ကေလးငါးသိန္းေက်ာ္ အလုပ္လုပ္ေနရ၊ ရွစ္ေသာင္းခန္႔ အလုပ္ရွာ

ကေလးငါးသိန္းေက်ာ္ အလုပ္လုပ္ေနရ၊ ရွစ္ေသာင္းခန္႔ အလုပ္ရွာ

ရန္ကုန္၊ ဇြန္ ၂၃

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အသက္ ၁၀ ႏွစ္မွ ၁၄ ႏွစ္ၾကား ကေလးငါးသိန္းေက်ာ္ အလုပ္လုပ္ေနရၿပီး ၇၇ç၀၀၀ ခန္႔မွာ အလုပ္ရွာေနေၾကာင္း ဇြန္လ ၂၁ ရက္ ေန႔ကထုတ္ျပန္သည့္ လုပ္သားအင္အားအေၾကာင္းအရာ သုေတသန အေသးစိတ္စာတမ္းတြင္ ပါရွိသည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္းအခ်က္ အလက္မ်ားကိုအေျခခံ၍ ယင္းစစ္တမ္းကို အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အားဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ျခင္းျဖစ္သည္။

အလုပ္လုပ္ေနရသည့္ကေလးမ်ားသည္ ေက်ာင္းတက္ေရာက္မႈနည္းပါး ၿပီး အသက္ ၁၀ ႏွစ္အ႐ြယ္ အလုပ္လုပ္ေနရသည့္ ကေလး ၈၂ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ၁၂ ႏွစ္အ႐ြယ္ အလုပ္လုပ္ေနရသည့္ ကေလး ၉၁ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ လုံး၀ ေက်ာင္းမေနဖူးသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းစာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပသည္။

သန္းေခါင္စာရင္း ရလဒ္မ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လုပ္သားအင္အားစု၌ လူငယ္လူ႐ြယ္မ်ားစြာ ပါဝင္ေနၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားထက္ အမ်ိဳးသားမ်ားပါဝင္မႈ ပိုမိုသည္ကို ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း၊ အသက္ ၁၅ ႏွစ္မွ ၆၄ ႏွစ္ၾကား အသက္ အုပ္စုတြင္ အမ်ိဳးသားလုပ္သားအင္အားပါဝင္ႏႈန္း ၈၆ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိၿပီး အမ်ိဳးသမီး ၅၁ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိေၾကာင္း ယင္းစာတမ္းတြင္ ပါရွိသည္။

အလုပ္လက္မဲ့တြင္ လူငယ္လူ႐ြယ္အုပ္စုတြင္ အျမင့္မားဆုံးျဖစ္ၿပီး အသက္ ၂၀ ႏွစ္မွ ၂၄ ၾကားအသက္အုပ္စုမွာ ၿမိဳ႕ျပလူဦးေရ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေက်ာ္ႏွင့္ ေက်းလက္လူဦးေရ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းတို႔သည္ အလုပ္လက္မဲ့မ်ားျဖစ္ ေၾကာင္း ယင္းစာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ၁၀ ဦးလၽွင္ တစ္ဦးႏႈန္းျဖင့္ အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္း အျမင့္ဆုံးျဖစ္ၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ၅၀ ဦးလၽွင္ တစ္ဦးႏႈန္းျဖင့္ အနိမ့္ဆုံး ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါစာတမ္းတြင္ ပါရွိသည္။

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *