စြမ္းေဆာင္ရည္အားနည္းေသာ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးအႏၲရာယ္

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ဝူဟန္ၿမိဳ႕က စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္မွာ ကမၻာတစ္ဝန္း ဆက္လက္ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနဆဲျဖစ္သည္။  ဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ခံရသည့္ လူနာသစ္မ်ား မွာလည္း ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္းေတြ႕ေနရသည္။  ျပည္ပမွ ျပန္လာသူမ်ားမွမဟုတ္ဘဲ ျပည္တြင္းရွိ ေရာဂါရွိသူမွတစ္ဆင့္ ကူးစက္သည့္ ပထမဆုံးလူနာမ်ားကို ဂ်ပန္၊ အေမရိကႏွင့္ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံတို႔တြင္ ယခုသီတင္းပတ္အတြင္း သတင္းမ်ားတြင္ ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။

ထို႔ျပင္ေရာဂါကူးစက္ခံရသူလူနာအသစ္မ်ားကိုလည္း စင္ကာပူ၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ အိႏၵိယႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ ေရာဂါကူးစက္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနမႈအေျခအေနတြင္ ကမာၻ႔က်န္းမာေရး အဖြဲ႕က ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ တစ္ကမာၻလုံး အေရးအေပၚေျခအေနအျဖစ္ ေၾကညာလိုက္ၿပီး အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနကလည္း အေမရိကန္ႏိုင္ငံသားမ်ား တ႐ုတ္ကို မသြားၾကဖို႔ သတိေပးထားသည္။

အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ား

အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားမွာ တ႐ုတ္ႏွင့္ အလြန္မ်ားျပားသည့္ ကုန္သြယ္ေရး၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ နယ္စပ္ ဆက္သြယ္ေရးရွိေသာ ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ဤေဒသမွာ ဗိုင္းရပ္စ္စတင္ရာ တ႐ုတ္ႏွင့္ ေဟာင္ေကာင္ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ႏွင့္ ပထမဆုံးရင္ဆိုင္ႀကဳံေတြ႕ရသည္မွာ အံ့အားသင့္စရာ မဟုတ္ပါေပ။ ထို႔အတူ မည္သည့္ေဒသတြင္း ျပင္ဆင္ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ိဳးကမွ် ဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔ျခင္းကို တားဆီးႏိုင္ဖြယ္ မရွိပါေပ။

အေရွေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားမွာ တ႐ုတ္ခရီးသြားမ်ားအတြက္ အႀကီးဆုံးခရီးသြားလာရာ ေဒသႀကီးလည္း ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ႏွစ္သစ္ကူး႐ုံးပိတ္ရက္ေၾကာင့္လည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသား အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ဝူဟန္ၿမိဳ႕ကို ခရီးသြားလာခြင့္ မပိတ္ပင္ခင္အခ်ိန္ကတည္းက ဝူဟန္မွ ထြက္ခြာသြားခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္အစိုးရဘက္က ယခုဗိုင္းရပ္စ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အလြန္အမင္းသတိႀကီးႀကီးျဖင့္ ကိုင္တြယ္ႏိုင္ခဲ့သည့္တိုင္ေအာင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံ အစိုးရမ်ား၏ ဗိုင္းရပ္စ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အားနည္းသည့္ တုံ႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရဦးမည္ျဖစ္သည္။ အေရွ႕ေတာင္ အာရွႏိုင္ငံအစိုးရမ်ား၏ အားနည္းေသာ တုံ႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ပို၍ႀကီးမားေသာ ဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈအႏၲရာယ္ကို ျမင့္တက္ေစခဲ့သည္။

အမွန္တကယ္တြင္ စင္ကာပူႏိုင္ငံမွလြဲ၍ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံ အစိုးရ  အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ထိထိေရာက္ေရာက္ တုံ႔ျပန္ေဆာက္႐ြက္ခဲ့ျခင္း မရွိပါ။ စင္ကာပူႏိုင္ငံမွာမူ ၿမိဳ႕ျပႏိုင္ငံလည္းျဖစ္၊ အျခားေသာ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားထက္ ႂကြယ္၀ခ်မ္းသာသည္လည္းျဖစ္ရာ စုစည္းအားေကာင္းသည့္ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရး တုံ႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားႏွင့္ အလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ မွတ္တမ္းေကာင္းရွိထားသည့္ ႏိုင္ငံ ျဖစ္သည္။

ယင္းသို႔ ဆိုလိုက္သည္ႏွင့္ စင္ကာပူထက္ ဆင္းရဲေသာ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံ အားလုံး လုံးလုံးအားနည္းသည္ဟု ဆိုသည္ မဟုတ္ပါ။ အခ်ိဳ႕ေသာ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ကေမာၻဒီးယားႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတို႔တြင္ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးအရင္းအျမစ္ အကန္႔အသတ္သာရွိသည့္ ႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္နယ္စပ္ႏွင့္ ပို၍ နီးကပ္ေသာ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားမွာ လူမ်ားဝင္ထြက္သြားလာမႈႏွင့္ ပတ္သက္ပါက သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ အေျခအေနအရပင္ အလြန္အားနည္းလွသည္။ ထို႔ျပင္ ျမန္မာ- တ႐ုတ္နယ္စပ္ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားမွာလည္း ဗဟိုအစိုးရ၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ မရွိပါေပ။ ယင္းအေျခအေနေအာက္တြင္ ကေမာၻဒီးယားႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတို႔၌ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ရွိသူကို အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တရားဝင္ အတည္ျပဳၿပီးသည့္ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ရွိသူ မေတြ႕ရေသးသည္မွာ ယခုခ်ိန္ထိ အလြန္ကံေကာင္းလွပါသည္။

အာဏာရွင္ဝါဒႏွင့္ ျပည္သူ႕ က်န္းမာေရး

အမွန္တကယ္တမ္းတြင္မူ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ကုန္းမႀကီးရွိ အာဏာရွင္ အစိုးရမ်ားမွာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈေၾကာင့္ အမ်ားျပည္သူမ်ား စိတ္ဆိုးေဒါသထြက္မည္ကို စိုးရိမ္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ၎တို႔မွာ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္ျဖစ္ပြားသည္ထက္ ၎တို႔၏ ျပည္သူမ်ားကို ပို၍ေၾကာက္သည္ဟုဆိုရမည္ ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ သဘာ၀က်စြာပင္ ယင္းႏိုင္ငံမ်ား၌ သတင္းအခ်က္အလက္ ျဖန္႔ေဝေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ စြမ္းေဆာင္ရည္ မရွိျခင္း၊ ဗိုင္းရပ္စ္ကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ထိန္းခ်ဳပ္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို အေရးတႀကီး ေဆာင္႐ြက္မႈ မရွိျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားကို ေၾကာက္႐ြံ႕ထိတ္လန္႔မႈျဖစ္ေစသည္။ သတင္းအခ်က္အလက္ကို ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္းေၾကာင့္ ဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ပ်ံႏွံ႔မႈကို ပို၍ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။

ယခုသီတင္းပတ္အတြင္း ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံသည္ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ကို ပို၍ ထိထိေရာက္ေရာက္ တိုက္ဖ်က္ေရးဆိုသည့္ ဖိအားေအာက္တြင္ တင္းက်ပ္ေသာ အစီအမံမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ယင္းမွာ တ႐ုတ္ႏွင့္ နယ္ေျမခ်င္းထိစပ္ေနေသာ အခ်ိဳ႕နယ္စပ္မ်ားကို ပိတ္ပစ္ျခင္းႏွင့္ တ႐ုတ္ ခရီးသြားမ်ားကို သိသိသာသာက်ဆင္းေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ကို႐ိုနာစာေမးပြဲက်သည့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ

ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္စာေမးပြဲက်ေသာ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံကို ဥပမာျပႏိုင္သည္။ ထိုင္းခရီးသြားလုပ္ငန္းမွာ တ႐ုတ္ခရီးသြားမ်ားကို အႀကီး အက်ယ္ မွီခိုေနရသကဲ့သို႔ အႀကီးဆုံး ထိုင္းကုမၸဏီမ်ားမွာလည္း တ႐ုတ္ႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရး၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာတြင္ ႀကီးႀကီးမားမားဆက္စပ္ေနသည္။ ယခုအခါ ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ ဗိုင္းရပ္စ္ စတင္ျဖစ္ပြားသည့္ တ႐ုတ္ၿပီးလၽွင္ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္ခံရသူ အမ်ားဆုံးရွိေနေသာ ႏိုင္ငံ ျဖစ္သည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးရွိသူ အားလုံးမွာ တ႐ုတ္ခရီးသြားမ်ား ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ျပည္တြင္း၌ ဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္မႈမ်ိဳးလည္း ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည္။

သတင္းအခ်က္အလက္ ထုတ္ျပန္မႈတြင္လည္း ျပည္သူမ်ားအတြက္ ရွင္းလင္းမႈ မရွိေသာ သို႔မဟုတ္ ဗိုင္းရပ္စ္အႏၲရာယ္ကို ေလ်ာ့တြက္မိေစေသာ သတင္းအခ်က္အလက္အမွားမ်ား မၾကာခဏထုတ္ျပန္ေလ့ရွိသည္။ ထိုင္းအစိုးရ တာဝန္ရွိ သူမ်ားသည္ ဗိုင္းရပ္စ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သို႔မည္ပုံ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေနသည့္အေၾကာင္း ပြင့္လင္းျမင္သာအသိေပးေရးကိစၥကိုပင္ မေက်မနပ္ျဖစ္ၾကဖြယ္ ရွိပါသည္။

ႀကဳံေတြ႕လာသည့္ ရလဒ္မ်ားမွလည္း ေၾကာက္စရာေကာင္းလွသည္။ ဘန္ေကာက္၊ ဖူးခက္ကဲ့သို႔ေသာ ခရီးသြား အမ်ားစုရွိရာ ေဒသမ်ားတြင္ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ပ်ံႏွံ႔ေနဖြယ္ရွိၿပီး ယင္းေၾကာင့္ ေရာဂါကူးစက္သူ တိုးပြားမႈကို အလ်င္အျမန္ျဖစ္ေစႏိုင္ေၾကာင္း ထိုင္းအစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ားက သတိေပးခ်က္ ထုတ္ျပန္လ်က္ရွိသည္။

ထိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ပရာယြတ္ခ်န္ အိုခ်ာ ယခုသီတင္းပတ္အေစာပိုင္းက ဖ်ားနာခဲ့ရာ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ မ်ားေလာဟူသည့္ စိုးရိပ္ပူပန္မႈမ်ားကို သူ၏ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးက အေလာတႀကီးေျဖရွင္းခဲ့ရသည္။ ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးမွာ ကူးစက္ ပ်ံ႕ႏွံ႔လာၿပီျဖစ္ရာ ထိုင္းအစိုးရ၏ အေစာ ပိုင္းအလြဲမ်ားေၾကာင့္ ဒုကၡလွလွေပးဖြယ္ ရွိေပေတာ့သည္။

စာၫႊန္း။။      ။ Weak and Undemocratic Governance is Dangerous for Your Health

ဉာဏေက်ာ္

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *