တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ ပုဂၢိဳလ္ ေရခံေျမခံ

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး ျပႆနာေပါင္း ေသာင္းေျခာက္ေထာင္ရွိေနသည့္အတြက္ ေနာ္ေဝ၊ ဆြစ္ဇာလန္တို႔ကဲ့သို႔ တည္ၿငိမ္ၿပီး ခ်မ္းသာၿပီး ႏိုင္ငံမ်ားမွ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား အဆင့္ေလာက္ႏွင့္ ျမန္မာကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ဦးေဆာင္၍ မရဘဲ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳပုဂၢိဳလ္မ်ားက ဦးေဆာင္မွသာ ျပႆနာႀကီးမ်ားကို ရွိစုမဲ့စုအရင္းအျမစ္ျဖင့္ ေျဖရွင္းႏိုင္မည္။

တိုင္းျပဳျပည္ျပဳပုဂၢိဳလ္ဆိုသည္ကို ဤေနရာတြင္ အတန္ငယ္ရွင္းလင္းလိုပါသည္။ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳပုဂၢိဳလ္သည္ တိုင္းျပည္ျပဳသူ Nation Builder ျဖစ္သည္။ တိုင္းျပည္ကို သူမဖ်က္။ သူသည္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ တစ္ျဖတ္ေလာက္ကိုသာၾကည့္သည့္ အာဏာရၿပီးေရာ သာမန္ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏိုင္ငံေရးသမားမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံအတြက္ မ်ိဳးဆက္ႏွင့္ခ်ီ၍ ေကာင္းေအာင္ၾကည့္သူျဖစ္သည္။ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳပုဂၢိဳလ္သည္ Vision ႀကီးသေလာက္ ႏိုင္ငံ့အက်ိဳးအတြက္ဆိုလၽွင္ လက္ေတြ႕လည္းက်သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ လိုအပ္ေသာ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳပုဂၢိဳလ္မ်ား ထိုးထြက္လာရန္၊ ေနရာရလာရန္အတြက္ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၊ ပါတီမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား သုံးမ်ိဳးစလုံး ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုပါသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ တိုင္းျပဳ ျပည္ျပဳပုဂၢိဳလ္မ်ား ထြက္ေပၚလာရန္ ႏိုင္ငံေရးေရခံေျမခံေကာင္းလိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးေရခံေျမခံသည္ ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းသျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးသမားျဖစ္ရန္ပင္ မလြယ္ပါ။ အေတာ္မ်ားမ်ားက ႏိုင္ငံေရးဆိုလၽွင္ ေရွာင္ၾကသည္။ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳပုဂၢိဳလ္ျဖစ္လိုလၽွင္ ေနာက္တစ္ဆင့္ထပ္ခုန္ၾကရမည္။

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကလည္း ပါတီဝင္မ်ားကို တိုင္းျပဳျပည္ျပဳပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ေအာင္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးရမည္၊ ေနရာေပးရမည္။ မဲဆႏၵရွင္မ်ားကလည္း ႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိအေျခအေနကိုေလ့လာၿပီး ထိုအေျခအေနမ်ားတိုးတက္ေအာင္ ေရရွည္အျမင္ျဖင့္ ထက္ထက္ျမက္ျမက္ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ၾကရမည္။ ထိုသို႔ သုံးဦးသုံးဖလွယ္ ဝိုင္းဝန္းပ်ိဳးေထာင္လိုက္လၽွင္ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳပုဂၢိဳလ္မ်ား ရွင္သန္ႀကီးထြားမည့္ ႏိုင္ငံေရး ေရခံေျမခံ ထြန္းကားလာမည္။

တိုင္းျပဳျပည္ျပဳပုဂၢိဳလ္မ်ား ထြက္ေပၚေစမည့္ ႏိုင္ငံေရးေရခံေျမခံကို The Voice Journal က ဝိုင္းဝန္းတည္ေဆာက္မည္ျဖစ္သည္။ 

 

အယ္ဒီတာ
၁၃.၂.၂၀၂၀

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *