ပါဝါႏွင့္ လစ္ဘာတီ စီမံကိန္းမွ ေစ်းကြက္ပါတီႏွင့္ ဘာဘူႀကီးကိုျပင္

 

ပါဝါႏွင့္ လစ္ဘာတီ

ေယဘုယ်အားျဖင့္ အစိုးရ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈကို ‘ပါဝါ’ (Power) ဟု သတ္မွတ္ၿပီး အစိုးရမွ လြတ္ကင္းေအာင္ ႀကိဳးပမ္းမႈကို ‘လစ္ဘာတီ’ (Liberty) ဟု ယူဆၾကသည္။ သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္လံုး ‘ပါဝါ’ ႏွင့္ ‘လစ္ဘာတီ’ တို႔ အားၿပိဳင္ခဲ့ၾကရာ ယခုေရာက္ရွိေနေသာ ၂၁ ရာစုမွာလည္း ႁခြင္းခ်က္မဟုတ္ေပ။ အဆိုပါၿပိဳင္ပြဲတြင္ ဘယ္သူက ဘယ္သူ႔ကို လႊမ္းမိုးသြားလိမ့္မည္ဆိုေသာ အခ်က္က ၂၁ ရာစု၏ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးကို သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းသြားေပလိမ့္မည္။

ယခုေခတ္ ႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲျဖင့္ အာဏာရလာၾကသည္ ျဖစ္ရာ ‘ဒီမိုကေရစီ’ ကို ‘ပါဝါ’ ဟု ဆိုႏိုင္သည္။ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေရးစနစ္၏ ‘စံ’ အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ လူေတြ အျမတ္တႏိုး တန္ဖိုးထားေသာ အဖြဲ႔ႀကီးသံုးခု ရွိသည္။ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၊ ဗဟိုဘဏ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔ ျဖစ္သည္။ ဤသံုးဖြဲ႔လံုးကို ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ထားသည္ မဟုတ္ေပ။ အဆိုပါအခ်က္က ဘာကိုေဖာ္ျပေနသနည္း ဆိုလွ်င္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လစ္ဘာတီၾကား တင္းမာမႈတစ္ရပ္ ရွိေနၿပီဆိုေသာ အေၾကာင္းျခင္းရာပင္ ျဖစ္သည္။ ဤသည္ပင္ ၂၁ ရာစုတြင္ ႀကံဳရဖြယ္ရွိေသာ ‘လစ္ဘရယ္ ဒီမိုကေရစီ’ ၏ အက်ပ္အတည္းလည္း ျဖစ္သည္။

ဆိုခဲ့ပါ အားၿပိဳင္မႈကိုပင္ ေဘာဂေဗဒပညာရွင္တို႔က ‘အစိုးရ’ ႏွင့္ ‘ေစ်းကြက္’ တို႔၏ ၿပိဳင္ပြဲအျဖစ္ ယူဆၾကသည္။ အစိုးရ (ပါဝါ) မွ ေစ်းကြက္ (လစ္ဘာတီ) သို႔ ေျပာင္းရာတြင္ ‘ဖရီးမားကက္’ (လြတ္လပ္ေသာေစ်းကြက္) ကို တန္းသြားလို႔ မရေခ်။ အစိုးရက႑၏ လကၡဏာေရး ေလးပါးကို အေလးအနက္ စိစစ္ဖို႔ လိုသည္ဟု ဆိုၾကသည္။

စီမံကိန္းမွ ေစ်းကြက္

အဆိုပါ အစိုးရက႑၏ လကၡဏာေရး ေလးပါးတြင္ အစြန္းေရာက္ဆံုး ပံုသဏၭာန္မွာ ‘စီမံကိန္း စီးပြားေရး’ (တစ္နည္း – အၾကမ္းထည္ ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒ) ပင္ ျဖစ္သည္။ ဤစနစ္တြင္ ‘ထုတ္လုပ္ေရး’ ေရာ ‘ျဖန္႔ျဖဴးေရး’ ကိုပါ အစိုးရက ခ်ဳပ္ကိုင္ထားသည္။ (Socialization of Production and distribution) ျမန္မာႏိုင္ငံလို စီမံကိန္းမွ ေစ်းကြက္သို႔ လွည့္ေျပာင္းရသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ပထမဆံုး လုပ္ၾကရသည္မွာ ‘ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းမႈ’ (Restructure) ပင္ ျဖစ္သည္။ ‘ႏိုင္ငံပိုင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား’ ကို သမိုင္းလက္က်န္အျဖစ္ ထိန္းထားရျခင္း အခါအားေလ်ာ္စြာ ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းျခင္းတို႔ကို ဆိုလိုသည္။

ေနာက္တစ္ဆင့္ေရာက္မွ ထုတ္လုပ္မႈကို အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္မႈမွ လႊတ္ေပးၿပီး စားသံုးမႈ တစ္ခုထဲကိုသာ အစိုးရက ကိုင္သည္။ (Socialization of Consumption)။ ဆိုရွယ္ဒီမိုကရက္မ်ား အာ႐ံုက်ေသာ ‘ေရႊျပည္သာႏိုင္ငံ’ (Welfare State) လမ္းေၾကာင္းျဖစ္သည္။ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ လူမႈေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ သက္ႀကီးရြယ္အိုႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားအေရး စသည္တို႔ကို အစိုးရက တာဝန္ယူရသည္။

ေနာက္တစ္ဆင့္မွာ ၿဗိတိသွ် ေဘာဂေဗဒပညာရွင္ ‘ဂြၽန္ေမးနတ္ ကိန္း’ ၏ အယူအဆ ျဖစ္သည္။ စီးပြားေရး အတက္အက် သံသရာကို ၾကည့္ၿပီး အစိုးရက ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ရန္ ျဖစ္သည္၊ (Government Intervention)။ ဤအဆင့္လြန္မွ ဖရီးမားကက္ကို က်င့္သံုးလိုက က်င့္သံုးႏိုင္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဖဆပလေခတ္ တစ္ေလွ်ာက္လံုး က်င့္သံုးခဲ့သည္မွာ ‘ေရႊျပည္သာႏိုင္ငံလမ္းေၾကာင္း’ ႏွင့္ ‘ကိန္းစ္ေဘာဂေဗဒ’ ပင္ ျဖစ္သည္။

ပါတီႏွင့္ ဘာဘူႀကီး

စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈတြင္ ေစ်းကြက္ႏွင့္ မွန္ကန္ေသာ ေပၚလစီတို႔က ‘အခရာ’ ျဖစ္သည္ဟု ယူဆခဲ့ၾကသည္။ သို႔တေစ ေနာက္ပိုင္း ပညာရွင္မ်ားက မလံုေလာက္ဟု ဆိုၾကသည္။ ေပၚလစီကို လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည့္ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီကိုလည္း အမွတ္ေပး စဥ္းစားလာၾကသည္။ တ႐ုတ္ျပည္တြင္ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီမွာ ‘ပါတီဗ်ဴ႐ိုကေရစီ’ ျဖစ္ၿပီး အိႏၵိယတြင္မူ ၿဗိတိသွ် ဗ်ဴ႐ိုကေရစီကို ဆက္ခံသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္မူ ဤႏွစ္ခုလံုးကို အေမြရထားသည္။ ႏွစ္ခုလံုးမွာ … ေစ်းကြက္ႏွင့္ မွန္ကန္ေသာ ေပၚလစီတို႔ႏွင့္ သဟဇာတ မျဖစ္လွေပ။

ပါတီဗ်ဴ႐ိုကေရစီမွာ အမိန္႔ေပးစီးပြားေရး၏ လက္က်န္ျဖစ္သည္။ အိႏၵိယ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီကို ‘ဘာဘူႀကီး’ (Babu Raj) ဟု ေခၚၾကသည္။ အိႏၵိယ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔အတြက္ ‘ဘာဘူႀကီးကို ျပင္’ ေနၾကသည္။ ဘာဘူႀကီး၏ မူလတာဝန္မွာ အခြန္ေကာက္ဖို႔၊ ရပ္ရြာလံုၿခံဳဖို႔၊ ေျမစာရင္းထိန္းသိမ္းဖို႔၊ အမေတာ္ေၾကးေတြ ျပန္ရဖို႔၊ တရားစီရင္ဖို႔သာ ျဖစ္သည္။ ယခု ‘အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈ’ (Public Services) ကို ထက္ထက္ျမက္ျမက္၊ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ တာဝန္ယူဖို႔ပါ လိုအပ္လာသည္။ အထူးသျဖင့္ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီတြင္ ငုတ္ဝင္ေနေသာ rent seeking တို႔ကို ေဖာ္ထုတ္ဖြင့္ခ်၊ တိုက္ဖ်က္ဖို႔ ျဖစ္သည္။ rent seeking ဆိုသည္မွာ အာဏာျဖင့္ အထူးအခြင့္အေရးရရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

‘ဘာဘူႀကီး ျပင္ဆင္ေရး’ ၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ ‘ကြၽမ္းက်င္သူမ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈ’ (Professional Management) ဆိုေသာ အယူအဆ ေပၚလာေရး ျဖစ္သည္။ ဗ်ဴ႐ိုကရက္ထက္ တကၡႏိုကရက္ကို အားျပဳေမြးျမဴဖို႔ ျဖစ္သည္။ ဤသည္ကို ‘ဒိုင္းနမစ္ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီ’ ဟုလည္း ေခၚၾကသည္။ ဤစနစ္မွာ ‘အရည္အေသြးအေလ်ာက္ ေျမာက္စားသည့္စနစ္’ (meritocracy) ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္။ ကြန္ျဖဴးရွပ္ ယဥ္ေက်းမႈ ထြန္းကားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ပို၍ေအာင္ျမင္သည္ဟု ဆိုသည္။ တ႐ုတ္ျပည္မွာ ပါတီဗ်ဴ႐ိုကေရစီကို စြန္႔ခြာၿပီး အစဥ္အလာကြန္ျဖဴးရွပ္ကို ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ေနသည္။

ေက်ာ္ဝင္း
၁၃ ဇြန္ ၂၀၁၇

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *