အိမ္အကူ အသက္ အလဟႆ မျဖစ္ေစလို (Weekly, Vol-13/No-20)

အိမ္အကူ အသက္ အလဟႆ မျဖစ္ေစလို (Weekly, Vol-13/No-20)


ျမန္မာအိမ္အကူ အမ်ဳိးသမီးငယ္ စင္ကာပူတြင္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ အဆုံးစီရင္သြားျခင္းသည္ ေရခဲေတာင္ႀကီး၏ ထိပ္စြန္းသာျဖစ္ၿပီး ယင္းျဖစ္ရပ္က ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံး၏ အေျခအေနကို လွစ္ဟျပသည္။ ယင္းအေျခအေနကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္မွသာ အိမ္အကူမ်ား အပါအဝင္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားစြာ၏ ဘဝကို ကယ္တင္ႏိုင္မည္။

ေမြးရပ္ႏိုင္ငံမွသည္ ရပ္ေဝးေျမျခား ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္လုပ္ကိုင္ၾကျခင္းသည္ ‘ေျခေထာက္ျဖင့္ မဲေပးျခင္း’ Voting with Feet ျဖစ္သည္။ ေနရင္းေဒသတြင္ ေနေရးထိုင္ေရး အလုပ္အကိုင္ရရွိေရး ခက္ခဲသျဖင့္ ေဆြေဝးမ်ဳိးေဝး တစိမ္းေဒသတြင္ စြန္႔စြန္႔စားစား သြားေရာက္ေနထိုင္ လုပ္ကိုင္ျခင္းသည္ ‘လက္ျဖင့္မဲေပးျခင္း’ ကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေရး မဟုတ္သည့္တိုင္ မိမိဆႏၵကို မိမိဘဝႏွင့္ရင္းၿပီး လက္ေတြ႔ထုတ္ေဖာ္ျပသျခင္းျဖစ္ရာ လက္ျဖင့္ မဲေပးျခင္းထက္ပင္ ႏိုင္ငံ့အေျခအေနမွန္ကို ေဖာ္ျပသည္။ ‘ေျခေထာက္ျဖင့္ မဲေပးသူ’ မ်ားသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး အေျခအေနမ်ား မေကာင္းလွေပ။

ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား ရင္ဆိုင္ေနရေသာ ျပႆနာမ်ားကို ေရရွည္တြင္ အေကာင္းဆုံး ေျဖရွင္းနည္းမွာ အျခားသို႔ သြားေရာက္စရာ မလိုေစရန္ ႏိုင္ငံတြင္းတြင္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေပါမ်ားလာေအာင္ ဖန္တီးျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာလုပ္သားမ်ား အခ်ိန္တိုအတြင္း ျပန္လာမည္ မဟုတ္ျခင္း၊ ျပည္တြင္းအလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ခ်က္ခ်င္းေပါမ်ားလာမည္ မဟုတ္ျခင္း၊ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာလုပ္သားမ်ား ျပန္လႊဲပို႔ေပးေသာ ေငြမ်ားေၾကာင့္ ျပည္တြင္းတြင္ က်န္ရစ္ခဲ့ေသာ မိသားစုမ်ား၏ စားဝတ္ေနေရး အဆင္ေျပျခင္း၊ ျပည္ပတြင္ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ေငြေၾကးအျပင္ အေတြ႔အႀကဳံမ်ား၊ နည္းပညာမ်ား ရရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေရတိုႏွင့္ေရလတ္ ကာလတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားဆိုင္ရာ ထိေရာက္ေသာ မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းက ပိုလက္ေတြ႔က်သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ယခင္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ လက္ထက္မွစကာ ျပည္ပတြင္ ေနထိုင္အလုပ္လုပ္ကိုင္သူ မိမိႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈမ်ား တိုးတက္လာေသာ္လည္း ထိုေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား၏ ဘဝသာယာေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသး။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဒသတြင္း အဓိက ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္သည့္ ဖိလစ္ပိုင္၊ အင္ဒိုနီးရွားတို႔တြင္ကဲ့သို႔ ထိေရာက္သည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား မူဝါဒ ေဖာ္ေဆာင္ရမည္။ လက္ခံႏိုင္ငံမ်ားရွိ ျမန္မာလုပ္သားမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို သိရွိၿပီး ယင္းတို႔အတြက္ အက်ဳိးရွိေစမည့္ ဥပေဒမ်ား၊ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား၊ အႀကံေပးခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ျခင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား အက်ဳိးအတြက္ လက္ခံႏိုင္ငံမ်ားရွိ အစိုးရမ်ား၊ အစိုးရ မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အနီးကပ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား၏ ဝင္ေငြကို ျမန္မာျပည္တြင္းတြင္ ျပန္လည္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားဆိုင္ရာ ေရရွည္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း စသည္တို႔သည္ ထိုမူဝါဒတြင္ ပါဝင္မည္။ ဥပမာ – အိမ္အကူမ်ားသည္ အလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြေပးသည့္ ပြဲစားေအဂ်င္စီမ်ားကို အခေၾကးေငြ ႀကိဳတင္မေပးႏိုင္လွ်င္ ယင္းတို႔ လုပ္ခလစာထဲမွ ျဖတ္ယူခံၾကရသည္။ ထိုအခေၾကးေငြ မေက်ေသးသေရြ႕ ထိုအိမ္အကူမ်ားသည္ အျပင္ေလာကႏွင့္ အဆက္အသြယ္ ျဖတ္ထားခံၾကရတတ္သည့္ အတြက္ စိတ္ပိုင္း ကိုယ္ပိုင္း အႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ ႀကံဳရလွ်င္ ျပင္ပမွ အကူအညီေတာင္းရန္ ခက္ခဲသည္။ ဘဏ္မ်ား သို႔မဟုတ္ အေသးစားေခ်းေငြ လုပ္ငန္းမ်ားထံမွ ေခ်းေငြရရွိလွ်င္ ထိုအခက္အခဲမ်ားစြာ ေျပလည္သြားႏိုင္သည္။

ျပည္ပသို႔ သြားေရာက္ေနထိုင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္သူ ျမန္မာမ်ား သန္းႏွင့္ခ်ီ ရွိသည့္အနက္ အမ်ားစုမွာ ထိုင္း၊ မေလးရွားႏွင့္ စင္ကာပူတို႔သို႔ သြားေရာက္ၾကသည္။ ထိုင္း၊ မေလးရွားတို႔သို႔ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ရသည့္ ျမန္မာအမ်ားစု က်င္လည္ရသည့္ လုပ္ငန္းခြင္မွာ ကာယအားကိုးရသည့္၊ ကြၽမ္းက်င္မႈ မလိုသည့္ လုပ္ငန္းခြင္ျဖစ္သည္။ အႏၲရာယ္လည္း ပိုမ်ားသည္။ ျမန္မာႏွစ္သိန္းခန္႔ ေနထိုင္သည္ဟု ဆိုေသာ စင္ကာပူသည္ ထိုင္း၊ မေလးရွားတို႔ႏွင့္စာလွ်င္ ျမန္မာပညာတတ္မ်ား သြားေရာက္သည့္ႏိုင္ငံ သို႔မဟုတ္ ျမန္မာမ်ား ပညာသင္ရန္ သြားေရာက္သည့္ႏိုင္ငံ ျဖစ္ေသာ္လည္း သုံးေသာင္းထက္ မနည္းသည့္ ျမန္မာမ်ားမွာ အိမ္အကူမ်ား ျဖစ္သည္။ စင္ကာပူေရာက္ ျမန္မာလုပ္သား သုံးပုံတစ္ပုံသည္ အိမ္အကူမ်ား ျဖစ္သည္ဟုပင္ အခ်ဳိ႕စာရင္းဇယားမ်ားက ဆိုသည္။
တစ္ရပ္တစ္ေက်းတြင္ ေနၾကသူခ်င္း အတူတူ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ သဘာဝအရ ဒုကၡေဘး အႏၲရာယ္ႏွင့္ ပိုၿပီးရင္ဆိုင္ၾကရသည္။ အမ်ဳိးသမီးခ်င္းတူလွ်င္ပင္ အလုပ္ရွင္၏ အိမ္သည္ အိမ္အကူမ်ားအတြက္ အလုပ္ခြင္ျဖစ္ရာ သာမန္စက္႐ုံအလုပ္႐ုံ စသည့္ အလုပ္ပတ္ဝန္းက်င္မ်ားႏွင့္ မတူဘဲ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ အဆက္ျပတ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႐ုပ္ပိုင္းစိတ္ပိုင္း အခက္အခဲႀကံဳရလွ်င္ အကူအညီရရန္ ခဲယဥ္းသည္။

ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ အဆုံးစီရင္ခဲ့ေသာ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးငယ္သည္ မည္သည့္အခက္အခဲမ်ိဳးႏွင့္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရမွန္း မည္သူမွ် မသိႏိုင္ပါ။ သို႔ေသာ္ အခ်ိန္မီသာ အကူအညီေပးႏိုင္ခဲ့လွ်င္ ယခုကဲ့သို႔ အျဖစ္ဆိုးခ်င္မွဆိုးမည္။ ထိုင္း၊ မေလးရွားတို႔ အသာထား၊ စင္ကာပူတြင္ပင္ ၂၀၁၆ ႏွစ္လယ္ပိုင္းက ျမန္မာအိမ္အကူတစ္ဦး အသတ္ခံခဲ့ရကာ အိမ္ရွင္သားအမိကို ဖမ္းဆီးတရားစြဲဆိုခဲ့ရသည့္ အတြက္ အိမ္အကူကဲ့သို႔ လုပ္ငန္းခြင္မ်ိဳးတြင္ လုပ္ကိုင္ေနရေသာ ျမန္မာလုပ္သားတို႔၏ အခက္အခဲႏွင့္ အႏၲရာယ္မွာ ႀကီးမားေၾကာင္း ျမင္သာခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံအတြက္ ဝင္ေငြမ်ားစြာ ရွာေနၿပီး ျမန္မာ့အခက္အခဲကို တစ္ဖက္တစ္လမ္း ကူညီေျဖရွင္းေနေသာ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္သားမ်ားကိုယ္တိုင္မွာ အသက္ဆုံး႐ႈံးႏိုင္သည္အထိ အခက္အခဲမ်ားစြာ ရင္ဆိုင္ေနရသည္ျဖစ္ရာ သူတို႔အတြက္ ထိေရာက္ေသာ မူဝါဒမ်ား ေရးဆြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းျဖင့္ ‘လက္သည္းဆိတ္၍ လက္ထိပ္နာတတ္’ ရန္ လိုေၾကာင္း ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ အဆုံးစီရင္ခဲ့ေသာ ျမန္မာအိမ္အကူေလးက သက္ေသျပခဲ့ၿပီ။ ထိုအမ်ိဳးသမီးငယ္၏ အသက္ အလဟႆ မျဖစ္ေစလို။

အယ္ဒီတာ (၁၄.၆.၂၀၁၇)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *