လြတ္လပ္၍ သမာသမတ္က်ေသာ

(The Voice Weekly, Vol-13/No-21)

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ သတင္းမီဒီယာႏွင့္ စိမ္းေနဆဲ။ သတင္းမီဒီယာေရွ႕မွ ‘လြတ္လပ္၍ သမာသမတ္က် ေသာ’ ဟူသည့္ နာမဝိေသသန ကပ္လိုက္လွ်င္ ပိုၿပီးပင္စိမ္းမည္။

သတင္းမီဒီယာဟူသည္ အမ်ားျပည္သူတို႔ သိသင့္သိထိုက္သည္မ်ားကို ဖတ္ခ်င္စဖြယ္ျဖစ္ေအာင္၊ နားေထာင္ခ်င္စဖြယ္၊ သိခ်င္စဖြယ္ျဖစ္ေအာင္ တင္ဆက္ေရးသားထုတ္လႊင့္ၾကသည့္ နည္းပညာ တစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္သည္။ သတင္းစာဂ်ာနယ္၊ ေရဒီယို၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား၊ အင္တာနက္ စသည္ ကြဲျပားသြား ေသာ္လည္း အထက္ပါ သေဘာတရားႏွင့္ ညီညြတ္လွ်င္ သတင္းမီဒီယာသာ။

သတင္းမီဒီယာသည္ လက္ရွိ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရး အေျခအေနမွန္မ်ားကို သတင္းအခ်က္ အလက္၊ အေတြးအေခၚႏွင့္ အယူအဆမ်ားအျဖစ္ျဖင့္ ႐ႈေထာင့္စံုမွ တင္ျပႏိုင္ရန္ တာဝန္ယူၾကရသည္။ သတင္းမီဒီယာ၏ေခတ္ကို ထင္ဟပ္ႏိုင္မႈသည္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံတြင္ မွီတင္းေနထုိင္ၾကေသာ ျပည္သူ အမ်ား၏ ကိုယ္စီဘဝဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား မွန္ကန္ေရးအတြက္ အေရးႀကီးလွသျဖင့္ ႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ ေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ ခိုင္မာတည္တံ့ေရးတို႔တြင္ အဓိက ေဒါက္တိုင္ႀကီးတစ္ခုအျဖစ္ ပညာရွင္မ်ားက သတ္မွတ္ၾကသည္။

ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီ အဆင့္အတန္းကို တိုင္းတာရာတြင္ ထိုႏိုင္ငံရွိ သတင္းမီဒီယာမ်ား လြတ္လပ္မႈႏွင့္ အားေကာင္းေမာင္းသန္ ရွိမႈတို႔သည္ အဓိက ေပတံတစ္ေခ်ာင္း ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ တရားမွ်တ၊ လြတ္လပ္စြာ လည္ပတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းလုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္တို႔ကို ေစာင့္ၾကည့္ ၾကပ္မတ္ထိန္းေက်ာင္းေပးျခင္းကို အားေကာင္းေမာင္းသန္ သတင္းမီဒီယာက တာဝန္ယူ ရသည္။ အဆိုပါ မ႑ိဳင္သံုးရပ္၏ ေစာင့္ၾကည့္ၾကပ္မတ္ ထိန္းေက်ာင္းမႈကို သူကိုယ္တိုင္လည္း တစ္ျပန္တစ္လွည့္ လက္ခံရသည္။

ထုိသို႔ တာဝန္ႀကီးမားသည္ႏွင့္အမွ် သိသင့္သိထိုက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္၊ အေတြးအေခၚႏွင့္ အယူအဆမ်ားကို ျပည္သူအမ်ားထံ ပို႔ေဆာင္ရာတြင္ ဘက္လိုက္မႈ ကင္းႏိုင္ျခင္းသည္ သတင္းမီဒီယာ ၏ ဂုဏ္ရည္ျဖစ္သလို က်င့္ဝတ္လည္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ားသည္ လူသားမ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ အစြဲကင္းရန္ခက္သည္။ သတင္းမီဒီယာ၏ ကိုယ္ခံအစြဲ မည္သို႔ပင္ ရွိႏိုင္ေသာ္လည္း သတင္းအခ်က္အလက္၊ အေတြးအေခၚႏွင့္ အယူအဆအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ဘက္စံု၊ ေထာင့္စံုမွ စံုလင္စြာ တင္ျပျခင္းျဖင့္ ထိုအစြဲ အခက္အခဲကို ေျဖရွင္းႏိုင္သည္။

အတိုခ်ဳပ္ေျပာရလွ်င္ သတင္းမီဒီယာမ်ားသည္ စင္ျမင့္မ်ား Platform မ်ား ျဖစ္သည္။ လက္ရွိေလာကတြင္ အားၿပိဳင္ေနေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ အယူအဆမ်ား၊ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို ျပည္သူအမ်ား ျမင္ႏိုင္၊ ခံစားႏိုင္ေအာင္၊ အက်ိဳးရွိစြာ ထုတ္ႏုတ္သံုးစြဲႏိုင္ေအာင္ စင္တင္ေပးသည္။ သတင္းမီဒီယာမ်ားသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားတြင္ မပါဝင္ေသာ္လည္း ကိုယ့္တာဝန္ ေက်ပြန္ျခင္းျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားကို တိုက္႐ိုက္ကူညီသည္။

အသြင္ကူးေျပာင္းဆဲ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဒီမုိကရက္တစ္ Institution မ်ား၏ သေဘာသဘာဝႏွင့္ စိမ္းေနေသးသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ငါးႏွစ္ေက်ာ္ကမွ လႊတ္ေတာ္ Institution ျပန္လည္ေပၚေပါက္လာသည္။ သတင္းမီဒီယာ Institution သည္လည္း ထိုနည္းလည္းေကာင္း။ ထို႔အျပင္ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရးအတြက္ အထူးတလည္ ႀကိဳးစားေနရေသးသည့္ ႏုိင္ငံျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သူ႔ဘက္ကိုယ့္ဘက္ ‘ဘက္ျဖင့္’ စဥ္းစားမႈမ်ား ႀကီးမားလြန္းသည့္အတြက္ လြတ္လပ္စြာ၊ သမာသမတ္က်စြာ ရပ္တည္လိုေသာ သတင္းမီဒီယာမ်ား အေနျဖင့္ ကိုယ့္တာဝန္ ကိုယ္ေက်ရန္ပင္ အခက္အခဲမ်ားစြာ ႀကံဳေနရသည္မွာ မဆန္း။ သတင္းမီဒီယာအေပၚ နားလည္မႈႏွင့္ ယုံၾကည္မႈကို အခ်ိန္ကသာ တည္ေဆာက္ႏိုင္လိမ့္မည္။

‘ဟိုဘက္ကၾကည့္လွ်င္ သည္ဘက္ႏွင့္ နီးစပ္သည္၊ သည္ဘက္ကၾကည့္လွ်င္ ဟိုဘက္ႏွင့္ ပင္းသည္’ ဟု အထင္ခံရျခင္းသည္ အလယ္တည့္တည့္ရပ္ေသာ သတင္းမီဒီယာတို႔၏ ဂုဏ္အဂၤါရပ္ဟုဆိုလွ်င္ The Voice သည္ လမ္းမွန္ေပၚတြင္ ေလွ်ာက္လွမ္းေနသည္။ ယင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပကတိအေျခအေနလည္း ျဖစ္သည္။

အယ္ဒီတာ (၂၁.၆.၂၀၁၇)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *