ႉလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာေရာဂါမ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည္။ လိေမၼာ္ေရာင္အဆင့္  ထိခိုက္လြယ္ေသာ အုပ္စုတြင္ ပါဝင္သည့္  ကေလးသူငယ္မ်ား၊ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုတို႔ တြင္ အသက္႐ႉလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ေရာဂါ ျဖစ္ပြားႏိုင္သည္။

“ေလထုညစ္ညမ္းမႈေၾကာင့္ အသက္႐ႉလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ေရာဂါေတြ ျဖစ္တယ္။ ပန္းနာရင္က်ပ္။ ေလထုက   ရန္ကုန္က လူဦးေရထူထပ္တဲ့ ေနရာျဖစ္ ေတာ့ ေလထုညစ္ညမ္းမႈက ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားတယ္။ ကင္ဆာေတြ ျဖစ္တယ္။ နာတာရွည္ အသက္႐ႉလမ္းေၾကာင္းေရာဂါကေန ၾကာလာရင္ ကင္ဆာျဖစ္ႏိုင္တယ္။ အဆုတ္နဲ႔ အသက္႐ႉလမ္းေၾကာင္း ေလႁပြန္ေရာင္တာေတြ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္” ဟု က်န္းမာေရးႏွင့္  အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန စီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာ ေဒါက္တာစည္သူေအာင္က အသိေပးေျပာၾကားသည္။

ယင္းေၾကာင့္ ေလထုညစ္ညမ္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ က်န္းမာေရးဆိုးက်ိဳးမ်ားအေၾကာင္း ျပည္သူလူထုၾကားႏွင့္ အြန္လိုင္းစာမ်က္ႏွာေပၚမွ အသိပညာေပးသည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားလည္း လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း Air Quality Yangon မွ အဖြဲ႕ဝင္ မသင္းရတီဆုက ေျပာၾကားသည္။ 

ကမာၻ႕က်န္းမာေရးအဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္ထားခ်က္အရ ျပင္ပေလႏွင့္ အိမ္တြင္းေလထုညစ္ညမ္းမႈေၾကာင့္ ေလျဖတ္၊  ႏွလုံးေရာဂါ၊ နာတာရွည္အဆုတ္ပြႏွင့္ အဆုတ္ေရာင္ေရာဂါ၊ အဆုတ္ကင္ဆာႏွင့္ ျပင္းထန္ေသာ အသက္႐ႉလမ္းေၾကာင္းပိုးဝင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အ႐ြယ္မတိုင္ခင္ ေသဆုံးသူ ႏွစ္စဥ္ ၆ ဒသမ ၅ သန္းခန္႔ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ဝင္ေငြနည္းပါးသည့္ ႏိုင္ငံႏွင့္ အလယ္အလတ္ ရွိသည့္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လူဦးေရ၏ ၈၀  ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ၿမိဳ႕ျပတြင္ ေနထိုင္ၾကရာတြင္ ထိုေနရာမ်ား၏ ေလထုအရည္အေသြးသည္ ကမာၻ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ေလထုအရည္အေသြး အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ားထက္ပိုေနေၾကာင္း ပါဝင္သည္။

ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ ထုတ္ျပန္ ထားသည့္ ေလထုအရည္အေသြးတြင္  အလြန္ေသးငယ္ေသာ ညစ္ညမ္းအမႈန္  (Particulate Matter) PM 2.5   အဆင့္ရွိရမည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ တိုင္းတာခ်က္မ်ားအရ PM2.5  ႏွင့္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ PM10 အဆင့္ထိရွိၿပီး ထိုႏႈန္းထက္ ေက်ာ္လြန္ေနသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရသည္။

က်န္းမာသည့္ ေလထုျဖစ္ရန္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြင္း စတင္ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈကို ေလၽွာ႔ခ်ရန္ အစီအစဥ္တစ္ခု ေရးဆြဲသင့္ေၾကာင္း  ဦးဝင္းမ်ိဳးသူက သုံးသပ္သည္။

ယင္းေၾကာင့္ အမႈန္အမႊား ထြက္ရွိသည့္ ေက်ာက္မီးေသြးေလာင္စာသုံးသည့္ စက္႐ုံမ်ားတြင္ အမႈန္အမႊားစစ္သည့္ ဇကာတပ္ျခင္းႏွင့္ အျခားေလာင္စာေျပာင္း လဲသုံးစြဲျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားျခင္းေၾကာင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ အစိုးရအေနႏွင့္ ေခ်းေငြမ်ား စီမံေပးသင့္ေၾကာင္း ၎က အႀကံျပဳသည္။

ယင္းအျပင္ ႏိုက္ထ႐ိုဂ်င္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ (NO2) ကို အဓိကထြက္ေစသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကို မူဝါဒခ်မွတ္ကာ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသင့္သည္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္မွစ၍ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းမႈကို စတင္ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး NLD အစိုးရ လက္ထက္တြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္း၌ ဘယ္ေမာင္း၊ ေမာ္ဒယ္လ္ျမင့္ကဲ့သို႔ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္မူဝါဒတြင္ ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းခဲ့သည္။  ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မူဝါဒမ်ားကို တစ္ႏွစ္တစ္ခါ  ေျပာင္းလဲလ်က္ရွိသည္။

ထိုသို႔ မူဝါဒအေျပာင္းအလဲမ်ားကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ေမာ္ဒယ္လ္ျမင့္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကိုသာ တင္သြင္းခြင့္ျပဳျခင္းက ေလထုညစ္ညမ္းမႈ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈမ်ားကို ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။

၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္အတြက္ ျပည္ပမွ  ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းရာတြင္ လူစီးယာဥ္မ်ားကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္အတြင္း၊ ခရီးသည္တင္ယာဥ္မ်ားကို  ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္အတြင္း၊ ကုန္တင္ယာဥ္ ၂၀၁၆ မွ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ အတြင္း ျဖစ္ရမည္ျဖစ္ကာ ဘယ္ေမာင္း အမ်ိဳးအစားျဖစ္ရမည္ျဖစ္သည္။

ယင္းေၾကာင့္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည့္ က်န္းမာေရး ျပႆနာမ်ားကို ေလၽွာ႔ခ်ႏိုင္ရန္ ေလထု တိုင္းတာေရးကို ျပည္ပႏွင့္ အိမ္တြင္း ေလထုအရည္အေသြး၊ ေစာင့္ၾကည့္တိုင္းတာျခင္း ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန၊ လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္က်န္းမာေရးဌာနခြဲ၏ အစီရင္ခံစာအရ သိရသည္။

“ေလထုသန္႔ရွင္းဖို႔ အစိမ္းေရာင္ေနရာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ခ်န္လွပ္ဖို႔ လိုမယ္။ သစ္ပင္လည္း စိုက္ဖို႔လည္းလိုတယ္။ သစ္ပင္တန္းစိုက္ဖို႔ အဲဒါဆို သန္႔စင္ၿပီးသားျဖစ္တယ္” ဟု ဦးဝင္းမ်ိဳးသူက  ေျပာၾကားသည္။

ေလထုကို သန္႔စင္ေပးႏိုင္သည္မွာ သစ္ပင္မ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ ယင္းေၾကာင့္ သစ္ပင္မ်ား ခုတ္ျခင္းကို ရပ္တန္႔ရမည္ျဖစ္ကာ ေလထုကို သန္႔စင္ေပးႏိုင္သည့္  သစ္ပင္မ်ားစိုက္ပ်ိဳးရန္လည္း လိုအပ္သည္။

“ရန္ကုန္မွာ သစ္ပင္ အဲဒီေလာက္ မရွိဘူး။ ေတာအုပ္ေကာင္းေကာင္း မရွိေတာ့ဘူး။ ေတာအုပ္ႀကီး ေတာ္ေတာ္ မရွိေတာ့ဘူး။ ဒီေရေတာေတြလည္း  ရန္ကုန္အျပင္ ေက်ာက္တန္း အဲဒီဘက္ေလာက္မွာပဲ ရွိတယ္”ဟု ဦးေသာ္ၿဖိဳးေ႐ႊက ဆိုသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ စိမ္းလန္းဧရိယာသည္  လူဦးေရတိုးပြားလာမႈ၊ စီးပြားေရးတိုးတက္လာမႈႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပျဖစ္ထြန္းမႈမ်ားေၾကာင့္  တျဖည္းျဖည္းေလ်ာ့နည္းလာၿပီျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္တြင္ လြန္ခဲ့သည့္ ၂၅ ႏွစ္ အတြင္းမွာ စိမ္းလန္းဧရိယာ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလ်ာ့နည္းလာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ျပည္သူ႕ေရးရာမူဝါဒေကာင္းမ်ား ထြက္ေပၚလာရန္ တိုက္တြန္းလႈံ႔ေဆာ္ေနသာ Another Development (AD) က ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြင္း ပန္းၿခံေပါင္း  ၆၃ ရွိၿပီး အက်ယ္အဝန္းမွာ ၅၂၂ ဧက ျဖစ္သည္။ လူတစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ အသုံးျပဳႏိုင္သည့္ စိမ္းလန္းဧရိယာမွာ ၄ ဒသမ  ၄ စတုရန္းေပရွိေၾကာင္း ယင္းအဖြဲ႕ထံမွ သိရသည္။

လက္ရွိတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းအပါအဝင္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အခ်ိဳ႕တြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာနရွိသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈတိုင္းတာေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးလွေမာင္သိန္းက ေျပာၾကားသည္။

“ေလထုညစ္ညမ္းမႈရွိ၊ မရွိ ေလထုတိုင္းတယ္ဆိုတာ ပစၥည္းကိရိယာေတြ ေတာ္ေတာ္ေလးကို လိုအပ္တယ္။  ဆရာတို႔မွာ အခု ရွိတာနဲ႔ တိုင္းတာတယ္”  ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြင္း ေလထုညစ္ညမ္းမႈ ရွိ မရွိကိုမူ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက တိုင္းလ်က္ရွိရာ ထြက္ရွိလာသည့္ အေျဖမ်ားကို စံတစ္ခုသတ္မွတ္ကာ ေလထု ညစ္ညမ္းမႈ ပိုမိုဆိုး႐ြားသြားျခင္းမရွိေစရန္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။

“ဒီအတိုင္း ထြက္ (မီးခိုး) ေနရင္ေတာ့ အဆင္မေျပဘူးေလ။ ၾကာလာရင္ေတာ့ ဒီအတိုင္းထြက္ေနမွာ မီးခိုးက” ဟု ဦးေသာ္ၿဖိဳးေ႐ႊက စိုးရိမ္ဖြယ္ဆိုသည္။

ဥမၼာလြင္

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *