တ႐ုတ္သမၼတ၏ ခရီးစဥ္ မီဒီယာေတြ ဘာေျပာသလဲ သို႔မဟုတ္ မီဒီယာမ်ားက ေျပာသည့္ တ႐ုတ္ – ျမန္မာ ဆက္ဆံေရးအေျခအေန

ၿပီးခဲ့သည့္ သီတင္းႏွစ္ပတ္က တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသမၼတ မစၥတာ ရွီက်င့္ဖ်င္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးလာေရာက္ခဲ့သည္။ ခရီးစဥ္သည္ ႏွစ္ရက္သာၾကာျမင့္ခဲ့ေသာ္လည္း ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား နားလည္မႈႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္ရရွိခဲ့သည့္ အေၾကာင္းအရာကိစၥရပ္ေပါင္း ၃၃ ခု ရွိခဲ့သည္။ သမိုင္းတေလွ်ာက္တြင္ တ႐ုတ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ခရီးစဥ္အတြင္း ယင္းထက္မ်ားျပားေသာ နားလည္သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ရရွိခဲ့သည့္ မွတ္တမ္းကို မေတြ႕ႏိုင္ေပ။

ယခုစစ္တမ္းသည္ သမၼတ ရွီက်င့္ဖ်င္၏ ခရီးစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာသတင္းမီဒီယာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပၾကသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား ထုတ္ႏုတ္သုံးသပ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံအတြင္း ဩဇာရွိသည္ဟု သုံးသပ္ရသည့္ ပုဂၢလိက သတင္းဌာနတို႔မွ ပုံႏွိပ္သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္ ေလးေစာင္၊ အြန္လိုင္းသတင္းဌာန ႏွစ္ခုႏွင့္ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာ တစ္ေစာင္၊ စုစုေပါင္း သတင္းဌာနခုနစ္ခုကို ယခုစစ္တမ္းအတြက္ ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့ပါသည္။

၎သတင္းဌာနမ်ားထဲမွ သမၼတ ရွီက်င့္ဖ်င္၏ ခရီးစဥ္မတိုင္မီ တစ္ပတ္အလိုျဖစ္သည့္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၀ ရက္ေန႔မွ စ၍ ခရီးစဥ္ၿပီးဆုံးၿပီးေနာက္ တစ္ပတ္ျဖစ္သည့္ ဇန္နဝါရီလ ၂၄ ရက္ေန႔အထိ စုစုေပါင္း ၁၅ ရက္တာအတြင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ သတင္းမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား၊ အင္တာဗ်ဴးေမးျမန္းခ်က္မ်ား စသည္တို႔ကို ေလ့လာဖတ္ရႈထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ယင္းတို႔အထဲမွ တ႐ုတ္-ျမန္မာ ဆက္ဆံေရးအေနအထားႏွင့္ ျမန္မာလူထု၏ တ႐ုတ္အေပၚထားရွိသည့္ သေဘာထားအျမင္ကို ထုတ္ႏုတ္ယူထားပါသည္။

စုစုေပါင္း ၁၅ ရက္တာအတြင္း ျပည္တြင္း သတင္းဌာန ၇ ခုတြင္ ယင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္း၊ ေဆာင္းပါး၊ ေၾကာ္ျငာေဆာင္းပါး၊ အင္တာဗ်ဴး၊ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ စသည္တို႔ကို သတင္းေထာက္၊ သတင္းစာဆရာ၊ အယ္ဒီတာႏွင့္ ျပင္ပေဆာင္းပါးရွင္မ်ား စုစုေပါင္း ၇၄ ဦး(နာမည္မေဖာ္ျပသည့္ သတင္းမ်ားလည္း ရွိသည္။)က ေဖာ္ျပမႈေပါင္း ၁၄၆  ခု ထက္မနည္း တင္ဆက္ခဲ့ၾကသည္။ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ တစ္ရက္လွ်င္ ကိုးခုေက်ာ္ ၊ ၁၀ ခုနီးပါး ျဖစ္သည္။(မွတ္ခ်က္ – သမၼတရွီက်င့္ဖ်င္၏ ခရီးစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဖာ္ျပမႈမ်ားသာျဖစ္ၿပီး ပုံမွန္ပါရွိေလ့ျဖစ္သည့္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္းမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား၊ အင္တာဗ်ဴးမ်ား မပါဝင္ပါ။)

ရွီက်င့္ဖ်င္လာေရာက္သည့္ ဇန္နဝါရီ ၁၇ ႏွင့္ ၁၈ ရက္ေန႔တို႔တြင္ ေဖာ္ျပမႈသည္ အမ်ားဆုံးျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ရက္တာအတြင္း ၅၀ ပုဒ္ ျဖစ္သည္။

ေဖာ္ျပမႈမ်ား၏ ထက္ဝက္ေက်ာ္၊ ၇၇ ခု(၅၃ ရာခိုင္ႏႈန္း) သည္ သတင္းအျဖစ္ ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး တစ္ခါတရံတြင္မွအပ ေဝဖန္သုံးသပ္ခ်က္ သို႔မဟုတ္ မွတ္ခ်က္မ်ား မပါဝင္ေပ။ သုံးသုံတစ္ပုံ ၅၀ ခု(၃၄ရာခိုင္ႏႈန္း)သည္ ေဆာင္းပါးမ်ားျဖစ္ၿပီး ထင္ျမင္သုံးသပ္ခ်က္မ်ား ပါဝင္သည္။ ရွစ္ခု (၅ ရာခိုင္ႏႈန္း)မွာ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈ သို႔မဟုတ္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ မီဒီယာမ်ားတြင္ အေရးႀကီးၿပီး ၎တို႔၏ ရပ္တည္ခ်က္ကို ေဖာ္ျပသည့္ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္မ်ားတြင္ ခရီးစဥ္ သို႔မဟုတ္ တ႐ုတ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာတို႔ သတိထားစရာအေၾကာင္း ေဖာ္ျပမႈသည္ ၁၀ ခု(၇ ရာခိုင္ႏႈန္း) ျဖစ္သည္။

ရပ္ဝန္းႏွင့္ လမ္းေၾကာင္း စီမံကိန္းေၾကာင့္ ျမန္မာသည္ မည္သည့္အက်ိဳးေက်းဇူးရရွိ၍ မည္သည္တို႔ျပန္ေပးရႏိုင္ေျခရွိသည္ဆိုသည့္ သုံးသပ္ခ်က္မ်ား၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေနအထားသည္ အေကာင္းဘက္သို႔ ေ႐ြ႕လာႏိုင္ေျခရွိသည္ဆိုသည့္ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးတြင္ အနိမ့္ဘက္ကရွိေနသည့္ ျမန္မာ့ပို႔ကုန္မ်ားအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား၊ တ႐ုတ္ႏွင့္ နီးကပ္လာျခင္းေၾကာင့္ ႀကဳံေတြ႕လာႏိုင္ဖြယ္ရွိသည့္ အနာဂတ္ခန႔္မွန္းခ်က္မ်ားက မီဒီယာေဖာ္ျပခ်က္မ်ားတြင္ ဖုံးလႊမ္းေနခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေရးသုံးသပ္သူ၊ စာေရးဆရာ၊ ႏိုင္ငံေရးသမား၊ သုေတသနပညာရွင္၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္၊ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္း၊ သာမန္ျပည္သူ စသည့္ အလႊာမ်ားမွ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ၊ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းမႈ၊ ေဆာင္းပါးရွင္မ်ား၏ ေရးသားသုံးသပ္မႈမ်ားျဖစ္သည္။ 

ခရီးစဥ္မတိုင္မီရက္မ်ားတြင္ သမၼတခရီးစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ထင္ေၾကးေပးခန႔္မွန္းျခင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္ဖြယ္ရာအခ်က္မ်ားကို ထုတ္ႏုတ္ေဖာ္ျပျခင္း၊ ေမးခြန္းထုတ္ျခင္း၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရးသမိုင္းႏွင့္ မ်က္ေမွာက္ေခတ္အေျခအေနကို ေဖာ္ျပျခင္း စသည္တို႔ျဖစ္ၿပီး သမၼတ ရွီ ျပန္သြားၿပီးေနာက္တြင္မူ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား သေဘာတူညီမႈရရွိခဲ့သည့္ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အက်ိဳးဆက္မ်ား၊ အလားအလာမ်ားအေၾကာင္း သုံးသပ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

 ‘အိႏၵိယသမုဒၵရာ ထြက္ေပါက္’ ‘ျပည္တြင္းစစ္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းဖို႔’ ‘တ႐ုတ္-ျမန္မာႏွစ္ ၇၀ ျပည့္ ခ်စ္ၾကည္ေရး’ ‘တ႐ုတ္အိပ္မက္ (Chinese Dream)’ ‘မဟာဗ်ဴဟာႏိုင္ငံေရး’ ‘ျမန္မာႏိုင္ငံ အက်ပ္အတည္း’ ‘WIN-WIN ေပၚလစီ’ ‘ေညာင္သီးလည္းစား ေလးသံလည္းနားေထာင္’ ‘ပလက္တီနမ္ရတုႏွင့္ စိန္ေခၚခ်က္မ်ား’ ‘ေစာင့္ၾကည့္ရမည့္ ငါးခ်က္’ ‘သမိုင္းဝင္ခရီးစဥ္’ ‘ေဒသခံ၏ အက်ိဳးစီးပြား’ ‘အာရွထြက္ေပါက္ႏိုင္ငံသစ္’ ‘ေဆြမ်ိဳးေပါက္ေဖာ္’ ႏိုင္ငံ တကာ စံခ်ိန္၊ စံႏႈန္း’ ‘ဘဂၤါလီျပသနာ’ ‘ဆင္းရဲေသာျမန္မာ’ ‘မနီးမျဖစ္နီးရမည့္ အိမ္နီးခ်င္း’ ‘လက္ေဝခံဘဝ’ စသည့္ အသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖင့္ တန္ဆာဆင္ထားသည့္ ျပည္တြင္းသတင္းမီဒီယာမ်ား၏ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအား သတၱဳခ်ၾကည့္မည္ဆိုပါက ေအာက္ပါအခ်က္သုံးခ်က္ကို ျမင္ရပါမည္။

၁။ ျမန္မာႏိုင္ငံႀကဳံေတြ႕ေနရသည့္ ျပႆနာႏွင့္ အက်ပ္အတည္းတို႔မွ လြတ္ေျမာက္ရန္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ထြက္ေပါက္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၎တို႔ႏွင့္ မျဖစ္မေနအဆင္ေျပရန္လိုအပ္သည္ဆိုသည့္ အျမင္သေဘာထားမ်ားသည္ ျမန္မာ့လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းတြင္ က်ယ္ျပန႔္စြာ ရွိေနသည္။

၂။ ရပ္ဝန္းႏွင့္ လမ္းေၾကာင္း(BRI) စီမံကိန္းအေပၚ ျမန္မာ့လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းက စိုး႐ြံ႕သံသယရွိေနသည့္တိုင္ သတိျဖင့္ လက္ခံလိုေနသည္။ 

၃။ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကံၾကမၼာသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ စိတ္အေျခအေနအေပၚတြင္ မူတည္လ်က္ရွိၿပီး ၎၏ကူညီေစာင္မမႈကို လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနၾကသူမ်ား၊ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားက လိုလားလ်က္ရွိသည္။

ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရးအေျခအေန

အထီးက်န္ၿပီး ဆင္းရဲမြဲေတနိမ့္က်သည့္ တိုင္းျပည္အျဖစ္ ေနာက္ထပ္တစ္ႀကိမ္ ျပန္မေရာက္လိုေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ တ႐ုတ္၏ရင္ခြင္ထဲသို႔ တိုးဝင္ေန သို႔မဟုတ္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကို အမွီအခိုျပဳေနရေၾကာင္း သုံးသပ္ရပါသည္။

မီဒီယာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပမႈမ်ား၏ ၁၁၄ ခု(၇၈ ရာခိုင္ႏႈန္း) သည္ ရွီက်င့္ဖ်င္၏ ခရီးစဥ္အေပၚ ေဝဖန္ခ်က္၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္၊ ထင္ျမင္သုံးသပ္ခ်က္၊ ေတာင္းဆိုခ်က္၊ လိုလားခ်က္၊ ေမးခြန္း စသည္တို႔ ျဖစ္သည္။ က်န္ေဖာ္ျပမႈမ်ားသည္ ခရီးစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဖာ္ျပမႈသက္သက္သာ ျဖစ္သည္။

သတင္းမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ားႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးေျဖဆိုရာတြင္ ပါဝင္သူအမ်ားစုသည္ တ႐ုတ္သမၼတ၏ ခရီးစဥ္ကို ႀကိဳဆိုၾကသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ အခ်ိဳ႕ဆိုလွ်င္ သမိုင္းဝင္ခရီးအျဖစ္ပင္ ၫႊန္းဆိုၾကသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ငါးႀကိမ္မွ် သြားေရာက္ခဲ့မႈကိုလည္းး ေဆာင္းပါးရွင္အခ်ိဳ႕က ဆြဲထုတ္ကာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံေရးနီးကပ္လာမႈကို ေဖာ္ျပၾကသည္။

လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးေၾကာင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ဖယ္ၾကဥ္မႈကို ခံေနရသလို ႏိုင္ငံတကာတရား႐ုံး(ICJ) တြင္ လည္း အမႈရင္ဆိုင္ေနရသည္။ ယင္းက ကမာၻ႔စင္ျမင့္တြင္ ႏိုင္ငံ၏ ပုံရိပ္ကို ဆိုးဆိုး႐ြား႐ြား က်ဆင္းေစသည္ကိုလည္း လူအမ်ားအျပားက နားလည္သေဘာေပါက္ၿပီး ျဖစ္သည္။ ယင္းအျပင္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး အဆင္မေျပျဖစ္ေနျခင္း၊ စီးပြားေရးနိမ့္က်မႈမွ ႐ုန္းမထြက္ႏိုင္ျဖစ္ေနျခင္း စသည့္ အေျခအေနဆိုးတို႔ကို ျမန္မာက ရင္ဆိုင္ေနရသည္။

အဆိုပါအေျခအေနတို႔မွ လြတ္ေျမာက္ရန္ တ႐ုတ္တြင္ စြမ္းအားရွိေနေၾကာင္း တစ္နည္းမဟုတ္ တစ္နည္း ျမန္မာျပည္သူတို႔က သိျမင္ထားၿပီးျဖစ္သည္။

ႏွစ္ပတ္တာအတြင္း ေဆာင္းပါးမ်ားတြင္ တ႐ုတ္သည္ ကင္းကြာရန္မျဖစ္ႏိုင္သည့္ အိမ္နီးခ်င္းျဖစ္ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာသည္ ႏိုင္ငံတကာတရား႐ုံး(ICJ) တြင္ အမႈရင္ဆိုင္ေနရကာ တ႐ုတ္သည္ ျမန္မာဘက္မွ ရပ္တည္ေပးေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးေၾကာင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားက ဖယ္ၾကဥ္လာခ်ိန္တြင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္မွာ တ႐ုတ္ကိုသာ ေ႐ြးခ်ယ္ရန္ရွိေတာ့ေၾကာင္း စသည့္အခ်က္မ်ားကိုလည္း ေဖာ္ျပၾကသည္။

ယင္းခ်က္ကို ယခုမီဒီယာမ်ား၏ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားတြင္ ေတြ႕ႏိုင္သည္။

၁၇ ရက္ေန႔ထုတ္ ျမန္မာတိုင္းမ္သတင္းစာ၏ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္တြင္ “ျမန္မာႏိုင္ငံအေနႏွင့္ ယခုလို နိမ့္က်ေနသည့္အေျခအေနမွ ႐ုန္းထြက္ႏိုင္ရန္ အိမ္နီးခ်င္းလည္းျဖစ္၊ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံလည္းျဖစ္သည့္ တ႐ုတ္ႏွင့္ သင့္ျမတ္ေအာင္ေပါင္းသင္းကာ စီးပြားေရးေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ လက္တြဲေဆာင္႐ြက္သင့္ေၾကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအ အေရးအႀကီးဆုံးျဖစ္ေၾကာင္း၊ တစ္ေကာင္တည္း႐ုန္း၍ မရေၾကာင္း” ေရးသားထားသည္။

၂၀ ရက္ေန႔ထုတ္ Eleven သတင္းစာ၏ သတင္းေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္တြင္လည္း တ႐ုတ္သမၼတလာသည့္အခါ စီးပြားေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအကူအညီမ်ား ရႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း သမၼတအႀကံေပး ေဒါက္တာ ေအာင္ထြန္းသက္၏ေျပာဆိုမႈကို ေတြ႕ရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အိမ္နီးခ်င္းအင္အားႀကီး ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကားတြင္ ရွိေနသည္။ အေရးအေၾကာင္းရွိလာလွ်င္ ခ်မ္သာသည့္အိမ္ႀကီးရွင္ကို ေမွ်ာ္ၾကည့္ရသည္။ သို႔ေသာ္ အိႏၵိယထက္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ပိုဆက္ဆံရသည္။ တ႐ုတ္၏မ်က္ႏွာကို ပို၍ ၾကည့္ရသည္။ ကိစၥတစ္စုံတစ္ရာရွိလွ်င္ အိမ္ႀကီးရွင္တို႔ မၿငိဳျငင္ေအာင္ ဆက္ဆံရသည္။ ဆက္ဆံေရးတြင္ ျမန္မာတို႔က လက္ေဝခံဘဝ ေရာက္ေနသည္။ မ်က္ေမွာက္ကာလ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား၏ဘဝႏွင့္ စီးပြားေရးအေျခအေနမ်ားက လက္ေဝခံဘဝေရာက္သြားရသည္ကို ျမင္ေတြ႕ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၁၆ ရက္ေန႔ထုတ္ ျမန္မာတိုင္းမ္သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္တြင္ ေရးသားထားသည္။

တ႐ုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ မီဒီယာေဖာ္ျပခ်က္မ်ား၏ လားရာသည္ ႀကဳံေတြ႕ေနရသည့္ ျပႆနာႏွင့္ အက်ပ္အတည္းတို႔ကို ရင္ဆိုင္တြန္းလွန္ႏိုင္ရန္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ထြက္ေပါက္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၎တို႔ႏွင့္ မျဖစ္မေနအဆင္ေျပရန္လိုအပ္သည္ဆိုသည့္ အျမင္သေဘာထားမ်ားသည္ ျမန္မာ့လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းတြင္ က်ယ္ျပန႔္စြာ ရွိေနေၾကာင္း ျပသေနျခင္း ျဖစ္သည္။

BRI စီမံကိန္းအေပၚတုံ႔ျပန္မႈ

ရပ္ဝန္းႏွင့္ လမ္းေၾကာင္း(BRI) စီမံကိန္းအေပၚ ျမန္မာ့လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းက စိုး႐ြံ႕သံသယရွိေနသည့္တိုင္ သတိျဖင့္ လက္ခံလိုေနေၾကာင္းကိုလည္း ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားစြာတြင္ ေတြ႕ရပါသည္။ 

ရပ္ဝန္းႏွင့္ လမ္းေၾကာင္းစီမံကိန္း(BRI) ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေဖာ္ျပမႈ ၉၆ ခု ရွိၿပီး ၆၆ ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖစ္သည္။

အမ်ားစုသည္ ယင္းစီမံကိန္းအေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာဆိုျခင္း၊ စီမံကိန္းကို ျမန္မာက လက္ခံလိုက္လွ်င္ ရင္ဆိုင္ရႏိုင္ေျခမ်ား စသည္တို႔ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အေႂကြးေထာင္ေခ်ာက္ႏွင့္ တ႐ုတ္၏စိုးမိုးျခယ္လွယ္မႈအတိုင္းအဆပမာဏႀကီးထြားလာမည့္ အႏၲရာယ္တို႔ေၾကာင့္ စီမံကိန္းအား လက္မခံရန္ ကန႔္ကြက္ေျပာဆိုသည္ထက္ သတိျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္လက္ခံရန္ဟူသည့္ အျမင္မ်ားကသာ ဖုံးလႊမ္းေနသည္။

ျမစ္ဆုံဆည္စီမံကိန္း အၿပီးတိုင္ဖ်က္သိမ္းေရး၊ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံကိန္း ဖ်က္သိမ္းေရး စသည့္ ေတာင္းဆိုသည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ ေျမျပင္တြင္ ရွိသေလာက္ ရွိေနပါသည္။ အထူးသျဖင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဒသခံလူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ျပဳလုပ္ေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ယခု သမၼတ ရွီက်င့္ဖ်င္၏ ခရီးစဥ္အတြင္း စစ္တမ္းတြင္ပါဝင္သည့္ သတင္းမီဒီယာ ခုနစ္ခုတြင္ တ႐ုတ္ကို ဆန႔္က်င္ကန႔္ကြက္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပမႈသည္ ကိုးခု ရွိခဲ့သည္။(ေဖာ္ျပမႈ ကိုးခုသာ ျဖစ္သည္။ လႈပ္ရွားမႈ ကိုးခုဟု ဆိုလိုျခင္းမဟုတ္ပါ။ လႈပ္ရွားမႈတစ္ခုတည္းကိုပင္ သတင္းဌာနက ခုနစ္ခုက ေဖာ္ျပလွ်င္ ခုနစ္ခုအျဖစ္ စာရင္းသြင္းထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။)

BRI စီမံကိန္းသည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမရွိဟုဆိုကာ ရွမ္းလူမႈအဖြဲ႕အစည္း ငါးခုက ကန႔္ကြက္မႈ၊ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းကို အၿပီးတိုင္ရပ္ဆိုင္းရန္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက စုေပါင္းေတာင္းဆိုမႈ၊ ရွီက်င့္ဖ်င္ေရာက္ရွိေနသည့္ ၁၈ ရက္ေန႔က ျမစ္ဆုံဆည္ဖ်က္သိမ္းေရးကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္တြင္ ဆႏၵျပမႈ စသည့္ သတင္းမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။

သို႔ေသာ္ တ႐ုတ္စီမံကိန္းမ်ားအား ဆန႔္က်င္ေၾကာင္းကို မီဒီယာမ်ားကေဖာ္ျပမႈတို႔သည္ သတင္းျဖစ္ရပ္မ်ား၊ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားကိုသာ ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္သည္။ ေဆာင္းပါးရွင္မ်ား၊ အယ္ဒီတာမ်ား၏အာေဘာ္အမ်ားစုကမူ BRI စီမံကိန္းကို ဆန႔္က်င္ေနျခင္း မရွိေပ။

စီမံကိန္းမ်ားသည္ ပြင့္လင္းျမင္သာရွိမည္ဆိုလွ်င္၊ သဘာဝႏွင့္ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိခိုက္မႈမရွိေစလွ်င္၊ ႏိုင္ငံတကာ စည္းကမ္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို လိုက္နာႏိုင္မည္ဆိုလွ်င္၊ ေဒသခံလူထုႏွင့္  ႏိုင္ငံအတြက္ အက်ိဳးရွိမည္ဆိုလွ်င္ လက္ခံမည္ဆိုသည့္ဘက္ကိုသာ ေစာင္းေပးေဖာ္ျပၾကသည္။

၁၇ ရက္ေန႔ထုတ္ ျမန္မာတိုင္းမ္သတင္းစာတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေနႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ား၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္မည္ဆိုပါက ေဒသခံႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏သေဘာထား ရယူျခင္းမရွိဘဲ မလုပ္ေဆာင္ရန္ သတိေပးသည့္ သတင္းတစ္ပုဒ္ကို ေဖာ္ျပထားသည္။ တိုင္းရင္းသားပါတီ ၁၅ ခု ေပါင္းထားသည့္ ညီၫြတ္ေသာတိုင္ရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားမဟာမိတ္(UNA) ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို အေျခခံထားျခင္း ျဖစ္ၿပီး သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္ေစမည့္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားမျဖစ္ေစဖို႔အတြက္ ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ တ႐ုတ္အစိုးရသည္ ႏိုင္ငံတကာစည္းမ်ဥ္းမ်ားကိုမလိုက္နာခဲ့သည့္ အတိတ္ပုံရိပ္ရွိေနျခင္း ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ဧရာဝတီသတင္းဌာနက ၁၇ ရက္ေန႔က ေရးသားထားသည့္ သတင္းတစ္ပုဒ္တြင္ “ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေျပာခ်င္တာ တိုက္တြန္းခ်င္တာက ျပည္သူလူထုအတြက္ အမွန္တကယ္ အက်ိဳးရွိတယ္။ ေဒသအတြက္လည္း အမွန္တကယ္ အက်ိဳးျပဳမယ္။ ႏိုင္ငံအတြက္လည္း အက်ိဳးရွိမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ ႀကိဳဆိုတယ္။” ဟု ေက်ာက္ျဖဴမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဖိုးစံက ေျပာဆိုထားသည္။

BRI စီမံကိန္းကို တ႐ုတ္နယ္စပ္တြင္အေျခစိုက္သည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကလည္း ေထာက္ခံထားသည္။

ရႈျမင္သုံးသပ္မႈမ်ားထဲတြင္ ေဒါက္တာ သန႔္ျမင့္ဦးေရးသားထားၿပီး 7 Day သတင္းဌာနက ဘာသာျပန္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္လည္း ပါဝင္သည္။

ျမန္မာသည္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ၊ မူးယစ္းေဆး၊ စီးပြားစသည့္ျပႆနာမ်ားေျဖရွင္းရန္မွာ တ႐ုတ္ကို  လုံးလုံးလ်ားလ်ားမွီခိုေနရပုံ၊ သို႔ေသာ္ ျမန္မာသည္ တ႐ုတ္တစ္ႏိုင္ငံတည္းႏွင့္ အလြမ္းသင့္ေန႐ုံႏွင့္ ျမန္မာက ရင္ဆိုင္လ်က္ရွိေသာ တိုင္းရင္းသားပဋိပကၡ၊ မညီမွ်မႈကို အသုံးခ်ျခင္း၊ ရာသီဉတုေဖာက္ျပန္ျခင္းႏွင့္ သဘာဝေဘး စသည့္ ျပႆနာမ်ားမွာ မေျပလည္ႏိုင္ပုံ၊ ျမန္မာအေနႏွင့္ ဒီမိုကေရစီကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ အဆုံးသတ္ေရးႏွင့္ စီးပြားေရးအသြင္ကူေျပာင္းေရး၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာအႏၲရာယ္မွ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရး စသည္လုပ္ေဆာင္ရန္တို႔လည္း ရွိေနသည္။ တ႐ုတ္ႏွင့္ နီးကပ္ေသာဆက္ဆံေရးကို တည္ေဆာက္ရာတြင္ အဆိုပါစိန္ေခၚမႈမ်ားအတြက္ စီစဥ္ထားရွိမႈေအာက္မွ သြားသင့္သည္ဟု ယင္းေဆာင္းပါးက ေျပာဆိုသည္။

 “ပိုးလမ္းမစီမံကိန္းသည္ ေကာင္းက်ိဳး၊ ဆိုးက်ိဳး ဒြန္တြဲေနၿပီး အစိုးရအေပၚမူတည္သည္” ဟူ၍ ၁၈ ရက္ေန႔ထုတ္ The Voice Journal ၏ အယ္ဒီတာအာေဘာ္တြင္ ေရးသားထားသည္။

၁၇ က္ေန႔ထုတ္ 7 Day သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္တြင္လည္း ျမန္မာသည္ ႏိုင္ငံ၏ ပထဝီအေနအထားေၾကာင့္ ဂ်ပန္၊ ကိုရီးယား၊ ထိုင္း၊ အိႏၵိယ စသျဖင့္ ေ႐ြးခ်ယ္စရာႏိုင္ငံမ်ား ရွိလာေသာ္လည္း BRI, CMEC စသည့္စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ျမန္မာသည္ ႏွစ္ဖက္စလုံးက အျပန္အလွန္လိုအပ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေပၚ ဩဇာရွိသျဖင့္ တ႐ုတ္က အေရးပါသည္။ ကမာၻ႔ဆူပါပါဝါအျဖစ္ တက္လွမ္းေနေသာ အိမ္နီးခ်င္းတိုင္းျပည္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးေကာင္းဖို႔လည္း အေရးႀကီးသည္။

ယင္းအခ်က္တို႔သည္ BRI စီမံကိန္းကို ဆန႔္က်င္သည္ထက္ မိမိအတြက္ မည္သို႔အက်ိဳးရွိေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ၾကမည္နည္းဆိုသည့္ ရႈျမင္ခ်က္တို႔သာ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိေသာ ျပည္တြင္းအင္အားစုမ်ားထံတြင္ ရွိေနေၾကာင္း မွတ္ယူႏိုင္ပါသည္။

ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေမွ်ာ္လင့္ခ်က္

ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ စိတ္အေျခအေနအေပၚတြင္ မူတည္လ်က္ရွိၿပီး ၎၏ကူညီေစာင္မမႈကို လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡတြင္ ကာယကံေျမာက္ပါဝင္ပတ္သက္ေနသူမ်ားအျပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသူမ်ားက လိုလားေနေၾကာင္းလည္း ေတြ႕ရပါသည္။

၁၅ ရက္တာအတြင္း မီဒီယာမ်ားက ေဖာ္ျပသည္တို႔အနက္ ၁၄၆ ခုတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည့္ ေဖာ္ျပမႈသည္ ၄၀ ခု(၂၇ ရာခိုင္ႏႈန္း) ရွိခဲ့သည္။

ထိုအထဲတြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ား၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ေရးသားထားသည့္ သတင္းမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ ဝ၊ ကခ်င္အပါအဝင္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္(NCA)တြင္ လက္မွတ္မထိုးရေသးသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက သမၼတရွီက်င့္ဖ်င္၏ ခရီးစဥ္ကို ႀကိဳဆိုေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ၾကသည္။ ရွီက်င့္ဖ်င္သည္ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အေျဖရွာေပးႏိုင္မည္ သို႔မဟုတ္ တိုးတက္မႈမ်ားကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏိုင္လိမ့္မည္ဟူသည့္ ဆိုလိုခ်က္မ်ားလည္း ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည္။

“ျပည္တြင္းစစ္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းဖို႔အတြက္ တ႐ုတ္အစိုးရမွာ တာဝန္လည္း ရွိပါတယ္” ဟု ၁၅ ရက္ေန႔က ေဖာ္ျပသည့္ ဧရာဝတီသတင္းဌာနက အင္တာဗ်ဴးတြင္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္(KIA) ၏ သတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ ဗိုလ္မႉးႀကီး ေနာ္ဘူက ဆိုသည္။

သမၼတ ရွီက်င့္ဖ်င္၏ခရီးစဥ္သည္ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ တိုးတက္မႈမ်ားကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏိုင္လိမ့္မည္ဟု အမ်ားစုက ေဖာ္ျပၾကသည္။ သို႔ေသာ္ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ တစ္စုံတရာ အေပးအယူလုပ္ရၿပီး တ႐ုတ္၏လႊမ္းမိုးမႈ ႀကီးထြားလာမည္ကိုလည္း စိုးရိမ္ၾကပါသည္။

တ႐ုတ္သည္ ျမန္မာကို ကာကြယ္ေပးရင္း သူလိုခ်င္သည္တို႔အား ေတာင္းယူသြားႏိုင္ေၾကာင္း ကခ်င္အမ်ိဳးသားကြန္ဂရက္ပါတီ(KNC) ဥကၠ႒ ေဒါက္တာ အမ္ခြန္လက ေျပာဆိုခ်က္သည္ ၁၇ ရက္ေန႔ထုတ္ 7 Day သတင္းစာ၏ သတင္းတစ္ပုဒ္တြင္ ပါရွိသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ဆန္းပိုင္းမွစ၍ တစ္ႏွစ္တာပတ္လုံး တိုက္ပြဲမ်ားေတာက္ေလွ်ာက္ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည့္ AA ႏွင့္ တပ္မေတာ္အၾကာား တိုက္ပြဲမ်ားအေျခအေနသည္ သမၼတ ရွီက်င့္ဖ်င္လာေရာက္သည့္ ရက္မ်ားတြင္ AA ႏွင့္ တစ္ႀကိမ္သာျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း တပ္မေတာ္က ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ယင္းအျပင္ ႏွစ္လေက်ာ္ၾကာ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(NLD) ပါတီ၏ ခ်င္းကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဝွ႔တင္းကို ရွီ ျပန္သြားၿပီးရက္ပိုင္းအၾကာတြင္ AA က ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့သည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ AA ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံစဥ္က ခ်င္းအမတ္ကို ျပန္လႊတ္ေပးရန္ တ႐ုတ္၏ အာရွေရးရာအထူးကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ တိုက္တြန္းခဲ့ေၾကာင္း သတင္းတစ္ပုဒ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

7 Day သတင္းဌာနက ၂၂ ရက္ေန႔က ထုတ္ေဝသည့္ စာေစာင္တြင္ တ႐ုတ္သည္ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အခရာက်သည္ဟုပင္ဆိုႏိုင္သည္ဟူ၍ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(SNLD) ပါတီ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးစိုင္းလိတ္၏ ေျပာၾကားခ်က္ကို ေတြ႕ရသည္။

လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားကို လက္နက္ေထာက္ပံ့မႈမရွိဟု သမၼတ ရွီက ေျပာဆိုသည့္တိုင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥတြင္ ႀကီးႀကီးမားမားပါဝင္ပတ္သက္ေနသည္ဆိုသည္ကမူ မည္သူမွ်ျငင္းဝံ့မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ၂၀ ရက္ေန႔ထုတ္ The Voice သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္က ဆိုသည္။

ျမန္မာ့ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡတြင္ တ႐ုတ္၏ၾကားဝင္ေပးမႈကို လိုလားသည့္အျမင္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသည့္အလႊာမ်ားတြင္ ရွိေနေၾကာင္း ျပသေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

အထက္ပါ မီဒီယာမ်ား၏ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာလူထု၏ ဆႏၵသေဘာထားမ်ားကို တစ္စုံတရာထင္ဟပ္ကာ တ႐ုတ္-ျမန္မာဆက္ဆံေရးနယ္ပယ္တြင္ရွိေနေသာ လက္ရွိအေျခအေနတို႔ကိုလည္း ျပဆိုေနပါလိမ့္မည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ဆိုရလွ်င္ တ႐ုတ္သည္ ျမန္မာ့အိပ္မက္တို႔အတြက္ အေရးပါသည့္ဇာတ္ေကာင္အျဖစ္ ရွိေနသည္။ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ လုံၿခဳံေရး စသည့္အေရးအရာမ်ားစြာတို႔သည္ တ႐ုတ္၏အရိပ္ေအာက္မွ လြတ္ကင္းသည္မရွိ။ ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရးတြင္ တ႐ုတ္ထံမွ ေမွ်ာ္လင့္ရသည္၊ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအတြက္ သူ႔ကိုပင္ အမွီျပဳရသည္။ ၎၏စီမံကိန္းမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မည္မွ်မ်ားျပား၊ ခ်ဲ႕ထြင္ႀကီးထြားလာမည္၊ မလာမည္ဆိုသည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ရပ္တည္ခ်က္၊ ခံယူခ်က္မ်ားအေပၚတြင္ မူတည္ေနပါသည္။ ႏိုင္ငံ၏ အေရးႀကီးဆုံးျပႆနာျဖစ္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥတြင္လည္း တကယ့္ေျမျပင္အေျခအေနတြင္ တ႐ုတ္၏ ၾကားဝင္ေစ့စပ္ေပးႏိုင္မႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအက်ိဳးကို ေဆာင္ၾကဥ္းႏိုင္မႈသည္ မည္မွ်ရွိမည္၊ မရွိမည္ဆိုသည္ကမူ ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ရမည့္ ကိစၥျဖစ္ပါသည္။ အလားတူပင္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားဘက္ကလည္း မည္ေ႐ြ႕မည္မွ်အတိုင္းအတာအထိ ပါဝင္ပတ္သက္ခြင့္ျပဳမည္၊ မျပဳမည္ဆိုသည့္အခ်က္ကလည္း ရွိေနပါေသးသည္။

ေအာင္မ်ဳိးထက္

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *