ယုံမွားလြန္ လက္သစ္ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒ (၂)

မၿပိဳသည့္ မိုး

အႏၲရာယ္မ်ားေသာ ေရဒီယိုသတၱိႂကြျခင္းျဖင့္ ကုသဖို႔လိုအပ္သည့္ ‘ကင္ဆာ’ မွာ ဘာျဖစ္မည္နည္း။ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား၏အဆိုအရ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ အိမ္ေထာင္တစ္ခုခ်င္းစီ၏ ပ်မ္းမၽွဝင္ေငြမွာ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာကပင္ တန္႔ရပ္ေနသည္ဟုဆိုသည္။ အက်ိဳးဆက္အေနႏွင့္ ၿပီးခဲ့ေသာ မ်ိဳးဆက္ႏွစ္ခုအတြင္း လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား၏ လူေနမႈအဆင့္အတန္းမွာ အက်ဘက္ေရာက္သြားရေတာ့သည္။ ဤသို႔ေသာ လူေနမႈအဆင့္အတန္း က်ဆင္းျခင္းသည္ပင္ အရင္းရွင္စနစ္ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ ‘ကင္ဆာေရာဂါ’ ဟု ဆိုပါသည္။ ဤတြင္ မိုးၿပိဳ – မၿပိဳ အမွန္တိုင္းသိရေအာင္ ဆိုခဲ့ပါေလ့လာခ်က္ကို ဟုတ္ မဟုတ္ မွန္ မမွန္ စိစစ္ဖို႔ အေရးႀကီးလာသည္။

၁။ ပထမဆုံးအေရးႀကီးသည္မွာ ဝင္ေငြအုပ္စုႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အတြက္အခ်က္မ်ားမွာ တစ္ဦးခ်င္းဘ၀မ်ားႏွင့္ အဟပ္ညီ မညီ စိစစ္ဖို႔ ျဖစ္ပါသည္။ ဤသို႔ ဘာ့ေၾကာင့္ စိစစ္ဖို႔လိုသနည္းဆိုလၽွင္ ဝင္ေငြအုပ္စုအတြင္းရွိ လူမ်ားမွာ အၿမဲတေစ ေျပာင္းလဲေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဆိုခဲ့ပါ ဝင္ေငြအုပ္စုႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အတြက္အခ်က္မ်ားကို အမွန္ဟု အေသယူ၍ မရပါေခ်။

၂။ အရင္းရွင္စနစ္တြင္ ခ်မ္းသာသူမ်ားသာ ပို၍ပို၍ ခ်မ္းသာလာတတ္သည္ဆိုေသာ ေကာက္ခ်က္တစ္ခု ရွိပါသည္။ ဤသို႔ဆိုသည္ႏွင့္ မခ်မ္းသာသူမ်ား၏ဘ၀မွာ ေျပာင္းလဲတိုးတက္မႈမရွိဟု ဆိုလိုသည္ေတာ့ မဟုတ္ပါ။ မၾကာေသးခင္က ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ သုေတသနတစ္ခု၏ ေတြ႕ရွိခ်က္အရ အလယ္အလတ္ဝင္ေငြရွိသူမ်ား၏ စားသုံးမႈမွာ ရွည္ၾကာေသာ ဝင္ေငြကြာဟမႈရွိေနေသာ အေျခအေနမွာပင္ အႀကီးအက်ယ္ တိုးတက္လ်က္ရွိသည္ဟု ဆိုပါသည္။

၃။ ၿပီးခဲ့ေသာမ်ိဳးဆက္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လိုက္လၽွင္ လက္ရွိအိမ္ေထာင္စုမ်ားမွာ ပို၍ေသးငယ္လာသည့္သေဘာ ရွိပါသည္။ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ တစ္ဦးခ်င္းေနထိုင္လာၾကသလို အိမ္ေထာင္ၿပိဳကြဲမႈမ်ားေၾကာင့္ ‘တစ္ဦးခ်င္းမိဘမ်ား’ ပိုမ်ားလာသည္။ ဤအေျခအေနတြင္ အိမ္ေထာင္တစ္ခုခ်င္း၏ ပ်မ္းမၽွဝင္ေငြ တန္႔ရပ္သြားႏိုင္ေသာ္လည္း တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြမွာ အတက္ျပႏိုင္ပါသည္။

၄။ လူ႕သက္တမ္းရွည္လ်ားလာသည္ႏွင့္အမၽွ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုတို႔ ပိုမ်ားလာပါသည္။ သူတို႔တစ္ေတြမွာ မွီခိုသူမ်ားျဖစ္၍ ပုံမွန္ဝင္ေငြမရွိဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ သို႔တိုင္ ‘ပင္စင္’ စေသာ အစိုးရေထာက္ပံ့ေငြမ်ားကား ရေနၾကသည္။ ဝင္ေငြဆိုရာတြင္ လုပ္ခလစာသာမက အစိုးရေထာက္ပံ့ေငြမ်ားကိုပါ ထည့္တြက္ဖို႔လိုပါသည္။

၅။ အစိုးရလႊဲေျပာင္းေငြအစီအစဥ္မ်ားမွာ ထိပ္ဆုံးမွလူမ်ားထက္ ေအာက္ေျခမွလူမ်ား၏ ဝင္ေငြႏွင့္ အသုံးစရိတ္ကို ပစ္မွတ္ထားပါသည္။
ဤအခ်က္မ်ားကို ၿခဳံငုံစဥ္းစားလိုက္လၽွင္ လူသားမ်ား၏ ေခါင္းေပၚတြင္ ေကာင္းကင္ႀကီးကား အခိုင္အမာရွိေနဆဲဟု ဆိုရမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။

တီထြင္ဖန္တီးမႈႏွင့္ယွဥ္ေသာ အဖ်က္စြမ္းအား

ဆိုခဲ့ၿပီးေသာ ႐ူးစိုး၏ ေထာက္ကြက္ကို ျငင္းဆန္ခဲ့ၾကေသာ စမစ္၏ တပည့္သားေျမးမ်ားမွာ ‘ဝင္ေငြမညီမၽွမႈ’ ဆိုသည္ထက္ ‘လူထု၏ လူေနမႈအဆင့္အတန္း ျမႇင့္တင္ေရး’ ကိုသာ ပိုစိတ္ဝင္စားၾကဟန္တူပါသည္။ စမစ္ကိုယ္တိုင္ ႀကိဳတင္နိမိတ္ဖတ္ခဲ့ေသာ ‘ေလာကလုံးဆိုင္ရာ ႂကြယ္၀မႈ’ ဆိုသည္ကို လြတ္လပ္ေသာေဈးကြက္က အေသအခ်ာဖန္တီးေပးလိမ့္မည္ဟု ယုံၾကည္ခဲ့ၾကသည္။ ဤသို႔ျဖစ္ရသည္မွာ အရင္းရွင္စနစ္၏ ‘တီထြင္ႏိုင္စြမ္း’ ႏွင့္ ‘ေျပာင္းလဲႏိုင္ေသာ အင္အား’ ေၾကာင့္ဟုလည္း အခိုင္အမာဆိုခဲ့ၾကသည္။ သို႔ႏွင့္တိုင္ သူတို႔တစ္ေတြ၏ ခန္႔မွန္းခ်က္ကို အလြယ္တကူေျခရာခံလို႔ကား ရလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ ဤသေဘာကို အေကာင္းဆုံးရွင္းျပႏိုင္သည္မွာ ႐ႊမ္းပီတာ၏ ‘တီထြင္ဖန္တီးမႈႏွင့္ယွဥ္ေသာ အဖ်က္စြမ္းအား’ (Creative Destruction) အယူအဆ ျဖစ္ပါသည္။

ဤအယူအဆအရ တကၡႏိုလိုဂ်ီတြင္ တီထြင္ဖန္တီးမႈရွိသလို အဖ်က္စြမ္းအားလည္း ရွိသည္။ တကၡႏိုလိုဂ်ီ၏ တီထြင္ဖန္တီးမႈေၾကာင့္ စီးပြားေရးတက္လာသည္။ သို႔တိုင္ ထာ၀ရမဟုတ္။ တစ္ခ်ိန္တြင္ အသစ္တီထြင္မႈသက္တမ္းကုန္ၿပီး ၎ေပၚအေျခခံထားေသာ စီးပြားေရးဘ၀တစ္ခုလုံး ၿပိဳက်သြားတတ္သည္။ သည္လိုႏွင့္ ေနာက္ထပ္ အသစ္တီထြင္မႈတစ္ခုကို ေတာင္းဆိုလာရေတာ့သည္။ သို႔အတြက္ ‘စဥ္ဆက္ မျပတ္ တီထြင္ေရး’ ႏွင့္ အဆိုပါ တီထြင္ေရး၏ ေအးဂ်င့္ျဖစ္သူ ‘စြန္႔ဦးတီထြင္အလႊာ ေမြးျမဴေရး’ မွာ အရင္းရွင္စနစ္ ဆက္လက္ရွင္သန္ေရးအတြက္ ေသာ့ခ်က္အက်ဆုံးဟု ဆိုပါသည္။

ဤသေဘာကို ေဘာဂေဗဒပညာရွင္ ‘ရပ္စဲလ္ေရာဘတ္’ က သက္တမ္းအလိုက္ သိပၸံတီထြင္မႈပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ယခုလိုရွင္းျပသည္။ ၁၉၇၃ တစ္ဝိုက္က တယ္လီေဗးရွင္းအမ်ားစုမွာ Channels ေျခာက္ခုေလာက္ကို ၂၅ လက္မထက္ မက်ယ္ေသာ Screen ထက္တြင္ ၾကည့္ၾကရသည္။ ယခုအခါတြင္ကား Screen မ်ားမွာ ပိုက်ယ္ၿပီး ပိုေကာင္းလာသည္။ Channels ေပါင္း တစ္ရာေက်ာ္ကို စိတ္ႀကိဳက္ၾကည့္ႏိုင္သည္။ တစ္ကိုယ္ေရသုံး ကြန္ပ်ဴတာမ်ား၏ အံ့ဩေလာက္ေအာင္ လ်င္ျမန္လွေသာ တီထြင္မႈကို ၾကည့္လိုက္လၽွင္လည္း သိပၸံဝတၳဳေတြအလား ထင္ရသည္။ ထို႔ေနာက္ အလြန္အစြမ္းထက္ေသာ ‘စမတ္ဖုန္းမ်ား’။ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေလာက၏ အတြင္းပိုင္းဆက္သြယ္မႈအားလုံးကို သုံးစြဲသူေရွ႕ေမွာက္သို႔ အေရာက္သယ္ေဆာင္ေပးေနသည္။ ဤအရာအားလုံးမွာ တကၡႏိုလိုဂ်ီ၏ တီထြင္ဖန္တီးမႈႏွင့္ယွဥ္ေသာ အဖ်က္စြမ္းအားေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

Monty Phthon’s Life of Brian ဆိုေသာ ႐ုပ္ရွင္တြင္ ေရွးေဟာင္း ေဂ်႐ုဆလင္ၿမိဳ႕ေတာ္မွ ေတာ္လွန္ေရးသမားတစ္ေယာက္က သူ႕ေနာက္လိုက္ေတြကို ယခုလို ေမးခြန္းထုတ္လိုက္သည္။ “ေရာမေတြက ဒို႔အတြက္ ဘာမ်ားလုပ္ေပးလို႔လဲ”။ သူ႕ေမးခြန္းကို ဘယ္သူမွ မေျဖၾကေတာ့မွ သူ႕ဘာသာေျဖသည္။ “လုပ္ေပးတာေတြေတာ့ အမ်ားႀကီးပဲ။ မိလႅာစနစ္၊ ေဆးဝါး၊ ပညာေရး၊ ဝိုင္၊ ဆည္ေျမာင္း၊ လမ္း၊ ေရသန္႔ စနစ္၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ …” သူ႕စကားမဆုံးမီ တစ္ေယာက္က ထေအာ္သည္။ “က်ဳပ္တို႔အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေတာ့ ယူမေပးပါဘူးဗ်ာ…”

ယခုလည္း လက္သစ္ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒီမ်ားက သူတို႔မႏွစ္ၿမိဳ႕ေသာ ဘီလီယံနာမ်ား၊ တကၡႏိုကုမၸဏီႀကီးမ်ားကို ယခုလို ေမးခြန္းထုတ္ေနသည္။ “Amazon, Apple, Facebook, Google, Microsoft နဲ႔ အလားတူ ကုမၸဏီႀကီးေတြက လူထုအတြက္ ဘာေတြမ်ားလုပ္ေပးလို႔ လဲ …” အရာအားလုံး ဖန္တီးမေပးႏိုင္သည့္တိုင္ ေခတ္သစ္ဒစ္ဂ်စ္တယ္ အံ့ဩဖြယ္ရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကိုမူ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးလ်က္ရွိသည္မွာ ေသခ်ာပါသည္။

အင္ဂ်င္ပိတ္သင့္၊ မပိတ္သင့္

အရင္းရွင္စနစ္က ခ်မ္းသာႂကြယ္၀မႈ၊ ပုဂၢလိကလြတ္လပ္မႈ စေသာ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးစြမ္းအားမ်ားကို ေမာင္းႏွင္ေဖာ္ထုတ္ေပးပါသည္။ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းမွာပင္ အစဥ္အလာႏွင့္ တည္ၿငိမ္မႈကိုလည္း တိုက္စားဖ်က္ဆီးသြားတတ္သည္။ ဤစနစ္က ေရရွည္တြင္ ေလာကလုံးဆိုင္ရာအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ဖန္တီးေပးမည္မွာ ေသခ်ာေသာ္လည္း ခရီးတစ္ေလၽွာက္လုံးတြင္မူ ဆင္းရဲခ်မ္းသာကြာဟမႈႏွင့္ မတည္ၿငိမ္မႈမ်ားကို ေရွာင္လႊဲလို႔ရမည္ေတာ့ မဟုတ္ပါေခ်။ စမစ္မွအစ ဤစနစ္ကို ကာကြယ္ခဲ့ၾကသူအဆက္ဆက္မွာ ေကာင္းကြက္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾကသလို ဆိုးကြက္မ်ားကိုလည္း လက္ခံခဲ့ၾကသည္သာ ျဖစ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးတည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ လူမႈေရးသဟဇာတျဖစ္မႈတို႔ကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္စြမ္းကို အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ၾကသည္။ အရင္းရွင္စနစ္၏ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိ ေထာက္ျပခဲ့ၾကသူမ်ားမွာလည္း ဤစနစ္၏ အံ့ဩဖြယ္ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈ၊ တီထြင္မႈႏွင့္ ေအာင္ျမင္တိုးတက္ေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို တေလးတစား သိမွတ္လက္ခံခဲ့ၾကသည္သာ ျဖစ္သည္။ ေဈးကြက္ကို ဖ်က္သိမ္းဖို႔ထက္ ယဥ္ပါးေအာင္ ေမြးျမဴႏိုင္ဖို႔သာ နည္းလမ္းရွာခဲ့ၾကသည္က မ်ားပါသည္။

သို႔တေစ ဤသို႔ တေလးတစား ေဝဖန္ေထာက္ျပသူမ်ားထဲတြင္ လက္သစ္ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒီမ်ား ပါသည္ေတာ့မဟုတ္ပါ။ အေျခခံက်က် ေျပာရလၽွင္ သူတို႔တစ္ေတြမွာ ‘စနစ္၏ စြမ္းအားကို ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေစေရး’၊ ‘အဲန္ထရာပရာေနာအလႊာ၏ ပုဂၢလိကက႑’၊ ‘အျမတ္အတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေရး’ တို႔ကို စိတ္ဝင္စားၾကသည္မဟုတ္ပါ။ ေျပာရလၽွင္ ‘တစ္ရက္ ေ႐ႊဥတစ္လုံး မွန္မွန္ဥေရး’ ကိုသာ စိတ္ဝင္စားၿပီး ေ႐ႊဥ ဥေပးေသာ ငန္း၏ က်န္းမာေရးကိုမူ ဂ႐ုစိုက္ရေကာင္းမွန္း မသိၾကသူေတြ ျဖစ္ပါသည္။ သူတို႔က ဆင္းရဲခ်မ္းသာကြာဟမႈကို စက္ဆုပ္ၾကသည္။ ဤသည္ကို ဖယ္ရွားႏိုင္ရန္ အ႐ိုးရွင္းဆုံးေသာနည္းလမ္းကို တိုက္႐ိုက္အက်ဆုံး အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ၾကသည္။ ထိပ္ဆုံးမွလူမ်ား၏ ဓနကို ေလၽွာ႔ခ်ျဖတ္ေတာက္လိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

အထူးသျဖင့္ လက္သစ္ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒအေနႏွင့္ ယေန႔ ထိပ္တက္ေနေသာ ‘ရာသီဥတု အေျပာင္းအလဲ’ (Climate Change) ျပႆနာကို ကိုင္တြယ္ႏိုင္မည့္ပုံ မရွိပါ။ ဤျပႆနာကို ရင္ဆိုင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ထိေရာက္ေသာ အစိုးရေပၚလစီႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတို႔ အမွန္ပင္လိုပါသည္။ သို႔ႏွင့္တိုင္ အမွန္တကယ္ရွိေနေသာ ျပႆနာအမ်ားစု ေျဖရွင္းေရးႏွင့္ အသစ္တီထြင္ေရးအတြက္မူ ပုဂၢလိကက႑မွာ မလြဲမေသြ လိုအပ္ပါသည္။ ဤအတြက္ အရင္းရွင္စနစ္၏ တီထြင္မႈအင္ဂ်င္ကို ပိတ္ပစ္လို႔ မျဖစ္ပါ။ အင္ဂ်င္အားေကာင္းသန္စြမ္းေနမွ အခက္ခဲေပါင္းစုံကို ေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ 

 

ေက်ာ္ဝင္း

၄ ေဖေဖာ္ဝါရီ၊ ၂၀၂၀

စာၫႊန္း – The Neosocialist Delusion
(Jerry Z. Muller)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *