အညစ္စြန္႔သံသရာထဲက အေမအိုအင္းေလး

အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အညစ္အေၾကးမ်ားက အင္းေရျပင္ထဲ ေန႔စဥ္ေပ်ာ္ဝင္ေနသည္။

ဝါးလုံးဆယ္လုံးခန္႔ကို အလယ္တြင္ ေနရာအနည္းငယ္ခ်န္၍ ႏွီးႀကိဳးမ်ားႏွင့္ စည္းေႏွာင္ၿပီး ေလးဖက္ေလးတန္တြင္ ကာရံထားသည္ ကဓနိ႐ြက္၊ ဘိလပ္ေျမ အိတ္ခြံ၊ တစ္ပိုင္းျပတ္သြပ္ျပားခ်ပ္။

အေပၚအမိုးကို ဓနိ႐ြက္တို႔ျဖင့္ စီမိုးထားၿပီး ပိတ္စရာတံခါးမရွိ။ အထဲတြင္ ေရပုံး၊ ေရခြက္ဟူ၍ ဘာမွ မရွိေပ။ ထိုျမင္ကြင္း ကားအင္းေလးေရေပၚ႐ြာတစ္႐ြာတြင္ ေတြ႕ရေသာ ေရအိမ္တစ္လုံး၏ အဂၤါရပ္မ်ား ျဖစ္သည္။

ျမန္မာျပည္ကို ကမာၻေက်ာ္ေစသည့္ အင္းေလးကန္ႀကီး၏ ေရေပၚ႐ြာတြင္ ေနထိုင္ေသာ မိသားစုတစ္စု အသုံးျပဳေနသည့္ ေရအိမ္တစ္လုံးလည္း ျဖစ္သည္။

အင္းေရျပင္သို႔ ေန႔စဥ္ေပ်ာ္ဝင္ေနသည့္ အရာမ်ားထဲတြင္ လူမ်ား၏ အညစ္အေၾကးမ်ားသာမက ကၽြန္းေမ်ာစိုက္ခင္းမ်ားအတြက္ သုံးစြဲၾကသည့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ဓာတ္ေျမဩဇာႏွင့္ ပိုးသတ္ေဆးမ်ား၊ ရက္ကန္း႐ုံမ်ားမွ ထြက္ရွိသည့္ ဆိုးေဆးမ်ား၊ ေ႐ႊေငြလုပ္ငန္းမ်ားမွ ထြက္ရွိသည့္ ဓာတုေဗဒပစၥည္းမ်ားလည္း ရွိေသးသည္။

ေရေပၚ႐ြာတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားက အညစ္အေၾကးအမ်ိဳးမ်ိဳးေပ်ာ္ဝင္ေနေသာ ထိုအင္းေရကို ေရအိမ္အသုံးျပဳျခင္းမွစ၍ အဝတ္ေလၽွာ္၊ အိုးတိုက္၊ ပန္းကန္ေဆး၊ ဆန္ေဆး၊ အသီးအ႐ြက္ ေဆးေၾကာသည္အထိ အသုံးျပဳၾကရျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

အညစ္အေၾကးႏွင့္ ဓာတုပစၥည္းေပါင္းစုံေပ်ာ္ဝင္ေနသည့္ အင္းေလးေရကို အသုံးျပဳရသည့္ အညစ္စြန္႔သံသရာထဲက အင္းေလးကန္ႏွင့္ အင္းသားမ်ား က်န္းမာပါ၏ေလာ။

“ေႏြရာသီေရနည္းတဲ့ အခ်ိန္ဆို ဝမ္းေရာဂါနဲ႔ အေရျပားအလားဂ်စ္ေတြ အျဖစ္မ်ားၾကတယ္” ဟု MIID ၏ လူငယ္သံတမန္တစ္ဦးျဖစ္သူ ကိုေအာင္ေငြတိုးက ေျပာၾကားသည္။

MIID (Myanmar Institute for Integrated Development)  က ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ၊ ႏိုဝင္ဘာႏွင့္ ဒီဇင္ဘာလ သုံးလတာအတြင္း အင္းေလးေရ အနက္ေပတိုင္းတာျခင္း၊ ေရအရည္အေသြးတိုင္းတာျခင္းႏွင့္ အင္းသားမ်ား၏ က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားကို စစ္တမ္းေကာက္၍ သုေတသနတစ္ခုျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

MIID သည္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားကိ ုအဓိကထား၍ စဥ္ဆက္မျပတ္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ဆိုင္ေသာ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ကာ နည္းပညာပံ့ပိုးမႈမ်ားေပးေနသည့္ အစိုးရ မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။

ကိုေအာင္ေငြတိုးမွာ စစ္တမ္းေကာက္ယူရာတြင္ ပါဝင္သူတစ္ဦးလည္းျဖစ္ၿပီး အင္း႐ြာ ၂၃ ႐ြာရွိ လူဦးေရသုံးရာေက်ာ္ကို ေရအိမ္အသုံးျပဳမႈ၊ က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားႏွင့္ ေနထိုင္ေရးအခက္အခဲမ်ားကို ေမးျမန္းခဲ့ရာ ေႏြရာသီေရနည္းခ်ိန္တြင္ အမ်ားဆုံးခံစားၾကရသည့္ က်န္းမာေရးျပႆနာမွာ ဝမ္းေရာဂါႏွင့္ အေရျပားအလားဂ်စ္ေရာဂါတို႔ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။

“ေက်း႐ြာတစ္ခု၊ ရပ္ကြက္တစ္ခုမွာ (ေရအိမ္ကို) အမွန္တကယ္ စနစ္တက်သုံးစြဲေနတာက ၁၀၀ မွာ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ပဲရွိတယ္။ က်န္တာက အင္းထဲကို တိုက္႐ိုက္စြန္႔ပစ္တာ”ဟု ကိုေအာင္ေငြတိုးက ေျပာၾကားသည္။

အင္းေရျပင္ေပၚရွိ ေက်း႐ြာအမ်ားစုတြင္ အညစ္အေၾကးစြန္႔ပစ္မႈကို မိ႐ိုးဖလာနည္းစနစ္အတိုင္းသာ က်င့္သုံးေနၾကရဆဲျဖစ္သည္။

“အိမ္သာကေတာ့ ဒီလိုပဲ မိ႐ိုးဖလာပုံစံ သုံးၾကတာပဲ။ အိမ္သာသုံးေရလည္း အင္းထဲကပဲ ျပန္ခပ္ၿပီးသုံးတာ။ ျပႆနာ ႀကီးႀကီးမားမားေတာ့ မရွိပါဘူး။ ေသာက္ေရအတြက္ပဲ ပူရတာ။ သုံးေရက အင္းေရကို သုံးတာ”ဟု နန္႔ပန္ေပါက္ပါး႐ြာမွ ေဒၚျမင့္စိမ္းက ေျပာၾကားသည္။

အခ်ိဳ႕က ကၽြန္းေမ်ာမ်ားကိုကန္၏ ၾကမ္းျပင္အထိ ပတ္ပတ္လည္ကာရံ၍ အသုံးျပဳၿပီး သတၱဳပုံးမ်ားကိုလည္း အသုံးျပဳၾကသည္။ ကုန္းပိုင္းဘက္ေရာက္သည့္ ေနအိမ္မ်ားကေတာ့က်င္းတူး၍ စြန္႔ပစ္ၾကသည္။

အင္းေလးေရညစ္ညမ္းမႈႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲအင္းသားမ်ား၏ က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားကို ထိုသုေတသနက ေျပာျပေနသည္။

အင္းသားမ်ား၏ က်န္းမာေရး အေျခအေနကို သိရသည္မွာMIID ၏ သုေတသနသာ မကေသးပါ။ အင္းသားမ်ားတြင္ အသည္းေရာင္ေရာဂါ၊အသည္းကင္ဆာေရာဂါႏွင့္ ဝမ္းပ်က္၊ဝမ္းေလၽွာေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြားေနေၾကာင္း အင္းသားတစ္ဦးလည္း ျဖစ္၊ ဆရာဝန္လည္းျဖစ္ၿပီး လက္ရွိတြင္ အင္းတိုင္းရင္းသားေရးရာ ဝန္ႀကီးအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ေနသူ ေဒါက္တာထြန္းလႈိင္က ၎၏ အေတြ႕အႀကဳံကို ေျပာၾကားသည္။

“က်န္းမာေရးအသိ ျမင့္လာေတာ့ ဆိုးဆိုး႐ြား႐ြားျဖစ္တဲ့ တိုက္ဖြိဳက္ေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလး နည္းသြားၿပီ။ Waterborne Diseases (ဝမ္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ ေရာဂါမ်ား) အေနနဲ႔ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီမွာ ထိပ္တန္းေရာက္ေနတယ္။ ေရာဂါပိုးေတြၾကားထဲမွာ ရွင္သန္ေနရသလိုပဲ”ဟု ေဒါက္တာထြန္းလႈိင္က ေျပာၾကားသည္။

ေကာင္းမြန္ေသာ ေရစီမံခန္႔ခြဲမႈကိုလည္း စီမံကိန္းမ်ား ခ်မွတ္၍ မေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေသးေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

အင္းေလးကန္ေရထြက္ေပါက္ရွိေသာ ေက်း႐ြာမ်ားတြင္လည္း ထိုသို႔ အေရျပားေရာဂါႏွင့္ အသည္းေရာင္အသားဝါေရာဂါမ်ား မၾကာခဏျဖစ္ပြားေလ့ရွိေၾကာင္းလည္း ေဒါက္တာထြန္းလႈိင္က ဆိုသည္။

ေရထြက္ေပါက္မ်ားအျဖစ္ အင္းေလးကန္အေနာက္ဘက္မွ ေတာင္ေျခ႐ြာ ေရထြက္ေပါက္၊ ေရၿပဳံေရထြက္ေပါက္၊ မင္း႐ြာေရထြက္ေပါက္၊ ျမင္းျဖဴေတာင္ ေရထြက္ေပါက္ စသျဖင့္ ေရထြက္ေပါက္မ်ားရွိၿပီး ေရနည္းခ်ိန္တြင္ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ မ်ားျပားေလ့ရွိသည္။

“ဘဲလည္း ေမြးတယ္။ ၿပီးရင္ ဒီေရထဲမွာ ေရခ်ိဳးၾကတယ္။ ေရတိမ္ထဲ ေရကူးတယ္။ ယားယံတာေတြနဲ႔ ဝဲေရာဂါေတြ ျဖစ္ၾကတယ္။ ေရမ်ားရင္ေတာ့ သန္႔ရွင္းေပမယ့္ ဒါေတြက ေရနည္းတဲ့အခ်ိန္မွာ ေရေၾကာင့္ ျဖစ္ရတာ”ဟု ၎က ဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ အင္းေလးမွာ အင္တာနက္ ရရွိမႈ၊ က်န္းမာေရးအသိျမင့္မားလာမႈ၊ လၽွပ္စစ္မီးရရွိမႈ၊ ေရရရွိမႈတို႔ရွိလာၿပီျဖစ္၍ ယခင္ထက္ မ်ားစြာတိုးတက္လာေၾကာင္းလည္း ေဒါက္တာထြန္းလႈိင္က ေျပာၾကားသည္။

စီးပြားေရးအေျခအေန ေကာင္းမြန္ေသာ ႐ြာႀကီးမ်ားတြင္ အထက္ပါ လူေနမႈအဆင့္အတန္း အထိုက္အေလ်ာက္ တိုးတက္မႈရွိေသာ္လည္း စီးပြားေရးအားနည္းသည့္ ေက်း႐ြာမ်ားတြင္ အေျခခံက်န္းမာေရးျပႆနာျဖစ္ေသာ ေရအိမ္ကိစၥမွာ စိန္ေခၚမႈတစ္ခုအျဖစ္ ရွိေနဆဲပင္။

ေရအိမ္သန္႔ရွင္းမႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္ ယင္ေကာင္မွတစ္ဆင့္ ကူးစက္သည့္ကာလ ဝမ္းေရာဂါ၊ ဝမ္းပ်က္ဝမ္းေလၽွာေရာဂါ၊ ဝမ္းကိုက္ေရာဂါ၊ အသည္းေရာင္အသားဝါ ေရာဂါ၊ အူေရာင္ငန္းဖ်ား (တိုက္ဖြိဳက္ ေရာဂါ)၊ သူငယ္နာအေၾကာေသေရာဂါႏွင့္ တုတ္၊ သန္ေကာင္ေရာဂါတို႔ ျဖစ္ေစသည္။

ေရေကာင္းစြာ မရရွိသည့္အတြက္ တစ္ကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းမႈအားနည္း၍ အေရျပားေရာဂါမ်ားကိုလည္း ခံစားၾကရသည္။

“ေရေကာင္းေကာင္း မရေတာ့ တစ္ကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းမႈနည္းတဲ့အတြက္ အေရျပားေရာဂါ၊ သန္ေကာင္၊ ကပ္ပါးပိုးနဲ႔ ဆိုင္တဲ့ ေရာဂါေတြ၊ ၾကားခံေကာင္ျခင္ေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့ ေရာဂါေတြလည္း ျဖစ္ေစတယ္”ဟု WaterAid Myanmar  ၏ Senior Advisor ေဒါက္တာသန္းထြဋ္ က ေျပာၾကားသည္။

Water Aid သည္ သန္႔ရွင္းေသာ ေရရွိမႈ၊သင့္တင့္ေသာ ေရအိမ္ရရွိမႈႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာက်န္းမာေရးရရွိရန္ ၁၉၈၁ ခုႏွစ္ကစ၍ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအဝင္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၃၄ ႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည္။

Water Aid Myanmar မွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ကယားျပည္နယ္တို႔တြင္ ေရႏွင့္ သန္႔ရွင္းမႈ၊ လူထုဗဟိုျပဳက်န္းမာေရးစီမံကိန္း၊ သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္ေသာ က်န္းမာေရးအေဆာက္အအုံမ်ားျဖစ္ေရးႏွင့္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေရအိမ္သန္႔ရွင္းေရးကိစၥမ်ား၊ အာဟာရျပည့္၀ေရးတို႔ကို ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရအိမ္သုံးစြဲမႈမွာ Myanmar Living Condition  Survey 2017 ၂၀၁၇ အရ တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာျဖင့္ ေရအိမ္လႊမ္းၿခဳံႏိုင္မႈႏႈန္း ၈၉ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိၿပီး ၿမိဳ႕ျပတြင္ ၉၆ ဒသမ ၄ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ေက်းလက္တြင္ ၈၆ ဒသမ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိေနသည္။

ထိုစာရင္းအရ ၿမိဳ႕ျပတြင္ ေရအိမ္အသုံးမျပဳသူမွာ ငါးဦးသာသာရွိၿပီး ေက်းလက္တြင္ ေရအိမ္အသုံးမျပဳသူမွာ ၁၅ ဦးခန္႔ ရွိေနသည္။

Water Aid က ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ျပန္ေသာ World Toilet Day 2018အစီရင္ခံစာတြင္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေရအိမ္ရရွိမႈ အခြင့္အလမ္းနည္းပါးသည့္ ဆယ္ႏိုင္ငံထဲတြင္ ပါဝင္ေနၿပီး ေရမသန္႔ရွင္းမႈႏွင့္ ေရဆိုးစြန္႔ပစ္စနစ္အားနည္းမႈေၾကာင့္ တစ္ႏွစ္လၽွင္ ငါးႏွစ္ ေအာက္ကေလးေသဆုံးမႈမွာ ၇၅၀ ဦးခန္႔ရွိေနသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ေကာက္ယူထားေသာ သန္းေခါင္စာရင္း အခ်က္အလက္မ်ားအရ သန္႔ရွင္းေသာ ယင္လုံအိမ္သာေဆာက္လုပ္သုံးစြဲသည့္ အိမ္ေထာင္စုအခ်ိဳးမွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးက ၉၁ ဒသမ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ အျမင့္ဆုံးျဖစ္ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ၃၁ ဒသမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ အိမ္ေထာင္စု အခ်ိဳးအနည္းဆုံး ျဖစ္သည္။

အင္းသားမ်ားသည္ မိ႐ိုးဖလာ အသုံးျပဳခဲ့ၾကသည့္ ေရအိမ္စနစ္ကို အႏၲရာယ္မရွိဟု ယုံၾကည္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုေရကို ျပန္လည္သုံးစြဲေနသည့္အတြက္ က်န္းမာေရးအရမသင့္ေလ်ာ္သလို အင္းေလးကန္ေရ၏ ေရအရည္အေသြးသည္လည္း ယခင္ႏွင့္ ယခုကြာျခားသြားခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

အညစ္အေၾကးေပါင္းစုံ စြန္႔ပစ္ထားသည့္ ေရသည္ မည္သို႔သန္႔ရွင္းႏိုင္ပါမည္နည္း။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ စင္ကာပူႏိုင္ငံမွ နည္းပညာႏွင့္ MIID မွ ျပင္သစ္ပညာရွင္ Mr. Martin က ေရအရည္အေသြးကို တိုင္းတာခဲ့ရာ ကၽြန္းေမ်ာစိုက္ခင္းမ်ားအနီးရွိ ေရမွာ အႏၲရာယ္ရွိသည့္ အနီေရာင္အဆင့္သို႔ပင္ ျပသေနသည္။

ပိုးသတ္ေဆးႏွင့္ ဓာတ္ေျမဩဇာသုံးစြဲျခင္း၏ ရလဒ္ပင္ျဖစ္သည္။

“ေရထဲက်ေတာ့ ဓာတ္ေျမဩဇာတို႔၊ ပိုးသတ္ေဆးတို႔က ႏွစ္ဆထည့္ရတယ္။ အပင္မွာ က်န္တာက ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ေနာက္ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းက ေရထဲက်တာ ဆိုေတာ့”ဟု ကိုေအာင္ေငြတိုးက ရွင္းျပသည္။

ခရမ္းခ်ဥ္သီးစိုက္ခင္း ႏွစ္ဧကပိုင္ဆိုင္သူတစ္ဦးအတြက္ ဓာတ္ေျမဩဇာဖိုးကုန္က်ေငြမွာ တစ္ႏွစ္တာ စိုက္ပ်ိဳးကာလအတြက္ ေငြက်ပ္ႏွစ္သိန္းခန္႔ ရွိေနသည္။

ေရအရည္အေသြးႏွင့္ ေျမအရည္အေသြးက်ဆင္းျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ဓာတ္ေျမ ဩဇာတစ္ခါသုံးလၽွင္ ေငြေလးငါးေသာင္းဖိုးခန္႔ သုံးေနရသည့္ အေျခအေနျဖစ္သည္။

“လြန္ခဲ့တဲ့ ဆယ္ႏွစ္ေလာက္က ႏွစ္ဧကကို ဓာတ္ေျမဩဇာက ေျခာက္အိတ္ေလာက္ပဲ သုံးရတာ။ အခုက အိတ္ေလးဆယ္ေလာက္ သုံးေနရတာ။ မသုံးရင္လည္း ထြက္ႏႈန္းက ေတာ္ေတာ္ေလ်ာ့ တာကိုး”ဟု အင္းေလးကန္ ေရေပၚ႐ြာတစ္ခုျဖစ္ေသာ ေကလာ႐ြာမွ ခရမ္းခ်ဥ္သီး စိုက္ပ်ိဳးသူ ဦးဝင္းတင္က ဓာတ္ေျမဩဇာ အသုံးျပဳရပုံကို ျပာျပသည္။

ပိုးသတ္ေဆးႏွင့္ ဓာတ္ေျမဩဇာသာ မကေသးပါ။ ရက္ကန္းလုပ္ငန္းမ်ားမွ ထြက္သည့္ ဓာတုဆိုးေဆးမ်ား၊ ေငြပန္းထိမ္လုပ္ငန္းမွ ထြက္သည့္ ဓာတုေဗဒပစၥည္းမ်ားအျပင္ အင္းေပၚေနသူတို႔၏ မီးဖိုေခ်ာင္သုံး စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကလည္း ေရထဲသို႔သာက်ေရာက္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

အင္းေလးကန္ပတ္လည္ရွိ ေတာင္ေပၚေဒသမ်ားမွ ေရအားလုံးသည္လည္း မိုးရာသီတြင္ ကန္အတြင္းသို႔ စီးဝင္ ၾကျခင္းျဖစ္ရာ ေတာင္ေပၚစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားက သုံးစြဲသည့္ ဓာတ္ေျမဩဇာႏွင့္ ပိုးသတ္ေဆးမ်ားသည္ ထိုေရမ်ားႏွင့္အတူ အင္းေလးကန္အတြင္း စီးဝင္ၾကျပန္သည္။

“မိုး႐ြာတဲ့အခ်ိန္ဆို ႏႈန္းေတြ ႐ႊံ႕ေတြနဲ႔ေရာၿပီး စီးလာတယ္။ ၿပီးရင္ အင္းထဲ ေရာက္တာ။ ဒီေရကို မေသာက္ၾကတာ ႏွစ္သုံးဆယ္ေလာက္ ရွိေပမယ့္ သုံးေနၾကရတာဆိုေတာ့ ခ်က္ခ်င္းမျဖစ္ရင္ေတာင္ ေရရွည္မွာ က်န္းမာေရးျပႆနာေတြ ျဖစ္လာမွာပဲ”ဟု အင္းေလးကန္ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ Save The Inle Lake မွ အတြင္းေရးမႉးဦးခင္ေမာင္လတ္က ေျပာၾကားသည္။

လူေနထူထပ္ျခင္းႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးလာျခင္းတို႔ေၾကာင့္လည္း အင္းေလးကန္အေပၚ ထိခိုက္မႈအခ်ိဳ႕က ရွိလာသည္။ ဥဒဟိုသြားလာေနသည့္ စက္ေလွမ်ားမွ ဆီမ်ားႏွင့္ လာေရာက္လည္ပတ္သူမ်ား၏ ငွက္စာေကၽြးရင္း ပစ္ခ်ခဲ့သည့္ အမႈိက္ခြံမ်ားက အင္းေလးကန္အတြက္ စိုးရိမ္စရာ ျဖစ္လာသည္။ အင္းေလးကန္အတြင္း ေပါက္ဖြားသည့္ ငါးဖိန္းငါးမ်ိဳးစိတ္မွာလည္း ရွားပါးလာသည္။

“အရင္လို မရေတာ့ဘူး။ ငါး အရမ္းရွားတယ္။ ေရမသန္႔လို႔လား၊ ဖမ္းတဲ့သူမ်ားလာလို႔လားပဲ။ အရင္ကထက္ေတာ့ ရွားသြားတယ္”ဟု အင္းေလးေရေပၚ႐ြာတစ္႐ြာျဖစ္ေသာ ေကလာ႐ြာေဒသခံ ဦးေက်ာ္ေအးက ေျပာၾကားသည္။

သို႔ေသာ္ အင္းေလးကန္မွာ ေရရွင္ျဖစ္သည့္အတြက္ ေရအရည္အေသြးမ်ားစြာ မေျပာင္းလဲသြားေၾကာင္း အင္းေလးကန္ေဘးမဲ့ေတာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးအျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့သူ ဦးစိန္ထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

“အင္းေလးကန္ ဒီေလာက္အထိ အသက္ရွည္ႏိုင္တယ္။ ေရရဲ႕ အရည္အေသြးေတြ ဒီေလာက္ထိ မေျပာင္းလဲဘူးဆိုတာ ႏွစ္စဥ္ ေရသစ္ေရေဟာင္းလဲေပးေနလို႔။ အဲဒါေၾကာင့္ ဟိုဘက္က ဆည္ကို မပိတ္တာ။ ဘီလူးေခ်ာင္းကို ျဖတ္သြားၿပီး အနည္စစ္သြားၿပီးေတာ့ ေရေတြ အကုန္လုံးက မိုးၿဗဲဆည္ထဲကို ေရာက္တာ။ သူ႕သဘာ၀အတိုင္းဆို ျပႆနာမရွိဘူး”ဟု ဦးစိန္ထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

သို႔ေသာ္ အနည္က်ျခင္းမ်ား၍ အင္းေလးကန္ေရခန္းေျခာက္မႈ ျဖစ္လာသည္။ အင္းေလးကန္ထဲသို႔ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားမွ စီးဝင္လာေသာ ေရႏွင့္အတူ ႏုန္းမ်ားေၾကာင့္ အနည္က်ျခင္းဟု ပညာရွင္မ်ားက သုံးသပ္ၾကသည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ အင္းေလးကန္အတြင္း စံခ်ိန္တင္ေရခန္းေျခာက္မႈ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသးသည္။

အင္းေလးကန္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ေညာင္ေ႐ႊၿမိဳ႕အနီး တည္ရွိၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒုတိယေျမာက္အႀကီးဆုံးကန္လည္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ယူနက္စကိုက အင္းေလးေဒသကို အင္းေလးကန္ဇီ၀ အဝန္းနယ္ေျမအျဖစ္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ သတ္မွတ္ထားသည္။ ႐ြာေပါင္း ၄၄၅ ႐ြာရွိၿပီး ႐ြာ ၂၆၀ မွာ အင္းေလးေရကန္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္သုံးဆယ္ခန္႔က အင္းေလးကန္ေရျပင္သည္ အလ်ား ၁၃ မိုင္၊ အနံ ၇ မိုင္ႏွင့္ အနက္ေပမွာ ေရအမ်ားဆုံးအခ်ိန္တြင္ ေပ ၂၀ ခန္႔ ရွိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ယခုမွာမူ အလ်ား ၁၁ မိုင္၊ အနံ ၅ မိုင္ႏွင့္ ေရအမ်ားဆုံးအခ်ိန္တြင္ပင္ အနက္ေပမွာ ၁၀ ေပခန္႔သာ ရွိေတာ့သည္။

“အခု ေႏြရာသီေရက်ခ်ိန္ဆို ကၽြဲေတာင္ျဖတ္သြားႏိုင္တယ္။ အဓိကျပႆနာက ကန္ပတ္ဝန္းက်င္မွာ သစ္ပင္ ခုတ္တာ။ အရင္က ႐ြာမမွာ ေနာက္ေဖး ေျမာင္းေတြဆို ေႏြရာသီေလးႏွစ္အ႐ြယ္ ကေလးတစ္ရပ္ ျမဳပ္တယ္။ စက္ေလွ ေကာင္းေကာင္းဝင္လို႔ ရတယ္။ အခုေႏြရာသီဆို ေရေတာင္ခန္းၿပီ”ဟု အင္းေလးဟဲယာ႐ြာမ ေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာျပသည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ MIID က အင္းေလးကန္တစ္ခုလုံးတြင္ ပြိဳင့္ ၂၅ ခု သတ္မွတ္၍ ေရအနက္ေပတိုင္းတာခဲ့ရာ မိုးရာသီေရ အမ်ားဆုံးအခ်ိန္တြင္ပင္ ေရအနက္ဆုံး ေနရာမွာ ၁၀ ေပသာ ရွိသည္။

“ထုံးေက်ာက္ကန္ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေရက တအားမညစ္ပတ္ဘူး။ ျမစ္ေခ်ာင္းေတြက ေရစီးေတာ့ အနည္က်တယ္။ အနည္က်ေတာ့ အေပၚက ေရက မညစ္ပတ္ေပမယ့္ အနည္ကကန္ကို က်ဥ္းလာေစတယ္။ သိမ္သြားေစတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ေကာ လာတယ္။ ေရခန္းလာတယ္”ဟု ေတာင္ႀကီးတကၠသိုလ္ရွိ သတၱေဗဒဌာနမွ တြဲဖက္ပါေမာကၡ ေဒါက္တာေဒၚရီရီဝင္းက ေျပာၾကားသည္။

ေရနည္းျခင္းေၾကာင့္ ေရာဂါမ်ား ျဖစ္ေပၚလာရသည္ဆိုေသာ္လည္း ေရေပၚ႐ြာမ်ားတြင္ ေနထိုင္သည့္ အင္းသားမ်ားက အင္းေရကိုပင္ အသုံးျပဳေနၾကရသည္ မဟုတ္ေလာ။

အင္းေရကို ေသာက္သုံးျခင္းမရွိသည့္တိုင္ေအာင္ သုံးစြဲေနၾကသည့္အတြက္ ေရညစ္ညမ္းမႈအမ်ားဆုံးျဖစ္သည့္ ေရနည္းခ်ိန္တြင္ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈမ်ား ပို၍ မ်ားျပားသည္။ ရံဖန္ရံခါ ေသာက္ေရျပတ္လပ္ခ်ိန္တြင္ အင္းေရကိုပင္ ႀကိဳခ်က္ေသာက္သုံးရသည့္ အေျခအေနလည္း ရွိသည္။

“ေသာက္ေရက တစ္ပတ္ႏွစ္ခါ လာတယ္။ ေရသန္႔ဘူးေပါ့။ ၅၀၀ ေပးရတယ္။ အဲဒီေရမရရင္ေတာ့ အေရွ႕ဘက္ (အင္းေလးကန္အေရွ႕ဘက္) ေညာင္ဝန္း႐ြာက ေရကို သြားခပ္ရတယ္။ သြားခပ္ဖို႔ အဆင္မေျပဘူးဆိုရင္ေတာ့ ေနာက္ဆုံး အင္းေရကို ႀကိဳေသာက္ရတာ။ ၾကည္တဲ့ ေရလယ္အထိ သြားခပ္ၾကတယ္။ ေရထဲမွာ ေနၿပီး ေရရွားတယ္”ဟု အင္းေလးေရေပၚ ႐ြာတစ္႐ြာျဖစ္ေသာ နန္႔ပန္ေပါက္ပါး႐ြာတြင္ ေနထိုင္သူ ေဒၚျမင့္စိမ္းက ေျပာျပသည္။

အင္းသားမ်ားႀကဳံေတြ႕ေနရေသာ ထိုအခက္အခဲမ်ားအတြက္ ေနာ္ေဝႏိုင္ငံအစိုးရႏွင့္ UNDP တို႔၏ ရန္ပုံေငြႏွင့္ နည္းပညာအကူအညီမ်ားျဖင့္ အင္းေလးကန္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစီမံကိန္းကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွ စတင္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။

ေသာက္သုံးေရရရွိရန္ ႐ြာအခ်ိဳ႕ကို ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ေရေပၚ႐ြာအမ်ားစုမွာ ဝယ္ယူေသာက္သုံးေနရဆဲ ျဖစ္သည္။

ေသာက္ေရရရွိမႈႏွင့္ အညစ္အေၾကးစြန္႔ပစ္မႈအတြက္ အခက္အခဲမ်ားစြာက ရွိေနေလသည္။

မိလႅာစနစ္အတြက္ နည္းပညာျမင့္ထုတ္ကုန္တစ္ခုကို သိရွိၾကေသာ္လည္း နည္းပညာႏွင့္ ေငြေၾကးအင္အားလိုအပ္ခ်က္ေၾကာင့္ အဆင္မေျပျဖစ္ၾကရျပန္သည္။

GIZ ကုမၸဏီက ဂ်ပန္နည္းပညာႏွင့္ ထုတ္လုပ္သည့္ ဂ်ိဳကာဆို အမွတ္တံဆိပ္မိလႅာပုံးစနစ္ကို အင္းသားမ်ားအတြက္ မိတ္ဆက္ေပးခဲ့သည္။ ထိုစနစ္မွာ မိလႅာပုံးတြင္ ပရက္ရွာပန္႔ခ္ႏွင့္ အတြင္းရွိ ဒလက္မွ အညစ္အေၾကးမ်ားကို ေပ်ာ္ေစကာ ေရအၾကည္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲေပးသည့္ စနစ္ ျဖစ္သည္။ ျပန္လည္ထြက္ရွိေသာ ေရသည္ ေသာက္၍၊ ခ်ိဳး၍ ရသည္အထိ ကုမၸဏီက အာမခံသည္။

လက္ရွိ တိုက္႐ိုက္စြန္႔ပစ္သည့္ စနစ္ထက္ ထိုမိလႅာပုံးစနစ္မွာ အင္းေလးကန္သန္႔ရွင္းေရးႏွင့္ အင္းသားမ်ား က်န္းမာေရးအတြက္ ပို၍ ေကာင္းမြန္သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုမိလႅာပုံးေဈးႏႈန္းမွာ အနည္းဆုံး က်ပ္၃၇ သိန္းခန္႔ကုန္က်မည္ျဖစ္ရာ လက္လုပ္လက္စား မိသားစုမ်ားအတြက္ မည္သို႔မၽွ မတတ္ႏိုင္သည့္အေျခအေန ျဖစ္သည္။

“အခုက မိလႅာက်င္းျပည့္ရင္ လာစုပ္ထုတ္ေပးမယ့္ သူ မရွိဘူး။ ဒီစနစ္နဲ႔ဆို အဆင္ေျပတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေဒသခံရဲ႕ ဝင္ေငြ နဲ႔က်ေတာ့ လုပ္ဖို႔ အဆင္မေျပဘူး။ သူတို႔ကို စစ္တမ္းေကာက္ခ်ိန္မွာ အကုန္လုံးက အသိအျမင္ေတြရွိတယ္။ လုပ္ခ်င္တဲ့ ဆႏၵရွိေပမယ့္ အခုလက္ရွိရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ စီးပြားေရးအေျခအေနနဲ႔ လုံး၀မျဖစ္ႏိုင္တဲ့ အေနအထားေပါ့”ဟု ေရေပၚ႐ြာတြင္ေနထိုင္သူမ်ား၏ ေရအိမ္စနစ္အခက္အခဲကို ကိုေအာင္ေငြတိုးက ေျပာၾကားသည္။

ကိုေအာင္ေငြတိုးမိသားစုက ထိုမိလႅာပုံးမ်ားကို တစ္႐ြာလၽွင္ ၁၅ လုံးႏွင့္ ပုံး ၂၅၀ ခန္႔လႉဒါန္းခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ေနအိမ္မ်ားက ပရက္ရွာပန္႔ခ္ မတပ္ဆင္ၾကသလို နည္းပညာ မကၽြမ္းက်င္၍ မိလႅာပုံးျပည့္ခ်ိန္တြင္ လာေရာက္စုပ္ထုတ္ေပးသူ မရွိသည့္အတြက္ ထိုမိလႅာပုံးမွ ထြက္ရွိသည့္ အနံ႔အသက္မ်ားကို မခံႏိုင္ဘဲ ျပန္လည္ျဖဳတ္သိမ္းလိုက္ၾကရသည္။

အင္းသားမ်ား၏ ထိုေရအိမ္ျပႆနာအတြက္ ေငြေၾကးမရွိဟု အင္းသားေရးရာဝန္ႀကီး ေဒါက္တာထြန္းလႈိင္က ဆိုသည္။

“အခုေလာေလာဆယ္ကေတာ့ ပညာေပး႐ုံမွတစ္ပါး ကၽြန္ေတာ္တို႔က ပိုက္ဆံတတ္ႏိုင္တဲ့ အေနအထားမရွိဘူး။ ႏိုင္ငံတကာကလည္း ေျပာတယ္ဗ်။ ဂ်ိဳကာဆိုလိုေရာ့ဇီ၀နည္းပညာသုံးဆိုၿပီး လာေပးတာလည္း မရွိဘူး။ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ Priority  Assessment နဲ႔တင္ လုံးခ်ာလည္လိုက္ေနတယ္”ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

ထိုစနစ္ကို ေျဖရွင္းရန္ ဟိုတယ္တစ္ခုတြင္ သဘာ၀နည္းျဖင့္ ျပဳလုပ္သည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုကို ေလ့လာ၍ ကိုေအာင္ေငြတိုးကဲ့သို႔ လူငယ္သံတမန္မ်ားက ျပည္သူမ်ားထံသို႔ မၽွေဝေပးလ်က္ရွိသည္။

မိလႅာကန္ႏွစ္ကန္ ျပဳလုပ္၍ ျပင္ပသို႔ ေရစိမ့္ထြက္မႈမရွိေစရန္ လုံၿခဳံစြာတည္ေဆာက္ထားသည့္ ကန္ထဲတြင္ အင္းထဲတြင္ ရသည့္ အပင္ငါးမ်ိဳးျဖစ္ေသာ ကန္စြန္း႐ြက္၊ ေရထိက႐ုံး၊ ေဗဒါ၊ အယ္႐ိုးပင္ႏွင့္ ပိန္းပင္တို႔ကို ေမြးျမဴ၍ အညစ္အေၾကးကို သန္႔စင္ေစသည့္ နည္းျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ Good Agriculture Practice-GAP စနစ္ျဖစ္ေသာ ပိုးသတ္ေဆးႏွင့္ ဓာတ္ေျမဩဇာကို နည္းႏိုင္သမၽွ နည္းေစရန္ ေလၽွာ႔ခ်သုံးစြဲရသည့္ စနစ္ကို စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ NGO အဖြဲ႕အစည္းမ်ားပူးေပါင္း၍ ေဒသခံမ်ားကို သင္တန္းမ်ားပို႔ခ်ကာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။

အင္းေလးကန္သန္႔ရွင္းေရးအတြက္လည္း ကိုေအာင္ေငြတိုးႏွင့္ သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ဦးတို႔ တည္ေထာင္ထားသည့္ အျဖဴေရာင္လူငယ္ပရဟိတအဖြဲ႕ ေပါက္ပါး႐ြာ ဆိုသည့္ အဖြဲ႕က ေရေပၚ႐ြာမ်ားတြင္ အမႈိက္ခြဲျခား စြန္႔ပစ္မႈစနစ္ကို ျပဳလုပ္ေနၿပီး ေရသန္႔ရွင္းေရးအတြက္ ေဆာင္႐ြက္ေနၾကသည္။

အင္းေလးကန္ႀကီး၏ အနာဂတ္ ေရရွည္တည္တံ့ေရးက အင္းသားမ်ား အေပၚမူတည္သလို အင္းသားမ်ား၏ က်န္းမာသန္စြမ္းေသာ အနာဂတ္ဘ၀မ်ားသည္လည္း အင္းေလးကန္ႀကီး၏ က်န္းမာျခင္းအေပၚ မူတည္ေနသည္ မဟုတ္ေလာ။

အညစ္စြန္႔သံသရာထဲက ႐ုန္းထြက္ႏိုင္မွသာ အင္းေလးကန္ႏွင့္ အင္းသားမ်ား က်န္းမာမည္။ အညစ္စြန္႔သံသရာထဲက အင္းေလးကန္ႏွင့္ အင္းသားမ်ား ႐ုန္းထြက္ႏိုင္မည္ေလာ။

“ဒီအခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေနထိုင္တဲ့ အေမအိုအင္းေလးကန္ႀကီးကို ျပန္မၾကည့္ရင္ ေနာက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြေပါက္ဖြားလာခ်ိန္မွာ အမႈိက္ပုံႀကီးထဲေနေနရမယ္လို႔ ေတြးမိတယ္”ဟု အနာဂတ္အင္းေလးကန္ႀကီး၏ အေျခအေနကို ကိုေအာင္ေငြတိုးက ေျပာၾကားသည္။

ေမသက္ဇင္

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *